Otrzymałam dzisiaj w sprawie wyborów

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Niektóre komitety wyborcze zgłaszają zastrzeżenia do trybu wprowadzenia zmian do kodeksu wyborczego oraz kalendarza wyborczego Podnoszą wątpliwości dotyczące kwestionowania przez komisje wyborcze setek podpisów poparcia.

Oceniają, że wybory mogą być nieważne. Niestety, wnioskują też o uznanie wadliwości powołania Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która stwierdza ważność wyborów i rozpatruje skargi i protesty wyborcze.

Niezależnie od tego, czy zastrzeżenia wnioskodawców są słuszne, czy też nie, może to skutkować niestabilnością sytuacji po wyborach, a przede wszystkim może posłużyć do kolejnych zarzutów KE o brak praworządności w Polsce.

----------------------------------

Oto pełen tekst korespondencji, którą rozsyłają "Oburzeni".


21 września 2019, w Czosnowie k. Warszawy zebrani przedstawiciele pozaparlamentarnych komitetów wyborczych, zarejestrowanych przez PKW i zgłoszeni przez nie kandydaci do Sejmu i Senatu oraz reprezentanci różnych organizacji społecznych podpisali się pod wnioskiem o unieważnienie październikowych wyborów parlamentarnych (tekst protestu niżej). Jeśli uważasz ten wniosek za słuszny, wydrukuj go, podpisz i wyślij na niżej podany adres Sądu Najwyższego lub zadzwoń pod numer: 601 255 849.

-------------


Sąd Najwyższy , Plac Krasińskich 2/4/6 ,  00-951 Warszawa

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Court of Justice of the European Union, Rue du Fort Niedergrunewald ,  L – 2925 Luxembourg

Sz. P. Thomas Greminger - Sekretarz Generalny – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Wallnerstrasse 6 ,  1010 Wien , Osterreich

Sz. P. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir - Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, ul. Miodowa 10 ,  00-251 Warszawa

Parlament Europejski, 60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60 ,  B-1047 – Bruxelles/Brussels

Sz. P. dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77,  00-090 Warszawa

 

Szanowni Państwo,

Działając w interesie publicznym, w trosce o dobro demokracji w Polsce i Europie, jako przedstawiciele krajowi lub koordynatorzy okręgowi zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą komitetów wyborczych albo zgłoszeni przez nie kandydaci do Sejmu lub Senatu lub przedstawiciele organizacji społecznych, na podstawie artykułu 101 Konstytucji RP, artykułu 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i artykułu 3 Protokołu nr 1 do w/w Konwencji składamy protest przeciw ważności wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 13 października 2019 i jednocześnie zwracamy się o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz o pilną interwencję Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Parlamentu Europejskiego i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U.1997 nr 78 poz.483 ze zm.) oraz odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.1960 nr 30 poz.168 ze zm.) wnosimy o stwierdzenie nieważności wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP (Dz.U. 2019 poz.1506).


Uzasadnienie:

1.      Przyjęcie ustawy 31 lipca 2019 roku przez Sejm RP o zmianie Ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. 2019 poz. 1504), która wprowadziła istotne zmiany do Kodeksu wyborczego w terminie krótszym niż 6 miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, jest sprzeczne z dwoma wcześniejszymi wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, które wskazują, że istotne zmiany w Kodeksie wyborczym mogą być dokonywane najpóźniej pół roku przed pierwszą czynnością wyborczą. Ponieważ zmiany w Kodeksie wyborczym z 31 lipca 2019 są istotne (dotyczą one między innymi sposobu rozstrzygania protestów wyborczych przez Sąd Najwyższy, który orzeka w składzie całej właściwej izby), nie mogły być wówczas dokonane w świetle standardów Trybunału Konstytucyjnego (patrz np. opinie konstytucjonalistów – dr Ryszarda Piotrowskiego czy prof. Marka Chmaja).

2.      Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która stwierdza ważność wyborów i rozpatruje skargi i protesty wyborcze, została powołana w sposób wadliwy i nie jest sądem europejskim. W związku z brakiem legalności tej izby, w maju 2019 siedmiu sędziów Sądu Najwyższego skierowało do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapytanie, czy ta izba jest elementem składowym europejskiego sądownictwa, patrz:

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=278-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach

 Jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdzi brak legalności działania Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, jej decyzje będą tym bardziej nielegalne, w tym także i te o ważności wyborów oraz w sprawie protestów wyborczych. Patrz postanowienie Sądu Najwyższego, sygnatura akt III CZP 25/19 z dnia 21 maja 2019 r.

3.      W związku z punktem 2, czyli brakiem legalności Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, uzasadnionym w w/w postanowieniu Sądu Najwyższego z 21 maja 2019, naruszony został artykuł 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli prawo do skutecznego środka odwoławczego.

4.      Przyjęty kalendarz wyborczy, a przede wszystkim wyjątkowo krótki, 2-tygodniowy czas (wakacyjny) – wynikający z decyzji Prezydenta RP i Kodeksu wyborczego – na zebranie ponad 5 tysięcy podpisów poparcia w okręgu, koniecznych do rejestracji listy wyborczej oraz na skonstruowanie list wyborczych, dyskryminował mniejsze komitety obywatelskie, które nie otrzymują wielomilionowych subwencji – jak duże partie polityczne i tym samym komitety te w praktyce nie były fizycznie w stanie zebrać tak dużej ilości podpisów w tak krótkim czasie. Narusza to m.in. artykuł 3 protokołu nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a więc tym samym narusza art. 9 i 32 Konstytucji RP.

5.      Zdarzało się, iż 30-50 procent (!) podpisów poparcia było zakwestionowanych przez komisje wyborcze m.in. wskutek przyjęcia przez PKW błędnej definicji adresu zamieszkania, który podawał wyborca podpisujący się na liście poparcia komitetu, niezgodnej z definicją, zapisaną w art. 25 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami). W Kodeksie wyborczym jest mowa o miejscu zamieszkania, które ma podać osoba składająca swój podpis na liście poparcia, zaś komisje wyborcze uznawały jedynie adresy zgodne z wpisem do rejestru wyborców. Spośród prawie 7 tysięcy podpisów poparcia, złożonych pod listą KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy w Warszawie, komisja wyborcza unieważniła ponad 2 tysiące i lista nie została zarejestrowana! Jednemu z niezależnych kandydatów do Senatu na Śląsku unieważniono połowę (!) podpisów. Patrz skarga KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy do Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2019.

6.      Naruszeniem Konstytucji RP (np. jej art. 32), Kodeksu wyborczego oraz w/w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (np. jej art. 14) było nierówne traktowanie komitetów wyborczych (dyskryminacja obywatelskich), nieuznawanie podpisów z nieistotnych powodów (część z nich z powodu niewyraźnie wpisanych danych, mimo, że PESEL był prawidłowy i można było sprawdzić dane człowieka, który się podpisał). Patrz skargi w/w KWW KBiS do Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2019.

7.      Mimo że Kodeks wyborczy gwarantuje obecność przedstawiciela komitetu wyborczego przy sprawdzaniu podpisów (także w przypadku skargi do PKW czy Sądu Najwyższego), pełnomocnikowi KWW KBiS w Gdańsku Sąd Najwyższy zakomunikował, iż podpisy będą sprawdzane za 10 minut (Gdańsk jest oddalony od siedziby SN w Warszawie ponad 300 km!). Narusza to w oczywisty sposób zapisy Kodeksu wyborczego, o których mowa wyżej, patrz: pełnomocnik okręgowy komitetu Artur Szostak, e-mail: a.szostak@samorzadni.org , nr tel.: 609 712 508.

8.      Kodeks wyborczy oraz instrukcje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące sposobu sporządzania list poparcia komitetów wyborczych łamią zasady sformułowane w RODO tj. rozporządzeniu Unii Europejskiej z dnia 27.04. 2016 (zaakceptowanym przecież przez Polskę), zawierającym przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zwłaszcza naruszają ochronę danych osobowych, zdefiniowaną w art. 4, pkt 12), art. 5, pkt 1. f), pkt. 2, art. 7 pkt 1. i 2. i art. 13 pkt 1. 2. w/w rozporządzenia poprzez narzucenie obowiązku zbierania wszystkich podstawowych danych obywateli, tj. obok imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, PESEL i podpisu, na listach poparcia komitetu bez stosownej uwagi na tych listach, dotyczącej gromadzenia i przetwarzania tych informacji oraz braku ustawowego obowiązku informowania osób przekazujących swe dane oraz podpisujących listę poparcia o trybie gromadzenia i przechowywania tych danych, określonym w art. 13 w/w rozporządzenia. Narusza to także art. 91 Konstytucji RP.  

9.      Ani Kodeks wyborczy, ani wytyczne PKW nie dają komitetom wyborczym możliwości weryfikacji danych zebranych na listach poparcia, co umożliwia w praktyce „podrzucanie” komitetowi nieprawidłowych podpisów, a co za tym idzie naraża go na zarzuty łamania prawa. Narusza to artykuł 3 w/w protokołu nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Niżej podpisani przedstawiciele zarejestrowanych przez PKW komitetów wyborczych, kandydaci i b. kandydaci w wyborach parlamentarnych w Polsce 13 października 2019 oraz przedstawiciele stowarzyszeń obywatelskich upoważniają pana Wojciecha Papisa do skierowania niniejszego protestu oraz wniosku do Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz innych instytucji i osób, prowadzenia korespondencji w tej sprawie etc.


Adres kontaktowy:

Wojciech Papis – Stowarzyszenie Oburzeni, ul. Środkowa 8 lok. 24 , 03-430 Warszawa
tel.: + 48 514 268 064 , e-mail: w.papis@wp.pl

Czosnów, 21 września 2019

 

P.S. To że protest wyborczy może być skuteczny, pokazuje przypadek jednego z sygnatariuszy w/w wniosku, który 5 lat temu doprowadził do unieważnienia lokalnych wyborów samorządowych w 100-tysięcznym mieście – patrz relacja filmowa z postępowania sądowego w tej sprawie, kliknij tutaj:  https://www.youtube.com/watch?v=jg-mFN4DUBU


__________________________________________


O co chodzi OBURZONYM - czytaj tutaj - link do wywiadu w GAZECIE KRAKOWSKIEJ:

http://www.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/my-oburzeni-jeszcze-namieszamy-w-polityce,10091754/

 

 

Ocena wpisu: 
3
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.8 (głosów:12)

Komentarze

(łącznie z linkiem do artykułu w "Gazecie Krakowskiej") pochodzą z korespondencji "Oburzonych".

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3
#1603622

"Niektóre komitety" czyli ten Papis? 

i tak cudownym przypadkiem obudził się po paru latach tuż przed wyborami.

Zatrzasnął się w windzie czy zahibernował w zamrażarce?Musicie

 

Jeszcze wyborów nie było a już walczy o demokrację i składa protest przed UE :)

 

Nie wiem tylko jeszcze, czy Rosję kocha i Putina ma w sercu. Czy może demokracja- demokracją ale z góry marzy się o nieważności wyborów i po to miesza się wśród oszołomów w nadziei, że i UE dopomoże

 

 

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1603656

Zadzwoń Pan do niego i się dowiedz.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1603664

Czyli nawet swego wstępniaka i zorientowania w sprawie się wypierasz.

Nie pierwszy to raz. Co za blogerstwo.

Wiele zamieszania zamierzasz wywołać? Masz z tego jakąś korzyść?

No i nie wiem, z jaką teorią spiskową to się łączy, nie ma też nic o zabijaniu rozwódek.

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1603666

Nie zajmuję się też poszukiwaniem "ruskich onuc". To zajęcie dla służb.

Powinnam zlekceważyć Pańskie prostackie zaczepki.

Ale poinformuję ponownie Czytelników. Podałam dane, które otrzymałam rano, bo są istotne, z powodów, które wymieniłam na wstępie.

Osobiście niepokoi mnie kwestionowanie legalności Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz zarzuty, że skargi na niezarejestrowanie list wyborczych nie zostały rozpatrzone prawidłowo.

O wątpliwościach w tym zakresie informowało też Radio Maryja.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5
#1603667

prasowe na potęgę, a na dodatek od lat usiłujesz wydrzeć nienależne odszkodowanie. jesteś oszustką, która powinna zniknąć z przestrzeni publicznej tak samo, jak twój braciszek, od dwudziestu lat nie łożący na rodzinę i nawołujący do zabijania rozwódek.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5
#1603668

EOT.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5
#1603669

Tam nikt nie będzie komentował twoich schizofrenicznych odlotów.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-6
#1603673

EOT

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4
#1603676

Odpowiedz, starowinko.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5
#1603677

EOT

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1603680

https://www.radiomaryja.pl/informacje/pkw-nie-zarejestrowala-prof-m-piotrowskiego-jako-kandydata-na-senatora-byly-europosel-nie-zgadzaja-sie-liczby-zakwestionowanych-podpisow-w-uchwalach-okw-i-pkw-zlozymy-odwolanie-do-sn/

Państwowa Komisja Wyborcza oddaliła skargi na decyzję Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie, która odmówiła rejestracji kandydata na senatora prof. Mirosława Piotrowskiego. Piotrowski zamierza odwołać się do Sądu Najwyższego.

Nawet RKW nie rozumie dlaczego nie uznano podpisów

Ruch Kontroli Wyborów w piśmie do PKW wskazywał, że „właściwa analiza” zakwestionowanych podpisów „pozwalała na jednoznaczną identyfikację osoby udzielającej poparcia w oparciu o posiadane przez komisję dane, a tym samym uznanie konkretnego podpisu za spełniającego kryteria ważnie udzielonego poparcia”.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1603674

Ktoś jeszcze wątpi, że to świr?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5
#1603679

EOT

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4
#1603681

I czemu ciągle kłamiesz?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5
#1603682

EOT

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1603683

Baliście się, że matactwo wyjdzie na jaw? Śmiało. Odważ się, te słowa czytają ludzie którzy jeszcze niedawno wierzyli, że Janusz Górzyński jest ofiarą. Niestety, ja też. Powiedz, zakłamana starucho, dlaczego nic żeście nie zrobili?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5
#1603686

EOT

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1603689

"Afirmantka wolności słowa" .

Planujecie jakąś ruską szopkę przed wyborami?

http://1do10.blogspot.com/2015/05/rebeliantka-czyli-osoba-ktorej-spada.html

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1603684

EOT

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1603685

?????

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5
#1603687

EOT

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4
#1603691

Ze względu na prezentowany idiotyzm.;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5
#1603693

EOT

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1603694

zaprzestania prób wyłudzenia odszkodowania.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1603695

EOT

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2
#1603698

Nie ma co z cymbałem, prostakiem, chamem, człowiekiem bez zasad moralnych i kultury, któremu słoma wychodzi spod kufajki i walonek dyskutować.

Z takim kmiotkiem, chamidłem i prostakiem, ty kobieta którą jesteś osobą delikatną, wrażliwą, nie możesz wchodzić w dyskusje z tym łobuzem i damskim bokserem, bo nie wytrzymasz stresu.

Więc nie karm trolla, bo jego miejsce to chlew i obora, jak tak lubi w szambie się tarzać i innych gnojowicą obrzucać.

Pozdrawiam.

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1603700

racja Jjj - ten Humpty ma coś nie tak ze sobą (delikatnie mówiąc) - to, że kontrik to było wiadome od dawna ale Humpty widocznie pozazdrościł mu trolowania i próbuje go przebić...

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1603701

Niestety, to jest więcej niż trolling. To jest ustawiczny stalking.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2
#1603703

Więc napisałem, co myślę o takim damskim bokserze, "bohater" przeciwko kobiecie.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1603716

Dzięki serdeczne za wsparcie.

Problem polega jednak na tym, że ja już dawno z nim nie dyskutuję, bo to jest człowiek niezdolny do rzeczowej polemiki. Każda krytyka jego poglądów lub pomysłów kończy się brutalnym atakiem personalnym z jego strony. Z tego powodu zaprzestałam komentować na jego blogu.

Natomiast to nic nie daje. On i tak bez przerwy oszczerczo atakuje mnie i moją rodzinę (potrafi zamieścić więcej niż jedną notkę dziennie na nasz temat i liczne obelżywe komentarze na moim blogu). To jest po prostu klasyczny stalking. W tej sytuacji jestem zmuszona zareagować na to w sposób procesowy.

Dziwię się tylko osobom, które go wspierają. Podobno ubolewają w związku z hejtem, którego dopuszczają się liberalni i lewicowi przeciwnicy lansowanych przez nich polityków PiS. Natomiast sami robią to samo, przy czym - co jest zadziwiające - atakują wyjątkowo zajadle osoby o poglądach konserwatywnych i narodowych.

Pozdrawiam serdecznie

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2
#1603702

Przykre to że ławeczka go wspiera w pluciu i wylewaniu fekaliów i kłamstw na Ciebie, dając mu punkty dodatnie, a Ciebie minusująć.

Braki tych podstawowych elementarnych zasad z kultury, wynosi się z domu, lub ze środowisku którym się przebywa i uczestnicy na co dzień.

Czyli chlew i obora.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1603719

Pozdrawiam

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1
#1603740

Ty do słupa, słup jak .....

Pozdrawiam

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1603780

Dzięki i pozdrawiam wzajemnie serdecznie.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1
#1603792