Dokumenty, głupcze!

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Jerzy Trojanowski alias Humpty Dumpty kontynuuje w dniu dzisiejszym swój serial w obronie kasty prokuratorów i sędziów. Jak sam napisał, nie zna akt, ale wie na pewno, że odszkodowanie za szkody i krzywdę wyrządzoną Januszowi Górzyńskiemu przez funkcjonariuszy publicznych nie należy się.

W komentarzu pod jego notką napisałam m.in. że:

  • bezsporne jest, że nie wolno funkcjonariuszom państwowym fałszywie oskarżać obywateli,
  • nie wolno wydawać bezprawnych postanowień o aresztach niewinnych ludzi, szczególnie nie przeprowadziwszy wcześniej wstępnej kontroli aktu oskarżenia, co nie budzi wątpliwości w świetle treści wyroków uniewinniających,
  • niewinna osoba nie ma obowiązku stawiać się do aresztu, ma prawo w tym czasie składać zażalenia i szukać pomocy u władz,
  • sąd miał możliwość uchylić postanowienie o aresztowaniu, gdyż otrzymywał stosowne wnioski i zażalenia, a nie zrobił tego raz ze złośliwości, a drugi raz - chyba z czystej rutyny,
  • zatrzymywanej osoby nie wolno traktować brutalnie i powodować u niej obrażeń, w tym przypadku ciężkich,
  • itd.

Podkreślić warto też, iż:

w poprzednim tekście http://niepoprawni.pl/blog/rebeliantka/wniosek-o-skarge-nadzwyczajna-do-prokuratora-generalnego

Janusz Górzyński dobitnie wyartykułował na podstawie powszechnie akceptowanych orzeczeń Sądu Najwyższego, iż:

"w doktrynie przyjmuje się, że duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa zachodzi wówczas, gdy zebrane w toku postępowania dowody wskazują na taki stopień prawdopodobieństwa, który graniczy z pewnością, choć nie jest z nią tożsamy, że zostało popełnione konkretne przestępstwo przez konkretną osobę".

A zatem Trojanowski bezczelnie buja pisząc:

"Zgodnie z art. 249 § 1 kpk środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa; można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo.

Duże to nie wysokie, Rebeliantko. Wprowadzasz czytelników w błąd sugerując, że przy tymczasowym aresztowaniu prawdopodobieństwo popełnienia czynu powinno być prawie tak samo duże, jak przy skazaniu".

Przytoczyłam z wniosku do PG o skargę nadzwyczajną, iż  do zaaresztowania kogoś:

"dowody muszą wskazywać na taki stopień prawdopodobieństwa, który graniczy z pewnością, choć nie jest z nią tożsamy, że zostało popełnione konkretne przestępstwo przez konkretną osobę".

A zatem prawdopodobieństwo to musi być wysokie.

Takiego prawdopodobieństwa nie było w tej sprawie w ogóle. Potwierdza to wyrok uniewinniający, w którym WSKAZANO wyłącznie NA DOKUMENTY jako podstawę uniewinnienia. Cytuję:

Stan faktyczny przedmiotowej sprawy Sąd ustala w oparciu o materiał dowodowy z dokumentów, tu zwłaszcza na podstawie umowy kredytowej z dnia 30 lipca 1999 r., wniosku kredytowego z tegoż dnia, zamówienia na komputer w sklepie „U Szandora”, rachunków, faktur oraz w oparciu o opinię grafologiczną.

Co się zaś tyczy owego materiału dowodowego z dokumentów, to wynika z niego przede wszystkim, że oskarżony Janusz Górzyński działając w imieniu żony złożył w sklepie Zenona Bieli zamówienie na konkretny komputer, który to do tego sklepu miał dostarczyć Ferdynand Górny. Materiał ten dalej daje podstawy do ustaleń, że w dniu 30 lipca 1999 r. została zawarta umowa kredytowa na warunkach w niej opisanych, przy czym w kontekście opinii grafologicznej przyjąć należy, że podpis Janusza Górzyńskiego na owej umowie został podrobiony przez nieustaloną osobę.

Dalej faktura pochodząca od firmy Install, znajdująca się w aktach sprawy, pokazuje – pomimo tego, że jest nierzetelna – iż gdyby tylko zweryfikowano datę jej wystawienia, porównując z datą umowy kredytowej – już na tym etapie sprawy Bank, czy firma Credo mogły zatrzymać ów proceder przestępczy (przy założeniu, że przestrzega się obowiązujących w tym czasie regulaminów kredytowania). Tak się jednak nie stało, mało tego bez żadnej weryfikacji owych dokumentów przelano środki finansowe dla Zenona Bieli, którymi ten następnie zadysponował dla siebie i Ferdynanda Górnego.

Wreszcie także wystawienie rachunku na ów komputer przez sklep Zenona Bieli dla Wiesławy Górzyńskiej z datą 31 grudnia 1999 roku budzi wątpliwości co do logiki zdarzeń gospodarczych zaszłych w sprawie.

/Wersja sprawy przedstawiona przez świadków: Górnego i Bielę nie ma pokrycia w owych dokumentach/

Dość w tym miejscu zauważyć, że nie ma ani dowodu wydania towaru oskarżonym, czy to przez Górnego, czy Bielę, a rachunki nie oddają rzeczywistych zdarzeń gospodarczych (skoro jeden ten od firmy Install pochodzący jest nieprawdziwy, a drugi – ten dla Wiesławy Górzyńskiej dokumentuje transakcję, która winna mieć miejsce co najmniej w lipcu/sierpniu 1999 r., a z niego wynika, że chodzi o transakcję z grudnia 1999 r.).

Nie ma także dowodów wskazujących na to, że zawierając umowę zakupu komputera oskarżeni, czy oskarżony Górzyński zmierzali do tego, by się na niej wzbogacić bezprawnie, osiągnąć nieuzasadnioną korzyść majątkową ponad wartość komputera.

Co się tyczy innego materiału dowodowego z dokumentów, poza tym, omówionym wyżej i który wprost się przekłada na realia sprawy, to zauważyć należy, że i on także okazał się być przydatny dla poczynienia ustaleń końcowych w sprawie.

W oparciu o notatkę urzędową z dnia 7 maja 2002 r. ustalono kto, kiedy i w jaki sposób był zawiadomił o bezprawiu przy zawieraniu umowy kredytowej z lipca 1999 r. To samo zresztą wynika z analizy akt sprawy Ds. 1366/04.

Wezwania do zapłaty pokazały, że firma kredytująca była wzywała oskarżoną Górzyńską do zapłaty rat kredytowych i kiedy to miało miejsce.

Umowy dotyczące współpracy zawarte pomiędzy Bankiem PKO a firmą Credo i tą ostatnią oraz Zenonem Bielą pokazały zasady współpracy tychże, wymogi związane z zawarciem umowy kredytowej, jej dokumentowaniem, a które w sprawie nie zostały dochowane, przepływ dokumentów. Tutaj także dla ustaleń w przedmiocie owych wymogów ważkie znaczenie ma regulamin systemu sprzedaży ratalnej.

Na podstawie umowy cesji ustalono, że w prawa wierzyciela Banku PKO wstąpiła firma Credo, a to w związku z brakiem płatności ze strony oskarżonej Górzyńskiej.

Na podstawie akt II K 510/02 i II K 604/04 SR w Środzie Wlkp. ustalono pociąganie świadków Bieli i Górnego do odpowiedzialności karnej za przestępstwa pozostające w związku z zarzutem aktu oskarżenia w sprawie oraz tryb powyższego.

Wreszcie dokumenty związane z zatrudnieniem oskarżonego (umowa o pracę, druki ZUS RMUA) odzwierciedlają gdzie był podsądny Janusz Górzyński pracował w roku 1999 r. i jakie podówczas otrzymywał wynagrodzenie.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy z dokumentów nie daje zdaniem Sądu podstaw do przyjmowania, by oskarżony Janusz Górzyński dopuścił się zachowania relewantnego prawno karnie.

Z dokumentów tych wynika bowiem, że złożył on zamówienie na zakup skonkretyzowanego komputera – działając jako pełnomocnik małżonki, że na powyższy przedmiot została zawarta przez jego żonę umowa kredytowa oraz to jakie były jej warunki.

Z dokumentów tych już jednak nie wynika to, że oskarżony był się podpisał na umowie kredytowej (jego podpis jest podrobiony) i tym samym, że znał jej warunki, że nastąpiło wydanie przedmiotu umowy (brak dowodu wydania), ze dysponował przedmiotem umowy i w jakim to czasie, że przedmiot ten spełniał oczekiwania zamawiającego (w sensie nieposiadania wad fizycznych, zgodności z zamówieniem), wreszcie że Ferdynand Górny był się wywiązał z usługi w sposób zgodny z przyjętym na siebie zobowiązaniem (i to tak wobec małżonków Górzyńskich w sensie takim czy przedmiot ten spełnia ich oczekiwania oraz odpowiada żądanym wymogom technicznym, ale przede wszystkim wobec Zenona Bieli, który go przecież sprzedawał dalej i to on powinien być zainteresowany jego pozyskaniem, istnieniem), skoro nawet faktura związana z zakupem części do owego komputera nie oddaje rzeczywistych zjawisk gospodarczych i jest datowana zresztą na 6 dni po zawarciu umowy kredytowej.

-------------------------------

A więc, dokumenty, głupcze!

Dokumenty, które były dostępne wraz z ich wszechstronną analizą przed rozprawą.

Nie ma też nic wspólnego z realiami tej sprawy konstatacja Trojanowskiego, że tymczasowe aresztowanie było  uzasadnione, gdy służyło zabezpieczeniu sprawnie zorganizowanego postępowania. Przeczy temu treść wyroku (cytuję):

„Aktem oskarżenia z dnia 30 czerwca 2005 r. zarzucono oskarżonym Januszowi Górzyńskiemu oraz Wiesławie Górzyńskiej podżeganie do popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 kk i art. 271 kk w zw. z art. 11 § 2 kk”.

„Sąd nie cytuje w tym miejscu wprost zarzutu aktu oskarżenia (odsyłając zainteresowanych do lektury tego dokumentu na k. 218-220 akt), gdyż jest on niezrozumiały i niepoprawny nie tylko w sensie prawnym (redakcja aktu oskarżenia pod kątem art. 332 § 1 punkt 2 kpk), ale już nawet w sensie językowym.

Mało tego Sąd zwraca uwagę, że oskarżonej Górzyńskiej zarzuca się działanie wspólnie i w porozumieniu z nią samą (vide zdanie drugie zarzutu aktu oskarżenia jej dotyczącego) i to w sposób tożsamy zdziałane – jak w przypadku jej męża (co nie wytrzymuje krytyki w świetle ustaleń sprawy).

I oczywiście można to traktować jako pomyłkę, rzecz jednak w tym, że do chwili wyrokowania nie zostało to sprostowane, mimo że był na sali przedstawiciel Prokuratury, która ów akt do Sądu wniosła, a postępowanie w sprawie toczyło się blisko 5 lat.

Tak sformułowany akt oskarżenia winien podlegać reasumpcji i to w trybie art. 337 kpk lub nawet art. 345 kpk i wymagał ponowienia czynności procesowych postawienia zarzutów. Skoro bowiem Sąd orzekający nie jest w stanie objąć merytorycznie aktu oskarżenia, tym bardziej ma z tym problem zwykły obywatel.

Sąd jednakże w składzie wydającym wyrok nie zwrócił sprawy celem usunięcia braków, uznając, że zbyt długo czekała ona na rozstrzygnięcie”

„Z uwagi na fakt, że zarzut aktu oskarżenia zbudowany jest z jednego zdania, zebranego w 45 liniach trudno wydedukować, co tak naprawdę zarzuca się oskarżonym w świetle faktów wynikających ze zgromadzonych w sprawie dokumentów.”

A zatem sąd - jak sam stwierdził - powinien sprawę zwrócić celem usunięcia braków.  Nie zwrócił jej zapewne tylko dlatego, gdyż po przeanalizowaniu aktu oskarżenia było jasne, że prokuratorzy to albo jakieś "pacany", albo zwykli "matacze".

Czyli, Trojanowski, Twoje dęte twierdzenia, nie mają nic wspólnego z realiami tej sprawy. ONA NIGDY NIE POWINNA TRAFIĆ NA WOKANDĘ. A zatem nie było też żadnych podstaw do aresztowania.

----------------------------------------------------

Pozostaje jeszcze ustalić, kim jest Trojanowski. Nie jest sędzią, nie jest prokuratorem, nie jest adwokatem, nie jest radcą prawnym, nie jest pracownikiem nauki, nie jest menedżerem. Nic o nim nie wiadomo. Twierdzi, że jest prawnikiem. Z jego wypowiedzi wynika za to na pewno, że jest mitomanem i chamskim zniesławiaczem.

I to by było na tyle.

 

ps. Warto przeczytać też:

http://niepoprawni.pl/blog/rebeliantka/brak-sprawiedliwosci-od-20-lat-historia-j-gorzynskiego

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.4 (głosów:11)

Komentarze

stoi itp. A teraz babunia będzie dociekac, kto to Trojanowski. Dociekaj. To i tak nie zmieni faktów, a te są następujące:

1. nigdy nie ukończyłaś studiów, nie ma cię w żadnym spisie absolwentów wydziału, który podajesz za ukończony;

2. nie wiadomo, gdzie pracowałaś do 1989 r.

3. pełnisz funkcję dyżurnego antypisowskiego trolla;

4. twój brat dwukrotnie został prawomocnie uznany za niepoczytalnego;

5. opuścił rodzinę, gdy najmłodsze dzieci miały odpowiednio roczek i trzy latka;

6. przez ostatnie 20 lat nie skalał rączek żadną pracą, tylko usiłował żerować na własnej żonie;

7. wywalali cię z każdej grupy, do której trafiłaś za mącenie i niewyobrażalną wręcz głupotę. Tak było z Jachnikiem, i tak było w Warszawskiej Gazecie.

Coś przegapiłem, chronicznie bezrobotna babuniu ze średnim wykształceniem?

 

Ps. A jak chcesz wiedzieć, kto mnie nasłał, to w głebokim zaufaniu powiem ci. Sam Diabeł-Szatan, który postanowił zniszczyć tak nieskalanego (pracą) człowieka, jak twój braciszek. Ogłoście to na wszystkich trzech forach, na których piszecie. Może u Ekspedyta zaczniesz modły? :)

;)

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-6
#1599072

1/ Podaj link do spisu w którym szukałeś mnie jako absolwentki, to ci pomogę odnaleźć moje nazwisko.

2/ Pracowałam na uczelni, następnie w  wielkopolskim Centrum Przedsiębiorczości, następnie w firmie szkoleniowo-doradczej, a następnie prowadziłam 2 własne firmy.

3/ Jestem prawicowym blogerem od ponad 10 lat, a twoje teksty dowodzą wyłącznie tego, że udajesz zwolennika PiSu, gdy w rzeczywistości jesteś reprezentantem interesów skorumpowanej kasty prawniczej.

4/ Skąd posiadasz informacje o "prawomocnej niepoczytalności" Janusza? Od skompromitowanych prokuratorów krajowych z czasów Platformy Obywatelskiej?

5/ Brat wyjechał z domu w 2006 roku, aby bronić żony i siebie przed fałszywym oskarżeniem. Pozostawił jej środki utrzymania, między innymi nieruchomość, którą wynajmowała. Żona była nauczycielką i mogła stracić pracę, gdyby została skazana. Początkowo sprawę prowadziła sędzia, która nie miałaby żadnych skrupułów, aby wydać "błędny wyrok". Tylko zainteresowanie wielu osób publicznych dało ten efekt, że mataczom nie udała się "pomyłka sądowa".

6/ Dzieci Janusza obecnie: (38,36,33,21) wszystkie pracujące i dobrze sytuowane, w 2006 roku (25,23,20,7) - trójka starszych pracowała. Może ty wychowałeś te wszystkie dzieci? Mój brat usiłował żerować na własnej żonie? Wiesz to od niej czy od prowokatorów ze służb?

7/ Nikt nic nie wie o wywalaniu mnie z jakichś grup. Nb. do stowarzyszenia posła Jachnika nigdy nie należałam, choć z nim współdziałałam zanim został posłem. Z Warszawską Gazetą stale współpracuję. Wystarczy prześledzić mój blog i zobaczyć skany artykułów.

Poza tym pracuję, kiedy chcę i gdzie chcę. Szczęśliwie w Polsce nie ma przymusu pracy. Mogłam nawet zawiesić działalność firmy, by pomoc bratu. Wystarczało mi środków finansowych na utrzymanie. Mogłam też spokojnie przejść na emeryturę, co uczyniłam.

A teraz spadaj, mówiąc twoim językiem, dziadygo.

Bo masz taką sklerę, że nawet nie widzisz, w których miejscach się kompromitujesz.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-6
#1599081

świadczy, że to w porzo koleś? I nie pitol o pracy na uczelni, chyba, że jako sprzątaczka. Naprzód trzeba studia skończyć. Nie kłam również, że nie należałaś do stowarzyszenia Jachnika. Twój pierwszy wpis na Nowym Ekranie temu przeczy. Jak myślisz, skąd się wzieło powiedzenie, nie ruszaj G., to nie śmierdzi?

Skoro stale wspólpracujesz z WG daj linka do tekstu, który miałby mniej, niż dwa lata. Śmiało, panienko (sporo) po pięćdziesiątce.

A co do tego, jakim jesteś blogerem, widać po ilości opublikowanych tekstów. Nie mówię o ich tematyce, bo to żenada.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6
#1599083

Nic nie wiesz o tym, czy łożył, czy nie łożył i w jaki sposób. I nic ci do tego. Nie pchaj śmierdzących paluchów do cudzych spraw rodzinnych.

Stowarzyszenie Jachnika promowałam, ale do niego nie należałam. To "drobna" różnica".

Biedaku, naprawdę nie potrafisz odnaleźć linku? Nieszczęśniku, pomogę. Bardzo proszę - oto przykłady:

https://www.salon24.pl/u/konserwatysta100/907686,madialna-ustawka-ws-kasi-ofiary-bylego-zakonnika

Opublikowałam w Nr 44. "Warszawskiej Gazety" str. 20-21.

https://www.salon24.pl/u/konserwatysta100/901407,triumf-antyklerykalow-po-wyroku-o-kase-za-pedofila

Opublikowałam w "Warszawskiej Gazecie" pt. "Sądy w Poznaniu na pasku Wyborczej" 19-25.10.2018 str. 28-29

A publikuję tyle tekstów, ile chcę i mogę. Mam też inne obowiązki życiowe. Zauważyłam jednak, że moje notki mają zwykle więcej odsłon niż twoje, niektóre ponad 100 tysięcy.

A teraz żegnaj, lobbysto kasty, podszywający się pod PiS.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5
#1599090

Znowu pokazałaś, że twoim światem jest tylko przestrzeń wirtualna. A przecie gdybyś zadbała o zęby, zaczęła uzywać dezodorantu, założyła pieluchomajtki by przestać cuchnąć moczem to może i jakiegoś faceta po 70-c może byś przygarnęła?

A tak tylko frustracja i poczucie odrzucenia ci pozostało. Nawet bardzo starzy ludzie cieszą się życiem. Dlaczego boisz się realu?

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6
#1599096

"Pozostawił jej środki utrzymania, między innymi nieruchomość, którą wynajmowała."

Na wszelki wypadek zrobiłem zrzut. Dobry tatuś Januszek pozostawił w swojej łaskawości byłej żonie nieruchomość, którą ona wynajmowała od osoby trzeciej!

Doprawdy trudno o lepszy dowód, że Górzyńska to tylko wyszczekana idiotka.

W zasadzie na tym kończę polemikę, bo zbyt wiele pięter rozwoju nas dzieli. I jak mówił Boy, nim jeszcze zdradził Polskę - złe sobie wystawia świadectwo, gdy kto wyszydza kalectwo.

Ostrzegam jedynie przed matactwami cyrku Górzyńskich. Na szczęście sądząc po polubieniach coraz więcej osób przejrzało knowania panienki po 50-ce.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6
#1599085

To podaj tą osobę trzecią. Chyba wiesz coś nowego, bo ja znam tylko akt notarialny nabycia nieruchomości.

Żona bezspornie wynajmowała nieruchomość  i osiągała dochody.

I odpieprz się człowieku od cudzych spraw majątkowych. Jesteś jakimś agentem komorniczym? Lichwiarzem dybiącym na cudzą własność?

Wypad.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5
#1599091

Świr........ ;)

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6
#1599093

przykro mi, że na moim blogu musicie czytać komentarze tego prostaka i prowokatora Humptego Dumpty, w realu Jerzego Trojanowskiego.

Portal Niepoprawni nie oferuje opcji blokowania komentatorów, z tego powodu - niestety - musimy znosić tego człowieka. 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5
#1599101

spoko - czym więcej pisze, tym bardziej się pogrąża...

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1599104

Oswieć nas. ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-6
#1599107

tak jest was dwóch: humpty i dumpty ;D

Ps. pisz pisz, czytamy, śmiejemy się, jest fajnie :D

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1599108

Jemu to nie przeszkadza. Grasują tutaj bandą w 5-6 osób. Kłamią w żywe oczy. Choćby w sprawie odsłon. Po prawej stronie blogu jest kolumna o nazwie Popularne treści blogera. Są tam wymienione moje najpopularniejsze notki:

Popularne treści blogera

"Elegia na odejście" - za Herbertem 109.197 odsłon

Czy jesteś za sprzedażą polskich lasów w związku z roszczeniami żydowskimi? 108.818 odsłon 354 komentarze

Świat wg Ściosa, czyli niekaczyści, to głupcy i chamy 39.005 odsłon 173 komentarze

Bez struktur nie da się wygrać wyborów  39.002 odsłon 104 komentarze

Resume o Ukrainie (w "Gazecie Obywatelskiej") - polecam! 38.423 odsłon 94 komentarze

Memento mori dla propagandzistów, wkręcających Polskę w wojnę na Ukrainie 35.693 odsłon 200 komentarzy

Sgosia miała operację serca 34.853 odsłon 82 komentarze

Poeci polscy na Nowy Rok 28.047 odsłon

Prawo do życia, dr Ratajczak i wymiar sprawiedliwości 26.906 odsłon 55 komentarzy

Przed Pałacem - przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania 20.979 odsłon 72 komentarze

-------------------------

A Trojanowski kłamie jak najęty (p. komentarz poniżej). Że też do PiSu próbują się przykleić takie osobniki.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5
#1599110

Ale jaja!!!!!

Ty to jak Mosiek Adamkiewicz albo nawet książka telefoniczna. ;)

Uświadom sobie, stara grafomanko, że prócz NP są także inne. W tym mające ponad 200 tys. odwiedzin dziennie. A tam nigdy nie trafisz z uwagi na wyjątkowy poziom twojego idiotyzmu.

Blogerka za dychę. ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-6
#1599121

Rebeliantko czytałem juz wcześniej jego wpis odnośnie tych odsłon. I roześmiałem się rzewnie :D

Bredzi Ci o 1000 odsłonach, kiedy taką ilość to w pare dni sie osiąga i wiedziałem, że masz po 100000 :) Dlatego pisałem rozbawiony aby on pisał dalej, bo czym więcej tym lepiej, tym bardziej robi z siebie błazna :)

Ps. Rebeliantko chyba zbyt bardzo bierzesz to do siebie - wyluzuj, bo on świadomie Cie prowokuje, widząc, ze się zbyt mocno angażujesz. Nie daj mu się prowokować. Każdy rozumny widzi jakie brednie on wypisuje, także z tymi odsłonami :)

Dopowiem tylko, że wg mnie to jest lewacka wtyka, mająca na prawicowym portalu zrobić zamęt (coś ala jak pisał jak dobrze pamiętam zwykły polak, kiedy mówił, że na lewackich portalach sieje zamęt - pisałem, że oni robią u nas podobnie). Nie wiem, czy to fajnie ale w jakiś tam sposób możesz czuć się wyróżniona, że wziął akurat Ciebie na celownik - nie daj mu się, lewakom wystarczy dać się wygadać, a sami się pogrązają :)

Pozdrawiam

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1599155

Te cóś z firmy "kutafon" śmiało można nazwać, padlinożerca i ścierwojad, oraz żukiem gnojarzem, co kulki kału toczy przed sobą i to jego świat.

Od razu widać kultura po przodkach że stepów akermańskich, bo w kulturze Polskiej nie ma obrażania kobiet.

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1599156

tekstów. Robisz jedynie sztuczny tłok publikując co chwilę jakies uzupełnieni.  I nie kłam, że jakiś twój tekst miał 100 tys. odsłon. Rekord za dwa lata wstecz to 1800. Babunia- kłamunia. ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-6
#1599105

Zaorany trollik wyje, taka rola trolla. W szkole dla politruków uczono rzucaj co ci ślina na język przyniesie, może coś się przyczepi, ale teraz to już trzepnęąeś jak łysy grzywką o parapet. Ave Stalin, PiSuari te salutant.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4
#1599192

Trojanowski twierdzi, że wspiera  od 2012 roku pro publico stowarzyszenie, które walczy z dziką prywatyzacją w Krakowie. Na stronach internetowych jest informacja, że Trojanowski wraz z innymi osobami wszedł do tego stowarzyszenia nielegalnie (przyjęty przez Zarząd niezdolny do działań prawnych).  W 2014 r. Urząd Miasta złożył wniosek o likwidację tej struktury. Nie mam pojęcia czy Stowarzyszenie ma zarząd czy nie (w KRS Trojanowski nie jest zapisany jako członek zarządu, choć podpisuje dokumenty jako wiceprezes) i czy prowadzi czy nie jakąś działalność gospodarczą, bo oprócz tego, że na prośbę osoby, która w 2011 roku przedstawiła się jako prezes, przygotowałam pod koniec października 2011 r. program szkoleniowy dla tego stowarzyszenia, to nie mam z nimi żadnego kontaktu.  O sprawie zapomniałam wiele lat temu, a przypomniałam sobie dopiero niedawno pod wpływem ataków personalnych Trojanowskiego. Co do walki z dziką reprywatyzacją, to na stronie Stowarzyszenia jest jakiś dokument prokuratury z 2003 roku, wspominający o analizie prawnej nieruchomości pod adresem, gdzie mieści się stowarzyszenie. Z pisma prokuratury wynika, że nieruchomość ta była własnością rodziny Haubenstock.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3
#1599391

To straszne

trzewioszarpiące

musi być potężny mason

może jeszcze zna się na czymś i czyta książki?

albo zarabia na siebie i płaci podatki?

tylko gdzie tu wina Kaczyñskich?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1599428

Zna się przede wszystkim na zniesławianiu innych i "obronie" przestępczych funkcjonariuszy.

Z zawziętością dowodzi na przykład, że można aresztować niewinnego, mimo że sąd sam stwierdził w wyroku, że sprawa powinna być zwrócona prokuraturze, a niewinność oskarżonych wynikała wprost z dokumentów dołączonych do aktu oskarżenia.

Nadto twierdzi w innym miejscu, że obrażenia spowodowane przez policję na podudziu fałszywie ściganego powstały podczas zakładania kajdanek na rękach. W ten sam logiczny sposób powstała zapewne rana na głowie.

W innym z kolei miejscu wywodzi, że to właściwa rzecz, że państwo w latach 90-tych nie płaciło wykonawcom, bo dzięki temu, tacy jak on mogli żyć z handlu wierzytelnościami. Potem zarzuca, że J. Górzyński to jakiś kretyn, bo - prowadząc biznes w latach 2000 (nie 90-tych - sic!) - spodziewał się, że jednostki państwowe winny płacić za wykonane kontrakty. Górzyński to prawdziwy idiota, bo jak mógł nie uwzględniać, że z czegoś muszą żyć Trojanowscy.

Zdaniem Trojanowskiego, oczekiwanie, że inwestor zapłaci za wykonane prace, to postawa roszczeniowa.

Poza tym ten "ekspert" zawyrokował, iż  J. Górzyński  został wyrzucony poza nawias życia gospodarczego z powodu braku umiejętności dowodzenia swoich racji. Zdaniem Trojanowskiego, Górzyński to pieniacz. Dziwnym jednak trafem, to wyrzucone zostały ze swoich stanowisk prezes sądu rejonowego i przewodnicząca wydziału cywilnego za krycie przekrętów komorniczych, a J. Górzyński otrzymał odszkodowanie za bezprawne działania skierowane przeciwko niemu (wprawdzie nieadekwatne, ale otrzymał).

Dalej ekspert dowodzi, że Górzyński to facet niemądry, bo nie przeprowadził rozdzielności majątkowej z żoną. No, a poza tym służby, które rozpanoszyły się na majątku państwowym i nie płaciły swojemu menedżerowi, to świetni przedsiębiorcy, rzekomo poszkodowani przez tegoż menedżera  ("zbysia").

Niewątpliwie Trojanowski to znakomity menedżer, bo pracuje za darmo już 7 lat w stowarzyszeniu, w którym się znalazł przyjęty przez Zarząd niezdolny do działań prawnych. Po co tam pracuje? Może czeka na rozstrzygnięcia dotyczące tej kamienicy (obiekt "dzikiej reprywatyzacji"?), w której mieści się stowarzyszenie. Kto wie?

Ty, kontrik, lepiej za dużo nie gadaj, bo co usta otworzysz, to większą głupotę ogłaszasz.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2
#1599432

Ano w tym, że przekrętasy do tej pory nie siedzą. Potem Trojanowscy ogłaszają, że system, w którym można żyć z patologii jest fajny, a ci, którzy domagają się sprawiedliwości, są niepoczytalni.

Adios, kontrik.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2
#1599433

mam za dużo nie gadać ale właśnie widać, kto tu klekocze. i, niestety, manipuluje.nie wiem, co gorsze- przypisywać komuś różne twierdzenia ze złej woli czy naprawdę w nie wierzyć. 20 lat życia w urazie do obwinianych wszystkich i wymyślania spisków z marzeniem o kasie. wzajemne podkręcanie urojeń zamiast wziąć sie w garść. no fajny sens życia se znaleźliście. epopeja akurat na blogerskie sezony ogórkowe. tylko trochę mało barwna, odkąd powstrzymujesz się od wzmianek o żydach i masonach. czy aby dalej Polską rządzi tajny syjonistyczny spisek? putin dobry ale Ameryka tak zła, że Polska ma iść z Rosją ku tej całej cywilizacji łacińskiej? a Ukraina i dolar lada moment upadną? zmieniacie już wreszcie te sojusze i budujecie struktury Rosji? to prawda, że wspólnym mianownikiem wszystkich wymienianych nazwisk u ciebie jest prorosyjskość? Społeczenstwo ma prawo wiedzieć, każdy czeka z zapartym tchem. Wielu już narzekało na trwającą monotematyczność.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1599436

Nie umiesz czytać?

Winni są przestępczy funkcjonariusze i ich akolici, a nie "wszyscy".

I nie sugeruj jakichś urazów, bo to są twoje CIĘŻKIE UROJENIA.

Marzenia o kasie? Znowu pudło. Odszkodowanie się należy za szkody i krzywdę na mocy Konstytucji i kodeksu cywilnego I  choćbyś 150 razy dziennie się natężał i temu zaprzeczał, to ... nawet sam siebie nie przekonasz.

Adios, zmyślaczu.

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2
#1599437

no widzisz, "odszkodowanie się należy", to najwyraźniej u was najważniejsze zamiast normalnego życia. nie za bardzo wiem, co do tego mają akolici i inni klerycy ale nie zdziwię się, że po Kaczyńskich to i Rydzyk z papieżem będą też winni spisku. dalaj lama też pewnie się nie spisał? a to żyd i mason jeden. cała nadzieja, że putin wkroczy dla obrony chrześcijańskiej europy.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1599438

O normalnym życiu nie informuję, bo co ci do tego. To sprawa prywatna.

Natomiast uchylanie się od wypłacenia odszkodowania ofierze przestępstw funkcjonariuszy, to sprawa publiczna.

I po co piszesz o jakichś spiskach światowych? Zmowa to pojęcie realne.

https://sjp.pwn.pl/sjp/zmowa;2546786.html

Są np. zmowy cenowe, przetargowe, porozumienia monopolistyczne, zmowy milczenia, poplecznictwo, etc. Nie słyszałeś? To kiepski jesteś.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2
#1599440