Ambasada USA opublikowała

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Świat

Warto przeczytać całość raportu Departamentu Stanu w części dotyczącej Polski. W oddzielnym wątku Ambasada podkreśla istotę i konsekwencje raportu.

Czym jest raport wynikający z ustawy JUST?   

W maju 2018 r. prezydent Trump podpisał ustawę JUST, zobowiązującą Departament Stanu do przedłożenia Kongresowi raportu na temat działań krajów, które poparły Deklarację Terezińską podczas konferencji praskiej w 2009 roku poświęconej mieniu z okresu Holocaustu, podjętych w celu realizacji celów i postanowień Deklaracji. 

Raport składa się ze streszczenia oraz 46 rozdziałów odnoszących się do poszczególnych krajów.   

  • Rozdziały poświęcone poszczególnym krajom zawierają krótki rys historyczny, a następnie omówienie postępów danego kraju w wypełnianiu każdego z zobowiązań wynikających z Deklaracji Terezińskiej. Długość rozdziałów zależy od doświadczeń danego kraju w czasie II wojny światowej, stopnia złożoności praktyk związanych z restytucją w tym kraju oraz dostępnych informacji.
  • Raport wynikający z ustawy JUST nie wzywa Polski do zapłaty za nazistowskie zbrodnie wobec ludzkości. Restytucja mienia, czyli działania na rzecz zwrotu mienia jego prawowitym właścicielom, oraz rekompensata za mienie skonfiskowane/znacjonalizowane nie są powiązane z reparacjami, czyli zapłatą za szkody lub cierpienia poniesione podczas wojny. 
  • Ani ustawa JUST, ani raport z niej wynikający w żaden sposób nie oskarżają Polski o współudział w nazistowskich zbrodniach podczas II wojny światowej. Raport skupia się na postępach w zakresie zwrotu mienia znajdującego się fizycznie w Polsce – lub rekompensaty za nie – prawowitym właścicielom, z których przeważająca większość to obywatele polscy lub osoby polskiego pochodzenia, lub ich spadkobiercy.    
  • Ustawa JUST nie nakłada na żaden kraj wymogu wypłaty pieniędzy osobom fizycznym, rządom innych krajów czy organizacjom międzynarodowym w celu rozwiązania kwestii restytucji. 
  • Do poszczególnych krajów należy decyzja, jak wypełniać podjęte przez nie zobowiązania wynikające z Deklaracji Terezińskiej. 
  • Dla Stanów Zjednoczonych rzeczą najważniejszą jest, by wszystkie kraje, które poparły Deklarację Terezińską nadal czyniły w dobrej wierze starania na rzecz wypełnienia  zobowiązań podjętych w 2009 roku.

https://pl.usembassy.gov/pl/zestawienie_informacji_just_act/

 

RAPORT JUST ACT – POLSKA 

(tłumaczenie nieoficjalne)  

Druga wojna światowa rozpoczęła się w Europie od inwazji nazistowskich Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku. W okresie pomiędzy 1939 r. a połową 1941 r. Niemcy nazistowskie zajęły zachodnią Polskę, a Związek Radziecki, w porozumieniu z Niemcami nazistowskimi, okupował wschodnią część Polski. W czerwcu 1941 r. Niemcy zaatakowały Związek Radziecki, w wyniku czego cała Polska znalazła się pod okupacją nazistowską.     

Nazistowska okupacja Polski była brutalna i pochłonęła życie milionów Polaków, zarówno żydowskiego, jak i nieżydowskiego pochodzenia. Według amerykańskiego Muzeum Pamięci Holokaustu (United States Holocaust Memorial Museum – USHMM) naziści utworzyli na terenie okupowanej Polski co najmniej 700 gett oraz sieć obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. Uczeni szacują, że spośród przedwojennej ludności Polski liczącej około 35 100 000 mieszkańców, podczas II wojny światowej życie straciło od 5,5 do 6 mln osób, w tym około 3 mln Żydów. [Uwaga: Liczby różnią się częściowo ze względu na brak danych pochodzących z przed- i powojennego spisu powszechnego, przemieszczanie się ludności przez granice i powojenne zmiany granic, a także komunistyczną cenzurę i ograniczenia w dostępie do źródeł archiwalnych].     

Encyklopedia Holokaustu opracowana przez USHMM szacuje, że w czasie okupacji zamordowano co najmniej trzy miliony Polaków narodowości żydowskiej oraz od 1,8 do 1,9 miliona obywateli polskich nieżydowskiego pochodzenia. Źródła polskie podają na ogół wyższą liczbę ofiar śmiertelnych wśród Polaków o nieżydowskim pochodzeniu, wynoszącą około trzech milionów osób. Polski Instytut Pamięci Narodowej podaje, że „przed wybuchem wojny na terytorium państwa polskiego mieszkało około trzech milionów Żydów, co stanowiło około 10 procent ludności Polski w tym czasie. Z tej liczby przeżyło tylko około 300 tysięcy Żydów”. Kolejne 1,5 miliona Polaków zostało wywiezionych na roboty przymusowe.   

Rząd polski na uchodźstwie, utworzony w 1939 r. i działający w Londynie, przyłączył się do sił alianckich, wspierał opór wobec okupacji hitlerowskiej i informował aliantów o zbrodniach popełnianych przez nazistów w okupowanej Polsce. Podczas gdy niektórzy pojedynczy polscy obywatele brali udział w zabijaniu Żydów, inni angażowali się w działania na rzecz ich ratowania, narażając się na wielkie osobiste ryzyko, zważywszy, że naziści karali za takie czyny śmiercią. Instytut Yad Vashem uhonorował tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata 6992 obywateli polskich, którzy ratowali Żydów – to liczba większa niż w jakimkolwiek innym kraju.   

Podczas wojny zniszczona została znaczna część Polski, w tym Warszawa, którą naziści zrównali z ziemią po powstaniu warszawskim w 1944 roku. Oprócz ogromnych strat w ludziach, straty materialne oszacowano na ponad 48 miliardów przedwojennych dolarów, co obejmuje również zniszczenie zabytków historycznych i skarbów narodowych. Pod koniec wojny Związek Radziecki zaanektował około jednej trzeciej przedwojennego wschodniego terytorium Polski, zmuszając miliony Polaków do porzucenia swojego majątku i przesiedlenia się na zachód. Powojenny reżim komunistyczny znacjonalizował następnie własność prywatną i przemysł, a na niesłusznie zajętych gruntach prywatnych oraz na terenach należących do gmin i związków wyznaniowych zbudował infrastrukturę publiczną, publiczne budynki mieszkalne i obiekty przemysłowe, co skomplikowało przyszłe wysiłki na rzecz reprywatyzacji.     

W czasie II wojny światowej i w czasach komunizmu obywatele polscy stracili znaczne zasoby aktywów i mienia. W czasie Holocaustu okupacyjny reżim hitlerowski kładł szczególny nacisk na eksterminację polskich Żydów i pozbawienie ich całego majątku. Podczas gdy władze polskie utrzymują, że wdrożyły szeroko zakrojone ustawodawstwo, Polska jest jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, w którym pozostały poważne kwestie związane z mieniem z czasów Holokaustu i który nie uchwalił kompleksowej krajowej ustawy reprywatyzacyjnej. Ocaleni z Holokaustu i ich potomkowie będący obywatelami amerykańskimi twierdzą, że procedury wymagane do odzyskania ich prywatnych nieruchomości za pośrednictwem polskiego systemu sądowniczego lub w drodze ugody z władzami centralnymi lub samorządem lokalnym są długotrwałe, uciążliwe, kosztowne i w dużej mierze nieskuteczne. Niektórzy z nich wyrażają niezadowolenie, że nawet po odzyskaniu nieruchomości, działania ze strony najemców lub innych podmiotów uniemożliwiają im swobodne korzystanie z własnego majątku.    

Władze szacują, że rozstrzygnęły około 45 procent z około 5500 wniosków o zwrot nieruchomości należących do gmin wyznaniowych żydowskich; w około połowie rozstrzygniętych spraw roszczenia odrzucono. Polska nie uchwaliła ustawy, która dotyczyłaby majątku bezspadkowego z czasów Holokaustu.   

Polska poważnie angażuje się na rzecz upamiętnienia Holocaustu. Władze polskie finansują muzea i pomniki historyczne oraz osiem państwowych muzeów mieszczących się na terenie byłych nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.  

Nieruchomości prywatne, mienie gmin i związków wyznaniowych, oraz mienie bezspadkowe   

Mienie prywatne   

W latach 60. XX wieku rząd podpisał umowy dwustronne, na mocy których Polska przekazała pieniądze rządom niektórych innych państw na pokrycie roszczeń cudzoziemców z tytułu strat w mieniu prywatnym poniesionych po 1939 roku. Wśród tych umów znalazła się umowa odszkodowawcza pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską z 1960 r., na mocy której Polska przekazała rządowi amerykańskiemu 40 mln USD na pokrycie roszczeń osób, które były obywatelami amerykańskimi w momencie bezprawnego przejęcia ich mienia. Umowa ta nie obejmowała osób, które były obywatelami polskimi w momencie przejmowania ich majątku, a dopiero później zostały naturalizowanymi obywatelami amerykańskimi; umowa ta wykluczała więc większość polskich ocalałych z Holokaustu i ich rodziny.      

W 1999 r. polski rząd złożył projekt ustawy reprywatyzacyjnej, która przewidywała wypłatę określonego procenta wartości rynkowej majątku każdemu, kto stracił nieruchomość w czasie II wojny światowej lub w okresie komunizmu. Polski parlament jednak dokonał zmian w tym projekcie, ograniczając zastosowanie ustawy tylko do obecnych obywateli polskich, w związku z czym w 2001 r. ówczesny prezydent Kwaśniewski tę ustawę zawetował. Władze polskie poinformowały, że do kwietnia 2019 r. wypłaciły warte około 2,29 miliarda dolarów odszkodowania zgłaszającym roszczenia osobom różnych narodowości w oparciu o szereg instrumentów prawnych i procedur ustanowionych po 1989 r., w tym dokonał rzeczywistego zwrotu niektórych nieruchomości oryginalnych lub zastępczych. Według danych rządowych, z tych 2,29 miliarda dolarów, około 4,5 miliarda złotych (1,2 miliarda USD) przeznaczono na ugody wynikające z ustawy z 2005 r. o rekompensacie za mienie zabużańskie, a 1,2 miliarda złotych (338,7 mln USD) na ugody wynikające z przepisów prawnych odnoszących się do miasta Warszawy (oba przypadki zostały opisane poniżej).    

[Uwaga: W sprawach dotyczących własności prywatnej, nie należącej do związków wyznaniowych, władze na ogół nie odnotowują wyznania osoby zgłaszającej roszczenie; liczby te obejmują zatem odszkodowania dla ofiar Holocaustu i innych ofiar II wojny światowej oraz okresu komunistycznego.]   

W 2005 roku, w odpowiedzi na orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Polska uchwaliła ustawę dotyczącą rekompensat za mienie zabużańskie, przewidującą odszkodowania za mienie prywatne utracone przez polskich właścicieli, którzy zamieszkiwali na terenach, które w wyniku zmian granic Polski po II wojnie światowej znajdują się obecnie w granicach Litwy, Białorusi lub Ukrainy. Ustawa ta zobowiązała władze do utworzenia rejestru wszystkich uprawnionych wnioskodawców i wypłaty odszkodowań w wysokości 20 procent wartości nieruchomości w momencie jej utraty. Uprawnionymi do zgłaszania roszczeń byli właściciele nieruchomości (lub ich spadkobiercy), którzy byli obywatelami polskimi w dniu 1 września 1939 r., a którzy opuścili zamieszkiwane przez siebie tereny i zachowali polskie obywatelstwo. Wykluczono osoby ocalałe z Holokaustu, ich rodziny i inne osoby, które nie zachowały polskiego obywatelstwa. Do grudnia 2008 r., kiedy upłynął termin składania wniosków, złożono zgodnie z ustawą 91 845 wniosków. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że do końca lutego 2019 r. władze wypłaciły odszkodowania z tytułu 74 058 roszczeń o wartości około 4,5 mld zł (1,2 mld USD).     

Polska nie dysponuje odrębnym mechanizmem lub procedurami rozpatrywania roszczeń dotyczących własności prywatnej poza „ustawą zabużańską” lub uregulowaniami dla obszaru Warszawy. Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego szacuje, że wypłacono łącznie 2,55 miliarda złotych (680 mln USD) na rzecz wnioskodawców za wszystkie nieruchomości znajdujące się w obecnych granicach Polski, ale poza Warszawą. Występujący z roszczeniami w Polsce mogą dochodzić zwrotu mienia na drodze administracyjnego postępowania sądowego lub w drodze porozumień ugodowych z władzami samorządowymi lub Skarbem Państwa. W praktyce, aby uzyskać odszkodowanie, występujący z roszczeniami muszą dążyć do unieważnienia komunistycznych aktów nacjonalizacji poprzez wykazanie, że doszło do wystąpienia wady proceduralnej. Niektórzy spośród występujących z roszczeniami, będący obywatelami amerykańskimi, twierdzili, że proces ten jest uciążliwy, długotrwały, kosztowny i nieskuteczny. Twierdzą oni, że procedura ta jest szczególnie trudna dla spadkobierców roszczeń, które zostały złożone przez ich rodziców lub dziadków, którzy zmarli nie otrzymawszy odszkodowania za ich splądrowane, skonfiskowane lub znacjonalizowane mienie.     

W 2016 r. Trybunał Konstytucyjny utrzymał w mocy uchwaloną w 2015 r. ustawę mającą na celu uniemożliwienie zwrotu prawowitym właścicielom nieruchomości wykorzystywanych na cele publiczne w Warszawie, które przed okresem komunizmu były własnością prywatną. Ustawa ta miała na celu umorzenie roszczeń sprzed 70 lat, które pozostawały nierozstrzygnięte ze względu na niemożność ustalenia stron postępowania. Niektórzy obserwatorzy zewnętrzni, jak również obywatele amerykańscy występujący z roszczeniami oraz ich prawnicy, stwierdzili, że stosowanie tych przepisów nieomal całkowicie uniemożliwia wnioskodawcom odzyskanie ich własności. W szczególności, niektórzy występujący z roszczeniami stwierdzili, że przepisy te nie zapewniają wystarczająco dużej ilości czasu na zakończenie postępowania spadkowego (dziedziczenia) w polskich sądach, czego te przepisy wymagają, pomimo że w innych okolicznościach polskie prawo spadkowe uznaje spadkobierców ustanowionych na mocy prawa amerykańskiego.     

W marcu 2017 r. parlament uchwalił ustawę powołującą rządową komisję do zbadania zarzutów korupcji przy postępowaniach reprywatyzacyjnych w Warszawie. Ustawa ta upoważniła komisję do: (1) wydania decyzji potwierdzającej decyzję o reprywatyzacji mienia; (2) częściowego lub całkowitego uchylenia decyzji o reprywatyzacji mienia i wydania innej decyzji; (3) uchylenia decyzji o reprywatyzacji mienia w całości i odesłania sprawy do właściwej instytucji w celu ponownego rozpatrzenia; (4) publicznego stwierdzenia, że decyzja o reprywatyzacji mienia została wydana z naruszeniem prawa, jeżeli okoliczności uniemożliwiają komisji cofnięcie decyzji, którą uznała za wydaną niezgodnie z prawem; oraz (5) umorzenia bieżących postępowań w sprawie reprywatyzacji mienia. W czerwcu 2018 r. komisja poinformowała o rozpatrzeniu 593 spraw restytucyjnych i wydaniu 74 decyzji w ciągu pierwszych 12 miesięcy swojej działalności. Przewodniczący komisji oszacował, że rezultatem działania komisji był zwrot miastu Warszawie majątku o wartości około 700 mln zł (184 mln USD). W wyniku działania kontrolnego komisji nastąpiło spowolnienie wydawania decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych, co spowodowało, że niektórzy zewnętrzni obserwatorzy – w tym prawnicy reprezentujący ocalałych z Holokaustu lub ich spadkobierców – twierdzili, że komisja miała negatywny wpływ na rozpatrywanie wniosków o zwrot mienia prywatnego i należącego do gmin i związków wyznaniowych.    

W 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało nową, kompleksową ustawę reprywatyzacyjną dotyczącą całego kraju. W myśl projektu ustawy: (1) uniemożliwiony zostałby wszelki zwrot w naturze pozostałych nieruchomości (będących własnością prywatną lub publiczną); (2) przysługiwałaby rekompensata w gotówce lub w formie obligacji rządowych w wysokości od 20 do 25 procent wartości nieruchomości w momencie ich przejęcia; oraz (3) ustanowiony zostałby roczny okres zgłaszania roszczeń. Projekt ustawy ograniczył krąg osób uprawnionych do zgłaszania roszczeń do obecnych obywateli polskich, którzy byli obywatelami polskimi w chwili zajęcia ich mienia lub ich bezpośrednich spadkobierców. Niektórzy obserwatorzy zewnętrzni wyrazili obawę, że projekt ustawy skutecznie wykluczyłby wnioskodawców zagranicznych, z których wielu jest ocalałymi z Holocaustu lub ich spadkobiercami. W 2018 r. przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów wycofał tę ustawę, uzasadniając to tym, że wymaga ona dalszych zmian i analiz, w tym także w odniesieniu do kwestii dotyczących potencjalnych kosztów i zgodności z prawem krajowym i międzynarodowym.    

Mienie należące do gmin i związków wyznaniowych

W Polsce obowiązują przepisy umożliwiające zwrot niektórych rodzajów mienia należącego do gmin i związków wyznaniowych. Przepisy te, choć w niepełny sposób, pozwoliły na zwrot wielu synagog.   

Cztery komisje wspólne rozpatrują wnioski o zwrot nieruchomości gminom i związkom wyznaniowym, które zostały złożone przed upływem wyznaczonego terminu, po jednej dla gmin wyznaniowych żydowskich, kościoła luterańskiego, kościoła prawosławnego oraz jednej dla wszystkich pozostałych związków wyznaniowych. (Piąta komisja wspólna zajmująca się mieniem kościoła katolickiego została opisana poniżej). Komisje funkcjonują zgodnie z ustawami przewidującymi zwrot wspólnotom religijnym własności znacjonalizowanej w czasie II wojny światowej lub po jej zakończeniu. Prawo regulujące taki zwrot nie odnosi się jednak do własności gmin i związków wyznaniowych, którą reżim komunistyczny sprzedał lub przekazał nowym prywatnym właścicielom po II wojnie światowej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz odpowiednia wspólnota wyznaniowa powołują swoich przedstawicieli do poszczególnych komisji. Chociaż prawo nie przewiduje możliwości odwołania się od decyzji komisji w sprawie zwrotu mienia związkom wyznaniowym, to Trybunał Konstytucyjny orzekł w 2013 r., że strony mogą odwoływać się od decyzji komisji do sądów administracyjnych. Departamentowi Stanu nie są znane żadne doniesienia o składaniu tego rodzaju odwołań przez strony.   

Ustawa z 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej reguluje kwestie zwrotu mienia gminom wyznaniowym żydowskim. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do grudnia 2018 r. komisja ds. zwrotu mienia tego typu rozstrzygnęła częściowo lub w całości 2810 z 5554 wniosków złożonych przez gminy żydowskie przed upływem terminu składania wniosków w roku 2002. Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych, od czasu jej ustanowienia komisja przyznała 88 milionów złotych (23 mln USD) w formie odszkodowań dla gmin wyznaniowych żydowskich. Niektórzy przedstawiciele społeczności żydowskiej uważają, że tempo zwrotu mienia gminom żydowskim jest powolne, wiąże się ze znacznymi kosztami prawnymi, a często kończy się bez odzyskania mienia lub innych odszkodowań dla występujących z roszczeniami.  

Dla porównania do 2011 r., wspólna komisja majątkowa dla kościoła katolickiego nie rozstrzygnęła jedynie 216 wniosków spośród całkowitej liczby 3063 wniosków zgłoszonych do komisji. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w roku 2018 pozostałe komisje zajmujące się zwrotem mienia kościołom i związkom wyznaniowym rozstrzygnęły 87 wniosków dotyczących zwrotu majątku, pozostawiając ponad 3000 z 7000 roszczeń bez rozstrzygnięcia. Na koniec 2018 r. komisje rozstrzygnęły, częściowo lub całkowicie, 989 z 1200 roszczeń wspólnoty luterańskiej, 268 z 472 roszczeń kościoła prawosławnego oraz 87 ze 170 roszczeń wszystkich pozostałych związków wyznaniowych.  

Przepisy dotyczące zwrotu mienia gminom i związkom wyznaniowym nie dotyczą kwestii spornego mienia gmin i związków wyznaniowych, które obecnie jest własnością prywatną, a obserwatorzy zewnętrzni twierdzą, że władze pozostawiły kilka kontrowersyjnych i skomplikowanych spraw bez rozstrzygnięcia. Przykładem są budynki i domy mieszkalne zbudowane na terenach, które obejmowały cmentarze żydowskie zniszczone podczas II wojny światowej lub po wojnie. Eksperci do spraw mienia związków wyznaniowych oceniają, że wszystkie nieskomplikowane sprawy dotyczące nieruchomości należących do gmin wyznaniowych żydowskich zostały rozstrzygnięte; zauważają oni, że komisja do spraw zwrotu mienia gminom wyznaniowym żydowskim nie jest w stanie rozpatrzyć większości pozostałych roszczeń, ponieważ władze nie zgadzają się, by nieruchomości te wchodziły w zakres definicji mienia związków wyznaniowych. Do połowy 2019 r. kilka roszczeń rozstrzygniętych w ciągu ostatnich dwóch lat na rzecz społeczności żydowskiej pozostawało niewypłaconych.  

Cmentarze   

Zniszczenia i ofiary wśród ludności żydowskiej w następstwie nazistowskich zbrodni w czasie Holokaustu sprawiły, że większość z ponad 1200 przedwojennych cmentarzy żydowskich w Polsce pozostała bez opieki. Zwrot cmentarzy żydowskich położonych na gruntach należących do samorządów lokalnych lub do Skarbu Państwa podlega komisji wspólnej ds. gmin wyznaniowych żydowskich. Cmentarze są zwracane miejscowej gminie wyznaniowej żydowskiej, jeżeli taka istnieje w pobliżu, lub Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, jeżeli nie zachowała się żadna lokalna społeczność żydowska. Związek przekazuje te miejsca pochówku Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, która powstała na mocy porozumienia Związku i Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego. Niektórzy przedstawiciele społeczności żydowskiej twierdzili, że cmentarze żydowskie są częścią dziedzictwa kulturowego Polski i że władze centralne powinny przejąć własność, renowację i ochronę takich miejsc w całym kraju. W grudniu 2017 r. parlament RP przeznaczył 100 mln zł (28,7 mln USD) na renowację, konserwację i utrzymanie cmentarza żydowskiego w Warszawie.     

Ustawa z 1959 r. o cmentarzach i pochówkach wymaga, aby wspólnota religijna wydała zgodę na wykorzystanie terenu cmentarza do innych celów. Wciąż jednak trwają konflikty dotyczące wykorzystania cmentarzy żydowskich, które zostały znacjonalizowane w czasach komunizmu. Przykładowo w 2018 roku pojawiła się kwestia komercyjnego wykorzystania części historycznego cmentarza w Siemiatyczach, który nie był już wpisany do aktualnej ewidencji gruntów jako cmentarz.     

W lipcu 2017 r. Generalny Konserwator Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministerstwo Kultury) przekazał wszystkim wojewodom i konserwatorom zabytków oficjalne wytyczne dotyczące wzmocnienia ochrony cmentarzy żydowskich. W sierpniu 2017 r. znowelizowano ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nakładając na wojewódzkich konserwatorów zabytków obowiązek zatwierdzania sprzedaży, wymiany, darowizny lub dzierżawy gruntów będących własnością władz państwowych lub lokalnych, które obejmują zabytkowe cmentarze, w celu zapobieżenia budowy obiektów komercyjnych na terenach byłych cmentarzy żydowskich. Również w 2017 r. Ministerstwo Kultury – we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Żydowskim Instytutem Historycznym, naczelnym rabinem Polski, Komisją Rabiniczną ds. Cmentarzy, Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego – rozpoczęło pierwszą pełną inwentaryzację i weryfikację historycznych granic wszystkich cmentarzy żydowskich w Polsce. W 2018 r. Ministerstwo Kultury zainicjowało projekt umieszczenia znaczników wyznaczających granice cmentarzy żydowskich oraz umieszczenie na nich kamienia pamiątkowego z tablicą informującą, że jest to cmentarz żydowski. Do lutego 2019 r. Ministerstwo Kultury zakończyło realizację tego projektu dla sześciu z szacowanej liczby 1200 cmentarzy żydowskich w Polsce.  

Mienie bezspadkowe  

Polska nie przyjęła ustawy dotyczącej znacznej ilości własności prywatnej pozostawionej bez spadkobierców w wyniku Holokaustu. Zamiast tego, majątek bezspadkowy podlega polskiemu prawu spadkowemu, na mocy którego majątek ten wraca do samorządu lokalnego lub Skarbu Państwa. Według rządu, bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej Polska zaczęła regulować status prawny mienia pozostawionego przez właścicieli, w tym Żydów, którzy zginęli w czasie Holokaustu, na mocy szeregu dekretów regulujących status opuszczonego i porzuconego mienia, w ramach całościowej nacjonalizacji własności prywatnej w okresie powojennego funkcjonowania systemu komunistycznego.  

Majątek ruchomy:  Skonfiskowane i zrabowane przez nazistów dzieła sztuki   

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury jest odpowiedzialny za odzyskiwanie zrabowanych przez nazistów dzieł sztuki, zbiorów bibliotecznych i przedmiotów dziedzictwa kulturowego wywiezionych z terytorium Polski w jej powojennych granicach. Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą prowadzi katalog około 100 000 takich obiektów oraz internetową „Bazę danych obiektów zaginionych w wyniku II wojny światowej”, zawierającą ponad 60 000 obiektów. W katalogu nie ma informacji, czy obiekty te zostały zniszczone, ocalały, czy też zostały zrabowane Żydom. W ostatnich latach przeprowadzono szereg udanych restytucji dzieł sztuki z zagranicy do Polski.    

Ministerstwo Kultury jest odpowiedzialne za rozpatrywanie roszczeń zgłaszanych przez rządy innych państw wobec dzieł sztuki znajdujących się w polskich muzeach państwowych, które mogły zostać zrabowane, ale nie jest jasne, czy dotyczy to również dzieł sztuki zrabowanych przez nazistów w innych krajach lub roszczeń zgłaszanych przez podmioty prywatne. Takie dzieła sztuki znajdują się w Polsce w wyniku funkcjonowania w czasie wojny nazistowskiego rynku sztuki. Departamentowi Stanu nie są znane żadne roszczenia wysuwane przez zagraniczne podmioty wobec sztuki zrabowanej przez nazistów, a znajdującej się w polskich muzeach.  

Judaika i żydowskie dobra kultury    

Nie ma ustawy regulującej zwrot mienia ruchomego, należącego do Żydów, a stanowiącego dobra kultury i przedmioty o znaczeniu sakralnym. Instytucje kultury w Polsce z zasady nie przeprowadzają badań pochodzenia własnych zbiorów, a w kilku przypadkach, kiedy to uczyniły, nie podały do publicznej wiadomości ich wyników. W 2012 r. rocznik „Muzealnictwo” opublikował zestaw wytycznych określających, jak powinno przebiegać badanie pochodzenia zrabowanych dóbr kultury. Według ekspertów zajmujących się zwrotem dzieł sztuki, polskie muzea otrzymały te wytyczne, ale nie nastąpiły potem żadne konkretne działania. Nie zgromadzono dokumentacji dotyczącej dóbr kultury żydowskiej, które zostały skonfiskowane lub zniszczone w okupowanej przez nazistów Polsce, w związku z czym całkowita liczba utraconych dóbr tego typu nie jest znana.     

Wiele judaików, które zostały odnalezione na obecnym terytorium Polski zostało przekazanych przez polskie władze Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu w Warszawie. Według Konferencji do spraw Żydowskich Roszczeń Materialnych wobec Niemiec (Konferencji Roszczeniowej), w Instytucie przechowywana jest część dzieł sztuki i przedmiotów, które należały do społeczności żydowskich pochodzących spoza Polski. Przykładem jest gmina żydowska z Salonik w Grecji, która zwróciła się z prośbą o zwrot obiektów sakralnych i przedmiotów zrabowanych przez nazistów. Czasami Instytut prezentował na wystawach niektóre przedmioty, a na stronie internetowej Instytutu znajduje się informacja: „Znacząca część zbiorów sztuki sakralnej Żydowskiego Instytutu Historycznego stanowi spuścizna Żydów greckich zamordowanych w ośrodkach zagłady w Auschwitz i na Majdanku”.  

Dostęp do dokumentów archiwalnych  

Polska posiada szeroką i dostępną sieć archiwów lokalnych i państwowych. Przedstawiciele społeczności żydowskiej nie zgłaszali żadnych uwag odnośnie swobodnego dostępu do dokumentów archiwalnych. Amerykańskie Muzeum Pamięci Holokaustu mówi o dobrej współpracy z archiwami w Polsce, w tym z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma, Miejscem Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Muzeum POLIN w Warszawie i szeregiem archiwów regionalnych i uniwersyteckich.  

Edukacja, upamiętnienie, badania i miejsca pamięci    

Polska podejmuje znaczące działania na rzecz upamiętnienia Holocaustu. Rząd finansuje muzea i pomniki, między innymi osiem państwowych muzeów pamięci na terenie byłych hitlerowskich niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, które działały na terenie okupowanej Polski. Polskie władze zaplanowały duże międzynarodowe wydarzenie w styczniu 2020 r. w celu upamiętnienia 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego i obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.    

Polska wprowadziła obowiązkową edukację o Holokauście począwszy od uczniów piątej klasy szkoły podstawowej aż do końca szkoły średniej. Według przedstawiciela muzeum POLIN, wymagania edukacyjne Ministerstwa Edukacji Narodowej określają, że uczniowie w klasach od piątej do ósmej powinni być w stanie scharakteryzować politykę hitlerowskich Niemiec na terenie okupowanej Europy, przedstawić zagładę Żydów, Romów i innych grup etnicznych oraz podać przykłady bohaterstwa Polaków ratujących Żydów podczas Holokaustu.   

Na poziomie szkoły średniej uczniowie powinni być w stanie przedstawić ideologiczne podstawy eksterminacji Żydów oraz innych grup etnicznych i społecznych prowadzonej przez hitlerowskie Niemcy, scharakteryzować etapy zagłady Żydów (dyskryminacja, stygmatyzacja, izolacja, zagłada), rozpoznawać główne miejsca zagłady, w tym Auschwitz-Birkenau, Treblinkę i Sobibór, opisać stosunek Żydów do Holokaustu z uwzględnieniem powstania w getcie warszawskim i scharakteryzować postawy społeczeństwa polskiego oraz społeczności międzynarodowej wobec Holokaustu z uwzględnieniem „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” poprzez podanie konkretnych przykładów. Raport Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedstawia więcej szczegółów na temat wymagań dotyczących edukacji o Holokauście w szkołach państwowych.    

W styczniu 2018 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej powołało Radę opiniodawczo-doradczą do spraw edukacji o Holokauście. Na czele rady stoi pełnomocnik ministerstwa do spraw kontaktów polsko-żydowskich. Składa się ona z ekspertów do spraw edukacji o Holokauście. Rząd również organizuje i/lub finansuje kilka pozaszkolnych programów edukacyjnych na temat Holokaustu, między innymi program wymiany dla nauczycieli organizowany przez Instytut Yad Vashem i Muzeum Auschwitz-Birkenau.      

Zdaniem niektórych obserwatorów czas przeznaczony na edukację o Holokauście – jedna do dwóch godzin w ciągu roku na danym poziomie nauczania – jest niewystarczający, by uczniowie zrozumieli, czym był Holokaust oraz jakie były jego przyczyny i skutki. Ponadto niektórzy twierdzą, że rząd wprowadził do podstawy programowej określoną narrację historyczną, która na przykład nakazuje nauczycielom prezentację wyłącznie osób odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata podczas omawiania działań podejmowanych przez polskich obywateli w trakcie Holokaustu.    

Polska ustawa z 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady objęła ochroną prawną osiem miejsc pamięci o Holokauście w Polsce i ustanowiła państwowe lub regionalne muzea na ich terenie. Należą do nich: Muzeum Państwowe Auschwitz-Birkenau, Muzeum Państwowe na Majdanku, Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze, Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu, Muzeum Stutthof, Muzeum Gross-Rozen w Rogoźnicy, Muzeum w Treblince i Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof.     

Ministerstwo Kultury nadzoruje i finansuje siedem spośród tych ośmiu muzeów i wspiera Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof. Ponadto, Ministerstwo Kultury finansuje kilka muzeów powiązanych z upamiętnieniem Holokaustu, w tym Muzeum POLIN w Warszawie, które opowiada o tysiącletniej historii Żydów w Polsce oraz Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Ministerstwo Kultury opracowuje również plany dwóch kolejnych muzeów upamiętniających Holokaust: Muzeum Getta Warszawskiego oraz Muzeum-Miejsca Pamięci KL Płaszów na terenie byłego hitlerowskiego obozu pracy w Płaszowie w Krakowie. W latach 2017-2018 Ministerstwo Kultury przeznaczyło 287 milionów złotych (76 mln USD) w postaci grantów na projekty związane z kulturą żydowską, z czego 161 mln złotych (42,3 mln USD) było przeznaczone na muzea i miejsca pamięci o Holokauście.     

Polska jest członkiem Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Upamiętnienia Holokaustu. W 2000 r. ówczesny premier Jerzy Buzek ogłosił utworzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, która jest organem doradczym Rady Ministrów w zakresie ochrony i funkcjonowania Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau oraz innych pomników Zagłady. Czołowi przedstawiciele władz państwowych, wraz z prezydentem i premierem, uczestniczą w corocznych uroczystościach upamiętniających Holokaust, w tym w obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w dniu 27 stycznia oraz w obchodach rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim w dniu 19 kwietnia.   

Opieka nad ocalałymi z Holokaustu (Shoah) oraz innymi ofiarami hitlerowskich represji   

Polska przeznacza fundusze publiczne na rzecz ocalałych z Holokaustu. W 2014 r. Polska przyjęła ustawę, na mocy której osoby ocalałe z Holokaustu pochodzące z Polski, bez względu na obecne miejsce zamieszkania, otrzymują comiesięczne świadczenie w wysokości równej świadczeniom otrzymywanym przez emerytów w Polsce. Ustawa z 1991 r. o kombatantach i ofiarach represji wojennych i okresu powojennego umożliwia wypłatę świadczeń uprawnionym kombatantom II wojny światowej oraz ofiarom represji. Na podstawie tej ustawy osoby ocalałe, które były więzione w gettach, obozach koncentracyjnych, obozach pracy i obozach śmierci uzyskały prawo do świadczeń finansowych, w szczególności świadczeń emerytalnych i rent inwalidzkich. Według danych otrzymanych w połowie 2019 r. z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, od momentu wejścia w życie ustawy rząd wypłacił 28,4 mld złotych (7,5 mld USD) w formie rent i emerytur. Świadczenia te przysługują również uprawnionym ocalałym, którzy byli polskimi obywatelami w czasie Holokaustu, a później wyemigrowali, ale niektórzy prawnicy reprezentujący uprawnionych obywateli amerykańskich twierdzą, że występowanie o te świadczenia jest trudne. Trudności są związane z koniecznością przedstawienia dokumentów przez osoby, które już wcześniej zostały uznane za ocalałych przez Niemcy, Konferencję Roszczeniową lub Izrael. Wymóg przedstawienia dodatkowych dokumentów jest szczególnie trudny dla ocalałych z Holokaustu, którzy mogli je utracić podczas wojny. Ponadto, niektóre kategorie ofiar – w tym osoby, które przeżyły wojnę w ukryciu – są wyłączone z tej ustawy.   

Wielu polskich obywateli skorzystało z umowy wynegocjowanej przez rząd Stanów Zjednoczonych i rząd Niemiec w lipcu 2000 r., która wprowadziła odszkodowania dla niektórych robotników niewolniczych i przymusowych. Z całkowitej sumy 10 mld marek niemieckich (ówcześnie równowartość około 5 mld dolarów), którą Niemcy wypłaciły na całym świecie na mocy niniejszej umowy, polski rząd otrzymał 1,812 mld marek (około 906 mln USD, stosując kurs wymiany walut z 2000 r.) na świadczenia dla ocalałych byłych robotników niewolniczych i przymusowych nadal zamieszkujących w Polsce w 2000 r. Według raportu końcowego niemieckiej Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”, polska organizacja partnerska realizująca tę umowę w Polsce wypłaciła świadczenia 483 902 osobom. Eksperci oceniają, że większość beneficjentów tych świadczeń to prawdopodobnie nieżydowscy robotnicy przymusowi, ponieważ można założyć, że stosunkowo niewielka liczba żydowskich robotników niewolniczych przeżyła wojnę i nadal mieszkała w Polsce w 2000 r.  

https://pl.usembassy.gov/pl/raport_just_act_polska/

 

Z polskiej Wiki:

Ustawa JUST, pełna nazwa: Ustawa z 2017 roku o niezwłocznym uczynieniu sprawiedliwości ocalonym z Holocaustu, którym nie zadośćuczyniono ich strat (ang. Justice for Uncompensated Survivors Today Act of 2017), w Polsce potocznie nazywana również „ustawa 447” – ustawa Kongresu Stanów Zjednoczonych uchwalona w kwietniu 2017, mająca na celu wsparcie przez administrację Stanów Zjednoczonych w skali międzynarodowej działań służących uregulowaniu statusu prawnego mienia pozostałego po ofiarach Holocaustu oraz krzewieniu wiedzy o Zagładzie, jej przyczynach i konsekwencjach. Do listopada 2019 Departament Stanu ma przedstawić Kongresowi jednorazowy raport o stanie realizacji niewiążącej deklaracji terezińskiej sygnowanej przez 46 państw 30 czerwca 2009, w tym Polskę[1][2]. W Polsce używana jest również potoczna nazwa „ustawa 447”, która pochodzi od numeru druku w Senacie USA, jednak inny numer przyjęła w Izbie Reprezentantów[3].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_JUST

 

Ps. Wytłuszczenia zostały dokonane przeze mnie.

 

Komunikat MSZ przekazany za pośrednictwem PAP nt. raportu

"MSZ z uwagą przyjmuje raport Departamentu Stanu USA, opracowany na podstawie ustawy JUST Act. Opinia ta, dotycząca procesu restytucji mienia w Polsce, odbiega w niektórych punktach od naszej oceny tego problemu" – przekazało w czwartek Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

https://www.tvp.info/49199267/ustawa-447-msz-odpowiada-na-raport-departamentu-stanu-usa

„Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że opinia Departamentu Stanu dotycząca procesu restytucji mienia w Polsce odbiega w niektórych punktach od naszej oceny tego problemu” – wskazało MSZ. Resort zaznaczył, że Polska „zapewnia każdemu, niezależnie od posiadanego obywatelstwa lub pochodzenia, na równych zasadach, możliwość dochodzenia prawa do utraconej własności”.

„Polskie prawo umożliwia byłym właścicielom lub ich następcom prawnym dochodzenie praw do nieruchomości na drodze administracyjnej i sądowej. Z procedur tych skorzystać może każdy uprawniony. Polska po transformacji ustrojowej wdrożyła odpowiednie instrumenty i procedury prawne umożliwiające odzyskanie mienia lub otrzymanie rekompensaty i przeznaczyła na te cele znaczne środki finansowe. To ogromny wysiłek, od którego poniesienia państwo polskie się nie uchyla, niezależnie od obywatelstwa czy pochodzenia osób wnoszących roszczenia”

 

Appendix z godz. 4.48.

Po 3 spamerskich komentarzach hejtera kontrika informuję, że hejterom - odciągającym uwagę od ważnego dokumentu - w zasadzie nie będę odpowiadać.

Lista zadaniowanych trolli pod tą notką:

kontrik, Humpty Dumpty, Krispin

Humpty Dumpty i Krispin pojawili się na portalu około rok temu, kontrik (który tylko komentuje) około 4 lata temu. Wszyscy oni trudnią się napaściami personalnymi na blogerów o poglądach narodowych. Kilkoro już przez nich odeszło. Nie przebierają w środkach - bluzgi, oszczerstwa, ustawiczny stalking, to ich metody. Humpty Dumpty już czterokrotnie został ukarany za zaśmiecanie portalu, prowokowanie do kłótni i rozrób, wulgarne komentarze, a mimo to postępuje tak nadal. Mimo, że piszę tutaj już ponad 11 lat, zaczynam się zastanawiać nad dalszą obecnością. Tylko lojalność wobec tysięcy moich czytelników powstrzymuje mnie przed radykalnymi decyzjami.

Ocena wpisu: 
3
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.7 (głosów:6)

Komentarze

Nb. Zwraca uwagę, że w całym tekście jest mowa o "nazistach".

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640013

Naziści to ugruntowane określenie zachodnie, zwł. w języku ang.

Nie ma w tym żadnej sensacji.

Mowa o Niemcach czasów Hitlera a nie Republice Weimarskiej, Prusach czy NRD.

A może naumiałaś się od hurraprawicowych krzykaczy, by mówić "Niemcy", zamiast "naziści"?

Otóż i to nie pasuje w tym przypadku, gdy jasno określa się kraj "nazistowskimi Niemcami".

 

Najpoprawniej rzecz biorąc, powinny być to "Niemcy hitlerowskie" i "hitlerowcy" (choć i to mogłoby namieszać w głowach nieuków sugerując winę głownie samego Hitlera zamiast całego ustroju z wygodną ideologią).

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640047

https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2362480,Prof-Jan-Zaryn-napadli-na-nas-Niemcy-a-nie-nazisci

Cytuję:

- W języku międzynarodowym jako sprawcy II wojny światowej utrwaleni są naziści, a nie Niemcy. W Polsce nigdy nie damy sobie wmówić, że napadli na nas naziści - powiedział w Polskim Radiu 24 Jan Żaryn, historyk i senator Prawa i Sprawiedliwości.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640055

Z powodu czyjejś opinii boli ustalona zachodnia nazwa?

A może termin "nazi/ nazi Germany" mieli przetłumaczyć specjalnie dla Rebeliantki jako "Niemcy"?

No niezbyt raczej.

W Polsce od dawna mamy całkiem poprawną terminologię, przykładem były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz.

Tak się składa, że napadli i zabijali nie tylko Niemcy i nie tylko ówczesne państwo niemieckie. Kolaboranci, czyli zwolennicy Hitlera czy partii nazistowskiej- hitlerowcy i naziści, niekoniecznie musieli być Niemcami, Austriakami czy w ogóle Aryjczykami. To nie pochodzenie etniczne ani przynależność do konkretnego narodu kazało zabijać. Ani nawet obywatelstwo. Gorliwa uber-katoliczka powinna odrobić również lekcję nt. jednostkowej, personalnej winy a nie nazistowskiej odpowiedzialności zbiorowej. A czy wszyscy katolicy niemieccy też pobiegli mordować Polaków? Obywatelami III. Rzeszy byli również Żydzi i żydzi, których niemal wszystkich się pozbyto, mimo że wielu identyfikowało się jako Niemcy. Czy tacy Niemcy, wypędzeni bądź w obozach, też napadli na Polskę?

Poza tym sprawcami wojny są również Sowieci, zaś pośrednio, sięgając głębiej, również amerykański kapitał, nieudolna polityka Zachodu aż po Wersal a nawet i Wielki Kryzys czy pruski militaryzm, import czarnosecinnych teoryjek zmieszanych z niemieckimi mędrkami, przy których volkizm to szczyt filozofii...

Napadły nas Niemcy hitlerowskie- bo przecież nie Rzesza Niemiecka, czyli tzw. Republika Weimarska- i nie tylko one.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640059

Bezsporne jest, że polska dyplomacja opiera się na stwierdzeniu, że Polskę napadły Niemcy, a nie naziści.

W czyim interesie kontrik lansuje odwrotną tezę?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640061

Jacy dokładnie Niemcy napadli Polskę? Może święci katoliccy? A nie było tam choćby Austriaków?

Dlaczego wybielasz hitleryzm i ówczesne państwo niemieckie, nie precyzując?

Wybielasz też innych sprawców i napastników- Słowację, dywersyjną mniejszość niemiecką i oczywiście twój ukochany ZSRR. Cały świat, poza waszymi ruskimi, zna początek wojny i strony konfliktu, tylko ty jedna jakoś nie, widząc ogólnikowo niesprecyzowanych "Niemców".

W czyim interesie jest nazywanie hitlerowców Niemcami, to tak głupie jak nazywać komunistów Ruskami czy Górzyńskich uber-pro-katolickimi patriotami level master hard the best i wgl super non plus ultra.

A co z takimi Polakami niemieckiego pochodzenia, którzy jak adm. Unrug zapomnieli niemieckiego 1. września?

Byli i Niemcy, solidaryzujący się z Polską.

Katoliczka propaguje odpowiedzialność zbiorową? Tego się nauczyłaś od komunistów?

A może sama chcesz określać, kto Niemiec?

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640064

wybiela Niemcy, twierdząc że na Polskę napadli jacyś bezpaństwowi naziści.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640066

Naprawdę?

To nie ja używam ogólnikowego "Niemcy" dla wybielania hitlerowców, nie ja charakterystycznie pomijam kacapów.

A kto napadł Wolne Miasto Gdańsk?

Niemcy napadli Niemców?

A ruskie to pewnie wyzwalali uciśnione mniejszości, co? Pardon, zapomniałem że to wasi bracia- Słowianie a wszystko to wina Żydów.

Was to za komuny tyle straszono tym RFN-em, że wielu to faktycznie odbiło ze strachu i wszędzie widzą Niemca, nawet w biciu w kask

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640069

Nawet prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej w 2019 roku na pl. Piłsudskiego w Warszawie jednoznacznie oświadczył:  ta wojna była niemiecką zbrodnią.

Odwrotne twierdzenia to zaprzeczanie prawdzie i zdrada polskich interesów.

EOT.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640070

Dyskusja z tym adwokatem Niemców nie ma sensu. Na tym portalu, jak i na innych roi się od agentów, manipulatorów i bezczelnych kłamców.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny, wobec rządu tylko wtedy, gdy na to zasługuje. Mark Twain

#1640117

niestety, masz rację.

Wzajemnie serdecznie pozdrawiam.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640158

Nie ściemniaj.

---

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

casium

#1640419

Nie ściemniaj.

Ściemnianiem nazwałbym takie niezrozumiałe pouczenia, gdzie nie wiadomo o co chodzi a już zupełnie nie ma odwagi wejścia w polemikę. Byłoby zbyt zabawnie? A może trzebaby kraść cytaty albo zaprzeczać własnym słowom czy roić nieistniejące rzeczy w tekście? Ciekawe, że niczego ze strony @Rebe nie raczysz zauważyć, to już ma tradycję, bo dokładnie tak samo było, gdy inna osoba bluzgała na mnie, też zostałem tak pouczony

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640427

Jacyś nieokreśleni naziści?

Jacyś nieokreśleni hitlerowcy?

NIEMCY, a właściwie "niemcy"  jako naród są odpowiedzialni w całości za zbrodnie ludobójstwa w II WŚ!

Pozdrawiam

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

casium

#1640416

Wzajemnie pozdrawiam serdecznie,

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640420

Według danych otrzymanych w połowie 2019 r. z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, od momentu wejścia w życie ustawy (z 1991 r. o kombatantach i ofiarach represji wojennych i okresu powojennego) polski rząd wypłacił 28,4 mld złotych w formie rent i emerytur ocalałym z Holocaustu.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640014

To cytat, czy znów kradniesz i wpisujesz jako własne?

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640021

Zaczerpnięty z tekstu na stronie Ambasady USA, wyżej wyeksplikowanego. Każdy głupi to widzi.

A prostak-banderowiec zarzuca "znowu" kradzież.

Wynocha, oszuście.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640023

wyżej wyeksplikowanego

Tekst powyżej nie został wyeksplikowany, tylko ordynarnie przeklejony z innej stronki.

Ani go nie wytłumaczyłaś, ani nie przetłumaczyłaś- to wersja tłumaczenia została właśnie wklejona.

Czyż nie?

Do tego przerobiona na własną modłę, czyli nie zachowano formatowania, zwł. dodając własne wyboldowanie.

Nie jest to więc nawet dokładny cytat, tylko własna przeróbka.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640048

Taki dokument Polacy muszą poznać w całości.

Fakt wyboldowania istotnych fragmentów jest podkreślony na końcu notki. Podano źrodło tekstu i zaznaczono, ze tłumaczenia dokonano w Ambasadzie.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640056

wyżej wyeksplikowanego

Tekst powyżej nie został wyeksplikowany, tylko ordynarnie przeklejony z innej stronki.

Ani go nie wytłumaczyłaś, ani nie przetłumaczyłaś- to wersja tłumaczenia została właśnie wklejona.

Czyż nie?

Do tego przerobiona na własną modłę, czyli nie zachowano formatowania, zwł. dodając własne wyboldowanie.

Nie jest to więc nawet dokładny cytat, tylko własna przeróbka.

Nie tak?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640049

Problemem jest wyeksplikowanie tekstu czy informacja o wypłaceniu ponad 28 mld ofiarom Holocaustu?

Rozwadniasz, kontrik, każdy komentarz nie po linii i na bazie hahhhaaa.

Typowa trollowska strategia!

A sio skurczybyku, hihihi!

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

casium

#1640421

Znowu pozrzynane z netu, gdy wystarczyłby link? Nawet nie w "polecankach", tyl;klo udawanie pracy własnej. Też mi sensacja. Naturalnie nie stać na własną refleksję, jak to straszono pierdołami a Polski już zaraz miało nie być? Mimo tego, jak "memcen" otwarcie zalecał straszenie Żydami w celach politycznych, z użyciem populizmów i emocjonalnej przesady.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640017

Jeśli nie, to spadaj.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640018

Masz jeszcze coś do wklejenia z dodatkiem chamskich odzywek?

Jeśli moja uwaga nie jest merytoryczna, to @Rebe jest dziennikarką.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640020

aby odciągnąć uwagę od tekstu raportu. Ciekawe, co chce przykryć chamskimi komentarzami nie na temat?

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640025

Jak się ma wklejanie cudzej pracy z radosnym jej przerabianiem?

 

Cenisz dobre dziennikarstwo?

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640026

wkleić link i zmodyfikować tekst. Prosty zabieg. ALe ŻARLIWA KATOLICZKA, która lubi pouczać innych, sama BARDZO nie lubi być strofowana. Ona wie lepiej. Ona może więcej. Smutne to.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1640073

a nie moją osobą.

Masz podejrzany obyczaj odwracać uwagę od spraw ważnych i napastować innych blogerów przy pomocy ataków osobistych.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640080

Już jestem podejrzany? Mam przepraszać, że żyję? Czym się mam zajmować? Tym, co Kontrik wyraził w jednym komentarzu, i co wyczerpuje temat? Wysysanie z palca, nawet czystego, to jedynie strata czasu. Każdy marnuje swój na to, na co chce.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1640082

https://pl.aleteia.org/cp1/2020/06/14/plotki-obmowa-oszczerstwa-przeczytaj-psalm-ktory-pomoze-ci-zapanowac-nad-jezykiem/

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1640077

Zacznij pouczać innych i tłumaczyć im co znaczy duch miłości, Rebeliantkę zostaw w spokoju.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny, wobec rządu tylko wtedy, gdy na to zasługuje. Mark Twain

#1640121

dzięki za obronę. Pozdrawiam.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640127

Romanowi z USA  dedykuję j.w.

A może - jak w komunie - są ludzie równi i równiejsi? Jeśli się chce wprowadzać jakies śstandardy, to warto, aby ich krzewiciel jako pierwszy im się podporządkował. Dopóki Rebeliantka (pani czy pan, bez różnicy) tego nie zrozumie, może liczyć na moją pomoc w przypominaniu o tym.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1640190

Wielokrotnie się o to zwracałam.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640196

...najlepiej w 3 egzemplarzach :)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1640304

https://pl.aleteia.org/cp1/2020/06/14/plotki-obmowa-oszczerstwa-przeczytaj-psalm-ktory-pomoze-ci-zapanowac-nad-jezykiem/

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1640076

Chciałbym się zapytać wszystkich debili  od 447 ?

Kiedy skończy się tzw. darcie ryja w tym temacie?

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1640040

Wskazuje dokładnie na jakiej podstawie Żydzi będą zgłaszać roszczenia.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640057

Naprawdę?

To właśnie wyczytałaś z prostego tekstu?

Ale potrafisz żyć samodzielnie i nie jesteś zbyt wielkim obciążeniem czy zagrożeniem dla innych?

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640060

bagatelizuje dokument Departamentu Stanu USA i wymienione w nim żydowskie roszczenia?

To jest już całkowicie jasne.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640063

wymień dokładnie te swoje podstawy do roszczeń i same roszczenia, które wyczytałaś w prostym tekście

gdzie w nim masz te swoje bajdy o 447 

jest zupełnie odwrotnie, raport ukazuje sytuację i całkiem obiektywnie wspomina o polskich zasługach w temacie, taki to ten wasz wielki spisek że na pewno już Rebeliantce żydowska łódź podwodna podpłynęła kanalizacją i zakotwiczyła zdradziecko pod sraczykiem

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640065

i myśli, że Polacy nie potrafią czytać. Poświęca mnóstwo czasu, aby odciągnąć uwagę od istoty raportu.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640068

Gdzie wreszcie, ułomna niebogo, widzisz bazę do swoich proroctw.

Osobliwa to wiara, że teraz i na podstawie byle dokumentu będą zgłaszać roszczenia.

To wcześniej nie mogli i nie zgłaszali?

A może chodzi o bezspadkowe, które to wg waszych miało być już, zaraz, zwł. "na jesień", "po wyborach". Ale było darcia ryja fanatyków o to. I tak się spełnia, jak proroctwa Rebeliantki.

A teraz se przeformatują fragmenty jak @Rebeliantka i zaraz zrobią tu Polin, jak to tłumaczyła Konfa będą orać pola polskimi chłopami? Tylko czy zgłoszą się do różnych michalkiewiczów o wycenę w dolarach?

Pytam dla kolegi, bo nie wie czy "Polski już nie ma", czy po raz kolejny dopiero zostanie sprzedana.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640071

EOT.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640072

Co to ma do waszych urojeń, to nawet najstarsi Bergsonowie nie skojarzą. Słyszałem o złapanych zielonych ludzikach, to pewnie strach obleciał i szukasz miejsc azylu?

Taka uczciwa, robotniczo-chłopska twarz o mongolskich rysach i z Bergsonami wśród przodków powinna załapać się do Birobidżanu. A jak dobrze zagadasz ze swoimi rękasami, to może i działka na Syberii się znajdzie od samego putasa, sporo mu zasług oddałaś. Czy konszerwatywka, czy narodówka, czy liberałka- byle zawsze po stronie Rosji, bo inni to Żydy i banderowcy, wiadomo. przecież chcesz tylko pokoju na świecie, bo to takie chrześcijańskie, a że to ruskie zaatakowały i mordują, to widać nieznaczący szczegół.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640085

https://pl.aleteia.org/cp1/2020/06/14/plotki-obmowa-oszczerstwa-przeczytaj-psalm-ktory-pomoze-ci-zapanowac-nad-jezykiem/

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1640078

Dobrze, że przeczytałeś ten tekst:

https://pl.aleteia.org/cp1/2020/06/14/plotki-obmowa-oszczerstwa-przeczytaj-psalm-ktory-pomoze-ci-zapanowac-nad-jezykiem/

Miałeś się z jego pomocą poprawić, a tu nic.

EOT.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640081

Mogła się "pani" z jego pomocą poprawić, a tu nic. TYLKO SERWOWANIE INNYM. Lustereczko, lustereczko - warto zapytać.

PS. mogła byś "pani" napisać kiedyś z wycieczki po rozum do głowy.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1640083

Skończy się wtedy gdy inni przestaną kwiczeć w tym temacie. Czy słyszałeś o tym co napisał J. Daniels w Jerusalem Post dwa dni po wypowiedzi A. Dudy o roszczeniach?

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny, wobec rządu tylko wtedy, gdy na to zasługuje. Mark Twain

#1640124

J. Daniels ???

Powinienem go znac?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1640126

Póki co to najgłośniej szczeka husky!

A ryja to sobie w rodzinie poszukaj!

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

casium

#1640424

Na Twitterze:

@jerzKwasniewski

Jest raport @StateDept #447JustAct:

- rzetelnie opisuje sytuację Polski 1939-45

- wyjaśnia zawiłości procesu reprywatyzacji w PL

- umacnia #DeklaracjaTerezińska 2009 fałszywą tezą o zobowiązaniach 47 państw

- podkreśla problem mienia bezspadkowego i uznanego za porzucone po 1945

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640084

aby odwrócić uwagę od raportu.

Kontrik nawet nie poszedł spać, a rzekomy katolik Krispin stale się zajmuje moją osobą, zamiast troszczyć o sprawy państwowe.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640086

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640087

zdemaskował tą żydowską agenturę.

27 czerwca napisał:

"Rydzyk to sługus Żydów! I wróg Polaków i polskich praw!"

 

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1640089

Zacznij od siebie, psychopato.

EOT.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640091

A co do psychopatów to już dawno wyjaśniliśmy sobie - nie projektuj. 99% ludzi na świecie nie myśli tak, jak ty.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1640094

To ty zostałeś chyba już 4 razy ukarany na portalu za wszczynanie awantur. Jeszcze niedawno miałeś taki czerwono-czarny kostiumik. Już nie pamiętasz?

Nie pamiętasz, bo to typowe dla psychopatów. Kłamią w żywe oczy, atakują innych ludzi i to bez najmniejszych wyrzutów sumienia.

EOT.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640097

Dwa dni temu obwieścił światu:

"Rydzyk, Skubiś, Ziobro, Stalin, Hitler, Kaczyński, Budka, Gowin, Czarzasty, Duda. Trzaskowski, to ta sama antyludzka i oszukańcza formacja. Brak respektu dla Boga i bliźniego konstytuuje mentalnie tych kacerzy i sektarzy oraz inspiruje ich do kwestionowania praw Boga i etosu Boga! TO GRABARZE KATOLICKIEGO NARODU POLSKIEGO!"

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007043649342&epa=SEARCH_BOX

 

To niby kto się poprawił? ;)

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1640100

Żegnam.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640103

שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1640108

A to jest zwyczajnie wygrzewanie kukułczego jaja, podrzuconego kilka lat temu. Podgrzewają ( oczywiście zgodnie z prawem, tylko czyim?) jajo, które znieśli i będą czekać, co się z tego wykluje (zgodnie z kukułczymi prawami przyrody) i które pierwsze pisklę nowo narodzona kukułka ( pod przykrywką!) wywali z gniazda. I będzie się paść jego kosztem. Ot i cała filozofia kabałowa.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

yenom

#1640092

Gdy awanturnicy wpychają się na blog i odwracają uwagę od najważniejszych państwowych kwestii.

Nawet wmawiają, że na Polskę napadli bezpaństwowi naziści, a my mamy płacić za spowodowane przez nich tragedie.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640098

za Tzraskowskim.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1640102

Psychopata tupeciarsko kłamie i nigdy się nie wstydzi.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640104

Moje stanowisko (kilkukrotnie wyrażone) było następujące:

"Dzisiaj ważne jest niedopuszczenie do wygranej Trzaskowskiego. PiS powinien zabiegać o poparcie Konfy, ale tego nie robi. To błąd. Zwraca na to uwagę RM:

https://www.radiomaryja.pl/informacje/polska-informacje/prof-a-jablonski-w-tv-trwam-wynik-jaki-w-pierwszej-turze-osiagnal-a-duda-to-szczyt-mozliwosci-elektoratu-pis/ ".

Tą moją opinię można znaleźć np. tutaj:

https://niepoprawni.pl/comment/1637233#comment-1637233

Ale oszust Humpty Dumpty tradycyjnie kłamie bez żenady.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640105

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640112

Zakrzyczeć problem, opluć osoby wskazujące na dokumenty bezspornie ujawniające problem, spacyfikować brutalnymi metodami sygnalistów problemu, itp., etc.

A problem od tego nie zniknie!

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640118

Antypolska agentura cały czas komentuje stare notki, aby ten tekst "spadał" i jak najmniej osób przeczytało dokument Departamentu Stanu USA.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640120

że act 447 znowu jest zagrożeniem dla Polski. A przed II turą wyborów jakoś nie spędzał ci snu z powieki.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1640122

KOŃ JAKI JEST, KAŻDY WIDZI.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640125

Bo ten wasz, to wiemy, jak wygląda.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1640306

Stara rebeliantka. Studia nad semantyką obrazu – opis wydawcy

Tytułowa stara rebeliantka to figura mająca moc wyzwalania z ram otaczających praw. W swym wizualnym i językowym wymiarze przyjmuje kształt lubieżnej, starej pijaczki (łac. anus ebria), której wulgarne zachowanie jest odwróceniem naturalnego, pożądanego przez społeczeństwo stanu bycia. Ten szczególny obraz został zbudowany na anty-ideach, kliszach łamiących lub w bardzo wyraźny sposób naruszających kulturowe tabu, jak kobiece pijaństwo, swoboda seksualna czy wyzwolenie spod władzy ukształtowanych przez tradycję norm. Tylko tak skrajnie wyrazista konstrukcja mogła stać się fundamentem dla znaku wyrażającego jednocześnie idee protestu i nadziei. Z wnętrza swego ciała-obrazu „pijana starucha” czerpie więc swoją moc uzdrawiania (remediatio), pocieszenia (consolatio), wyzwalania (liberatio) i negacji śmierci (negatio mortis). Jako kpiarska i komiczna „demaskatorka” norm i zasad postać ta stała się jednym z bardziej charakterystycznych znaków „eschatologii upojenia”. W obecnej kulturze relacje obrazu „starej pijanej kobiety” ze sferą sacrum uległy znacznemu zatarciu. Dziś jej bunt zdaje się mieć głównie wymiar naturalistyczny, tymczasem polska literatura współczesna odkrywa tę postać na nowo, przywołując zapomniane konteksty, odsłania eschatologiczny sens tej konstrukcji. „Stara pijaczka” znów staje się pełną ekspresji „dionizyjską starą babą”, jej realistyczny „szkielet” ponowie obrasta w warstwy należnych tej postaci sensów, treści i ulotnych metafor.

nie linkuję źródła, bo byłoby to reklamą

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640336

dopuszcza się prostackiego stalkingu.

Tylko tyle ma do powiedzenia jego środowisko.

Zero argumentów, tylko prymitywne i żałosne spotwarzanie innych oraz ostentacyjne awanturnictwo.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640362

Co za ko(s)miczny opis :)

Cóż tu dodać? Tacy ludzie będą wciąż niezadowoleni. Będą podejmować próby powstrzymania nas od komentowania - w imię wolności słowa oczywiście, ale rozumianej opacznie. 

"Proszę nie komentować na moim blogu" (publicznym), "niech pan idzie gdzie indziej" (nie wolno na moim blogu, bo wszyscy tu mają się ze mną zgadzać), "proszę się powstrzymać" (bo wolność słowa tak nakazuje), "ci komentatorzy odwracają uwagę od meritum" (ja z kolei odwracam uwagę od treści komentarzy, ale to jest już wporzo). 

Kiedyś w końcu nauczymy się rozmawiać w sieci (dosłownie i w przenośni).

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1640365

Przecież Pan nie komentuje, Pan się dopuszcza ordynarnego stalkingu, jak taki stary, obleśny, dionizyjski wszetecznik.

Ponownie zwracam się do Pana, proszę nie komentować na moim blogu i potraktować tą wskazówkę, jako ko(s)miczny dezyderat.

Żegnam.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640371

...co napisałem powyżej?

Czy pani rozumie znaczenie słowa "rebelia"? Przypomnę więc, że to "zbrojny bunt przeciwko istniejącej władzy". Jako osoba wierząca (tak pani utrzymuje) powinna pani wiedzieć, jaki jest stosumenk Boga do rebelii. Dziękuję za chwilę zastanowienia również nad językiem, którego pani używa. Oczekuje pani tego samego od innych. I od wielu pani to otrzymuje. 

"A co człowiek sieje, to i żąć będzie" (List do Galatów 6:7)

Ponownie zwracam się do pani z prośbą o myślenie, nie multiplikowanie próśb o niekomentowanie pani różnej maści wpisów, a wszystko wróci do normy. Wystarczy odrobina pokory.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1640373

"MSZ z uwagą przyjmuje raport Departamentu Stanu USA, opracowany na podstawie ustawy JUST Act. Opinia ta, dotycząca procesu restytucji mienia w Polsce, odbiega w niektórych punktach od naszej oceny tego problemu" – przekazało w czwartek Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

https://www.tvp.info/49199267/ustawa-447-msz-odpowiada-na-raport-departamentu-stanu-usa

„Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że opinia Departamentu Stanu dotycząca procesu restytucji mienia w Polsce odbiega w niektórych punktach od naszej oceny tego problemu” – wskazało MSZ. Resort zaznaczył, że Polska „zapewnia każdemu, niezależnie od posiadanego obywatelstwa lub pochodzenia, na równych zasadach, możliwość dochodzenia prawa do utraconej własności”.

„Polskie prawo umożliwia byłym właścicielom lub ich następcom prawnym dochodzenie praw do nieruchomości na drodze administracyjnej i sądowej. Z procedur tych skorzystać może każdy uprawniony. Polska po transformacji ustrojowej wdrożyła odpowiednie instrumenty i procedury prawne umożliwiające odzyskanie mienia lub otrzymanie rekompensaty i przeznaczyła na te cele znaczne środki finansowe. To ogromny wysiłek, od którego poniesienia państwo polskie się nie uchyla, niezależnie od obywatelstwa czy pochodzenia osób wnoszących roszczenia”

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640160

Ani Deklaracja Terezińska, ani ustawa Just Act (447) nie są instrumentami, które stanowiłyby jakąkolwiek podstawę prawną do wysuwania roszczeń o zwrot mienia w Polsce – zaznacza MSZ.

Uznany polski ekspert prawny, @Rebeliantka niejaka, ma zaś inne zdanie. W przetłumaczonej części raportu widzi doskonale podstawy do roszczeń oraz same roszczenia. Czy zauważyła również UFO, historia na razie głucho milczy, wiadomo tylko że dalej ośmiesza się wklejaniem zaprzeczającym jej treści

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640197

Nie wkładaj mi w usta niewypowiedzianych fraz o jakichś podstawach prawnych.

Natomiast w sposób oczywisty raport Departamentu Stanu zawiera listę różnych żydowskich roszczeń.

Choćbyś darł się na cały świat, że jest inaczej, to widzimy, co jest napisane.

A teraz wynocha z mojego blogu, prowokatorze.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640198

Mówisz o sobie w licznie mnogiej?

Pani pozdrowi brata!

 

Wskazuje dokładnie na jakiej podstawie Żydzi będą zgłaszać roszczenia.
dokument Departamentu Stanu USA i wymienione w nim żydowskie roszczenia
Natomiast w sposób oczywisty raport Departamentu Stanu zawiera listę różnych żydowskich roszczeń.

To twoje słowa, których nie chcesz sprecyzować.

Jak rozumiem, tylko kłamiesz i uciekasz w ogólniki.

Dalej nie jesteś w stanie odpowiedzieć na proste pytanie?

Prędzej się zesrasz, prawda?

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640205

Co za bezczelny typ. Wyjaśniłam swoje stanowisko, a ta menda nadal tu tkwi.

Poza tym on nie odróżnia podstaw prawnych od podstaw faktycznych. Żydzi przedstawiają jakieś swoje uroszczenia (czyli precyzują stan faktyczny w zakresie swoich oczekiwań) i żądają, aby dostosować do nich prawo wbrew tradycji europejskiej oraz zaspokoić ich oczekiwania. Wskazywałam na to, jakiego rodzaju roszczenia zgłaszają, bo to jest jasno wyartykułowane w raporcie Departamentu Stanu.

EOT

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640215

jak się pozbyć tego kłamcy i manipulanta?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640199

;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1640208

Ja donosów nie piszę , ty - tak.

EOT.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640216

;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1640221

że notorycznie kłamiesz i zmyślasz.

Ale już wiem, skąd pochodzi twoja "metodyka".

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640224

ukryje... ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1640227

trzeba przeczytać (do końca) taki takścik:

https://pl.aleteia.org/cp1/2020/06/14/plotki-obmowa-oszczerstwa-przeczytaj-psalm-ktory-pomoze-ci-zapanowac-nad-jezykiem/

Nie zawsze pomaga, ale spróbować warto.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1640307

Wysłałam do Pana przez pocztę wewnętrzną uprzejmą wskazówkę.

Proszę się dostosować.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640363

...zatytułowaną "Uprzejma wskazówka" o treści: "Czy mógłby Pan nie komentować na moim blogu?"?

Dziękuję za wskazówkę. Skorzystam z niej, kiedy uznam to za stosowne. Albo - jak pisał to nieodżałowanej pamięci autor - wezmę ją pod pod uwagę, kiedy zaczę widzieć uwagi.

Tymczasem moja wskazówka - proszę się skoncentrować na poprawie siebie, nie innych. Cenzura - nawet wymuszana w tak subtelny sposób - nie jest, nie była i nie będzie niczym dobrym.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1640369

będę zatem musiała tolerować na moim blogu starego, obleśnego, obrzydliwego wszetecznika.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640372

...żeby używała pani języka ludzi kulturalnych, takiego, jakim chciałaby pani, żeby zwracać się w komantarzach także do pani.

Przypominam werset z poprzedniego komentarza i tekst, którego pani najwyraźniej nie przeczytała lub nie pamięta: 

https://pl.aleteia.org/cp1/2020/06/14/plotki-obmowa-oszczerstwa-przeczytaj-psalm-ktory-pomoze-ci-zapanowac-nad-jezykiem/

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1640377

EOT.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640378

rebeliantka » jako określenie czyjejś opozycjonistki

antagonistka, dysydentka, konkurentka, kontestatorka, kontrkandydatka, oponentka, opozycjonistka, przeciwniczka, rywalka, współzawodniczka,

rebeliantka » jako określenie kobiety będącej czyjąś przeciwniczką

antagonistka, kontestatorka, oponentka, opozycjonistka, przeciwniczka,

------------------------------

To wyjaśnienie dla tych, co się im niewłaściwie kojarzy

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640379

Żadna sztuka wybrać sobie wyrywkowo, co tylko pasuje.

Zaznaczona przeciwniczka to przecież szatan, do tego zresztą się sprowadza stałe określanie się do wszystkiego na "nie".

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640382

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

słowa "rebeliantka" jest "kłamczucha", "awanturnica" i "plagiatorka".

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3
#1640405

Lista zadaniowanych trolli pod tą notką:

kontrik, Humpty Dumpty, Krispin

Humpty Dumpty i Krispin pojawili się na portalu około rok temu, kontrik (który tylko komentuje) około 4 lata temu. Wszyscy oni trudnią się napaściami personalnymi na blogerów o poglądach narodowych. Kilkoro już przez nich odeszło. Nie przebierają w środkach - bluzgi, oszczerstwa, ustawiczny stalking, to ich metody. Mimo, że piszę tutaj już ponad 11 lat, zaczynam się zastanawiać nad dalszą obecnością. Tylko lojalność wobec tysięcy moich czytelników powstrzymuje mnie przed radykalnymi decyzjami.

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640385

Krispin też, faktycznie. Użył słowa "insynuacje", przez co został "insynuatorem" a następnie to już górki- trollem, hejterem, stalking itp. Na razie jednak daleko mu do rangi ubeka, demona, członka mafii ale jest nadzieja. Nie wymieniono tylko kilku główniejszych, kilkunastu pomniejszych wrogów portalowych a do tego wrogów religijno-politycznych (Rydzyk i Kaczyński na czele) oraz światopoglądowych (to już w tysiące a może więcej).

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640386

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

jak stąd odejdziesz. Zbyt widocznie zaniżasz poziom jakiejkolwiek dyskusji, by nie wspominać o tekstach. Albo plagiat, albo kocopał.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3
#1640406

Humpty Dumpty już czterokrotnie został ukarany przez admina za zaśmiecanie portalu, prowokowanie do kłótni i awantur, wulgarne komentarze, a mimo to postępuje tak nadal.

Czyli - uporczywy stalker.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640418

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

z Pznn, twjg wyznwcy. t n pścł tn prtl, n j. Ntmst n rzmm ( nkt pz mną), dlczg pmm rdynrng plgt ndl ztrwsz tn prtl swm rjnm.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-4
#1640423

kim jest Humpty Dumpty. Tupeciarskim, bezwstydnym trollem, kłamcą, stalkerem.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640428

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

....

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-3
#1640430

Nie lekceważyłbym listy proskrypcyjnej @Rebe. Otóż une dobrze się orientują, który to wróg z ich listy miał wypadek bądź zmarł (i nawet, na co). Całkiem jak w sektach. Czy rozpytują, czy łażą za ludźmi, czy wymodlają spadające cegły odrażającymi rytuałami albo roją orgie na portalach towarzysko- randkowych, to już sprawy niejawne.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640434

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Ona udaje, że Radio Maryja jest cool, a Januszek wyklina o. Tadeusza niczym pijany wozak swego konia. To obłęd.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2
#1640435

Ponownie jestem zmuszony do odpowiedzi i udzielenia dobrej rady tzw. Rebeliantce.

Proszę kliknać na mój awatar - kwadracik, w którym widać wykrzyknik, znak zapytania, dwukropek i nawias, Jest tam informacja, od kiedy jestem zarejestrowanym użytkownikiem tego portalu (a wieć uprawnionym do komentowania i oceniania).

Domagam się przeprosin i odwołania kolejnych insynuacji na mój temat. Jeśli pani osoba (kimkolwiek ona jest) nie odwoła tych insynuacji, będę zmuszony użyć kilku mocniejszych słów zakończonych wykrzyknikiem.

Ostrzegam także bezkrytycznych apologetów tej osoby (także z USA) - jeśli w tak oczywistych kwestiach osoba ta jest w stanie kłamać w żywe oczy, jak można ufać w cokolwiek, co pisze? 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1640535

Napisałam:

"Humpty Dumpty i Krispin pojawili się na portalu około rok temu".

Nie było to ścisłe. Krispin bloguje tutaj (stan na dzień dzisiejszy) poniżej roku -  3 miesiące i 3 dni.

Mimo to, ten krótki czas wykorzystuje do ustawicznego stalkingu mojej osoby. Zauważyłam ok. 50 komentarzy na 45 stronach z wszystkich 56 stron komentarzy (ostatnich dziesięciu stron nie sprawdzałam). Większość komentów to niemerytoryczne czepialstwo typu: "dlaczego nie dała Pani linku do FB, tylko zamieściła Pani fotografie", "jest Pani niemiła", "proszę się poprawić", etc. Niektóre (liczne) zarzuty, których nie będę cytować,  to zwykłe insynuacje i oszczerstwa. Nie mam czasu, aby się odnosić do bredni. Poprosiłam poprzez PW o niekomentowanie na moim blogu. Jedyny rezultat, to brak odpowiedzi poprzez PW i ujawnienie mojego listu na portalu z zapowiedzią "uczenia mnie kultury".

Nie mam ochoty, aby taki czepialski dezorganizował dyskusje merytoryczne na moim blogu i nie wyrażam zgody na ciągłe obrażanie mnie.

Z tego powodu każdy kolejny tego typu komentarz Krispina na moim blogu będę traktować jako celowy stalking, a jego nick będę zamieszczać na liście atakujących mnie trolli.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640539

Przykładem jest powyższy komentarz tzw. Rebeliantki. 

Skoro nie pojawiłem się rok temu, to jeszcze raz domagamn się przeprosin za publikowanie fałszywych danych. Nie wystarczy jedynie "nie było to ścisłe". Tym bardziej, że "pani osoba" publikuje potem w cudzysłowie treści cudze - bo nie moje. 

Jeszcze raz wzywam "pani osobę" do opamiętania!

"Pani osoba" może sobie traktować mnie jak tylko chce, ale proszę mnie więcej nie wyzywać i nie obrażać. Nie życzę sobie tego typu uwag! Czy "pani osoba" w końcu to zrozumiała?

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1640692

EOT

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640695

...trzeba najpierw takowy posiadać. Nie sztuka wyłączać coś, czego się nie ma.

PS. Dziękuję za przeprosiny. To było bardzo po chrzescijańsku. Jestem pod wrażeniem. Lpesze to niż być pod szafą, w samotności i to z dala od telefonu.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1641117

Do tego od razu w zamian łatka trolla, oszczercy, stalkera. Takie to poważne argumenty poważnej dziennikarki i działaczki społecznej. Czytając oczywiste między wierszami- kto nie wielbi, ten zły, gorzej niż mason, judeoszatanista i pewnie rusofob. Zastanawia mnie tylko, w jakiej malowniczej roli zostaniesz obsadzony. Długi czas prowadziłem jako ubek i demon, do czasu gdy zostałem zdeklasowany przez HD jako ujawnionego pierworodnego syna szatana. Z niecierpliwością wyczekuję.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640710

pożyjemy zobaczymy :)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1641118