20.02.2020 Oficjalnie Jezus Chrystus Królem Polski

Obrazek użytkownika pokrzywa
Kraj

Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
 

07.03. 2020r.

+++ W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Błogosławi Bóg w Trójcy Jedyny Ojciec Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Amen. Pierwsza sobota miesiąca marca 03.07. 2020r.  godz. 21.30 - łącząc się duchowo z Jasną Górą, gdzie Królowa Polski wzywa swoje dzieci. Polecenie:

Nałóż  Mój Szkaplerz jako ochronę, by spisać to św. pouczenie Boże, co również ponownie usłyszałaś, gdy po Mszy Świętej zaprosiłam cię córko Moja MM do stóp Moich, gdzie w tej Figurze Ja Matka Niepokalana jestem Żywa, kiedy składasz sercem dziękczynienie.

Tak też MM od Apokalipsy po przyjęciu Komunii Świętej Eucharystycznego Ciała i Krwi Pańskiej Żywego Pana Jezusa Syna Mojego potwierdzenie otrzymałaś: Psalm 8,  werset   6;  zapisz  temat: Pochwała  wielkości  stwórcy  i  godności  człowieka.  "Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś".

Przemówi teraz mocą Ducha Świętego PAN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI - oddaj JEGO MAJESTATOWI CHWAŁĘ. Zapisz to powitanie, jakie uczyniłaś w uniżeniu, leżąc krzyżem, a które brzmi:

„Witaj Mój Królu, Panie, Oblubieńczy, ja twoja poddana, uniżam się przed Twoim po trzykroć Świętym Majestatem, Królem  Mojego serca, Królem Polski, Królem Wszechświata, dziękując, że z łaskawości Trójcy Świętej, przyjąłeś Koronę Chwały daną z naszych serc przez dzieci Maryi Królowej Polski z JEJ Majestatu Rąk, co słusznie z dziedzictwa Matki Hetmanki Narodu Tobie Władcy Nieba i Ziemi  się należy. I tak sie stało. I tak się stało z woli i potęgi Boga w Trójcy Jedynego. Amen. Amen. Amen”.

I niech nikt nie wątpi nie snuje zbędnych insynuacji. Modlitwa, cierpienie, dziękczynienie wasze kochane dzieci Maryi, Mojej Mamusi, a waszej Hetmanki została wysłuchana, nie mniej nie należy ustawać w hołdach uwielbienia, Mszach Świętych, postach, jałmużnie. Te wasze dobre uczynki ratują inne zagrożone dusze waszych braci i sióstr, którzy zbłądzili, bo wiara nie została dobrze przekazana przez rodziców jak i nie ugruntowana przez kapłanów.

Tak, teraz rozpoczęła się ta Era Triumfu Dwóch Najświętszych Serc, o którym wcześniej pouczenie otrzymałaś, kiedy nastąpił ten moment „Koronacji”.

Ciesz się MM Moja mała oblubienico, że to się dokonało i tą radosną nowinę Ja sam Król Wszechświata Jezus Chrystus Król Polski oznajmiam i do wszystkich to mówię, którzy wierząc - czytają te orędzia i słuchają tych świętych pouczeń.

Moje królestwo w was jest Elekci, którzy ufundowaliście Mnie tą „Koronę” z własnych bijących miłością serc.

Trwajcie w pokoju, naród Mój oczyszczę, uzdrowię na duszy i ciele. Teraz tak szybko te zmiany nastąpią. Wy dzieci Matki Mojej Umiłowanej Maryi módlcie się, by te plagi egipskie /koronawirus/ to jest broń biologiczna wyprodukowana w laboratoriach na zlecenie wydało by się możnych tego świat /masonów, iluminatów/,którzy pracują nie na Chwałę Boga w Trójcy Jedynego, ale dla Antychrysta, to rzec można promieniowanie nie dotknęło w pełni was Polaków.

Bóg Wszechmogący nie chce zniszczyć człowieka stworzonego na podobieństwo Syna Człowieczego. Godność człowieka winna być w poszanowaniu, a jednak sami sobie ten los zgotowaliście.

Polskę Ojczyznę twoją MM od Apokalipsy umiłowałem, bo mam upodobanie w dzieciach Królowej Polski, która serca wasze przygotowała i dała w dziedzictwie Swojemu Synowi to jest Mnie. 

Z Jej szlachetnych rąk otrzymałem władzę Królewską, koronę, berło i płaszcz to jest insygnia władzy. I Jestem, który Jestem Królem Polski.   Dziękujcie za kapłana i to dzieło przygotowania, za kapłanów, którzy te Ofiary Mszy Świętych sprawowali.

Ten czas jest naznaczony i to się wypełnia w pełnym Totus Tuus. Jest wiele spraw do zrobienia, jak to wy mówicie. Te zadania będą wam podawane na bieżąco do wykonania. Trzeba słuchać wybranych proroków na te czasy tak jak podaje to C.P i Grzegorz „W posłudze”. Jestem dumny, że wywalczyliście tą łaskę.

Dziękujcie Królowej Waszej Hetmance, bo Maryja ten tron z woli Boga Ojca Mnie Synowi Jezusowi Chrystusowi oddała. Będziemy Królować Razem. I niech ten Triumf Naszych Serc przez Przeczyste Serce Świętego Józefa dokona się w pełni.

/MM:/ Duchu Święty przyjdź przez Niepokalane Serce Królowej Polski, Matki Słowa Bożego. Dziękuję za łaskę wyproszoną dla dzieci swoich, dar Koronacji  Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski.

Przyjmę teraz błogosławieństwo Chrystusa Króla Polski przez Moje Niepokalane Serce Królowej Polski. W Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna Króla Polski  i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie - 2 List do Tesaloniczan  werset 4  "I  to tak, że my sami w Kościołach Bożych chlubimy się Wami z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie".

To jest wasz egzamin, próba, cierpienie, oczyszczenie szczególnie Narodu Polskiego, bym nim się w pełni posłużył.  Wy Apostołowie „Przymierza Bożej Miłości”, wybrane dzieci Króla Polski i Królowej Polski, zachowajcie wiarę na Moje Powtórne Przyjście.

Módlcie się, módlcie, módlcie się. Wynagradzajcie Dwom Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi przez Przeczyste Serce Świętego Józefa, ratujcie zagubione dusze nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

Ten wiruskorona, czyni spustoszenia. Zatrzymać tylko i wyłącznie można koroną różańca świętego, co oznajmił wam prorok Grzegorz „W posłudze” i to ma być nieustanny różaniec.

Moja mała oblubienico MM, że z woli Królowej Matki jesteś na obczyźnie, by ratować rodziny Jej dzieci. Nie lękaj się. Ten czas pokuty ze św. Franciszkiem, św. Pawłem od krzyża, św. JPII wzywając świętych i błogosławionych również polskiej ziemi - da owoce.

Trwaj więc w pokoju, odmawiaj ten PSALM 91 - OCHRONNY. Polecam też dla „Apostołów Miłości Czasów Ostatnich”, którzy są w panice.

Teraz wielkie rzeczy dziać się będą, zaufać trzeba Trójcy Przenajświętszej. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Radość wielka wypełni wasze serca, gdy was zabiorę na czas próby Sądu Małego w „pochwyceniu”, można rzec nowa „wyspa przygotowana”.

Teraz jest to dla was niepojęte zdarzenie, ale to się dokona w najbliższym czasie, to jest ten czas, ufajcie, bo Ja Królowa Polski biorę was za rękę i poprowadzę do Domu Ojca Wszechmogącego na zawsze. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

MM złóż dziękczynienie razem z Aniołem Stróżem Polski - AVE i św. JP II, który czuwa nad Ojczyzną waszą i wami zgromadzonymi w DM Jego Imienia. Totus Tuus. Totus Tuus. Totus Tuus- mówcie jak wasz rodak Papież Polak, a Mój Syn umiłowany. Amen. Amen. Amen. 

Czy to już wszystko Duchu Święty Boże? Trwaj w pokoju MM od Apokalipsy. To Słowo Boże dał Sam Król Królów, Król Polski  Jezus Chrystus Syn Boga Żywego, oraz Jego i wasza umiłowana Matka Królowa Polski, Jasnogórska Hetmanka.

Ja Duch Święty III Osoba Boska mówię: Wzywajcie Mnie mocą Hymnu – „O Stworzycielu Duchu przyjdź”, który otwiera wasze serca, gdy macie wątpliwości, kto do was mówi.

MM mała gołąbko,  teraz w Ojczyźnie twojej wiele spraw się zmieni, będzie też rzeź, pożoga, krew popłynie, zmieni się realnie aglomeracja.

O przygotowaniu tych zapasów przypominam.

Napisz: „Pan Mój Król Polski i Bóg Mój”, Jemu chwała na wieki. Amen. Amen. Amen.

Zachować umiar we wszystkim. Moc Boża jest potężna, miłość nieogarniona, a miłosierdzie  powiększone z  pokolenia na pokolenie nie tylko w granicach ówczesnej Polski, ale jeszcze dawnego Królestwa Obojga Narodów Polski i Litwy.

Niech błogosławieństwo Boga Ojca Wszechmogącego Boga Syna Króla Polski i Moje tj. Ducha Świętego spłynie na wszystkich czytających, słuchających i kontemplujących te święte pouczenia. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.    Teraz św. JP II-mocą Ducha Świętego mówi za pozwoleniem Króla Polski i Królowej Polski. Błogosławię Ojczyznę Moją i was dzieci, którzy wywalczyliście tą Koronę dla Jezusa Chrystusa Króla Polski. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Trwajcie w pokorze na modlitwie.

Proście, by wybłagać jeszcze miłosierdzie dla Episkopatu Polskiego, Rządu i Parlamentu, bo inaczej nie pozostanie tam kamień na kamieniu. 

Śpiewać „Suplikacje”, „Gorzkie Żale”- czas postu, a nie kościoły zamykać, a trzeba Adorować Najświętszy Sakrament- Chrystusa Króla Żywego Obecnego w Eucharystii, by ochronić naród od tego koronawirusa.

To jest Mój apel, pełna gotowość, sakrament pokuty jeszcze wybłagać dla zatwardziałych grzeszników.

MM od Apokalipsy moja powiernico, tu w Italii widzisz jak jest profanowane Ciało Najświętsze Pana Jezusa Chrystusa? Ty też przez posłuszeństwo kapłańskie, zmuszona jesteś do przyjęcia Hostii Świętej na rękę. Nie martw się, Pan przychodzi do ciebie, bo kocha serca czyste. Dobrze, że klękasz wkładając ten płatek chleba Żywego Ciała Chrystusa do ust, a od dnia 09.03. 2020r. zakaz odprawiania Eucharystii - podpowiada teraz mój Anioł Stróż, gdy przepisuję to święte Boże pouczenie. Chcą żyć bez Boga, bo sami sobie są bogami, co za profanacja i na ten wydany rozkaz prezydenta i od Watykanu nie ma słowa sprzeciwu. I tam ten koronawirus jest.

Wiele osób Bóg zabierze do nieba, ale to są jednostki, a inni nie są przygotowani. Wśród tej paniki przed śmiercią, trzeba umocnienia we wierze, suplikacji, modlitwy różańcowej, by to promieniowanie broni biologicznej zatrzymać.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się. I niech sie tak stanie. Amen. Amen. Amen. Błogosławię wam, kochane dzielne dzieci, Apostołowie Bożego Przymierza Miłości, w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Wszystkie zapowiedziane przez proroków tych czasów znaki dane wypełnią się w bardzo krótkim czasie, bądźcie przygotowani.

Nowa era Królestwa Dwóch Serc Jezusa i Maryi rozpoczęła się, a dla pełnego triumfu Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi przez Przeczysty Serce Świętego Józefa potrzeba waszego pełnego Totus Tuus Maryja, tak jak Ja Papież Polak tego Zawierzenia dokonałem.

I wy tak czyńcie. Totus Tuus. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie, Apokalipsa św. Jana Apostoła rozdział 22, ostatni werset zapisz:"Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi !"  Kompleta jako dziękczynienie. Bóg zapłać Boże Ojcze kochany Tatusiu, Boże Synu Królu Polski i Wszechświata, Boże Duchu Święty Stworzycielu oraz Kochanej, Najdroższej Mamusi Królowej Polski i Wszystkich Narodów. MM uniżona sługa w Przymierzu Bożej Miłości dla wszystkich. Italia  07.03. 2020r. Pierwsza sobota miesiąca marca 2020r.

Twoja ocena: Brak Średnia: 2.4 (3 głosy)

Komentarze

Co za brednie

Do tego jawny satanizm

Kim jest ten wasz "anioł Ave"- okazuje sie, że z "biblii szatana"

https://prasa.wiara.pl/doc/1374334.Kontrowersyjny-Aniol-Ave

 

Vote up!
3
Vote down!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1627271

To ta, co wymyśliła miliony spalanych Chinczyków w zbudowanych szpitalach a tak naprawdę w tajnych krematoriach?

Do tego uwiarygadnia guru cypriania polaka, który najpierw bredził, że ten wirus to nic takiego, potem grozil milionami ofiar ale potem zszedl łaskawie na bodaj 200 ofiar dla Polski. No i jak, sprawdzilo się?

Vote up!
3
Vote down!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1628508