20.02.2020 Oficjalnie Jezus Chrystus Królem Polski

Obrazek użytkownika pokrzywa
Kraj

Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
 

07.03. 2020r.

+++ W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Błogosławi Bóg w Trójcy Jedyny Ojciec Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Amen. Pierwsza sobota miesiąca marca 03.07. 2020r.  godz. 21.30 - łącząc się duchowo z Jasną Górą, gdzie Królowa Polski wzywa swoje dzieci. Polecenie:

Nałóż  Mój Szkaplerz jako ochronę, by spisać to św. pouczenie Boże, co również ponownie usłyszałaś, gdy po Mszy Świętej zaprosiłam cię córko Moja MM do stóp Moich, gdzie w tej Figurze Ja Matka Niepokalana jestem Żywa, kiedy składasz sercem dziękczynienie.

Tak też MM od Apokalipsy po przyjęciu Komunii Świętej Eucharystycznego Ciała i Krwi Pańskiej Żywego Pana Jezusa Syna Mojego potwierdzenie otrzymałaś: Psalm 8,  werset   6;  zapisz  temat: Pochwała  wielkości  stwórcy  i  godności  człowieka.  "Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś".

Przemówi teraz mocą Ducha Świętego PAN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI - oddaj JEGO MAJESTATOWI CHWAŁĘ. Zapisz to powitanie, jakie uczyniłaś w uniżeniu, leżąc krzyżem, a które brzmi:

„Witaj Mój Królu, Panie, Oblubieńczy, ja twoja poddana, uniżam się przed Twoim po trzykroć Świętym Majestatem, Królem  Mojego serca, Królem Polski, Królem Wszechświata, dziękując, że z łaskawości Trójcy Świętej, przyjąłeś Koronę Chwały daną z naszych serc przez dzieci Maryi Królowej Polski z JEJ Majestatu Rąk, co słusznie z dziedzictwa Matki Hetmanki Narodu Tobie Władcy Nieba i Ziemi  się należy. I tak sie stało. I tak się stało z woli i potęgi Boga w Trójcy Jedynego. Amen. Amen. Amen”.

I niech nikt nie wątpi nie snuje zbędnych insynuacji. Modlitwa, cierpienie, dziękczynienie wasze kochane dzieci Maryi, Mojej Mamusi, a waszej Hetmanki została wysłuchana, nie mniej nie należy ustawać w hołdach uwielbienia, Mszach Świętych, postach, jałmużnie. Te wasze dobre uczynki ratują inne zagrożone dusze waszych braci i sióstr, którzy zbłądzili, bo wiara nie została dobrze przekazana przez rodziców jak i nie ugruntowana przez kapłanów.

Tak, teraz rozpoczęła się ta Era Triumfu Dwóch Najświętszych Serc, o którym wcześniej pouczenie otrzymałaś, kiedy nastąpił ten moment „Koronacji”.

Ciesz się MM Moja mała oblubienico, że to się dokonało i tą radosną nowinę Ja sam Król Wszechświata Jezus Chrystus Król Polski oznajmiam i do wszystkich to mówię, którzy wierząc - czytają te orędzia i słuchają tych świętych pouczeń.

Moje królestwo w was jest Elekci, którzy ufundowaliście Mnie tą „Koronę” z własnych bijących miłością serc.

Trwajcie w pokoju, naród Mój oczyszczę, uzdrowię na duszy i ciele. Teraz tak szybko te zmiany nastąpią. Wy dzieci Matki Mojej Umiłowanej Maryi módlcie się, by te plagi egipskie /koronawirus/ to jest broń biologiczna wyprodukowana w laboratoriach na zlecenie wydało by się możnych tego świat /masonów, iluminatów/,którzy pracują nie na Chwałę Boga w Trójcy Jedynego, ale dla Antychrysta, to rzec można promieniowanie nie dotknęło w pełni was Polaków.

Bóg Wszechmogący nie chce zniszczyć człowieka stworzonego na podobieństwo Syna Człowieczego. Godność człowieka winna być w poszanowaniu, a jednak sami sobie ten los zgotowaliście.

Polskę Ojczyznę twoją MM od Apokalipsy umiłowałem, bo mam upodobanie w dzieciach Królowej Polski, która serca wasze przygotowała i dała w dziedzictwie Swojemu Synowi to jest Mnie. 

Z Jej szlachetnych rąk otrzymałem władzę Królewską, koronę, berło i płaszcz to jest insygnia władzy. I Jestem, który Jestem Królem Polski.   Dziękujcie za kapłana i to dzieło przygotowania, za kapłanów, którzy te Ofiary Mszy Świętych sprawowali.

Ten czas jest naznaczony i to się wypełnia w pełnym Totus Tuus. Jest wiele spraw do zrobienia, jak to wy mówicie. Te zadania będą wam podawane na bieżąco do wykonania. Trzeba słuchać wybranych proroków na te czasy tak jak podaje to C.P i Grzegorz „W posłudze”. Jestem dumny, że wywalczyliście tą łaskę.

Dziękujcie Królowej Waszej Hetmance, bo Maryja ten tron z woli Boga Ojca Mnie Synowi Jezusowi Chrystusowi oddała. Będziemy Królować Razem. I niech ten Triumf Naszych Serc przez Przeczyste Serce Świętego Józefa dokona się w pełni.

/MM:/ Duchu Święty przyjdź przez Niepokalane Serce Królowej Polski, Matki Słowa Bożego. Dziękuję za łaskę wyproszoną dla dzieci swoich, dar Koronacji  Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski.

Przyjmę teraz błogosławieństwo Chrystusa Króla Polski przez Moje Niepokalane Serce Królowej Polski. W Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna Króla Polski  i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie - 2 List do Tesaloniczan  werset 4  "I  to tak, że my sami w Kościołach Bożych chlubimy się Wami z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie".

To jest wasz egzamin, próba, cierpienie, oczyszczenie szczególnie Narodu Polskiego, bym nim się w pełni posłużył.  Wy Apostołowie „Przymierza Bożej Miłości”, wybrane dzieci Króla Polski i Królowej Polski, zachowajcie wiarę na Moje Powtórne Przyjście.

Módlcie się, módlcie, módlcie się. Wynagradzajcie Dwom Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi przez Przeczyste Serce Świętego Józefa, ratujcie zagubione dusze nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

Ten wiruskorona, czyni spustoszenia. Zatrzymać tylko i wyłącznie można koroną różańca świętego, co oznajmił wam prorok Grzegorz „W posłudze” i to ma być nieustanny różaniec.

Moja mała oblubienico MM, że z woli Królowej Matki jesteś na obczyźnie, by ratować rodziny Jej dzieci. Nie lękaj się. Ten czas pokuty ze św. Franciszkiem, św. Pawłem od krzyża, św. JPII wzywając świętych i błogosławionych również polskiej ziemi - da owoce.

Trwaj więc w pokoju, odmawiaj ten PSALM 91 - OCHRONNY. Polecam też dla „Apostołów Miłości Czasów Ostatnich”, którzy są w panice.

Teraz wielkie rzeczy dziać się będą, zaufać trzeba Trójcy Przenajświętszej. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Radość wielka wypełni wasze serca, gdy was zabiorę na czas próby Sądu Małego w „pochwyceniu”, można rzec nowa „wyspa przygotowana”.

Teraz jest to dla was niepojęte zdarzenie, ale to się dokona w najbliższym czasie, to jest ten czas, ufajcie, bo Ja Królowa Polski biorę was za rękę i poprowadzę do Domu Ojca Wszechmogącego na zawsze. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

MM złóż dziękczynienie razem z Aniołem Stróżem Polski - AVE i św. JP II, który czuwa nad Ojczyzną waszą i wami zgromadzonymi w DM Jego Imienia. Totus Tuus. Totus Tuus. Totus Tuus- mówcie jak wasz rodak Papież Polak, a Mój Syn umiłowany. Amen. Amen. Amen. 

Czy to już wszystko Duchu Święty Boże? Trwaj w pokoju MM od Apokalipsy. To Słowo Boże dał Sam Król Królów, Król Polski  Jezus Chrystus Syn Boga Żywego, oraz Jego i wasza umiłowana Matka Królowa Polski, Jasnogórska Hetmanka.

Ja Duch Święty III Osoba Boska mówię: Wzywajcie Mnie mocą Hymnu – „O Stworzycielu Duchu przyjdź”, który otwiera wasze serca, gdy macie wątpliwości, kto do was mówi.

MM mała gołąbko,  teraz w Ojczyźnie twojej wiele spraw się zmieni, będzie też rzeź, pożoga, krew popłynie, zmieni się realnie aglomeracja.

O przygotowaniu tych zapasów przypominam.

Napisz: „Pan Mój Król Polski i Bóg Mój”, Jemu chwała na wieki. Amen. Amen. Amen.

Zachować umiar we wszystkim. Moc Boża jest potężna, miłość nieogarniona, a miłosierdzie  powiększone z  pokolenia na pokolenie nie tylko w granicach ówczesnej Polski, ale jeszcze dawnego Królestwa Obojga Narodów Polski i Litwy.

Niech błogosławieństwo Boga Ojca Wszechmogącego Boga Syna Króla Polski i Moje tj. Ducha Świętego spłynie na wszystkich czytających, słuchających i kontemplujących te święte pouczenia. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.    Teraz św. JP II-mocą Ducha Świętego mówi za pozwoleniem Króla Polski i Królowej Polski. Błogosławię Ojczyznę Moją i was dzieci, którzy wywalczyliście tą Koronę dla Jezusa Chrystusa Króla Polski. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Trwajcie w pokorze na modlitwie.

Proście, by wybłagać jeszcze miłosierdzie dla Episkopatu Polskiego, Rządu i Parlamentu, bo inaczej nie pozostanie tam kamień na kamieniu. 

Śpiewać „Suplikacje”, „Gorzkie Żale”- czas postu, a nie kościoły zamykać, a trzeba Adorować Najświętszy Sakrament- Chrystusa Króla Żywego Obecnego w Eucharystii, by ochronić naród od tego koronawirusa.

To jest Mój apel, pełna gotowość, sakrament pokuty jeszcze wybłagać dla zatwardziałych grzeszników.

MM od Apokalipsy moja powiernico, tu w Italii widzisz jak jest profanowane Ciało Najświętsze Pana Jezusa Chrystusa? Ty też przez posłuszeństwo kapłańskie, zmuszona jesteś do przyjęcia Hostii Świętej na rękę. Nie martw się, Pan przychodzi do ciebie, bo kocha serca czyste. Dobrze, że klękasz wkładając ten płatek chleba Żywego Ciała Chrystusa do ust, a od dnia 09.03. 2020r. zakaz odprawiania Eucharystii - podpowiada teraz mój Anioł Stróż, gdy przepisuję to święte Boże pouczenie. Chcą żyć bez Boga, bo sami sobie są bogami, co za profanacja i na ten wydany rozkaz prezydenta i od Watykanu nie ma słowa sprzeciwu. I tam ten koronawirus jest.

Wiele osób Bóg zabierze do nieba, ale to są jednostki, a inni nie są przygotowani. Wśród tej paniki przed śmiercią, trzeba umocnienia we wierze, suplikacji, modlitwy różańcowej, by to promieniowanie broni biologicznej zatrzymać.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się. I niech sie tak stanie. Amen. Amen. Amen. Błogosławię wam, kochane dzielne dzieci, Apostołowie Bożego Przymierza Miłości, w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Wszystkie zapowiedziane przez proroków tych czasów znaki dane wypełnią się w bardzo krótkim czasie, bądźcie przygotowani.

Nowa era Królestwa Dwóch Serc Jezusa i Maryi rozpoczęła się, a dla pełnego triumfu Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi przez Przeczysty Serce Świętego Józefa potrzeba waszego pełnego Totus Tuus Maryja, tak jak Ja Papież Polak tego Zawierzenia dokonałem.

I wy tak czyńcie. Totus Tuus. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie, Apokalipsa św. Jana Apostoła rozdział 22, ostatni werset zapisz:"Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi !"  Kompleta jako dziękczynienie. Bóg zapłać Boże Ojcze kochany Tatusiu, Boże Synu Królu Polski i Wszechświata, Boże Duchu Święty Stworzycielu oraz Kochanej, Najdroższej Mamusi Królowej Polski i Wszystkich Narodów. MM uniżona sługa w Przymierzu Bożej Miłości dla wszystkich. Italia  07.03. 2020r. Pierwsza sobota miesiąca marca 2020r.

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.4 (głosów:3)

Komentarze

Co za brednie

Do tego jawny satanizm

Kim jest ten wasz "anioł Ave"- okazuje sie, że z "biblii szatana"

https://prasa.wiara.pl/doc/1374334.Kontrowersyjny-Aniol-Ave

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1627271

To ta, co wymyśliła miliony spalanych Chinczyków w zbudowanych szpitalach a tak naprawdę w tajnych krematoriach?

Do tego uwiarygadnia guru cypriania polaka, który najpierw bredził, że ten wirus to nic takiego, potem grozil milionami ofiar ale potem zszedl łaskawie na bodaj 200 ofiar dla Polski. No i jak, sprawdzilo się?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1628508

31.10.2020 Ziemska Intronizacja Pana Jezusa na Króla Polski w Świebodzinie

 

https://www.youtube.com/watch?v=_r-TlplS9qs&t=2118s

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

pokrzywa

#1651032

Przecież ten wariat intronizował już wspólnie z oszustem "cyprianem polakiem", opowiadał o tym i się wzajemnie uwiarygadniają- więc popiera też wszystkie brednie. A wyglądało to tak, że spotkały się 4 osoby na krakowskich błoniach i pomruczały modlitwę a temu twojemu cypriankowi to nawet zwidziały się cieszące się demony. Będziecie intronizować po 10 razy i, oczywiście, za każdym razem zbierać na to kasę od różnych zramolałych dewotów? Nie widać, że mają ciśnienie na lans i kasę? Ten tu cwaniaczek wymyślił kolejną intronizację ale z umieszczeniem figury. by się czym odróżnić i zabłyszczeć na tym, ze zbiórką kasy oczywiście. Niecałe 5 tys. miesięcznie za niedługie pitolenie przed kamerką, to chyba można nazwać po imieniu jako żerowanie na zaburzonych półidiotach. Umiera z głodu i chorób? To chamskie wyłudzenia i pasożytowanie na innych, to sam powinien zarabiac i oddawać wszystko, co tylko może- wtedy to zasługa a nie robić za cudze i sobie wygodnie żyć z gadania do kamerki!

To ten, co go wywalili ze szkoły milicyjnej? A zbiera kasę i za posługę ma nawet udział swojego brata jako kamerzysty. Powołuje się też na jakiegoś brata Elię, który stanowczo zaprzeczył wszelkim związkom z tym oszustem- a przeciez ów Grzegorz wraz z Michałowskim (ale i MM oraz Alicją i kimś tam) wzajemnie stoją za sobą murem i twierdzą, że to kłamstwo jest prawdą.

Masz więc jasny dowód jego kłamstwa- i co z tym zrobisz? Można bezczelnie kłamać w żywe oczy?

 

https://wobroniewiaryitradycji.com/2020/03/11/czy-brat-elia-popiera-i-wspolpracuje-z-grzegorzem-z-leszna-z-kanalu-yt-wposludze-upomnienie-prawne-z-wloch/

 

https://wobroniewiaryitradycji.com/2019/02/17/nabozenstwo-z-modlitwa-o-uzdrowienie-i-uwolnienie-wewnetrzne-w-polanczyku-dzis-od-godz-19-00/#comment-219719

https://wobroniewiaryitradycji.com/2019/03/01/zinka-po-ostatnich-dwoch-spowiedziach-sw-i-za-rada-ksiedza-odcinam-sie-od-grzegorza-z-leszna/

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1651064

Co to jest za dowod, zmanipulowany artykul, Intronizacja jest pod patronatem Arcybiskupa Dziegi. Zadaj sobie trud obejrzenia ponad 4 godzin materialu z Intronizacji, a nie piszesz klamliwe komentarze. Oplaca sie tobie tak szkalowac ludzi?

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

pokrzywa

#1651075

Nie opłaca, nie jestem oszustem udającym mistyka z niebiańskimi objawieniami, co zdaniem takiej pokrzywy, tomaluna, Henryka i in. wymaga oczywiście płacenia im kasy i rozpowszechniania ich bzdur za dodatkowe punkty do zbawienia czy ochrony. Ciekawe, że dawni, uznawani święci to jakoś działali inaczej, w pokorze i cichości, bez parcia na szkło i kasę, w pełnym posłuszeństwie i jedności z KK, bez epatowania jedną sensacją za drugą.

Co jest zmanipulowane? Grzegorz z leszna to oszust i kłamca, powoływał się na Brata Elię a okazało się, że kłamie. Kłamie w żywe oczy! A ty dalej za nim stoisz. Popierają go wzajemnie też inni wariato- cwaniacy, więc starczy znaleźć jedno jedyne kłamstwo, jedną jedyną niezgodnośc z KK, by oni wszyscy byli skompromitowani jako oszuści. A to zrobiłem nawet ja sam wiele już razy. zaprzeczysz? wejdź na profil blogera tomalun i znajdź moje komentarze o cyprianie polaku, przeciez tam masa oczywistych bredni i herezji. ten grzegorz z leszna ponoć uwiarygania uszusta cypriana vel michałowskiego czyli wg niego przykładowo mosbacher to transwestyta, cyprian z szabelką i ogniem krzesanym z dłoni wkrótce wymorduje miliony niewinnych Ukraińców, pałac Boga znajduje się 3000 km nad nami czyli w zasięgu nowoczesnego lotnictwa, zyjemy we wklęsłej ziemi a prze kopalnie czyli drążenie ścianek można dokopac się do piekła, co zrobili rosjanie. no i ta intronmizacja, pr5zecież z cyprianem intronizowali już drugiego lutego a ten schizol intronizuje rzekomo po raz kolejny, byle mógł przy okazji zabłyszczeć i wstawić figurę, zapewne ostro na tym zarabiając już latami. wiem, co powinno się takim robić za żerowanie na upośledzonych i zaburzonych a także ośmieszanie mojej religii. społeczeństwo powinno mieć własne mechanizmy obronne jak kiedyś a że nie ma, to ja tu jestem antybiotykiem. wierzysz im w takie różne brednie? a u lekarza byłaś?

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1651081

Czy brat Elia popiera i współpracuje z Grzegorzem z Leszna z kanału yt „wposłudze”? Upomnienie prawne z Włoch

Opublikowano 11 marca 2020 by wobroniewiary

Upomnienie prawne dla Grzegorza z Leszna z kanału „Wposłudze”
od prawników Fra Elii Cataldo

        W styczniu 2020 r. Grzegorz z Leszna, prowadzący kanał na you tubie pt. „Wposłudze” nazywający siebie prorokiem, w nagranym wystąpieniu zaczął powoływać się na znajomość i popieranie go przez Fra Elię Cataldo z Włoch.  Głosząc swoje, nie do końca zgodne z nauczaniem Kościoła, a nawet zawierające różne herezje (np. wychodzenie Pana Jezusa z hostii czy dokonywanie egzorcyzmów przez niego jako osobę świecką) tezy, posłużył się kłamstwem rzekomego popierania go i współpracowania z nim przez znanego mistyka i stygmatyka Fra Elia Cataldo z  Calvii.

     Dane nagranie wraz z tłumaczeniem zostało przesłane do Fra Elii w celu weryfikacji tych dziwnych informacji. Okazało się, że jest to totalna nieprawda i w związku z powyższym prawnicy Fra Elii z Fundacji Apostoli di Dio wystosowali upomnienie prawne do Grzegorza z Leszna z nakazem usunięcia kłamliwych treści oraz następnego ich sprostowania.

   O ile nagranie zniknęło z tego kanału, o tyle kłamliwe treści nigdy nie zostały sprostowane i co więcej, w kolejnym odcinku, opublikowanym w dniu 22 stycznia 2020 r., zatytułowanym „Bóg Ojciec i Pan Jezus dają wskazówki, Błogosławią i podają ilość modlących się Koronką 20 stycznia” Grzegorz z Leszna zaatakował tłumacza, że ten źle tłumaczy wypowiedzi Fra Elii (dotyczące długości modlitwy proponowanej przez niego do codziennego odmawiania)

    W związku z tym, że  nigdy nie nastąpiło sprostowanie fałszywych informacji dotyczących rzekomego popierania tego człowieka przez Fra Elię, podaje się do publicznej wiadomości (oryginał wraz z tłumaczeniem) „upomnienie”, wystosowane przez prawników Fra Elii z nadzieją, że posługa tego pokornego i posłusznego Kościołowi stygmatyka nie zostanie zakłócona przez kłamliwe informacje wątpliwego wizjonera (prawdziwy słudzy Boży nie posługują się kłamstwem w celu pozyskania słuchaczy czy w tym przypadku fanów).

https://wobroniewiaryitradycji.com/2020/03/11/czy-brat-elia-popiera-i-wspolpracuje-z-grzegorzem-z-leszna-z-kanalu-yt-wposludze-upomnienie-prawne-z-wloch/

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1651082

Ks. Sławomir Kostrzewa ostrzega:
Tego pana („Grzegorz z Leszna”), jego nauk i nagrań zawartych na kanale „Wposłudze”) – NIE POLECAM. Pomijam liczne błędy teologiczne, że nazywa siebie „prorokiem” i „namaszczonym”, promuje własne orędzia, nie poddane badaniu Kościoła katolickiego, duchowo szkodliwe i sprzeczne z nauczaniem zawartym w katechizmie.
Przede wszystkim – działa BEZ zgody lokalnej władzy duchowej, BEZ zgody biskupa miejsca, a nawet pomimo zakazów i licznych pasterskich upomnień (co można zweryfikować zasięgając informacji w kurii poznańskiej). A to wystarczy by sprawa nie pochodziła od Boga

A my przypominamy:
1) Czy Pan Jezus nie ma co robić, tylko schodzić na ziemię, po to, by z „Cyprianem Polakiem” rozprawiać o seksie i zaspokajać jego wszelkie: seksualno-materialne żądze? A przez Grzegorza z Leszna kazać nam czytać takie diabelstwa?

2) Upomnienie prawne dla Grzegorza z Leszna z kanału „Wposłudze” od prawników Fra Elii Cataldo

3) Pan Jezus nigdy nie opuszcza świętej Hostii – NIGDY!!! Stop herezjom fałszywych proroków

4) W Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 18,18) czytamy: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.”  Kapłani i tylko kapłani Kościoła Katolickiego mają moc egzorcyzmowania, poświęcania i błogosławienia sakramentaliów, stąd też prosimy i ostrzegamy – proszę nie nabywać sakramentaliów od fałszywych proroków, jak np. od Grzegorza z Leszna, bo nie są one sakramentaliami Kościoła Katolickiego!

 

https://wobroniewiaryitradycji.com/2020/04/06/ks-slawomir-kostrzewa-ostrzega-przed-falszywym-prorokiem-grzegorzem-z-leszna/

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1651086

Piotr pisze:

9 kwietnia 2020 o 12:26

Mi w nim jedno nie pasowało, że jakieś parę miesięcy, może nawet pół roku temu mówił żeby gromadzić zapasy wody i żywności bo będzie wojna, ponoć miała być już w 2018 ale niby Bóg ją o rok odsunął w czasie… Jak wiadomo nawet i z końcem 2019 żadnej wojny nie było, a Grzegorz potem z tym tematem wojny i oczyszczenia świata całkowicie ucichł, potem już wałkował temat intronizacji. A ostatnio w związku z tym całym wirusem i że ludzie robią zapasy w sklepach, to nagle Grzegorz się obudził i mówi „a mówiłem wam żebyście robili zapasy to się śmieliście”
No tak Grzegorzu, tylko że ty gadałeś o zapasach na wojnę i było jasno mówione o konflikcie zbrojnym! A nie o wirusie. Więc krótko mówiąc zaadaptował sobie to co głosił kiedyś do nowych warunków, ale zapomniał że wtedy mówił jasno o wojnie jako konflikcie zbrojnym a nie o wojnie-wirusie jako niby wojna biologiczna

 

Piotr pisze:

11 kwietnia 2020 o 18:41

Grzegorz twierdził że do czerwca (czyli do końca maja) w Polsce na koronawirusa umrze 200 osób, a już mamy 208 na chwilę obecną…
A Grzesiek jak gdyby nigdy nic nagrywa dalej, akurat wstawił nowy filmik

 

https://wobroniewiaryitradycji.com/2020/04/06/ks-slawomir-kostrzewa-ostrzega-przed-falszywym-prorokiem-grzegorzem-z-leszna/

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1651088

Daruj sobie te opinie z forum jakiś osób, po co zamieszczasz ten spam. Odnieś się do obecności Arcybiskupa Dziegi a nie przytaczasz mi słowa księdza. Co za trudno to jest? Nie pasuje do twojej agresywnej kampanii? 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

pokrzywa

#1651091

te opinie są pokazywane na dowód, że ludzie widzą i jest to łatwe do znalezienia.

nie możesz udawać, że czyjeś rzekome objawienia są prawdziwe, zatwierdzane, nikt nie zaprzecza, nie ma reakcji kleru.

te opinie zawierają twarde, sprawdzalne fakty.

twoi prorocy kłamią na potęgę, wyłudzają kasę, szerzą herezje.

ale ciebie zdanie KK nie obchodzi. jesteście więc sekciarzami, podszywającymi się pod KK.

podpisujesz się pod wszystkimi ich twierdzeniami? mimo, że wykazano nie raz ich brednie i herezje?

a ich niespełnione proroctwa? ileż to kolejnych już było. i co, nic nie dociera że to kłamcy?

wiesz co grozi za popieranie takich sekt? właśnie się wyłączyłaś ze wspólnoty wiernych Kościoła.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1651092

Odnieś się do obecności Arcybiskupa Dziegi który jest ponad księdzem którego przytaczasz, kończą ci się argumenty. Nie ty oceniasz czy się wyłączyłam z Kościoła czy nie. Kłamiesz i kłamliwe podajesz argumenty. Kończ waść wstydu sobie oszczędź. 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

pokrzywa

#1651094

Grzegorz nie uznaje Papieża Franciszka, zabrania się modlić w Jego intencjach, generalnie większość duchownych ma za złych. Organizuje co kilka tygodni u siebie kilkugodzinne "spotkania", na które zaprasza swoich wybranych słuchaczy. Nie wiem czego wtedy "naucza", jednak po obejrzeniu kilku filmów w Internecie mogę się tylko domyślać.

https://zchrystusem.pl/viewtopic.php?f=41&t=9864&start=165

 

P.S. nic mnie nie obchodzi jakiś tam nieznany mi Dziega a uczestnistwo we Mszy nie dowodzi tego, że głoszone bzdurne twierdzenia są prawdą. choćby o odpuście zupełnym za pocałowanie kapłana w dłoń. nieuk nawet nie wie, że w Kościele była normalna komunia na rękę. typ twierdzi, że został namaszczony jako kapłan! błogosławi i egzorcyzmuje jako kapłan! kuria ostrzega przed nim ale oczywiście ciebie to nie obchodzi, ważne co jakiś schizol mówi do kamerki. jak ci każe łykać jego święte mleczko niczym pewien pastor w Afryce, to ustawisz się w kolejce do ssania? naturalnie do tego, co napisałem, wcale się nie odniesiesz, tylko kwitujesz krótko. nawet nie wytłumaczysz, dlaczego jest tyle kolejnych intronizacji. oto właśnie cecha sekciarstwa a może opętania demonicznego. masz czarno na białym, że typ kłamie i szerzy herezje. a co ty robisz? bronisz go i rozpowszechniasz dalej jego brednie. fajnie tak szerzyć kłamstwa? najtępszy chłop zauważy, że to zwykły pozer i oszust. wiesz, czym to grozi? to nie jest zabawa. chcecie się tak bawić, to nie podszywajcie się pod katolików i pod słowa Chrystusa, sekciarze.

 

Sekciarza po jednym lub po drugim upomnieniu wystrzegaj się, wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszny, przy czym sam na siebie wydaje wyrok. Tt 3,10-11

 

Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty! Ga 1,6-9

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1651098

Bergolio nazywa siebie biskupem Rzymu, jest honorowym czlonkiem masonskiego stowarzyszenia Rotary Club. Jesli nie znasz Arcybiskupa Dziegi to nie zabieraj glosu, biedny zaklamany czlowieku, celowo przeinaczasz slowa w Oredziach zeby je wykpic, zniechecic ludzi do ich czytania i myslenia. Jesli atakujesz prawdziwe Boze przekazy to wiedz ze walczysz z Bogiem samym i marny twoj los. Wszystko jest wytlumaczone w Oredziach dlaczego byla najpierw Intronizacja z Nieba 20.02.2020 i dlatego odbyla sie teraz ziemska 31.10.2020. Intronizacja polega na nadaniu insygniow wladzy czego do tej pory  Abp.Gadecki i kard.Dziwisz nie chcieli zrobic. W Oredziach tez jest powiedziane o nich.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

pokrzywa

#1651152

Lecz się na łepetynę. Masz podane czarno na białym, jak ci twoi prorocy (a najwyraźniej twoi guru) kłamią i oszukują. Dochodzi do tego, że bronisz nawet ich kłamstw i za nic masz napomnienia samego Kościoła jak im kleru oraz teologów. Sama wiesz lepiej, co?  Tylko to się już nazywa sekta i herezja, to nie jest już KK tylko wyłączacie się z niego ale udajecie najświętszych z depozytem wiary. Cóż to za diabelska pycha. Tak samo jest z papieżem- zero pokory. Nauczyliście się opluwac innych, to plujecie nawet na symboliczną głowę KK.

I to pitolenie o masonach. Rotariusze to nie masoni, to klubik przedsiębiorców pod pozorem charytatywności, jakich wiele, za to z tradycjami i oddziałami. Znam wiele innych sensowniejszych miejsc i sami przedsiębiorcy również. Ludzie chcą po prostu gdzieś działać, inni się spotykać a jeszcze inni grupować dla interesu. Na tej samej zasadzie powstają organizacje katolickie a nawet zakony świeckie, niektóre się specjalizują, w innych przychodzi się na piwo czy herbatkę, w jeszcze innych ma się poczucie działania. Co ty wiesz o samych masonach? Polscy patrioci byli masonami, Polacy również walczyli z władzą absolutną i tyranią, mamy masoński hymn, masoński tekst, wspominający masonów, masońskich bohaterów, mieliśmy dostęp do całej międzynarodowej siatki, w której walczyliśmy z zaborcami. Loże były najrozmaitsze, nie tylko teozoficzne jak wiele spotkań epoki ale katolickie i patriotyczne. Konstytucja 3 maja była masońskim zamachem stanu a zarazem po drugiej stronie też byli masoni, ot normalna rzecz, od zabawy arystokratów po organizacje spiskowe. Kościół ich nie potępia, potępia tajne i niejawne organizacje antykatolickie czyli takie jak te wasze sekty.

Skoro nie uznajesz papieża to zwyczajnie nie jesteś katoliczką, sekciaro.

Dlaczego podszywasz się pod katolików? Jesteście okultystycznymi wariatami i z tego robicie sektę, w najlepszym razie jakichś zielonoświątkowców, w najgorszym bandę wariatów z kilkoma cwaniakami wyciagającymi kasę. Wiesz, kim był cyprian/ michałowski wcześniej? był blogerem, pisał o smoleńsku i chciał za to kasę, chciał wydać książke i za to kasę, później został prorokiem i swoje dawne teksty przerabiał na objawienia- i dalej chciał za to kasę i uznania. Przypadek?

I naucz się szacunku do innych. Papież jest papieżem, choćby skały srały, jest też głową państwa, nawiasem mówiąc chronioną prawnie w Polsce, więc uważaj ze swoimi pomówieniami. Jego naziwsko to Jorge Mario Bergoglio, jest nie tylko biskupem ale i kardynałem, jezuitą, człowiekiem poświęconym i wykształconym, z dokonaniami- to o wiele więcej, niż wy, nieuki i kiepy, dokonacie przez całe życie, nawet wspólnie. i wy chcecie osądzać innych, wy chcecie pozbawiać ich godności? przecież nawet nie jesteście w stanie zrozumieć prostych słów a byle świrnięty cwaniak, choćby kłamał jawnie czy opowiadał pierdoły, znajduje u was poklask. sekciarze czyli zryte berety, z charakterystycznym hejtem i walką z całą resztą świata.

no to dlaczego potrzebne jest dziesięć różnych intronizacji a i to ciągle mało? pokaż mi cytat z Biblii, Katechizmu czy choćby Ojców Kościoła, czekam.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1651181