List do dogorywającego trupa który był Narodem Polskim

Obrazek użytkownika Mieczysław Jacek Skiba
Idee

List do dogorywającego trupa który był Narodem Polskim

Nie powiecie już za Wieszczem „Nasz naród jak lawa, Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi; Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi” lecz powiecie „mądry Polak po szkodzie”. Jedni powiedzą to nad swoim grobem bo są niepotrzebni i są przeznaczeni do eksterminacji, inni – nieliczni - powiedzą to zaczipowani jako niewolnicy utwierdzającego się systemu panów i niewolników NWO gdzie ich los i życie będą spoczywać w rękach zwyrodniałych elit, za którymi stoją jeszcze bardziej zwyrodniali Anunnaki = Gady okupanci tej planety. Umarł Bóg w waszych sercach więc i w sobie i w swoich bliźnich Chrystusa i Boga już nie rozpoznacie. Ciemność Was ogarnie i za życia i po śmierci !!! SMUTNA Prawda !!! Nie zdołacie się wyzwolić ani tu na Ziemi ani po śmierci ziemskich waszych powłok !!! SMUTNA Prawda !!!

Kiedyś z powodu głupoty i prywaty kierowanych chciwością i brakiem braterstwa magnaterii, szlachty i kościoła niezdolny do jakichkolwiek reform dumny Naród Polski stał się niewolnikiem trzech zaborców Rosji, Prus i Austrii. 123 lata niewoli, upokorzenia, walk o niepodległość – krew i męczeństwo. Bo siły i moce działające na tej planecie na zasadzie ‘dziel i rządź’ wciąż były za silne. Krótki moment wolności po tej niewoli też został okupiony krwią bo bratobójcze utarczki nie ustały, a równości społecznej nie wypracowano. Potem przyszli kolejni jeszcze okrutniejsi okupanci – bez Boga w sercach Naziści niemieccy i radzieccy oprawcy. Znów potworny ucisk, krew i męczeństwo stały się udziałem Polaków. Bo siły i moce działające na tej planecie na zasadzie ‘dziel i rządź’ wciąż były za silne. Potem sprzedano nas Rosji Radzieckiej w Jałcie. Pracowity Naród Polski stał się dojną krową dla okupanta, który pozwolił jednak zbudować silne marki polskie przemysłu i rolnictwa – abyśmy mogli im dostarczać towary i usługi. Dojną krową stała się pracowita Polska. Zachodnie elity o Polsce i całym Świecie nie zapomniały jednak. Plany Masonów i Syjonistów od wieków przygotowywane aby cały Świat zniewolić zaczęto intensywniej realizować, bo i układy władzy i technologie dorosły ku temu. Okrągły stół to nic innego jak dogadanie się elit światowych – Rockefellerów, Rotshildów, … i innych chciwych banksterów – z Jaruzelskim , z władzą oraz z opozycją. I sprzedano nas już wtedy całkowicie. Czyż nie widzicie, że polskie marki znikły ? – że zgnojono nasz przemysł i rolnictwo, a nawet usługi ? – że nasze dzieci tułają się po świecie za pracą bo w Polsce się już mało kto dorabia ? – że korporacje i koncerny znalazły w Polsce tanią niewolniczą siłę roboczą ? – że teraz rozkradają resztkę, która została – polskie bogate złoża, polskie wody i lasy ? Jeszcze moment i nie będziecie mieć już NIC bo jankeskie wojska przybywają tu jako kolejni okupanci aby pilnować bogactw tej ziemi dla chciwych i pazernych panów tego świata – aby Was ujarzmić w razie buntu– nie zdziwię się jeśli potraktują Was jak się traktuje Palestyńczyków na ich własnej ziemi.

Nie wierzę już w Waszą gorącą lawę, która może wybuchnąć ku ocaleniu. Uważam, że jesteście dogorywającym trupem.

Mój program wyborczy Zasady Ludzi Wolnych, gdzie Suweren Naród żyje bez ucisku i bez mamony – żyje na zasadach współpracy i braterstwa oraz powszechnego dobrobytu, został wyszydzony i wyśmiany jako utopia i mrzonki wariata, nawet przez najbliższych.

Wybraliście !!! Wasz wybór !!! Bo siły i moce działające na tej planecie na zasadzie ‘dziel i rządź’ wciąż są za silne.

Pozdrawiam

Archanioł Michał, w obecnym wcieleniu Jacek.

PS

PS http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty [tu są aktualne materiały, trzeba się zalogować aby pobrać za darmo],

Program Wyborczy Archanioła Michała

A oto kamień węgielny systemu Państwa i Ojczyzny Ludzi Wolnych.

ZASADY LUDZI WOLNYCH

Napisano rankiem w Boże Narodzenie 25 grudnia 2017 roku w ciągu 1,5 godziny.

Konstytucją Ludzi Wolnych jest 10 przykazań na czas istnienia Nowej Ziemi podane na końcu zasad.

Znosi się sejm, senat, ministerstwa, urzędy oraz istniejące przepisy – jedyną formą rządów dla Ludzi Wolnych jest Obsługa Baz Danych, w których gromadzona jest zdobyta wiedza oraz prosto dokumentowane wyniki badań terenowych w danej branży tzw. niezbędna informacja oraz gromadzone są proste i zrozumiałe normy dla dobra danej branży, całych społeczności i całej Ojczyzny. Obsługę Baz Danych wybiera dana społeczność w głosowaniu mailowym lub sms-owym. Każdy z Obsługi Baz Danych może zostać w każdej chwili odwołanym poprzez wotum nieufności członków danej branży lub społeczności. Szczegółowe zasady tworzenia norm, funkcjonowania i obsługi Baz Danych ustalą Ludzie Wolni w formie statutów branżowych.

się Urząd Prezydenta dla reprezentowania Narodu na zewnątrz oraz rozpatrywania skarg Narodu i okazywania łaski. Zasady powoływania, odwoływania, działania i służby Urzędu Prezydenta ustali Naród Ludzi Wolnych w statucie.

Znosi się konkurencję, banki – w tym pieniądze, korporacje, giełdy papierów i giełdy towarowe – wprowadza się zasady współpracy Ludzi Wolnych na zasadzie kontrybucjonizmu oraz buduje się spichlerze i magazyny plonów, towarów i usług również w formie baz danych j.w. Zasady kontrybucjonizmu zostaną szczegółowo opracowane i uświadomione Ludziom Wolnym przez szerzących te szczytne idee i chcących je szerzyć. Kontrybucjonizm daje Wszystkim Prawo dostępu do dóbr na zasadach równości. Likwiduje się przez to nierówności społeczne i biedę, a implantuje powszechny dobrobyt. Wprowadza się współpracę w miejsce konkurencji. Firmy i gospodarstwa drobne i małe oraz średnie będą mieć charakter firm rodzinnych, przy czym Rodziną będą i Właściciele firm i gospodarstw i wszyscy Pracownicy bez względu na Narodowość. Statut określi ochronę właściciela i pracownika w danej firmie lub gospodarstwie oraz zakres czynności. Firmy i gospodarstwa duże oraz bardzo duże będą mieć nadzór całej społeczności lub całego Narodu. Szczegóły podziałów i nadzoru ludzi nad takimi firmami i gospodarstwami ustalą Ludzie Wolni zbiorowo w statucie firm i gospodarstwa. Firmy i gospodarstwa będą współdziałać na zasadzie Spółdzielni dzieląc się mądrze i sprawiedliwie pracą, wiedzą i doświadczeniem. Inwestycję każdą prowadzi się na zasadzie wstępnego projektu bądź zgłoszenia robót umieszczanych w Bazach Danych oraz prowadzenia Dziennika Budowy, w którym specjaliści dokonują niezbędnych wpisów o wykonanych robotach i informacji o zmianach konstrukcyjnych i zmianach sposobu posadowienia oraz załączają niezbędne wyniki pomiarów i badań. Po wykonaniu inwestycji Dziennik Budowy i Załączniki wprowadza się do Baz Danych. O formie wstępnej projektowej lub formie zgłoszenia robót dla danych inwestycji zdecydują w głosowaniu Ludzie Wolni po debacie społecznej przy uwzględnieniu opinii specjalistów z danych branż.

1 poprawka. Rozliczenia finansowe wprowadza się w wymianie międzynarodowej towarów i usług do czasu zaimplantowania zasad Kontrybucjonizmu w Narodach z nami współpracujących.

Tworzy się system branżowy Narodu – branże i nowe branże rejestruje Urząd Prezydenta ustalając niezbędny porządek w tym względzie. W każdej branży Rada Mędrców powoływana i odwoływana przez jej członków ustanawia proste normy i zasady działania branży. Rada pracuje tylko okresowo dla dokonania zmian i poprawek oraz polepszenia jakości pracy i jej uproszczenia.

Formy produkcji – w Państwie Ludzi Wolnych produkuje się tylko towary wysokiej i bardzo wysokiej jakości, rezygnując z produkcji bubli i rezygnując z produkcji złej i zatrutej żywności, w tym rezygnuje się z organizmów GMO. Czyni się tak dla zdrowia Ludzi Wolnych i w celu skracania czasu pracy Ludzi Wolnych.

Formy własności – o tym co należy do danego Człowieka Wolnego, a co do całej danej Społeczności lub do całego Narodu decydować będą Ludzie Wolni w ramach danej społeczności i w ramach całego Narodu w formie poprawek do statutów lub do konstytucji ustalanych w głosowaniu po debacie prowadzonej w ramach Społeczności lub w ramach Narodu. Każdy Obcokrajowiec będący pracownikiem lub opiekunem lub współmałżonkiem jest częścią Narodu. Społeczności są to: wsie, miasta, gminy, starostwa, województwa i państwo – oraz uczelnie i szkoły oraz instytuty, grupy wyznaniowe, stowarzyszenia, a także firmy i gospodarstwa.

Ludzi wymagających opieki – tacy są traktowani jak Pracownicy, tak jakby wykonywali zawód.

Działalność sądów, prokuratur i policji uzupełnia się o nadzór Ludzi Wolnych nad ich działalnością. W przypadku złego działania Ludzie Wolni wystosują wotum nieufności względem danego organu lub jego członka aby ich odwołać. Szkolenie sędziów, prokuratorów i policji na zasadach takich jak w każdej dziedzinie szkolnictwa zachowując zasady dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy mistrzem i uczniem jak niżej napisano.

Znosi się dowody i paszporty oraz inne formy rejestracji ludzi – jedynym znakiem rozpoznawczym Człowieka Wolnego jest imię / imiona i nazwisko oraz podpis pełny i podpis skrócony – do czasu opracowania własnego podpisu podpisują się za podopiecznego / podopieczną wybrani opiekunowie lub rodzice lub rodzice chrzestni. Wprowadza się również elektroniczną i telekomunikacyjną formę podpisu; poprzez mail lub poprzez sms.

Znosi się dotychczasowy obowiązek meldunkowy – jedyną formą meldunku Człowieka Wolnego jest jego wpis lub wpis opiekunów do książki mieszkańców domu lub obiektu.

Znosi się dotychczasowy obowiązek przedszkolny i szkolny – Opiekunowie, a później samo Dziecko Wolne już świadome wybiera formę własnego kształcenia oraz wybiera nauczyciela = mistrza. Propozycje form kształcenia i własnego samokształcenia: przedszkole i szkoła dotychczasowa oraz uczelnie dotychczasowe, nauczyciel / e indywidualny / i, kształcenie w luźnych grupach dyskusyjnych oraz w innych grupach zorganizowanych np. na wzór spółdzielni lub stowarzyszeń, kształcenie przez rodziców / opiekunów i samokształcenie za pomocą dostępnej literatury i mediów oraz baz danych. W przypadkach zdobywania umiejętności zawodowych obowiązuje zasada mistrz – uczeń. Uczeń sam wybiera swego mistrza / mistrzów i ma u niego / u nich praktykować aż zdobędzie odpowiednie umiejętności potwierdzone przez mistrza. Potwierdzeniem ostatecznym zdobytej wiedzy lub umiejętności jest egzamin przed Komisją Egzaminacyjną złożoną z mistrzów i uczniów danej branży, powoływaną i odwoływaną według ustalonych zasad statutem branży.

Znosi się przymus leczenia lub przymus szczepień – Ludzie Wolni sami decydują o tym czy i jak chcą się leczyć dopóki zachowują świadomość swych czynów. Dziecku Wolnemu daje się również takie same prawa gdy jego samoświadomość jest już ukształtowana, sprawa indywidualna potwierdzana przez opiekuna lub w sprawach spornych przez najbliższą społeczność znającą Dziecko Wolne i z miłością i z mądrością dbające o jego rozwój.

Wolność Wyznania – wprowadza się zasady wolności wyznania i wzajemnego współdziałania wierzeń dla dobra Ojczyzny Ludzi Wolnych i dla dobra wszystkich Istot, w tym Zwierząt i Roślin. Wiary sprzeniewierzające się tej zasadzie będą eliminowane przez Ludzi Wolnych poprzez wotum nieufności.

Żołnierze i Wojsko – Żołnierzem może być tylko Osoba uznana za zdolną do służby Ojczyźnie przez odpowiednią Komisję po zasięgnięciu opinii lekarzy / uzdrowicieli oraz kapłanów i społeczności, w której dana Osoba się wychowała lub kształciła. Zasady tworzenia i działania armii ustalą zbiorowo Ludzie Wolni w statucie armii z udziałem i przy uwzględnieniu propozycji Żołnierzy.

A teraz Konstytucja:

Przykazania Nowej Ziemi

JA JESTEM BÓG PEŁNIA MIŁOŚCI MIŁOSIERDZIA WSPÓŁCZUCIA POKOJU I WIEDZY – MOJA CHWAŁA JEST NIESKOŃCZONA - MIESZKAM W TOBIE I W KAŻDEJ ISTOCIE W WIDZIALNYM I NIEWIDZIALNYM WSZECHŚWIECIE.

BĘDZIESZ CAŁYM SERCEM I ZE WSZYSTKICH SIŁ DĄŻYŁ DO PEŁNEGO ZJEDNOCZENIA ZE MNĄ – BO MIESZKAM W TOBIE – DO ZJEDNOCZENIA DUSZĄ UMYSŁEM SERCEM I CIAŁEM - ABY OSIĄGNĄĆ NIEŚMIERTELNOŚĆ DUSZY I CIAŁA.

BĘDZIESZ SZANOWAŁ I MIŁOWAŁ SWOICH RODZICÓW NAUCZYCIELI KAPŁANÓW SĄSIADÓW CAŁĄ LUDZKOŚĆ I WSZYSTKIE ISTOTY W CAŁYM WSZECHŚWIECIE – Z TEGO WZGLĘDU BĘDZIESZ BUDOWAŁ CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI, CYWILIZACJĘ WSPÓLNOTY DBAJĄCĄ O WSZYSTKICH, ABY WSZYSTKICH UCZYNIĆ SZCZĘŚLIWYMI

BĘDZIESZ MIAŁ JEDNĄ ŻONĘ, BĘDZIESZ MIAŁA JEDNEGO MAŁŻONKA I DOCHOWACIE SOBIE WIERNOŚCI W TYM I W PRZYSZŁYM ŻYCIU – RAZEM BĘDZIECIE BUDOWAĆ DOBRO I SZCZĘŚCIE SWOICH DZIECI I CAŁEJ WSPÓLNOTY – I DĄŻYĆ DO CAŁKOWITEJ CZYSTOŚCI A SAMOTNI NIECH WYTRWAJĄ W CZYSTOŚCI I W CAŁKOWITYM ODDANIU MNIE – ABYŚCIE BYLI WOLNI

ZREZYGNUJESZ Z WSZELKIEJ WŁADZY, ZWIERZCHNOŚCI I MOCY – DLATEGO DOPROWADZISZ DO MAKSYMALNEGO UPROSZCZENIA PRAWA I DO DECENTRALIZACJI WŁADZY I POZWOLISZ ABY POWSTAŁY LOKALNE WSPÓLNOTY, KTÓRE BĘDĄ DZIAŁAĆ WEDŁUG WŁASNYCH USTANOWIONYCH ZBIOROWO ZASAD. BĘDZIESZ Z ODDANIEM SŁUŻYŁ CAŁEJ WSPÓLNOCIE DZIELĄC SIĘ ZA DARMO I Z ZAPAŁEM SWOJĄ WIEDZĄ I UMIEJĘTNOŚCIĄ Z KAŻDYM I POMAGAJĄC KAŻDEMU PROWADZIĆ GODNE I UŻYTECZNE ŻYCIE W RAMACH WSPÓLNOTY ABY TALENTY KAŻDEJ ISTOTY SŁUŻYŁY CAŁEJ WSPÓLNOCIE – BO DAŁEM CI TE TALENTY ABY SŁUŻYŁY WSZYSTKIM

WSZYSTKO BĘDZIESZ CZYNIŁ JAWNIE BUDUJĄC BAZĘ DANYCH ZAWIERAJĄCĄ WIEDZĘ LUDZKOŚCI I ZDOBYCZE KULTURY ABY WSZYSCY MOGLI Z NICH BEZPŁATNIE KORZYSTAĆ. POZWOLISZ ABY WIEDZA I SZKOLNICTWO BYŁY BEZPŁATNE I POWSZECHNIE DOSTĘPNE

NIE BĘDZIESZ ZABIJAŁ ANI ZNIEWALAŁ ŻADNEJ ISTOTY ANI W TYM ANI W INNYM WYMIARZE – Z TEGO WZGLĘDU ZREZYGNUJESZ Z PROWADZENIA WOJEN Z KOLONIALIZMU, Z PODBOJU I Z OKUPACJI CZY TO MILITARNEJ CZY POLITYCZNEJ CZY EKONOMICZNEJ I ZREZYGNUJESZ Z JAKICHKOLWIEK FORM KONTROLI NAD INNYMI – Z TEGO WZGLĘDU UŻYJESZ CAŁEJ SWEJ WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI I ZAANGAŻOWANIA ABY ZLIKWIDOWAĆ WSZELKIE CIERPIENIE I NA ZIEMI I W INNYCH WYMIARACH ABY ZIEMIA BYŁA BEZPIECZNA I SZCZĘŚLIWA – Z TEGO WZGLĘDU ZREZYGNUJESZ Z EKSPERYMENTÓW GENETYCZNYCH NA SOBIE I NA INNYCH ISTOTACH – Z TEGO WZGLĘDU NIE BĘDZIESZ ZABIJAĆ ŻADNEJ ISTOTY, ŻADNEGO CZŁOWIEKA, ŻADNEGO ZWIERZĘCIA I ŻADNEJ ROŚLINY ANI NIE BĘDZIESZ NISZCZYĆ SWEGO ANI INNYCH ZDROWIA – BO JESTEM ŻYCIEM – BĘDZIESZ TAK CZYNIŁ ABY BYĆ WOLNYM I DOJŚĆ DO OSTATECZNEGO ZJEDNOCZENIA ZE MNĄ

NIE BĘDZIESZ KRADŁ I OSZUKIWAŁ ANI WYZYSKIWAŁ ANI PRAKTYKOWAŁ LICHWY ANI MAGII ANI CZARÓW ANI WRÓŻENIA ANI OKULTYZMU ANI SIĘ ODURZAŁ JAKIMIKOLWIEK ŚRODKAMI ANI PŁAWIŁ SIĘ W JAKIMKOLWIEK POŻĄDANIU – BĘDZIESZ Z TEGO REZYGNOWAŁ ABY BYĆ WOLNYM

NIE BĘDZIESZ NIKOGO GORSZYŁ ANI SPROWADZAŁ NA ZŁĄ DROGĘ – A TYCH KTÓRZY ZŁO CZYNIĄ BĘDZIESZ UMIEJĘTNIE POUCZAŁ ABY SIĘ NAWRÓCILI – ABY GRZECH I SZATAN NIE MIELI JUŻ NAD WAMI WŁADZY

WSZYSTKIE SPRAWY ODDASZ W ZAUFANIU MNIE TWEMU BOGU KTÓRY MIESZKAM W TOBIE ABYM CIĘ STRZEGŁ NA WSZYSTKICH TWOICH DROGACH

ARCHANIOŁ MICHAŁ

Błękitnym Promieniem zstąpiłeś na Ziemię –
Ty Sprawiedliwy ARCHANIOŁ – KRÓL.
Przed Sobą dzierżysz Miecz Wiecznej Prawdy –
I nim odcinasz chaos i ból.

Prawością Świecisz, Miłość rozsiewasz –
Nie dajesz upaść gdy trudny Czas.
Odważnie chronisz Praw Naszej DUSZY –
Do Serca Swego przytulasz Nas.

Prawo przywracasz gdziekolwiek Jesteś –
Gdzie stawiasz stopy tam siejesz Blask.
A Twoja Mądrość nam Mądrość czyni –
Bo w Sercach strzeżesz Najświętszych Praw.

Ty Niepojęty, Ty Sprawiedliwy –
Ty Ukochany Michale Nasz –
Otul Swą Mocą Człowieczą Przestrzeń –
By w bezpieczeństwie na Wieki trwał.

Oblicze Twoje jak Diament Czyste –
I Prawo Twoje Harmonią drga.
Przed Tobą pokłon składam Wieczysty –
Że Sprawiedliwych szukasz wśród Nas.

Dzisiaj z Miłością Mój ARCHANIELE –
Serce Swe składam u Twoich Stóp –
I proszę szczerze, strzeż ludzi Wiernie –
Ty BRAMY ŚWIATŁA otwórz Nam znów.

Ewa A. Bednarczyk
Warszawa dn.6.09.2006 r.

2 poprawka. Wróże, Okultyści i Magowie są akceptowani przez Społeczeństwo Ludzi Wolnych tylko do czasu gdy nie czynią krzywdy Ludziom Wolnym i innym Istotom nie działającym na szkodę Ludzi Wolnych.

3 poprawka. Każdy kto chce może budować inne modele i struktury społeczne jeśli nie szkodzi Społeczeństwu Ludzi Wolnych.

Uwaga !

Aby uwolnić się od dotychczasowych struktur może zaistnieć konieczność wypowiedzenia posłuszeństwa społecznego dotychczasowym strukturom państwa i instytucjom – jak to uczynił np. Tadeusz Cichocki z Piaseczna. Jak będzie się rozwijał nasz program ? pożyjemy, zobaczymy ? Na razie zapraszam do podawania swych kandydatur do Społeczeństwa Ludzi Wolnych do tworzonej Bazy Danych Ludzi Wolnych. Na razie obsługuję bazę sam. Mieczysław Jacek Skiba, Burzyn, Polska, Em. mjacek2013@interia.pl, Zapraszam.

To prawo – a raczej przykazania - to nie jest przymus – to jest przepis na lepsze i szczęśliwsze życie – trudny i wymagający przepis – ale przepis. Gdy dostosujecie się do tych wskazówek uczynicie szybko Świat mądrzejszym i szczęśliwszym – a przede wszystkim dacie mu szansę na przetrwanie.

Wasz inkarnowany Ojciec Niebieski = Prawodawca

Powyższe możecie potraktować jako program wyborczy Archanioła Michała- na tym ziemskim padole Jacka – Mieczysława Jacka Skiby

Z projektu książki: Ziemia i Ludzkość zniewalana prawem i technologią – o co chodzi siłom ciemności i sprzedajnym elitom ?

Z rozdziału: Jaki system dla ludzi wolnych ?

Jak już mówiłem dla niewolników łatwo wybrać system. Każdy się nadaje i w każdym można im narzucać coraz większe ciężary – a oni pogodzeni z losem dzielnie to wytrzymają. Nawet nie zauważą kiedy stali się już totalnymi niewolnikami – jak opisano wcześniej.

Znacznie trudniej znaleźć dobry system społeczny dla Ludzi WOLNYCH – którzy pod każdym względem tę Wolność w sobie czują – a tacy i tylko tacy niedługo będą stąpać po tej Ziemi. Tacy jak i JA JESTEM.

Jedyny system jaki dziś dostrzegam jako nadający się dla LUDZI WOLNYCH to proponowany przez Michaela Tellingera z RPA z ruchu UBUNTU kontrybucjonizm. Kontrybucjonizm zakłada, że nie ma już żadnej konkurencji – a w jej miejsce pojawia się współpraca i tylko współpraca. Zakłada rezygnację nie tylko z lichwy ale nawet całkowicie z pieniędzy. Zakłada więc, że nie ma już zapłaty za towar i że nie ma handlu – nie ma nawet barteru czyli wymiany towarów. Jest natomiast wspólne wypracowywanie dóbr i wspólne sprawiedliwe dzielenie się tymi dobrami – czyli w.w. kontrybucjonizm. Każdy w taki piękny system wkłada swój talent i go pomnaża – dla dobra wszystkich członków społeczności. Każda społeczność obdarza w takim pięknym systemie inne społeczności tym co tamci potrzebują, a co my mamy w nadmiarze – i vice versa. W takim pięknym systemie nie ma już żadnej konkurencji, nie ma żadnego wykorzystywania słabych i nie ma biednych – nie ma żadnego zła – i nie ma żadnej biedy = niedostatku. Bo jest po prostu powszechny dobrobyt. Jeśli taki system z pomocą Michaella Tellingera i Członków Ruchu UBUNTU wprowadzimy w Polsce to gwarantuję, że w przeciągu jednej dekady nie będzie już w naszej Ojczyźnie nikogo kto cierpiały jakikolwiek niedostatek.

Logicznym jest, że w takim pięknym systemie dąży się zawsze do uproszczenia sobie życia na każdym polu. Likwiduje się więc zbędne roboty i roboty niepotrzebne. A do takich na pewno należy wszelka papierologia; sterta dokumentacji, decyzji i pozwoleń. Czy już kumacie co do Was mówię ?

W prostych kilku zdaniach uderzam w Waszą Świadomość – abyście zrozumieli – bo zapewniam Was, że wszystko jest tylko kwestią Świadomości – otwartej i rozwiniętej jak u Michaella i Jemu podobnych – lub zamkniętej, jak dziś jeszcze jest u większości z Was. Więc się otwórzcie – otwórzcie – a zaznamy dobrobytu, pokoju i spokoju jakich jeszcze nigdy tu nie było.

Powyższe z projektu mojej 5-tej książki: Ziemia i Ludzkość zniewalana prawem i technologią – o co chodzi siłom ciemności i sprzedajnym elitom ?

Te i inne materiały dostępne na chomiku, stronie. Zapraszam.

PS http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty [tu są aktualne materiały, trzeba się zalogować aby pobrać za darmo], http://www.przeslanie.com – moja strona, https://plus.google.com/u/0/108181152670139080095 – Google+

Radosna wiadomość:

PS

Najnowsza radosna wiadomość z Kanady. Jedno małe miasto wprowadza plan ruchu UBUNTU – życia bez pieniędzy ! Super ! Brawo !

Z mojej poczty:

Wiadomość oryginalna:

Od: "Michael Tellinger" <freedom@journeys.ubuntuplanet.org>
Do: mjacek2013@interia.pl;
Wysłane: 18:38 Sobota 2017-12-30
Temat: Update from Mayor Ron Higgins 28 Dec 2017
 

Update on the First UBUNTU One Small Town Canada

Greetings Ubuntu Supporter

Please view the video update by Mayor Ron Higgins of North Frontenac, Ontario Canada.

https://www.facebook.com/100011645298261/videos/466955203702652/
With the latest developments and progress with the implementation of the UBUNTU - One Small Town - plan of action to revitalise and uplift the town and surrounding areas. Keep going Ron, you are an inspiration to millions already.

In unity - Michael Tellinger

Moje tłumaczenie:

Aktualizacja na pierwsze UBUNTU jedno małe miasto w Kanadzie

Pozdrawiam Stronników Ubuntu

Obejrzyj aktualizację wideo burmistrza Ron’a Higgins’a z North Frontenac w Ontario w Kanadzie.

https://www.facebook.com/100011645298261/videos/466955203702652/

Dzięki najnowszym osiągnięciom i postępom w realizacji projektu UBUNTU - One Small Town – wdrożono plan działania mający na celu ożywienie i poprawę stanu miasta i okolic. Rób tak dalej, Ron, jesteś inspiracją dla milionów już.

W jedności - Michael Tellinger

https://www.youtube.com/watch?v=9x8WOvNhIzY&t=22s&fbclid=IwAR0gJyBVBsOup1NwKS6jX65WxHc5xMzvXPKCB5_cKYld-B0_VRP2KhYxOaE

Jedno Małe Miasteczko Może Zmienić Świat - One Small Town Can Change The World

3579 wyświetleń, •Data premiery: 15 lut 2019, 116 30 Udostępnij

niezaleznatelewizja , 200 tys. subskrypcji

Specjalne podziękowania dla Michela Tellingera za udzielenia pozwolenia na podzielenie się tym filmem z Wami. Jeśli chcecie zobaczyć więcej jego filmów, odwiedźcie jego stronę: https://michaeltellinger.com/ lub https://ubuntuplanet.org/videos/ Bardzo ciekawy film, przedstawiający wspaniałą ideę. Ta idea ma wiele wspólnego z naszym Projektem Republiki Ślężańskiej. Film zawiera polskie napisy - wielkie podziękowania dla Aleksandra Pruszyńskiego za wykonanie tłumaczenia. Special thanks to Michael Tellinger for permision to share this video with you. If you would like to see more of his videos, visit his webside: https://michaeltellinger.com/ or https://ubuntuplanet.org/videos/ Very interesting film, showing magnificent idea. This idea have lots in common with our Republika Slezanska Project. Video contains Polish subtitles - huge thanks to Aleksander Pruszyński for translation. Michael Tellinger shares the UBUNTU Movement's strategy to create prosperity and abundance - by starting with the small towns - to create an unstoppable domino effect around the world. Please watch the video and read our manifesto on www.onesmalltown.org and share this with everyone who wants to help create a new world for all of us - without any violence opposition or conflict. Join the UBUNTU Movement and become a seed of consciousness in your area. http://www.ubuntuparty.org.za/p/join-...

PS

Odpowiedź na kazanie kapłana zbuntowanego na fałszywą pandemię: Mocne kazanie, prawda wypowiedziana przez kapłana, bo tak już jest, że albo mamy w sobie wolność wynikającą z miłości i odwagi, albo jesteśmy tylko wystraszonymi przez system niewolnikami - a takich posłusznych niewolników jest niestety większość - ten świat ugrzązł w rywalizacji i stacza się ku unicestwieniu - ja proponuję ratunek pod natchnieniem sił Światłości - KONTRYBUCJONIZM = współpraca zamiast rywalizacji

PERMANENTNA PROWOKACJA. TRUDNE PYTANIA CZ.1

19 053 wyświetlenia

•Premiera rozpoczęła się 22 godziny temu

1,7 tys.35Udostępnij

Zapisz

Wiedza Dla Wszystkich

62,9 tys. subskrypcji

https://www.youtube.com/watch?v=YFerri129TY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0eM4rhTy3KdanKt9WC8LhacWd_IZrfboBpuxFJGlvbzX5JKPaXzQo8FWU

MJS. Tak, zmiana prawa geologicznego i górniczego i danie furtki aby się pozbyć naszych bogatych złóż - dosłownie pozwolenie na ich rozkradzenie przez korporacje i koncerny zachodnie - będzie miało potworny skutek, ostateczne wpędzenie tego narodu w nędzę i w totalny ucisk [szczepionki i technologie 5G się tu kłaniają również]. Jakie i czy w ogóle mamy szanse się obronić poza wzrostem świadomości ?! Ja proponuję model nowego państwa ; bez mamony, bez konkurencji, z max prostym prawem, oparty na kontrybucjonizmie. Model dostępny na chomiku: Program Wyborczy Archanioła Michała. A oto kamień węgielny systemu Państwa i Ojczyzny Ludzi Wolnych. ZASADY LUDZI WOLNYCH, PS http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty [tu są aktualne materiały, trzeba się zalogować aby pobrać za darmo]

PS2

https://www.facebook.com/jasnastronamocyJSM/videos/796802577725469/?t=837

Polska sprzedana ❗ Święto Chanuka w Pałacu Prezydenckim (Z ARCHIWUM JSM) www.jasnastronamocy.info

Ocena wpisu: 
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.2 (głosów:6)

Komentarze

weź positivum czy coś, uspokoisz się i takie tam ble,ble

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

ess

#1657553

weź positivum czy coś, uspokoisz się i takie tam ble,ble

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

ess

#1657554