Przed Pałacem - przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Zatraciliśmy poczucie prawa. Nie znamy polskiej Konstytucji. Takie wrażenie odnoszę po ostatnich informacjach spod Pałacu Prezydenckiego.

Nie można wydarzeń z sierpnia 2010 r. sprowadzać li tylko do harców rozwydrzonej młodzieży.

Pod Krzyżem mamy do czynienia nie tylko z chamstwem i przestępstwami przeciwko czci i nietykalności cielesnej, polegającymi na zaczepianiu, obrażaniu i naruszaniu nietykalności cielesnej modlących się osób, w tym przede wszystkim starszych kobiet.

Przed Krzyżem mają miejsce zmasowane przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania.

 

Lewacy kłamią, że Polska jest państwem świeckim

Oleksy wczoraj, a Napieralski dzisiaj, publicznie wprowadzają w błąd, że Polska jest państwem świeckim.

Jest to niedopuszczalne kłamstwo.

Polska Konstytucja jasno stanowi, że polskie państwo jest neutralne światopoglądowo, a nie świeckie.

Wystarczy przypomnieć niektóre artykuły z Rozdziału I. Rzeczpospolita i Rozdziału II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela:

Art. 25.

1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.

2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.

Art. 53.

1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.

3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.

6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

A zatem obywatele mają prawo uzewnętrzniać publicznie swoją religię, indywidualnie lub z innymi, m.in. poprzez modlitwę, o ile nie narusza to bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób. Ograniczenia w tym zakresie mogą być wprowadzane wyłącznie przez ustawę.

Dla porównania, prawo o zgromadzeniach stanowi:

Art. 2.  Wolność zgromadzania się podlega ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób, a także ochrony Pomników Zagłady w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412).

Art. 4. Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:
  1)   organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego,
  2)   odbywanych w ramach działalności Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych.

Art. 15. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 29, poz. 154) wprowadza się następujące zmiany:
  1)   tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:
"o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej",
  2)   w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2.  Publiczne sprawowanie kultu nie wymaga zawiadomienia, jeżeli odbywa się:
1)  w kościołach, kaplicach, budynkach kościelnych i na gruntach kościelnych oraz w innych pomieszczeniach służących katechizacji lub organizacjom kościelnym,
2)  w innych miejscach, z wyłączeniem dróg i placów publicznych oraz pomieszczeń użyteczności publicznej; publiczne sprawowanie kultu na drogach, placach publicznych oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej podlega uzgodnieniu z właściwym organem sprawującym zarząd lub upoważnionym do dysponowania nimi.",
3)  w art. 34 w ust. 5 wyrazy "w budynkach państwowych" zastępuje się wyrazami "w pomieszczeniach użyteczności publicznej".

W związku z tym powstaje pytanie, czy można się modlić na ulicy?

 

Czy obywatele mają prawo modlić się na placu pod Krzyżem?

W mojej ocenie modlitwa pod Krzyżem ma charakter kultu prywatnego, gdyż nie są to nabożeństwa, co do których, jeśli byłyby sprawowane na drogach, placach publicznych oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej, wymagane byłyby uzgodnienia z właściwym organem sprawującym zarząd lub upoważnionym do dysponowania.

W razie wątpliwości, władze państwowe mogłyby pouczyć modlących się pod Krzyżem, że powinni dokonać takiego uzgodnienia ze stosownymi organami.

Nie sądzę jednak, aby była taka potrzeba. Po pierwsze, liczba osób jednorazowo modlących się pod Krzyżem jest niewielka. Po drugie, osoby te modlą się w sposób, by tak rzec – kameralny, bez nagłośnienia, nie zakłócając nikomu spokoju. A zatem nie ma mowy o zagrożeniach dla porządku lub bezpieczeństwa publicznego Cicha modlitwa nie narusza praw innych osób. Treść modlitw nie narusza moralności, wprost przeciwnie jest podejmowana dla dobra wspólnego. Nie można w żaden sposób twierdzić, iżby poprzez prywatną modlitwę grupy osób łamano Konstytucję.

A więc o co chodzi przeciwnikom modlitwy pod Krzyżem?

 

Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

Wydaje się, że Krzyż przeszkadza przede wszystkim różnej maści lewakom. Także tym, którzy w rzekomo neutralny sposób wyrażają troskę o zdrowie „fanatyków” modlących się pod Krzyżem, a także rzekomo naruszony interes publiczny lub prywatny osób, którym modlitwy pod Krzyżem nie odpowiadają.

W demokratycznym kraju nikomu nie powinna przeszkadzać prywatna modlitwa grupy osób.

A tymczasem od wielu dni ma miejsce złośliwe utrudnianie tej modlitwy, m.in. poprzez jej zagłuszanie, przedrzeźnianie, a także zaczepianie i obrażanie  osób modlących się. Apogeum miało miejsce 9 sierpnia  w Warszawie po 23-iej w nocy (sic!), gdzie mieliśmy do czynienia – podczas ponadtysięcznego zgromadzenia, któremu nie sprzeciwiły się władze stolicy -  z brutalnymi przestępstwami przeciwko wolności sumienia i wyznania.

Wystarczy porównać kilka sprawozdań blogerów, choćby poniższych:

Polska w oparach zapateryzmu

Noc przed Pałacem Prezydenckim

Potyczki pałacowe z krzyżem w tle

Przed krzyżem miały miejsce na pewno przestępstwa z Art. 195 kk, gdyż złośliwie przeszkadzano modlitwie ludzi należących do Kościoła Katolickiego, a także z Art. 196 kk, gdyż obrażano uczucia religijne katolików, publicznie znieważając Krzyż.

Przypomnijmy odnośne przepisy z polskiego kodeksu karnego:

ROZDZIAŁ XXIV
Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

Art. 194. Kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 195. § 1. Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.§ 2. Tej samej karze podlega, kto złośliwie przeszkadza pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym.

Art. 196. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

-----------------------------

Panie Premierze Tusk, tłum młodych ludzi skandujący: "Precz z krzyżami, na stos z moherami", "Wyp...ać", "Spalić krzyż", to nie są żartownisie. To przestępcy, którym nie sprzeciwiły się setki funkcjonariuszy państwowych obecnych na placu.

Domagam się, aby Pan przeprosił katolików za zaniechania podległych Panu urzędników i pociągnął do odpowiedzialności osoby na stanowiskach kierowniczych za rażące przestępstwo urzędnicze. Funkcjonariusze publiczni mają obowiązek reagować na łamanie prawa, inaczej popełniają czyn zabroniony z Art. 231 kk.

Mnie nie jest do śmiechu, Panie Premierze!

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 głos)

Komentarze

Należałoby zawiadomić Prokuratora Generalnego, mocno akcentując przestępstwo urzędnicze.

To brak reakcji ze strony Policji sprawiał, że młodzież bądź nie miała poczucia, że popełnia przestępstwo, bądź czuła się bezkarna.

Stworzono niebezpieczny precedens.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#78728

Mały bilans ostatnich trzech lat.

Mamy marionetkowego prezydenta!
Mamy marionetkowego premiera!
Mamy marionetkowy wymiar sprawiedliwości.
Mamy marionetkową policję.
Mamy marionetkowe media.
Mamy marionetkowych funkcjonariuszy KK.

Co jeszcze mamy? Mikroskopijną armię i kosmiczne długi - z 7 mld zł w 2007 r. skoczyły na 700 mld. Mamy zrujnowane finanse publiczne i sypiącą się gospodarkę. Mamy zrujnowane powodziami rejony i tysiące ludzi pozbawionych dorobku całego życia, a przecież wielu skutków wielkiej wody można było uniknąć. Niestety panowie na górze zajęci byli zwalczaniem śp.Lecha Kaczyńskiego, teraz zajęci są jego bratem.
Polska istnieje obecnie wyłącznie jako pojęcie geograficzne,
o jakiejkolwiek państwowości nie ma po prostu mowy. Co pozostało? Modlitwa. Okazało się, że i ona przeszkadza.
Pozdrawiam.

contessa

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#78730

Modlitwa szczególnie przeszkadza.

Wierzący w Chrystusa są szczególnie groźni dla marionetkowej władzy.

Oni o tym wiedzą.

pzdr

Ps. Bilans trafny i oczywiście niezwykle przygnębiający.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#78755

Nie zapominajmy, że wolność sumienia i wyznania powstała jako młot przeciw Kościołowi, i spełnia doskonale swoją funkcję. To co, dzieje się pod Pałacem Prezydenckim to właśnie to, o co chodziło różnym jakobinom i innym jej zwolennikom.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#78732

Masz rację, co do genezy.

Ale obecne rozwiązania konstytucyjne i ustawowe pozwalają się bronić przed atakami na wolność wyznawania religii.

Wykorzystajmy to.

Nie pozwólmy na bezczynność funkcjonariuszy wobec przestępstw obrazy Krzyża.

pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#78788

ossala
Tuskowi wystarczy w tej sprawie odrobina dystansu i poczucia humoru!
A Komorowski jak jest na Dolnym Śląsku, to nie jest w stanie wykrzesać z siebie słowa na temat Warszawy! Ot i prezydent!
A czy ktoś zwrócił uwagę na to jaki się wtedy robi nerwowy?
Z niego jest taki "poczciwy misio" jak ze mnie Księżniczka Monako!
SLD próbuje ugrać na tym dla siebie swój kapitał powtarzając w kółko, że nie wolno krzyża używać do walki politycznej!
To po kiego grzyba i w jakiej sprawie był ich wiec?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#78746

Manipulacje Platformy i SLD są wstrętne i niebezpieczne.

Ale my się nie damy, prawda? Jest nas więcej i prawo jest po naszej stronie.

pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#78766

Dzięki za przypomnienie, czego wielu ludzi nie pamięta, albo po prostu nie wie.

Nie wie, że Polska, mimo tego co twierdzą media, nie jest państwem świeckim.

I że:

"Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują."

Przypominamy ci rządzie, bo widać zapomniałeś:

"W zależności OD POTRZEB", oraz "tam, gdzie się znajdują".

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#78757

Mozna zauwazyc w tym wszystkim co sie dzieje brak Palikota, to az dziwne, ze majac tyle mozliwosci do popisu jego brakuje.
Gdzie Palikot? to wlasnie jego dzialanie w kuluarach, on organizuje te bojowki bandytow w rozowych koszulkach czy z bronia na plakacie "atak na szkoly".  Za duzo wykrzyczal jawnie czas by jak rzad sie skrywal za zebranymi bojowkami, (moze to ta grupa z jego sondazy gotowa wejsc w sklad jego partii?), czas wiec skryc sie rowniez za tymi masami rozgrzanych  polskich "hitlerjugend", ktorzy juz wycwiczyli sie na ich kompuetrowych grach typu "bad guy", czas teraz i okazja przeniesc to w rzeczywistosc. Chronieni na zasadach ochrony Palikota. Przeciez to wszystko takie tusko-komorusko-palikotowe.
Dodatkowa przy tym pieczen - usmiercenie wzrywow na zamiatanie afer pod dywan, na bezbolowe przeforsowanie podwyzki WAT, co ma byc z koncem sierpnia przeforsowane metoda bol mniejszy pokonuj wiekszym i takim wiekszym naglosnionym ze zwiekszaniem emocji jest KRZYZ, zapowiedz grozby jego przeniesienia. Znow ludzie sie skoncentruja na tym, a zasna na upublicznienie jakies nowej "sieczki" rzadowej.

A prezydent?

Czy przysiega spelnia warunki by zostac prezydentem?

Komorowski nie spelnil tego warunku, przysiagl wypelniac DOBROSC Polski, a co z DOBREM?

Obama musial drugi raz zaprzysiac przez drobna pomylke. U nas cokolwiek jest bledne ze strony PO, kazdy sad i profesorek wystarczy by przyklasnal i stwierdzil, ze wlasciwie nic sie nie stalo i mamy krzywoprzysieglego pseudoprezydenta.

On nie jest wciaz prezydentem i tak powinnismy do tego podchodzic.

Pomijajac, ze protokol z zaprzysiezenia tez nie jest wiernym dokumentem, jak opiniowal Bender, pominieto modlitwe- "wieczny odpoczynek" (oczywicie znow glosy, ze  nic to...), dokument jest rowniez nierzetelny jak przysiega prezydenta. A co za tym idzie?

Komorowski nie obiecal dobra Polski, wiec i nie musi tego spelniac.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Rafal

#78760

Dzięki za uzupełnienia.

Należałoby ogłosić konkurs nt. "Jak zredukować negatywny wpływ Palikota na życie publiczne w Polsce?".

Moim zdaniem, jedną z metod powinno być: "zamilczeć go".

Skandalista jest skuteczny przez to, że ludzie odnoszą się do jego działań. Trzeba zaprzestać bezproduktywnego cytowania Palikota.

Zamilczeć go, a gdy - nie mając odzewu - zacznie eskalować ataki personalne, zawiadomić prokuraturę, wnieść przeciwko niemu pozew zbiorowy, etc.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#78781

Prawo jest po naszej stronie, jak słusznie podkreśliłeś cytując przepis o prawie do miejsc kultu i prawie do korzystania w każdym miejscu z pomocy religijnej.

Dziękuję i pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#78769

bardzo dziękuję za to zestawienie, staram się upowszechnić ten tekst jak najszerzej

PS. czy można opublikować go na blogu niepoprawnych w S24?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#78759

Zajrzyj na PW.

contessa

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#78762

Już zajrzałam i odpowiedziałam.

Bardzo dziękuję.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#78765

Oczywiście.

Z przyjemnością zobaczę tam mój tekst.

pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#78763

dziękuję, zaraz w takim razie go tam umieszczę
pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#78764

Nie wszyscy młodzi ludzie utożsamiają się z grupką manifestujących, rozbawionych półgłówków,którzy cytują Jana Pawła w sposób uwłaczający godności Polaka...
Tylko żeby zrozumieć sens zachowań ludzi trzeba dojrzałości i wiedzy. Człowiek dojrzewa do postawy patriotycznej. W żadnym wypadku nie rezygnujcie z tłumaczenia innym, młodszym tego co najistotniejsze. Kiedyś spotkałam człowieka, który nie zrezygnował i mimo, ze na początku uznałam go za oszołoma to teraz po spędzeniu kilku dni na blogach jestem Mu wdzięczna, że nie zrezygnował, bo ja też kocham Polskę.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#78768

Rzeczywiście - na szczęście - nie wszyscy młodzi ludzie obrażają prawo w zakresie dotyczącym wolności sumienia i wyznania.

Mamy jednak do czynienia z niebezpiecznym precedensem. Znieważano Krzyż, przedmiot czci religijnej katolików, a funkcjonariusze państwowi obecni przed Pałacem Prezydenckim byli bezczynni.

W tej sprawie musi być wszczęte śledztwo.

Pozdrawiam serdecznie

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#78771

Krótka uwaga na zimno:

"Polska Konstytucja jasno stanowi, że polskie państwo jest neutralne światopoglądowo, a nie świeckie"

Można chyba powiedzieć, że jedyne państwo nie świeckie to Watykan. "Świeckość" i "ateizm" to są dwie różne rzeczy.

Co autor na to?

P.S.
Zupełnie inną sprawą jest to, że m.in. "lewacy" używają tego (prawdziwego) argumentu do manipulacji.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#78797

Nie należy zmieniać znaczenia pojęć.

Państwo świeckie to takie, w którym nie wyznaje się wiary w przestrzeni publicznej.

Państwo neutralne światopogladowo, to takie, w którym wolno w przestrzeni publicznej uzewnętrzniać wiarę w Boga, przy czym państwo nie daje priorytetu żadnej religii. Wyznawcy wszystkich religii mają równe prawa do modlitwy i sprawowania obrzędów zarówno prywatnie, jak i publicznie.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#78803

"Zakaz" wyznawania wiary w Boga w przestrzeni publicznej - to chyba właśnie w państwie ateistycznym? Ja rozumiem państwo świeckie jako rządzone przez świeckich lub/oraz w którym dominuje zeświedczenie zachowań i obyczajów...

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#78805

Państwo świeckie mamy na przykład we Francji.

Historycznie było to tak:

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela proklamowała gwarancje wolności sumienia i religii, w myśl tego żaden obywatel nie mógł być prześladowany z powodu przekonań religijnych.

Jednak nie podjęto praktycznej realizacji tej idei. Wprost przeciwnie, kolejne decyzje władzy były dyskryminujące, doprowadziły do większego uzależnienia kościoła, m.in. rozwiązano wszystkie zakony o uroczystych ślubach zakonnych, bez porozumienia ze Stolicą Apostolską wprowadzono nowy podział administracyjny kościoła katolickiego, zarządzono obsadzenie stanowisk biskupów i proboszczów w drodze wyboru. Ustawa o „rozdziale kościoła od państwa” zabraniała duchownym występowania publicznie w stroju duchownym, zakazano umieszczania symboli religijnych, zakazano sprawowania kultu poza miejscami do tego przeznaczonymi. Tak było do czasów Bonaparte.

Podstawy obowiązującego obecnie we Francji porządku prawnego w tej sferze ukształtowały się na początku XX w. i zostały określone w ustawie o rozdziale kościoła i państwa.

Ustawa ta: 1/ wprowadzała zasadę wolności sumienia i wyznania, 2/ pozbawiała kościół osobowości prawnej, 3/ przestała uznawać kościół we Francji jako legalną instytucję prawną, 4/ jedyną formą legalnej działalności kościoła stały się prywatne stowarzyszenia kultu, które zarządzały majątkiem kościelnym oraz sprawowały opiekę nad miejscami kultu.

Złagodzenie antykościelnej i antyreligijnej polityki we Francji nastąpiło po I i II wojnie , zezwolono wtedy diecezjom na rozporządzanie dobrami materialnymi, uznano zdolność cywilnoprawną stowarzyszeń, lecz nadal przyjmowana była zasada sekularyzacji szkolnictwa, zakazująca m.in. nauczania religii w szkołach państwowych.

Po dokonaniu zmian można przyjąć, iż system ten powoli zatracił charakter rozdziału wrogiego. Nieprzychylny jest jednak nadal we Francji stosunek państwa do wyrażania swoich poglądów i uczuć religijnych w sferze publicznej.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#78808

Użyłam tutaj nie dość precyzyjnych wyjaśnień:

"Państwo świeckie to takie, w którym nie wyznaje się wiary w przestrzeni publicznej".

Konstytucja francuska z 1946 roku stanowi, że Francja jest republiką laicką. Powtórzyła je obecnie obowiązująca konstytucja z 1958 roku. Tych samych sformułowań używają konstytucje niektórych krajów afrykańskich: Senegalu, Beninu, Nigru, Czadu. Wszystkie konstytucje, które opowiadają się za świeckim charakterem państwa, potwierdzają jednocześnie wolność kultu bądź swobodę działalności religijnej.

Większość konstytucji poprzestaje na umieszczeniu wśród swoich postanowień ogólnej, by nie rzec ogólnikowej formuły, przesądzającej o świeckim charakterze państwa. Jedynie niektóre uzupełniają te ogólne postanowienia konkretnymi sformułowaniami, określającymi bliżej treść pojęcia „świeckość państwa”. Poza Meksykiem wskazać tu można konstytucję Japonii z 1946 roku, która zabrania organizacjom wyznaniowym sprawować władzę państwową, a państwu nauczać religii i wykonywać inne funkcje religijne, czy konstytucja Indii z 1949 roku, przewidująca zakaz płacenia podatków przeznaczonych specjalnie na popieranie lub utrzymanie jakiejkolwiek religii oraz zakazująca nauczania religii w szkołach państwowych. Konstytucja Portugalii z 1976 roku postanawia, że państwo nie może organizować oświaty według kryteriów politycznych, ideologicznych, filozoficznych czy religijnych. Konstytucja ta zakazuje partiom politycznym odwoływania się do nazw religijnych oraz używania religijnych znaków czy symboli. Zabrania też tworzenia związków zawodowych zależnych od instytucji religijnych. Konstytucja hiszpańska z 1978 roku wprowadza zakaz zmuszania kogokolwiek do ujawniania swej ideologii, religii albo wierzeń.

O wiele częściej niż w konstytucjach konkretyzacja pojęcia świeckości państwa następuje, w zróżnicowanym zresztą zakresie, w ustawodawstwie zwykłym. Wskazuje ono najczęściej na takie cechy, jak zakaz wywieszania na publicznych budynkach znaków i emblematów religijnych, zakaz łączenia uroczystości państwowych z obrzędami religijnymi, zakaz wykonywania przez Kościoły i związki wyznaniowe funkcji państwowych, świecki charakter prawa małżeńskiego i akt stanu cywilnego, świecka treść przysięgi sądowej i cywilnej, prawo do milczenia, czyli zakaz stawiania w urzędowych formularzach pytania dotyczącego przynależności wyznaniowej, zakaz nauczania religii w szkołach państwowych.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#78809

Ok, teraz rozumiem i zgadzam się z takim przyjęciem określenia "państwo świeckie".
A wracając do lewicy i liberałów na przemian rządzących Polską, jeśli mówią o Polsce, że jest świecka, to znaczy że do tego dążą, nawet jeśli jeszcze tak bardzo świecka nie jest (wg konstytucji).
"Lewacy kłamią, że Polska jest państwem świeckim (...) Jest to niedopuszczalne kłamstwo." - oczywiście, bo przecież głównie na kłamstwie opiera się ta polityka, tak było od zawsze.

P.S.
Istnieje powiedzenie o pytaniu sowieta o godzinę - jego odpowiedź nawet wtedy będzie kłamliwa. To powiedzenie przez wielu traktowane jest jako dość żartobliwe... No to o której godzinie wydarzyła się katastrofa pod Smoleńskiem?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#78817

Znakomity tekst. Jest jeden szkopuł. Współcześnie prawnicy to w znacznej mierze zideologizowana korporacyjna sekta na usługach tolerancjonizmu i zaangażowana po jednej ze stron sporu politycznego w Polsce (i nie jest to nasza strona). Jestem dziwnie spokojny, że w razie procesu sądy orzekną nie w zgodzie z prawem ale własnymi sympatiami.

pozdrowienia

Gadający Grzyb

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

pozdrowienia

Gadający Grzyb

#78798

Dzięki za miłe słowa.

Zgadzam się, że prokuratura mogłaby sprawę umorzyć, albo nawet nie wszcząć śledztwa. A gdyby nawet zdecydowała się ścigać sprawców, to Sąd mógłby nie być obiektywny.

Ale naszym obowiązkiem jest korzystać z istniejących narzędzi prawnych. W razie popleczniczych orzeczeń - sprawy nagłaśniać. I zawiadamiać Kościół Katolicki. Niech się potem kapłani zastanawiają, czy udzielać sakramentów łamiącym prawo funkcjonariuszom.

Oni są wrażliwi na krytykę publiczną. Zawsze przecież w rodzinie znajdzie się jakaś ciocia, która się odwróci ze wstrętem od prawnika-poplecznika.W szczególności w sprawach obrazy Krzyża.

No i jest też mnóstwo kolegów, równie nierzetelnych, ale czyhających na błąd kumpla, bo w końcu liczba stanowisk kierowniczych jest ograniczona.

Trzeba zawiadamiać o przestępstwach.

pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#78801

Polska nie jest państwem prawa (ośrodki władzy przestają nawet udawać że jest). Niemożna wygrać w grę której reguły kontroluje i zmienia przeciwnik. To jest po prostu niemożliwe. Nigdy i nigdzie. Jedyna słuszna metoda to przestać grać w cudzą grę i narzucić swoją. Oznacza to oczywiście nieprzestrzeganie dotychczasowych reguł. Oznacza to nap. bycie przestępcą, bandytą itp. według zasad kogoś innego. I co z tego? To przecież nie moja gra. Ja w nią nie gram.
ps.
Czy nikt nie dostrzega że i „młodzi wykształceni” i „mohery” są manipulowani przez ten sam ośrodek, że są pacynkami na rękach jednego lalkarza?

"prawda przeciw wszystkim"

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"prawda przeciw wszystkim"

#78819

Mam taką prywatną prosbę do Redakcji, wyjątkowo, mianowicie byłoby chyba dobrze, żeby ten tekst "potrwał" jako "polecany" jeszcze trochę. Nikt, do tej pory, nie wskazał tak jasno, czym rożni sie polska rzeczywistość, w tym co się dzieje na przestrzeni paru ostatnich dni, od zapisów w Konstytucji.
To ważne, że ktos to wyartykułował wprost.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#78811

meritum sprawy było sprawdzenie lojalności Komorowskiego ( zapomniałem jak to się w mafijnym języku nazywa) test zdał i teraz ma przyzwolenie na powolne odpuszczenie tego tematu. Ważniejsze sprawy czekają na załatwienie...

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

drfaustus

#78814

politycy kłamią z rządzącej partii, to i SLD, SdPL nie pozostają w tyle - wszak szykiją się do rządzenia,     Jaki jest nasz parlament, niech świadczy fakt, że UE wyrzuca naszych urzędników (za brak podstawowej wiedzy też), a w Polsce to oni stanowią prawo.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#78827

Dziękuję za nowe informacje i udział w dyskusji.

Serdecznie pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#78848

wszystko to jest tragiczne (dla mnie) i śmieszne. Śmieszne przez łzy.

- nieustanne poniżanie nas

- wyśmiewanie

- traktowanie połowy obywateli jak idiotów

- o stosunku mediów nie piszę bo nerwy nie pozwalają

m.innymi dlatego rebeliantko dzięki za artykuł.

Jak najwięcej konkretów.

POlszewików trzeba punktować.

Argumenty i jeszcze raz argumenty!

 germario

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

germario

POLSKOŚĆ to NORMALNOŚĆ !!!

#78853

??
Jest ważny.

Trzeba domagać się naszych konstytucyjnych praw.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

--------------------------------------
Polska krajem krzyży.

#79120