Czekam na notki Łażącego Łazarza. Petycja do Adminów Salonu 24.

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Szanowni Admini, nie rozumiem Waszej decyzji.

Dedykuję Państwu kilka tez Trybunału Konstytucyjnego z Wyroku sygn. P3/06 z dnia 19.10.06 r.:

Swobodna debata publiczna w państwie demokratycznym jest jednym z najważniejszych gwarantów wolności i swobód obywatelskich. Ochronie tej wartości służą gwarancje jednoznacznie formułowane w art. 54 Konstytucji, który stanowi, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechnienia informacji. Jak podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 5 maja 2004 r., sygn. akt P 2/03, „W polskiej Konstytucji zasadę wolności wypowiedzi normuje art. 54 ust. 1, w którym wyrażone zostały trzy odrębne, acz powiązane i uzależnione od siebie wolności jednostki. Są to: wolność wyrażania swoich poglądów, wolność pozyskiwania informacji oraz wolność rozpowszechniania informacji.

Swoboda wypowiedzi jest jednym z fundamentów społeczeństwa demokratycznego, warunkiem jego rozwoju i samorealizacji jednostek. Swoboda ta nie może ograniczać się do informacji i poglądów, które są odbierane przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne. Rolą dziennikarzy jest rozpowszechnianie informacji i idei dotyczących spraw będących przedmiotem publicznego zainteresowania i mających publiczne znaczenie. Pozostaje to w ścisłym związku z prawem opinii publicznej do otrzymywania informacji. Oczywiście na gruncie Konstytucji (art. 31 ust. 3) swoboda wypowiedzi może doznawać ograniczeń.

Naturalne i zrozumiałe jest to, że w wolnym i demokratycznym kraju debata koncentruje się na sprawach związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych, obejmuje swym zasięgiem przede wszystkim działania osób pełniących funkcje publiczne i podejmujących istotne decyzje dla szerszych grup społecznych. Kontrolna i informacyjna funkcja mediów jest możliwa do realizacji jedynie pod warunkiem, że korzystają one z rzeczywistej swobody, nie podlegają cenzurze prewencyjnej i są zdolne do wywołania zainteresowania opinii publicznej ważnymi przejawami życia politycznego, społecznego i gospodarczego.

Ustalonym standardem w państwie demokratycznym jest, zważywszy na cele i funkcje debaty publicznej, przesuwanie coraz dalej granicy wolności wypowiedzi przede wszystkim w odniesieniu do wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem instytucji i osób publicznych, w tym przede wszystkim funkcjonariuszy publicznych, ponieważ ich działalność rzutuje na losy szerszych grup społecznych, a nawet czasem całego społeczeństwa. Wolność wypowiedzi podlega zatem w tych wypadkach intensywniejszej ochronie prawnej niż w odniesieniu do osób prywatnych. Taki kierunek wykładni odpowiednich gwarancji wolności wypowiedzi zawartych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.; dalej: europejska konwencja praw człowieka) wytycza jednoznacznie orzecznictwo strasburskie, które wielokrotnie wskazywało na konieczność zaakceptowania przez osoby publiczne (w tym więc przede wszystkim przez funkcjonariuszy publicznych) słabszego standardu ochrony ich dóbr osobistych, we wszystkich wypadkach, kiedy wypowiedź odnosi się do spraw pozostających w związku z działalnością publiczną i może wywoływać zrozumiałe oraz uzasadnione zainteresowanie opinii publicznej.

„Wyjątki od prawa do swobody wypowiedzi muszą być interpretowane wąsko” (skarga nr 20834/92, I. Kamiński, op.cit., s. 119). Analiza tendencji w orzecznictwie strasburskim wskazuje jednoznacznie, że poziom swobody wypowiedzi jest zdecydowanie szerszy w odniesieniu do funkcjonariuszy publicznych niż do podmiotów prywatnych.

Stosowane dla opisu zniewagi ocenne i zmienne kryteria muszą wywoływać niejednolitość praktyki i niepewność co do przewidywalnych reakcji organu publicznego (oskarżyciela publicznego) w odniesieniu do niektórych typów wypowiedzi. Debata publiczna nacechowana jest niejednokrotnie dużym napięciem emocji, łączy się z używaniem pojęć i określeń celowo przerysowanych, skrajnych i przejawia subiektywne poglądy oraz przekonania osób je wypowiadających. Nie ma wolnej, swobodnej, demokratycznej debaty w sytuacji, w której poziom emocji i „soczystość” używanego języka miałyby być z góry narzuconym standardem, określonym w sposób sformalizowany i zbiurokratyzowany przez organy władzy publicznej.

Trafnie zauważa Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 30 stycznia 2002 r. (sygn. II AKa 577/01), „W ramach krytyki z pewnością jest bowiem dopuszczalne posługiwanie się słownictwem mocnym i wyrazistym, w innych warunkach mogących stanowić nawet przedmiot obrazy (…) samo użycie słów obraźliwych pod adresem wskazanych polityków nie stanowi o popełnieniu przypisanych przestępstw”.......Wypowiedzi uczestników „debaty publicznej” są nacechowane często skrajnymi emocjami i skrajnie negatywnymi określeniami.

Trafna jest opinia wyrażona przez SN w orzeczeniu z 28 lipca 1993 r. (OSN KW 1993, nr 11-12, poz. 73) „skoro jedną z podstawowych zasad zagwarantowanych przez Polskę (…) jest prawo do publicznego głoszenia swoich poglądów (…), to żadna wypowiedź odnosząca się do osób działających publicznie lub organów państwa (…), jeżeli nawet opinie te naruszają pewne normy obyczajowe, nie powinny być traktowane jako przestępstwo (…) Zmiana bowiem norm obyczajowych w życiu politycznym i wyraźne złagodzenie ongiś rygorystycznie traktowanych granic chroniących dobre imię i cześć osobistości życia politycznego jest istotnym argumentem przemawiającym za niewątpliwie względniejszą oceną zachowań sprawcy” (OSN KW, 1993, nr 11-1, poz. 73).

Oceny działań ludzi funkcjonujących w sferze publicznej bywają w przestrzeni demokratycznej ostre i często bardzo niesprawiedliwe. Ostrość debaty i swoboda wypowiedzi są jednak gwarancją kontroli sprawowanej przez środki społecznego przekazu, a tym samym przez opinię publiczną nad działalnością instytucji publicznych i poszczególnych funkcjonariuszy.

Oceniając zasadność istnienia ograniczeń wolności wypowiedzi z punktu widzenia zasad przyjętych w systemie demokratycznym, nie można pominąć utrwalonych w państwach demokratycznych standardów, potwierdzonych przede wszystkim w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jak już wskazywano, tendencje wypracowane w tym orzecznictwie wskazują na istotnie odmienny kierunek ochrony wolności wypowiedzi, w kontekście odnoszącym się do krytycznych wypowiedzi na temat instytucji i funkcjonariuszy publicznych, niż przyjęty w regulacjach prawa polskiego. ETPC zawsze konsekwentnie podkreślał, że to nie ograniczenia wolności wypowiedzi, ale możliwie najpełniejsza swoboda i wolność przekazu jest wartością wzmacniającą system demokratyczny. Znamiennym przykładem takiej wypowiedzi ETPC jest wyrok z 7 grudnia 1976 r. w sprawie Handyside przeciwko Wielkiej Brytanii, w którym Europejski Trybunał uznał, że „jednym z filarów społeczeństwa demokratycznego, warunkiem jego istnienia i rozwoju, jest swoboda wypowiedzi. Ochronie podlegają nie tylko poglądy i informacje odbierane jako przychylne, nieszkodliwe, neutralne, lecz także te, które obrażają, oburzają lub budzą niepokój” (skarga nr 5493/72, I. Kamiński, op.cit., s. 44).

----------------

Admini, szanujcie Konstytucję.

Łazarzu, wróć!
 

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Na petycję nie odpowiedzieli;((((

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#70815

Przecież to czysty Gierek i apel o uwolnienie więźniów politycznych.

Gierek (Janke) przed ratyfikowaniem w 1977 r. Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (bez protokołów fakultatywnych) wprowadził zmiany w konstytucji (regulaminie) wprowadzjąc przewodnią rolę partii i wieczny sojusz z ZSRR (narażanie na szwank dobrego imienia MO sp. z o.o., i przewodnia rola Janke w umowie o świadczeniu usług drogą elektroniczną) Rzeczywistość była taka, że ratyfikowanym Paktem obywatele mogli się podetrzeć. Można było jeszcze dostać kolegium za zaśmiecanie, gdy ktoś nieopatrznie rzucił Paktem ulotnie. Przede wszystkim należy zapamiętać, że nie ma więźniów politycznych tylko wichrzyciele, ekstremiści i elementy antysocjalistyczne, (trolle, awanturnicy i zaprzedani innym portalom wrogowie MO, wywieszeni na barejowej tablicy tych klientów nie obsługujemy).

No i Janke jak Gierek (i Bierut) amnestię ogłosił. Trwała mgnienie oka (nie obejmowała najdłużej więzionych) a tablica zaczęła zapełniać się jeszcze szybciej. Nastąpiło dalsze zacieśnianie więzi z blogerami. Blogerzy odczuli ten miłosny paroksyzm, jako chwilowe odcięcie dopływu tlenu. Później poluzowanie pętli i wszyscy cieszą się, że łyknęli powietrza. Stary numer.

O innych podobieństwach, przy okazji kolejnego apelu o uwolnienie więźniów sumienia :)

http://blogmedia24.pl/node/32985

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#70817

dycha za solidarność :)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#70824

To wszystko prawda ale w tym kraju już nie rządzi demokracja, tu rządzi PO !!!!
PS. tez czekam nie konkretnie w salonie możne być tu. Osobiście honor by mi nie pozwalał wrócić.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

kaczoorek

#70840

Mam pytanko:
1. Do czego potrzebny jest Ci SALOON24? Rozdmuchuj wiecej ich nazwę. Jasne SALOON25 ma wiecej wyświetleń. Ale niestety nie zawsze ILOSĆ się liczy. Zwróć uwagę na jedno- jak czytam niektóre wpisy w NIEPOPRAWNYCH to wiem, że mam świadomość że osoby je TUTAJ zamieszczające mają coś do powiedzenia i są pewnymi liderami wśród środowiska. I to bardzo dobrze.
2. SALON26 jest takim wentylem. Mówię szczerze- szkoda, że nie mogę tego udowodnić z kilku powodów- cieszy mnie to że ŁAZARZA wywalili (zbanowali, wykreślili, zablokowali...). Bo będzie się udzielał nie w SALOONIE27 tylko tam, gdzie czytelnicy będą go szanować, a nie robić z kolesia ściery.
3. SALOON 276 jest insytucją nadal baaaardzo POlityczną, oj ortograf... poLITYCZNĄ. Siedzą tam same ćmulki i wzajemnie się silą na przypodobanie się SAMI SOBIE. Taka forma zboczenia sex.
4. Nie polemizuj z nimi w ten sposób, bo jośki nie zrozumiją. Bo to jośki tylko.

TWÓJ teks- pierwsza klasa. poZDRAWIAM.
rw

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

**************************
BETTER DEAD THAN RED!

#70857

Dzięki za uznanie dla tekstu.

Ta petycja ma być przede wszystkim manifestem poparcia dla ŁŁ.

Salon24 to nie mój Salon. Znam wszystkie jego wady.

Ale jestem zdania, że musimy być WSZĘDZIE. Na warunkach do zaakceptowania, ale wszędzie.

W Salonie24 piszą różni ludzie. Niektórzy bardzo ciekawi. Trudno im nachalnie proponować, aby się przenosili na inne blogi. To nie byłoby w porządku i robiłoby złe wrażenie.

Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#70861

Text na 10- tylko jakoś nie mogę dodać tej 10!
Są dwie drogi- i myślę, że ignorowanie ćwoków (no tych co piszą na SALOON55 jest mniej efektywne (nie mylić z efektowne) niż zrobienie portalu NIEPOPRAWNI większego portalu niż SALOON5@6? Wiem- kasa. No ale jak widać nie jest całkiem źle. I pewien jestem, że jakby się rozrósł to kaska też by się rozrosła.

A tera- jak to mówiom z innej beczki- Czemu nie staniesz w mojej obronie?
Znajdź paragrafy na KROPIATKA. Mówiąc językiem miłości cały czas mni prześladuje i śle wyzwiska typu"po". A ja za "..." i tylko"........ i w morde.... czerwoną... jak podobna do mojej teściowej, ty ..." dostałem od adminów bana i powiedzieli że jak jeszcze raz to STRAŻ MIEJŚKO przyślo...
Ale text- cacucuszko!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

**************************
BETTER DEAD THAN RED!

#70870

Może nie wszyscy zauważyli, ale Janke awansował już do publicznej (za przeproszeniem) telewizji jako redaktor prowadzący programy. Czy to nagroda za pro-platformerską działalność na salonie 24?

Ja tylko pytam. :-)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#70855

2 lata temu został prawie publicznie upomniany.
Było to na emprezie w SHERATONIE- daty nie pamiętam, ale zima była... Pewnie GRUDZIEŃ.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

**************************
BETTER DEAD THAN RED!

#70858

Na melodię dziada kalwaryjskiego

O Antydziadu dzisiaj wam opowiem,
niech cały demos o wszystkim się dowie,
o prawdzie, fałszu, o wątpliwej winie
i wazelinie....

Dziwne wypadki w salonie się toczą,
głowa nie pojmie, jak uwierzyć oczom ?
Administracja Łazarza banuje.
Już nie pisuje....

A o co poszło, drodzy parafianie?
Palikot kaczkę chciał zjeść na śniadanie,
I cierpliwości przebrała się miara –
od Jarka wara!

Gdyby napisał, że Kaczor kanalia
nie szła by tutaj tak ostra batalia.
Niestety, zjechał Donalda pupila.
Zbyt się wychylał....

Takie dziś w Polsce mamy obyczaje,
kto woli Jarka ten w mordę dostaje,
bo Jarek nie wsiadł „z braku polotu”
do samolotu...

Miało być happy i cacy być miało
gdy PO wzięło w państwie władzę całą.
Lecz gdzie obiecana miłość i kultura?
W promocji knura?

I tu dziadowi myśl w głowie napiera –
Administracyja chamstwo popiera,
bo taka Rudecka – tej to wolno wszystko,
Łazarz na śmietnisko...

Wiwat włazidupstwo, wiwat wazelina!
Dziś byle szefu praw swoich nagina
żeby się każdej władzy przypodobać.
Stołek zachować...

Ale fortuna wsze kołem się toczy,
kto dziś na topie, jutro może zmoczyć
temu balona z siebie nie róbcie,
Łazarza przywróćcie!!!

Nie sztuka siłą tępić nacji racje.
Tak opluwacie wolność, demokrację
z błogosławieństwem Bronka i Tuska.
Ech, moda ruska....

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#70887

Bomba.

No, no. Poezja o ŁŁ, to się Łazarz ucieszy.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#70891

Bomba.

No, no. Poezja o ŁŁ, to się Łazarz ucieszy.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#70892

Doskonałe!

No, no. Poezja o ŁŁ. To się Łazarz ucieszy.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#70893

 Gratuluję.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#70948

 Nigdy nie lubiłem Jankego. Odwrotnie niż moja żona.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#70950