Państwa nie ma! Raport NIK

Obrazek użytkownika Jadwiga Chmielowska
Kraj

NIK o obronie cywilnej

Obrona cywilna w Polsce nie jest przygotowana do wykonywania żadnego ze swoich zadań. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej nie jest w stanie przyłączyć się do sprawnego usuwania jej skutków. Podczas wojny nie ochroni ludności cywilnej ani krytycznie ważnych obiektów. W jej magazynach zalegają zużyte maski przeciwgazowe i sygnalizatory promieniowania z lat siedemdziesiątych. Obrona cywilna w Polsce funkcjonuje tylko na papierze – ostrzega NIK.

Spośród 14 skontrolowanych przez NIK gmin tylko w połowie działały struktury obrony cywilnej (oc). W pozostałych albo w ogóle ich nie powołano (Gąbin, Starogard Gdański, Goczałkowice Zdrój), albo istniały tylko na papierze (Puchaczów, Przeworno, Borów). Żadna z gmin nie finansowała z własnych środków działalności oc. Dziewięć korzystało z dotacji wojewódzkich. Jednak nawet tam nie unowocześniono sprzętu niezbędnego do wykonywania przez obronę cywilną podstawowych zadań. Kontrolerzy natknęli się w magazynach na wyposażenie z lat 70. ubiegłego stulecia: zużyte maski przeciwgazowe, przestarzałe przyrządy rozpoznania chemicznego, leciwe sygnalizatory promieniowania. Z tego rodzaju sprzętem ochrona cywilna nie jest w stanie wywiązać się ze swoich podstawowych zadań w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Prawie wszystkie skontrolowane gminy zaniedbały obowiązek organizowania szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony dla ludności cywilnej. Polacy nie wiedzą, jak się zachować w przypadku zagrożenia lub klęski żywiołowej, nie mają umiejętności umożliwiających im przeżycie w sytuacji ekstremalnej. Większość gmin opracowała plany obrony cywilnej, lecz sześć z nich nie spełniało wymogów określonych przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju (OCK). Np. w Sieradzu, Warcie i Borowie plany pochodziły z 1995 r. i nie były dostosowane do obecnych warunków. W pięciu gminach nie było realnych planów ewakuacji na wypadek zagrożeń lub klęsk, w trzech nie wyznaczono zakładów opieki zdrowotnej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ignoruje sygnały o tych nieprawidłowościach. Nie próbuje też wyegzekwować informacji od Szefa OCK (którym jest Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej). Np. w badanym przez NIK okresie (lata 2009-2011) minister otrzymał tylko jedną kompleksową informację o realizacji zadań przez obronę cywilną za rok 2008. Nie odpowiedział jednak na zawarte w niej uwagi o nieprawidłowościach dotyczących m. in. organizacji pracy i stanu prawnego.

Minister zaniedbał wszystkie swoje prawne obowiązki dotyczące nadzoru nad obroną cywilną. Ponadto do tej pory nie zakończył prac nad rozpoczętym w 2006 r. projektem ustawy, która kompleksowo uregulowałaby organizację oc i dostosowała przepisy do obecnej sytuacji i infrastruktury Polski. Obowiązujące normy prawne, mające swe źródło w ustawie z 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, nie zapewniają możliwości skutecznego koordynowania i realizacji działań związanych z ochroną ludności. Wielokrotnie zmieniane i uzupełniane przepisy wprowadzają chaos kompetencyjny, powielają inne akty prawne, a nawet się wykluczają.

Artykuł pochodzi ze strony internetowej Najwyższej Izby Kontroli
Nr ewidencyjny: P/11/083. Data publikacji: 2012-06-19 08:44
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne
http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,9433.html

Informacja

Ukazał się poradnik mojego autorstwa pt. "Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej w warunkach wielkoskalowych skażeń środowiska". W poradniku, zostały omówione proste, lecz racjonalne i merytorycznie poprawne sposoby działania mające na celu ochronę ludności i środowiska przed skażeniami w warunkach wielkoskalowych awarii spowodowanych błędami lub zamierzoną działalnością człowieka oraz zapewnienie funkcjonowania w tych warunkach przedsiębiorstw i placówek infrastruktury komunalnej i społecznej. Poradnik odpowiada m. in. na pytanie jak skutecznie chronić się w przypadku ataków bronią jądrową ( Hiroshima, Nagasaki ) oraz awarii elektrowni jądrowych ( Czarnobyl, Fukushima).
poradnik

Tekst poradnika konsultowałem :

w Departamencie Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 1), który uznał, że „...problematyka będąca przedmiotem opracowania jest wieloaspektowa oraz cechuje się dużym stopniem szczegółowości, a tym samym w znacznej mierze wykracza poza zakres kompetencji ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Obejmuje ona bowiem obszary właściwości resortów: środowiska, infrastruktury, gospodarki, zdrowia, obrony narodowej”. Departament przekazał informację o opracowaniu członkom Stałej Grupy Eksperckiej, merytorycznie wspierającej działalność Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, któremu przewodniczy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa 1),2), w ocenie którego „ ... zawiera on ogólne charakterystyki skażeń promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych wraz z ogólnymi zasadami ochrony przed ich skutkami. Przedstawiono ochronę przed skutkami skażeń, zawartą w prawie międzynarodowym oraz w wybranych państwach np. Republice Federalnej Niemiec, czy Republice Czeskiej. Przykładowo przedstawiono przygotowanie wybranych obiektów do funkcjonowania w warunkach zagrożenia. Każdy rozdział zakończony jest wykazem użytych pojęć, w formie słownika, oraz piśmiennictwem tj. wykazem związanych z daną tematyką wydawnictw i publikacji ”. I dalej „Zawarte w podręczniku informacje mogą stanowić uzupełnienie wiedzy potrzebnej w procesie zarządzania kryzysowego na szczeblach władzy samorządowej jak również wśród właścicieli infrastruktury i zakładów, a w szczególności w fazie oceny ryzyka i planowania procedur zarządzania kryzysowego. Uznając uniwersalną zawartość dokumentu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uznało go również jako możliwe źródło ocen eksperckich ”,
w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego 3) - organie Prezydenta RP, które stwierdza: „ Ponieważ zasadniczym celem opracowania i wydania przez Pana poradnika, jest z całą pewnością dotarcie do jak największego kręgu osób zajmujących się opisywaną problematyką, wydaje się, że najwłaściwszym byłoby zainteresować publikacją te uczelnie ( i inne ośrodki szkoleniowe ), które w swoich programach ujmują opisywane zagadnienia. Także jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego mogą być beneficjentem Pana publikacji, jako że jednym z ważnych obszarów ich działalności jest gospodarka komunalna, a w tym funkcjonowanie w sytuacjach szczególnych”,
w Inspektoracie Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA 4), która potwierdza bardzo ciekawe i profesjonalne przedstawienie tematyki poradnika, świadczące o dużej wiedzy i bardzo dużym doświadczeniu autora.

Pełne teksty pism: MSWiA 1) Nr DAiN-V-0748- 5-1971/09/TS z dnia 15 września 2009 r., RCB 2) Nr RCB – BOIKiP – 397/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r., BBN 3) Nr BBN/DBPIII/4 – 4/203/10/WM z dnia 9 listopada 2010 r. MSWiA 4) Nr GIS- WKN-1933-5-879/10 z dnia 5 maja 2010 r. , są do wglądu u autora poradnika.

http://www.skazenia.pl/

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Należałoby głośno zadać pytanie: komu i PO CO oddajemy nasze podatki? Czy towarzystwo obecnie będące dysponentem naszych pieniędzy aby na pewno wypełnia pokładane w nich oczekiwania? Czy piramida finansowa Plichty to jedyna piramida w naszym kraju?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#291331

zlomowanie

buzek

obietnice

przyszlosc

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#291391

Obrony cywilnej nie ma bo... umarła ze śmiechu czytając oceny poradnika.

Pozdrawiam.
contessa
_______________
... Tak trudno iść się wyspowiadać mając świadomość, że spowiednik... dopiero co wyszedł z burdelu !
_________________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten aldd meg a Magyart

"Urodziłem się w Polsce" - Złe Psy :
http://www.y

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#291488