Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika Rzeczpospolita
11 miesięcy temu Konstytucja IIRP i IIIRP - porównanie Natychmiast po przewrocie majowym 1926r. statut dla BP z 1927r. podyktowali żydowscy właściciele Banku Anglii i FED-u USA. „…Znamienne były zmiany jakie musiały być na żadanie amerykańskich kół finansowych wprowadzone do statutu Banku Polskiego. Do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 października 1927r. ,, o planie stabilizacyjnym i zaciągnięciu pożyczki zagranicznej” dołączona została następująca deklaracja rządu: ”Rząd oświadcza , że zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 października 1926 r. zrzekł się prawa emisji biletów bankowych i że nie będzie ich więcej emitował. Bank Polski będzie jedyna instytucja emisyjna. Na mocy obecnego statusu Bank Polski jako spółka akcyjna jest całkowicie niezależny od rządu. Rząd nie jest upoważniony do uzyskiwania zaliczek od banku, do emisji biletów na pożyczki dla rządu z wyjątkiem tych, które się mieszczą wyraźnie w granicach obecnie dozwolonych przez Status Banku” – str.26 Jerzy Zdziechowski – Skarb i pieniądz 1918- 1939 ______________ Dla porównania, konstytucja IIIRP Prace nad zapisami Konstytucji III RP przyjętej w 1997r. odbywały się w Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie. Nad treścią zapisów pracowali żydowscy i niemieccy – czyli także żydowscy – agenci na polsko-niemieckim sympozjum pn. „Konstytucja a porządek gospodarczy” zorganizowanym w dniach 18-19.11.1994 r. przez władze ATK, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera. Sympozjum miało także wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego – agendy światowych lichwiarzy. Referowali tam: ks. prof. Helmut Juros z ATK, dr H. Suchocka, była premier RP, poseł RP, dr T. Syryjczyk (to nie prawda, że w rządzie Mazowieckiego byli sami Żydzi – był jeden Syryjczyk) oraz profesorowie z RFN i Szwajcarii. A oto wzmiankowane zapisy konstytucji III RP: Art. 220. 1. Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa. Art. 227. 1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza. 6. Rada Polityki Pieniężnej ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. Rada Polityki Pieniężnej, w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej. https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/05/25/za-ten-gwalt-uczyniony-na... (link is external)
-4
WIĘC ZOSTALIŚMY ŻYDOWSKĄ KOLONIĄ...
Obrazek użytkownika Verita
Obrazek użytkownika Rzeczpospolita
11 miesięcy temu „Dzieje głupoty w Polsce” – nieskończona księga Wyzwolenie, wolność, suwerenność, nie będą możliwe bez rewolucji intelektualnej i mentalnej. Brak rzetelnej dyskusji politycznej w powszechnych mediach, ale także na wyższych uczelniach, w Polsce, czy na Zachodzie, nie jest zaskakujący. Tak właśnie funkcjonują totalitarne reżimy, które dla utrzymania swojej władzy opanowują całą przestrzeń społecznej komunikacji, żeby móc bez przeszkód manipulować społeczną opinią i wykorzystywać społeczeństwa materialnie. Wydawałoby się, że dobrym miejscem dla niezależnej, uczciwej dyskusji jest internet. Niestety, internetowe fora są prowadzone przez reżimową agenturę oraz w wielu przypadkach przez osoby zindoktrynowane i o intelektualnych ograniczeniach, nie dopuszczające do siebie myśli, że np. religia i jej instytucje mogą stanowić znakomite narzędzie do społecznej manipulacji. Zacznę od omówienia kilku podstawowych kwestii: 1. Nie jestem przeciwnikiem duchowości, którą uważam za istotny element życia narodu. Jednocześnie jest dla mnie oczywiste, że każdy człowiek ma niezbywalne prawo do indywidualnego światopoglądu, od ateistycznego do religijnego. Nie sposób także komukolwiek zabronić wiary w gruszki na wierzbie, bo tym jest w istocie wiara w pośmiertny Raj w żydo-chrześcijaństwie i w podobnych religijnych tworach ludzkiej fantazji. Niestety mało popularna jest świadomość, że jedyne realne trwanie po śmierci zapewnić może istnienie własnego narodu, którego cząstkę stanowiliśmy. A to przecież w narodzie przechowywany jest wspólny materiał genetyczny i cząstka pracy każdego z nas, jako współtwórcy szeroko pojętej kultury narodu w całych jego dziejach. W religijnej tradycji żydo-chrześcijaństwa, które jest w Polsce religią panującą, istotną rolę odgrywa genealogia, wspólny rodowód wszystkich postaci związanych z powstaniem, tworzeniem, tej religii – wszyscy są Żydami. Narodem wybranym, wybranym przez Boga, wedle tej wyrosłej z korzenia judaizmu biblijnego religii są Żydzi. Ilu z nas zastanawia się jak to się stało i dlaczego, że religia związana wyłącznie ze światem i ludem żydowskim stała się powszechną religią Europejczyków? Dla ułatwienia odpowiedzi może należałoby najpierw postawić inne pytanie: co w minionych wiekach musiałoby się stać, żeby Europejczycy byli wyznawcami taoizmu, konfucjanizmu, czy buddyzmu, tak jak niewiele brakowało, żeby w znacznej części Europy panował islam? 2. Analiza politycznej sytuacji narodu i państwa musi się opierać na rzetelnym i obiektywnym stosunku do wszystkich faktów i musi być wolna od jakichkolwiek barier, zwłaszcza dogmatycznych, czyli wymyślonych – nie posiadających racjonalnego uzasadnienia, a więc przeważnie religijnych, ale także i ekonomicznych (np. dogmat „wolnego rynku”), historycznych (np. dogmat „holokaustu Żydów”), czy politycznych (dogmat „o pokojowej zachodniej demokracji”) -, stawianych jako nieprzekraczalne ograniczenie dla dyskusji zagadnienia. Analizie muszą podlegać wszystkie elementy, które wiążą się z życiem narodu i z funkcjonowaniem państwa. Jej zadaniem jest wskazanie na te szkodliwe czynniki, które utrudniają życie narodu oraz funkcjonowanie państwa i uniemożliwiają ich rozwój. Analizujący musi być całkowicie wolny od emocjonalnego stosunku do przedmiotu analizy. 3. Religia oraz jej instytucje, które są wyłącznie tworem ludzkiej myśli i działalności (a przecież instytucja religijna to także istotny obszar działalności politycznej – swoisty „rząd dusz”), jeśli przynoszą szkodę narodowi i państwu, muszą być ograniczane, aż do ich eliminacji włącznie (chodzi o ograniczenie działalności lub eliminację religijnych instytucji), zwłaszcza wtedy, gdy są tworem obcej i wrogiej nam kultury, kultury niemal genetycznie rasistowskiej (opartej przecież na niczym nieuzasadnionym wybraństwie jednej nacji) i rasizm nam wszczepiającej, i naszą kulturę uwsteczniające. Nie wolno także zapominać, że instytucja religijna żydo-katolicyzmu posiadająca zewnętrzną jurysdykcję wkracza swoim działaniem w polityczny obszar pozornie suwerennego (współcześnie świeckiego) innego państwa. W historii Europy mieliśmy więc niejako do czynienia z dwuwładzą – z konfliktem interesów władzy świeckiego monarchy i głowy Kościoła. Współcześnie problem dwuwładzy nie posiada już tej rangi, co w przeszłości, ale też cele współczesnych żydo-reżimów Europy, czy szerzej Zachodu, są w znakomitej większości przypadków tożsame z celami żydo-chrześcijańskiego Kościoła (współtworzenie UE, pochwała NWO, pochwała „zrównoważonego rozwoju”, który w zamierzeniu prowadzi do depopulacji – a więc także pochwała depopulacji). _____________________ Wielu zagorzałych obrońców żydo-katolicyzmu i instytucji żydo-katolickiego Kościoła głosi pogląd, że należy koniecznie odróżniać wprowadzonych do Kościoła, do centralnych jego władz w Watykanie oraz do episkopatów krajowych, masońskich, żydo-masońskich, żydowskich, łobuzów od przyzwoitych ludzi – od owieczek i księży – oraz od piękna religijnej idei żydo-katolicyzmu. Generalnie, Kościół i nauczanie Jezusa to znakomita sprawa – to jedyna droga do prawdziwego wyzwolenia. Jest to niestety mało wnikliwy pogląd wrażający emocjonalny stosunek do politycznego zagadnienia, a nie argument analityczny. Bo czy można uznać za pozytywny czynnik – tu religię i jej instytucję -, który nie tylko jest wykorzystywany, ale jako taki został obmyślony, do manipulacji społeczeństwem. Analiza polityczna nie może podlegać emocjom, a tym bardziej prezentować emocjonalnych ocen. Podobny pogląd zawiera często powtarzane dzisiaj zdanie, służące manipulacji politycznej, że „nie wszyscy Niemcy byli nazistami” – zdanie jak najbardziej prawdziwe. Ale, czy z niego miałoby wynikać, że podjęta z Niemcami walka była walką niesłuszną albo, że trzeba niemieckie zbrodnie puścić w niepamięć? Absurd takiej retoryki staje się oczywisty, jeśli uświadomimy sobie jej idiotyczne konsekwencje: otóż, podejmując walkę z niemiecką agresją winniśmy wpierw określić, który z agresorów był nazistą, antyfaszystą, antyhitlerowcem i wtedy dopiero zwalczać rzeczywistego wroga – (?). Przykład innego zdania, innej, ale równie kuriozalnej, indoktrynacji: „jest wielu przyzwoitych Żydów, polskich patriotów” – i to także przecież szczera prawda. Ale znów, czy z tego ma wynikać, że nie należy zwalczać syjonizmu, żydowskiego rasizmu, żydowskiego kapitalizmu … i żydowskiej religii, czyli stworzonego dla podbicia Europejczyków chrześcijaństwa? No, a poza tym, jak rozeznać, który Żyd jest naszym wrogiem, a któremu jesteśmy obojętni? Otóż, uleganie podobnym emocjonalnym poglądom uniemożliwi nam pozbycie się wszelkiego szkodliwego balastu, wszelkich wrogich elementów, uniemożliwi walkę z wrogiem, a w konsekwencji uniemożliwi rozwój narodu i państwa. _____________________ Więc może czas już najwyższy na pogłębioną refleksję i spojrzenie oczywistej prawdzie w oczy? Żydowskie rządy w Polsce trwają już 38 lat – o 38 lat za długo. Wszystkie plagi – od bezrobocia, bezdomności, załamania demograficznego, niszczenia rolnictwa, kradzieży i zniszczenia majątku narodowego poczynając, a na konkordatowych daninach na rzecz Kościoła i na żydowskich urojonych żądaniach zwrotu polskiej własności kończąc -, które spadają na Polskę i Polaków, zawdzięczamy współpracy żydo-katolickiego Kościoła z V żydowską kolumną w Polsce i z międzynarodowym syjonizmem, któremu przewodzą imperialne, rządzone przez Żydów USA. Niefrasobliwi obrońcy wiary i Kościoła rzadko skłonni są do politycznej refleksji na jego temat. Nie chcą słuchać ani czytać np. takich informacji, że granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej Kościół uznał dopiero w 1972r., ale granice polskich diecezji na rzecz III RZeszy i Słowacji zmienił zaraz po przegranej przez II RP kampanii wrześniowej w 1939r. – (?). Nie chcą wiedzieć, że żydowski KOR rozpoczął swoje protesty przeciw PRL właśnie w Kościołach – za aprobatą jego najwyższych hierarchów, że to Kościół zainicjował pojednanie z Niemcami w 1989r., zachowując wobec Rosji (uchroniła Polaków przed niemieckim ludobójstwem) wrogą rezerwę – Rosja ciągle nie chce poddać się ewangelizacji rzymskiemu żydo-katolickiemu Kościołowi – widać nie chce znaleźć się wśród pokojowej, demokratycznej, cywilizacji Zachodu. Obrońcy wiary i Kościoła nie chcą także słuchać o jego rasizmie religijnym, który miał i ma podłoże zarówno polityczne i merkantylne, a więc władza (tak, ta ziemska, przyziemna władza) i pieniądze leżały i leżą w orbicie zainteresowań ojców Kościoła. Uchwalona w 1573 r. przez sejm I RP, w której katolicy stanowili mniejszość, konfederacja warszawska gwarantowała religijny pokój i tolerancję. Ten religijny pokój w wielowyznaniowej I RP był cierniem w oku żydo-katolickiego Kościoła, gdyż zbory protestanckie rozwijały się o wiele prężniej od katolickich parafii, a wschód Polski był tradycyjnie prawosławny, więc i finansowe wpływy Kościoła nie rosły w zadowalającym tempie. Toteż biskupi na synodzie w Piotrkowie w 1577r. rzucili na akt konfederacji klątwę. Papież potwierdził tę klątwę bullą w 1578 r. Klątwa aktualna jest nadal. Dwieście lat później w Barze na Podolu z inicjatywy żydo-katolickiego Kościoła powstał związek zbrojny w obronie wiary katolickiej i przy okazji w „obronie” niepodległości – Konfederacja barska (1768-72). Celem konfederacji było zniesienie ustaw dających równouprawnienie innowiercom. Poparcie dla króla wprowadzającego te ustawy, a także ich inspiracja należała do carycy Katarzyny II, która wzorem zachodnich państw podobne ustawy wprowadziła w Rosji. Rezultatem inicjatywy żydo-katolickiego Kościoła oprócz przegranych potyczek z wojskami rosyjskimi była wojna domowa w Polsce, a jej konsekwencją rzeź ludności polskiej i żydowskiej na Ukrainie. Rzeczywistym celem tej inicjatywy oprócz aspektu merkantylnego dla Kościoła, było dążenie do osłabienia Rosji przed zbliżającą się wojną Turcji z Rosją. Obrońcy wiary i Kościoła lansującego ekumenizm zarzucają w związku z tym swej zwierzchności odejście od prawdziwej wiary. Tymczasem polityka ekumenizmu ma swoje źródła w rasizmie religijnym i dążeniu do rozszerzania władzy Kościoła, albowiem przy pomocy polityki ekumenizmu Kościół dąży do zjednoczenia wszystkich odłamów żydo-chrześcijaństwa pod jedną władzą pod władzą Watykanu. Niestety, na razie głupota zwycięża. ______________________ Dygresja Papież Franciszek do biskupów: "nie można głosić ubóstwa i żyć jak faraon" A więc nie tylko Żydzi potrafią robić geszeft na pośrednictwie. Katabasom żyje się doskonale, bo owieczki wierzą w gruszki na wierzbie, czyli w Raj po śmierci, do którego bilety sprzedaje im żydo-katolicki Kościół indoktrynując (w czyim interesie?) żydo-chrześcijańską religią, której najważniejszy symbol stanowi rzymska szubienica z trupem żydowskiego nauczyciela (rabina). Jak dotychczas interes jest kwitnący. _____ https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/05/30/dzieje-glupoty-w-polsce-nieskonczona-ksiega/
-4
WIĘC ZOSTALIŚMY ŻYDOWSKĄ KOLONIĄ...
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Rzeczpospolita
11 miesięcy temu Konstytucja IIRP i IIIRP Natychmiast po przewrocie majowym 1926r. statut dla BP z 1927r. podyktowali żydowscy właściciele Banku Anglii i FED-u USA. „…Znamienne były zmiany jakie musiały być na żadanie amerykańskich kół finansowych wprowadzone do statutu Banku Polskiego. Do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 października 1927r. ,, o planie stabilizacyjnym i zaciągnięciu pożyczki zagranicznej” dołączona została następująca deklaracja rządu: ”Rząd oświadcza , że zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 października 1926 r. zrzekł się prawa emisji biletów bankowych i że nie będzie ich więcej emitował. Bank Polski będzie jedyna instytucja emisyjna. Na mocy obecnego statusu Bank Polski jako spółka akcyjna jest całkowicie niezależny od rządu. Rząd nie jest upoważniony do uzyskiwania zaliczek od banku, do emisji biletów na pożyczki dla rządu z wyjątkiem tych, które się mieszczą wyraźnie w granicach obecnie dozwolonych przez Status Banku” – str.26 Jerzy Zdziechowski – Skarb i pieniądz 1918- 1939 ______________ Dla porównania, konstytucja IIIRP Prace nad zapisami Konstytucji III RP przyjętej w 1997r. odbywały się w Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie. Nad treścią zapisów pracowali żydowscy i niemieccy – czyli także żydowscy – agenci na polsko-niemieckim sympozjum pn. „Konstytucja a porządek gospodarczy” zorganizowanym w dniach 18-19.11.1994 r. przez władze ATK, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera. Sympozjum miało także wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego – agendy światowych lichwiarzy. Referowali tam: ks. prof. Helmut Juros z ATK, dr H. Suchocka, była premier RP, poseł RP, dr T. Syryjczyk (to nie prawda, że w rządzie Mazowieckiego byli sami Żydzi – był jeden Syryjczyk) oraz profesorowie z RFN i Szwajcarii. A oto wzmiankowane zapisy konstytucji III RP: Art. 220. 1. Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa. Art. 227. 1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza. 6. Rada Polityki Pieniężnej ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. Rada Polityki Pieniężnej, w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej. https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/05/25/za-ten-gwalt-uczyniony-nad-polska-kula-w-leb/
-2
WIĘC ZOSTALIŚMY ŻYDOWSKĄ KOLONIĄ...
Obrazek użytkownika Verita
Obrazek użytkownika Rzeczpospolita
11 miesięcy temu Niepełnosprawni w sejmie IIIŻydo-RP/Polin https://wiernipolsce1.files.wordpress.com/2016/03/kk.jpg Na zdjęciu od lewej: J.Kaczyński (PiS), A.Smolar – główny mag żydowskiego sanhedrynu i B.Komorowski (PO) – żydowska komitywa przeciwnych obozów politycznych przeciw Polsce i Polakom. Tylko nieświadomi politycznie Polacy ufają tym syjonistycznym kreaturom. „Niepełnosprawni w sejmie IIIŻydo-RP/Polin” – tytuł mimo, iż dwuznaczny, to w każdym znaczeniu jego treść jest prawdziwa. Bo przecież, żeby rozwiązać problemy ludzi niepełnosprawnych, od wielu dni protestujących w sejmie, to ów sejm musiałby wpierw rozwiązać wiele problemów natury gospodarczej i politycznej w zgodzie z interesem narodu i państwa polskiego. Jednak uczynić tego nie jest przecież w stanie, ponieważ w kwestii interesu narodowego polskiego jest całkowicie niepełnosprawny – ubezwłasnowolniony żydo-reżimowym prawem – konstytucją IIIRP oraz narzuconym przez światowych żydowskich okupantów prawem UE, o etnicznym składzie sejmu nie wspominając. – Należy zawsze pamiętać, że ten stan rzeczy zawdzięczamy żydowskiej V kolumnie w Polsce i żydo-katolickiemu Kościołowi, zarówno temu w Watykanie jak i jego polskiej filii. Pierwszy protest niepełnosprawnych w sejmie zorganizował PiS w 2014r. – wtedy niepełnosprawnych do sejmu wprowadził poseł A.Mularczyk (przynależność partyjna: zmienna – PiS/SP i znów PiS). Obecny protest niepełnosprawnych jest wspólną inicjatywą PO i Nowoczesnej.pl, której posłanka, J. Scheuring-Wielgus, wprowadziła protestujących do sejmu. Jak widać żydowska, syjonistyczna perfidia nie wykazuje najmniejszych skrupułów z wykorzystywaniem ludzi kalekich dla prowadzenia walki z polskim narodem. Poniżej mój komentarz z 22.05.2018 do tekstu „Niepełnosprawni punktują rząd … i słusznie” Treść jednego z komentarzy na Interii.pl pod tekstem o Wałęso-Bolku wśród protestujących: „Arystoteles powiedział, że demokracja to rządy osłów prowadzonych przez hieny. Cała III RP jak i również cała UE jest tego doskonałym przykładem.” I także doskonałym przykładem tej „demokracji” są protestujący w sejmie rodzice osób niepełnosprawnych. Niezależnie od ludzkiego dla nich współczucia i mam nadzieję, że także świadomości, iż pomoc państwa, czyli nasza, podatników, winna być im udzielona, uważam jednak ten protest za politycznie bezsensowny. Wyjaśnię dlaczego -? Niepełnosprawni zostali beznamiętnie wykorzystani przez rządzące żydostwo, wcześniej przez PiS (w 2014r.), a teraz przez PO, do tzw. walki politycznej. Perfidia tego pomysłu polega na tym, iż w rzeczywistości wykorzystuje się ogłupiony polski elektorat wyborczy, ponieważ jest oczywiste, że w znakomitej większości przypadków sympatia społeczna będzie po stronie protestujących a przeciw władzy. Mamy tu do czynienia z atomizacją społeczeństwa – z równoczesnym mobilizowaniem Polaków po stronie PiS i przeciw PO oraz po stronie PO i przeciw PiS, przy wykorzystaniu tej samej społecznej grupy żądającej poprawy swojej bytowej sytuacji !!! Rządzące żydostwo doskonale rozgrywa społeczne nastroje organizując protesty przeciw złym rządom z wykorzystaniem różnych grup społecznych i zawodowych. Raz więc protestują stoczniowcy, innym razem lekarze albo nauczyciele, jeszcze innym razem rolnicy lub policja, itd. Jednocześnie żydowska propaganda mobilizuje resztę społeczeństwa przeciw protestującym grupom. Majstersztyk żydowskiej społecznej inżynierii polega na tym, żeby nie dopuścić do połączenia sił różnych grup społecznych i zawodowych, które dysponując tak zorganizowaną siłą mogłyby zmieść żydowski syjonistyczny reżim IIIŻydo-RP/Polin. Tylko budując wspólną siłę możemy doprowadzić do zmian. Żądania poszczególnych grup zostaną zignorowane lub jeśli nawet zostaną zrealizowane, to faktycznie nie doprowadzą do stałej poprawy (zeżre ją inflacja i wzrost podatków pośrednich), ponieważ zmienić trzeba wszystko: zlikwidować żydowski reżim i zlikwidować żydowski kapitalizm. Dariusz Kosiur PS Ten sam komentarz zamieściłem na stronie: http://niepoprawni.pl/blog/zygmunt-zielinski/kazdy-sposob-dobry-bezsilnosc-zawsze-wpycha-do-rynsztoku . Zachęcam do sprawdzenia jak został potraktowany zarówno przez żydo-katolicką i jednocześnie syjonistyczną hołotę w osobach administratorów tej żydowskiej strony oraz przez komentujące antypolskie szumowiny – wulgaryzmy to dla żydo-katolików chleb powszedni, pozytywnie notowany przez właścicieli strony, jeśli odnosi się do osoby o polskich narodowych poglądach.
-2
Każdy sposób dobry? Bezsilność zawsze wpycha do rynsztoku
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Rzeczpospolita
12 miesięcy temu @ Jozio z Londynu "Dwieście lat razem" - A.Sołżenicyn - o historii Żydów w Rosji - przeczytaj sobie durny Józiu.
-3
Między wódką a zakąską - Żydzi
Obrazek użytkownika Jozio z Londynu
Obrazek użytkownika Rzeczpospolita
12 miesięcy temu @ Jozio z Londynu To ty tak sam z siebie to napisałeś? Toś mnie zaskoczył. To znaczy, że na tym zmywaku czasami ruszasz kiepełą -? Ale durny nadal jesteś. "A gdzie byli Żydzi kiedy to ponad 500 tys. Polaków w ciągu roku wymordowano na ich oczach?" Durny Józiu, to przecież Żydzi mają ten mord na sumieniu, bo oni stanowili trzon NKWD i w 95% obsadzali szefostwo łagrów. Wymordowali także kilkadziesiąt milionów Rosjan.
-2
Między wódką a zakąską - Żydzi
Obrazek użytkownika Jozio z Londynu
Obrazek użytkownika Rzeczpospolita
12 miesięcy temu @ Maria I. Onuckina Dotrzeć może i doń dotarło, ale syjonistycznej mentalności zmienić nie jest w stanie - niestety. Tu może coś zdziałać jedynie brutalna siła - a więc świadomość, że za takie zachowanie dostaje się w pysk.
-4
Każdy sposób dobry? Bezsilność zawsze wpycha do rynsztoku
Obrazek użytkownika Maria I. Onuckina
Obrazek użytkownika Rzeczpospolita
12 miesięcy temu @ michael-abakus Komentatorze, ta pańska erystyka jest niewiele warta. Stosując tę samą, co Komentator w swoim komentarzu, dialektykę, to w 1939r. miałby Komentator nie lada kłopot. Otóż musiałby Komentator rozróżniać wśród atakującego Polskę wroga nazistów, od zwykłych Niemców, a spośród Niemców wyłuskać jeszcze antyhitlerowców i nawet antyfaszystów i wtedy dopiero strzelać do wroga. _____________ Poza tym gwoli prawdzie, komunizmu w Polsce nie było. Nie wiem, czy był w Rosji - chyba także nie. Zatem nieumiejętność rozmawiania to raczej brak wiedzy i brak kultury, co zdecydowanie bardziej obciąża demokratyczną IIIRP przynależną do chrześcijańskiej cywilizacji Zachodu, niż Polskę okresu PRL, błędnie określaną jako komunistyczną. Dedykuję zatem Komentatorowi do przemyślenia jego własny wniosek: "Najpierw zrozum rzeczywistość, głupcze!" (link is external)
-4
Każdy sposób dobry? Bezsilność zawsze wpycha do rynsztoku
Obrazek użytkownika michael-abakus
Obrazek użytkownika Rzeczpospolita
12 miesięcy temu @ Autor Z pewnością polskiemu społeczeństwu niezbędna jest edukacja historyczna i polityczna, które będą budowały narodową świadomość, ale to wymaga pracy trwającej przez kilka pokoleń Polaków - tak poważny jest już dzisiaj regres narodowej świadomości. O tym regresie świadczy choćby zestawienie istniejącego w Parku Jordana popiersia R.Kuklińskiego - zdrajcy i renegata sprawy polskiej, pracującego dla syjonistycznego okupanta Polski, dla USA -, z projektowanym popiersiem R.Dmowskiego. Podobnie jest z inną parą: popiersie J.Piłsudskiego, agenta austro-węgierskiego, niemieckiego i brytyjskiego, popiersiem z W.Korfantego, który z Polski Piłsudskiego musiał uciekać.
-1
Konieczna rewaloryzacja krakowskich rad ! Na 100-lecie odzyskania Niepodległości.
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Rzeczpospolita
12 miesięcy temu @ zetjot - zidiociały, zastosuj to do siebie Wałęso-Bolek to faktycznie kretyn, ale w czym ty od niego jesteś lepszy? Przecież obaj jesteście żydo-katolikami. A wszystkie plagi, które na Polskę spadły zawdzięczamy żydo-katolickiemu Kościołowi (i religii o żydowskich korzeniach) i żydowskiej V kolumnie.
-4
Lechu, morda w kubeł!
Obrazek użytkownika Anonymous

Strony