Przemiany żydowskie zapisane w Biblii Sieć śmierci Bestii cz.5

Obrazek użytkownika Stan Rzeczy
Świat
Sieć śmierci Bestii

Przemiany żydowskie zapisane w Biblii

Żydzi na Bliskim Wschodzie i Europie Wschodniej

Księga Ezdrasza, która jest poświęcona historii Hebrajczyków w niewoli babilońskiej opowiada o tym, że to dopiero królowie perscy budowali dla siebie świątynię w Jerozolimie. „Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie w Judzie” (Ez.1:2).

Nigdy wcześniej ani w Palestynie ani w Jerozolimie nie było świątyni Salomona, dopiero budowę świątyni babilońsko-perskiej a nie Salomona nakazał Cyrus Wielki. Władcy perscy dali pieniądze na budowę świątyni boga, który dał im królestwa i którego sami też czcili. Władcy perscy czcili żydowskiego boga Jahwe, któremu zbudowali świątynię w Jerozolimie, natomiast król perski Cyrus był pierwszym królem żydowskim w Biblii, i tak Żydzi pojawili się w Biblii i w Izraelu. To dopiero królowie perscy Cyrus i Dariusz w VI/V w. pne sprowadzili Żydów do Palestyny, która wymyśloną ziemią obiecaną Mojżesza nie była, podobnie Żydzi nie są ani nigdy nie byli narodem wybranym. Od tego czasu w Palestynie żyło dwa narody, Hebrajczycy i Żydzi. Ponieważ Żydzi wywodzą się z Babilonu i południa Kanaanu a Hebrajczycy z Palestyny. Kolejna fala pojawienia się Żydów w Izraelu nastąpiła z chwilą połączenia Judy z Idumeą-Edomem, czyli południem Kanaanu w nowe państwo pod nazwą Judea. Wszyscy władcy biblijni przed Cyrusem byli Hyksosami Celtami Izraelitami, a nie Żydami.

Źródła podają, że Żydzi babilońscy opanowali finanse Babilonu, doprowadzili Babilon do bankructwa i upadku a następnie sprzymierzyli się z Persami i sprawdzili ich jako zaborców na Babilon. Imperium Perskie stało się mocarstwem Szatana ponieważ zostało opanowane przez Żydów którzy służyli i służą Szatanowi Jahwe-Mardukowi-Lucyperowi. Obecne Stany Zjednoczone Ameryki, które są siódmym mocarstwem Szatana są pod całkowitą dominacją Żydów, podobnie jak opisane mocarstwo perskie, a wcześniej babilońskie. Można przypuszczać, że wcześniejsze mocarstwa, egipskie, fenickie i asyryjskie oraz następne po perskim, greckie, rzymskie, francuskie, angielskie, niemiecko-austriackie, rosyjskie i tureckie, podobnie były w mniejszym lub większym stopniu zdominowane przez Żydów. Natomiast mocarstwo żydo-komunistyczne Rosji Sowieckiej było wprost stworzone i kontrolowane przez Żydów. Czarni kapłani Marduka-Lucypera rekrutowali się i rekrutują z kainowych plemion, w których prym wiodą Żydzi.

Południe Kanaanu według Biblii zamieszkiwali Kenici, ludność wywodząca się od kainowych plemion, wśród nich osiedlił się Kanaan syna Chama i od jego imienia region ten został nazwany Kanaanem. Kenici zamieszkiwali również w Babilonie, wśród nich zamieszkał Nimrod wnuk Chama. Do Kenitów przeniósł się mieszkać Ezaw brat Jakuba, starszy syn Izaaka, syna Abrahama. Wtedy Kanaan zmienił nazwę na Edom, a Kenici zmienili nazwę na Edomici. Edom po grecku znaczy Idumea, a Edomici to Idumejczycy. Tą grupę Kenitów stanowią Żydzi sefardyjscy.

Chazarowie stanowili etniczną grupę należącą do ludów turecko-tatarskich wywodzących się ze środkowej Azji, a którzy od końca II wieku ne grabili i okupowali tereny  słowiańskie miedzy Kaukazem a dolną Wołgą i Donem. W późniejszym okresie utworzyli Kagant Chazarski sięgający swoim terytorium od Kaukazu aż po Krym nad Morzem Czarnym. Wielu Żydów Edomitów osiedliło się wśród Chazarów. Ich wpływ był tak duży, że w połowie VIII wieku Chazarowie z szamanizmu przeszli na judaizm. I tak powstali Żydzi aszkenazyjscy, którzy obecnie stanowią zdecydowaną większość wśród populacji żydowskiej. W 965 roku słowiańska Ruś Kijowska pod dowództwem księcia Świętosława I rozbiła i unicestwiła Kaganat Chazarski, ale masy żydostwa w całej środkowo-wschodniej Europie pozostały.

Rzymianie, Frankowie, Niemcy, Austriacy, Normandowie, Anglicy, Turcy i Żydzi, którzy wywodzą się od kainowych plemion Celto-Turko-Gotów i Edomitów przypominają Celtów Hyksosów Izraelitów z Biblii..

Istnieją także powiązania genetyczne pomiędzy Chazarami, Turkami, Gotami (Germanami) i Edomitami, a także Rzymianami.

Ludy te kontynuowały poprzez wieki podboje, okupację i grabież innych krajów, począwszy od okupacji i grabieży Egiptu przez Celtów Hyksosów Izraelitów. Kolejne Imperia Szatana były tworzone na bazie Celtów Hyksosów Izraelitów, a ich ukoronowaniem była Niemiecko-Austriacka III Rzesza. Jedną z wielu cech wspólnych tych imperiów było dążenie do podboju i eksterminacji Ariów-Słowian, było to prawdopodobnie pierwsze przykazanie ich boga Jahwe-Baala-Marduka-Lucypera i jego „czarnych” kapłanów, a obecnie Iluminatów i Masonerii.

Żydzi jak i inne kainowe ludy czerpią inspiracje z biblii, z żydowskiej księgi zbrodni i rasistowskich czystek etnicznych. Żydowska biblia Tanach (biblia hebrajska) i żydo-chrześcijański Stary Testament począwszy od piątej księgi mojżeszowej to jedno wielkie pasmo mordów, rzezi, ludobójstwa, grabieży, zaboru domów, miast, ziemi, majątków, inwentarza – a wszystko to na polecenie i z pomocą nieskończenie mściwego Jahwe.

Czytając Biblię należy zauważyć różnic pomiędzy Bogiem a Szatanem. W Biblii wymieszano dwóch różnych bogów i dwóch różnych Mojżeszów. Prawdziwym Mojżeszem był egipski faraon Echnaton, twórca religii monoteistycznej. Jego Bogiem był niewidzialny Ojciec niebieski, którego atrybutami było Słońce, światło i światłość.

Fałszywym Mojżeszem był przywódca Celtów-Hyksosów-Izraelitów. Jego bogiem był Jahwe-Baal-Marduk-Lucyper, kosmita rasy gadziej. Ponadto w Biblii wymieszano trzy różne narody, Hebrajczyków z Celtami-Hyksosami-Izraelitami i Żydami

Bogiem Ojcem Jezusa i Hebrajczyków był Bóg Ojciec niebieski Mojżesza-Echnatona a nie Jahwe bóg Celtów-Hyksosów-Izraelitóew i Żydów.

Żydzi okupantami krajów aryjsko-słowiańskich

Starożytny Iran zwany Airyan, czyli kraju Ariów, ziemia Ariów - ludzi szlachetnych, był od tysiącleci silnym ośrodkiem Ariów-Słowian. Po ostatnim potopie rolę Centrum Aryjskiego, po Imperium Ramy przejął Elam ze stolicą Suza, leżący na południu Iranu.

W wyniku ekspansji imperium semicko-akadyjskiego na Elam, około 1800 lat pne, król ludu Sarmatów z Elamu Lach/Lech Sarmata wraz ze swoim ludem, z częścią Ariów-Słowian wyemigrował na daleki północnozachodni kraniec dawnego Imperium Ramy, do Ariów-Słowian północno-zachodnich. Osiedlił się na obszarze dzisiejszej Polski i założył nowe Imperium, Słowiańsko-Aryjską Lechię, Kraj Pana, Słowiańskie Królestwo Północy Sis. Centrum Ariów-Słowian z Elamu w Iranie zostało przeniesione nad Wisłę.

W Księdze Estery opisane jest jak to w Suzie w historycznej stolicy Ariów-Słowian zapanowali Żydzi i jak imperium perskie znalazło się pod żydowską dominacją. Po 2,5 tysiącach lat mamy podobną sytuację w Polsce w nowym Słowiańsko-Aryjskim Centrum. W Polsce dominację objęli Żydzi, to oni w większości dominują w administracji rządowo-państwowej.

Żydzi okupują Ariów-Słowian swoimi i cudzymi rękami, już od 2,5 tysięcy lat. Żydzi jako żydo-chazarowie zagrabili i okupowali i tereny słowiańskie, niewolili ludność i prowadzili handel niewolnikami słowiańskimi. Podobnie jak później Turcy a w międzyczasie wywodzący się z Azji Goci(Germanie). Później Żydzi poprzez handel i lichwę wyzyskiwali i wyzyskują Słowian i inne narody. Kolaborowali z zaborcami i okupantami ziem słowiańskich.

Na koniec wprowadzali komunizm w Rosji a następnie w krajach Trójmorza, dawnej słowiańskiej Lechii. Wprowadzając komunizm na ziemiach słowiańskich od Łaby i Adriatyku po Pacyfik wymordowali i zakatowali wiele milionów ludności słowiańskiej i innej. W tle za wprowadzenie komunizm w Rosji odpowiedzialni są Iluminaci i Masoneria zdominowane przez Żydów i zachodnią żydowską finansjerę. Podobnie Żydzi uczestniczyli finansowo i bezpośrednio w stworzeniu narodowego socjalizmu w Niemczech a następnie w podbojach i martyrologii wielu narodów przez faszystowskie Niemcy. To Żydzi na Zachodzie wymyślili komunizm a nie Rosjanie. To finansjera żydowska wspierała i finansowała na równi totalitarne systemy faszyzmu w Niemczech i komunizmu w Rosji, to finansjera żydowska na równi finansowała machinę wojenną Hitlera i Stalina. Żydzi doprowadzili do Holokaustu wielu narodów świata. Obecnie Żydzi wprowadzają komunizm w Europie Zachodniej, Unii zachodnioeuropejskiej. Aby przyspieszyć wprowadzanie komunizmu w Europie, Żydzi rozpętali rewolucje i wojny na Bliskim Wschodzie i w Afryce, a fale uchodźców i bojowników skierowali na Europę aby nieśli płomień rewolucji.

Głównym wrogiem Ariów –Słowian, tak wrogiem zewnętrznym jak i wewnętrznym są Żydzi i Niemcy. Naturalnym sojusznikiem krajów Trójmorza, Unii środkowoeuropejskiej, dawnej słowiańskiej Lechii, są kraje aryjsko-słowiańskie: Iran, Indie i Federacja Rosyjska (Unia wschodnioeuropejska)

W Biblii podane są znaki prawdziwego Izraela, których Żydzi nigdy nie spełnili. Znaki te mówią, że Izrael ma być ludem rolniczym, takim Żydzi nigdy nie byli, morskim, takim Żydzi nigdy nie byli, wspaniałym militarnie, Żydzi nigdy takim nie byli, z dynastii królewskiej, którym nigdy nie byli, ludem akceptującym Mesjasza, którym nigdy nie byli, ludem który zapomni o Prawdziwej Tożsamości, której oczywiście nie zapomnieli, i ludem który będzie światu poświadczał Biblię, czego nigdy nie zrobił.

Biorąc pod uwagę niezwykłe sprzeczności między proroctwami i zapisami historycznymi, staje się oczywiste, iż niemożliwe jest by naród żydowski był prawdziwym Izraelem. I to jest Największe Oszustwo w historii. I dlatego Jezus ostrzega mówiąc, że ci rabini są oszustami, lichwiarzami i szarlatanami, udającymi Izrael, kiedy nim nie są: (Mt 23, Łk 12, J 8).

Prawdziwym Narodem Wybranym i prawdziwym Izraelem są kraje słowiańskie dawnej Lechii z centrum w Polsce, Kraju Pana, a którzy zapomnieli o swojej Prawdziwej Tożsamości. Lechia składała się z federacji 12 plemion słowiańskich. Była to słowiańska ludność miejscowa oraz przybyła z Arii ludność aryjsko-słowiańska.

Ariowie-Słowianie zamieszkiwali Arię od Meopotami po Indii, osiedlili się również w Azji Mniejszej i Palestynie. Później na Bliski Wschód przybyli Hetyci a następnie Słowianie z północy określani jako Ludy Morza. Koalicja ludów słowiańskich przybyła na Bliski Wschód w ramach wielkiej wojny słowiańskiej Lechii, Królestwa Północy Sis z satanistycznym semicko-żydowskim Południem. Do ludów tych należeli między innymi Filistyni. Wtedy to właśnie według historii nastąpiła wzmożona migracja ludów Habiru/Hapiru czyli Hebrajczyków do Palestyny.

To z tej ludności słowiańskiej wymieszanej z miejscową ludnością greko-celto-słowiańską wywodzą się Hebrajczycy w Palestynie. Za czasów Jezusa Hebrajczycy tworzyli ruch religijny Nazarejczyków/ Esseńczyków. To z tego ruchu wywodzą się Jan Chrzciciel, Jezus, Maryja i ich rodzina. Dlatego istnieje przekonanie że prawdziwym Izraelem jest 10 plemion słowiańskich Lechii oraz 2 plemiona Hebrajczyków pochodzenia greko-słowiańskiego. Nową Ziemią i Nowym Jeruzalem o których pisał Izajasz ma być Polska i Warszawa. Żydzi, Rzymianie, Niemcy i Austriacy wywodzący się z kainowych plemion Szatana o tym wiedzą i od dwóch tysięcy lata atakują i grabią Lechię, Polskę i kraje Trójmorza, starając się je sobie podporządkować i wynarodowić.

Kraje dawnej Lechii, a obecnej Unii środkowoeuropejskiej, kraje Trójmorza winny nawiązać do religii wzorującej się na rodzimej religii wedyjskiej, opartej na słowiano-aryjskich Wedach, prawdziwej Biblii ludzkości. Centrum religijne winno znajdować się na terenie nowej Lechii i być niezależne od Rzymu, Konstantynopola, Moskwy, Brukseli, Watykanu, czy Jerozolimy. Centrum religijne nie może znajdować się na terenie obcych mocarstw i od nich zależeć. Dwa tysiące lat obcych wpływów religijnych pokazało jak poprzez religię można prowadzić ekspansję ideologiczno-polityczną i militarna, aby niewolić i pętać całe narody.

Słowianie wyznawali religię zwaną Wedyjski Arianizm lub Wedyjskie Chrześcijaństwo, a Księgami Świętymi były słowiańsko-aryjskie Wedy spisane alfabetycznym pismem słowiańskim. Religia słowiańska była w harmonii z przyrodą, naturą i kosmosem, dlatego religię tą nazywa się Wiarą Przyrodzoną. Religia słowiańska należy do religii starodawnych, tak jak Wedyzm i Hinduizm, oparta była na Dekalogu i wartościach, które później głosił Jezus. Słowianie mieli swoją religię, swoich Bogów i swoje Święte Księgi i nie potrzebowali żadnych obcych. Słowianom narzucono religię chrześcijańską głoszoną przez kapłanów obcego kultu. Popalono im Święte Księgi, spalono świątynie, eksterminowano kapłanów i kapłanki rodzimej religii słowiańskiej. Następnie podzielono Słowian według religii katolickiej na wschodnich i zachodnich. Słowianom wschodnim odebrano im własne pismo i wprowadzono cyrylicę, ale zachowano im rodzimy język religijny i urzędowy. Słowianom zachodnim odebrano im własne pismo i wprowadzono rzymską łacinę, ale także łaciński język religijny i urzędowy. Pismo i mowa najeźdźcy i okupanta rzymskiego, całej Europy Zachodniej oraz Basenu Morza Śródziemnego, odwiecznego wroga Słowian, poprzez religię chrześcijańską zostały narzucone Słowianom zachodnim na wiele wieków. Język okupanta rzymskiego wpłynął także na historyczne języki wielu ludów. Jedynie co można stwierdzić to, że alfabetyczne runiczne pismo słowiańskie dało początek pismu fenickiemu, greckiemu, etruskiemu, łacinie, cyrylicy, oraz aramejskiemu i arabskiemu. Wszystkie te alfabety są to przerobione runy słowiańskie. Chrześcijaństwo rzymskie było dla Słowian, tak jak i dla wielu ludów świata, religią najeźdźcy i okupanta, czy to rzymskiego czy germańsko-niemieckiego.

Narody Dalekiego Wschodu jakoś mogą mieć swoją wiarę, Bogów i Święte Księgi, i nie potrzebują do tego Starego ani Nowego Testamentu a tym bardziej Żydów. Budda na Wschodzie wprowadził podobną odnowę religijną jak Jezus na Zachodzie ale że nie miał do czynienia z Żydami i Rzymianami więc nikt go nie ukrzyżował.

Bestia żydowska i ósme mocarstwo Szatana

W Księdze Objawienia czytamy:I siedmiu jest królów (mocarstw): pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie nadszedł, a gdy już nadejdzie, ma na krótką chwilę pozostać. A Bestia, która była, lecz jej nie ma, sama też jest ósmym królem, ale wywodzi się z tych siedmiu i odchodzi na zagładę. A dziesięć rogów, które ujrzałeś oznacza dziesięciu królów, którzy jeszcze nie otrzymali królestwa, lecz na jedną godzinę otrzymają władzę, jako królowie wraz z Bestią. Ci mają jedną myśl i dlatego dają Bestii swą moc i władzę” (Ap.17:10-13).

Istnieje przekonanie, że obecne żydowskie państwo Izrael jest jedną z Bestii opisaną w Księdze Objawienia (Ap.17:10-13). Izrael postrzegany jest, jako ósme mocarstwo Szatana, będące jednocześnie Bestią, czyli przejawem Szatana na ziemi. Takie wnioski można wysnuć, biorąc pod uwagę niechlubną historia Żydów od 2,5 tysiąca lat oraz zamieszanie i zawieruchę wojenną, jaką czyni Izrael przez ostatnie dziesięciolecia na Bliskim Wschodzie. Obecnie jest tego apogeum. Bestią która była, było to państwo Izrael-Jehud utworzone rzez Persów. W czasach rzymskich państwo Izrael przestało istnieć, wtedy go nie było, a od końca pierwszej połowy XX w. powstało na nowo.

Judaizm nie jest religią Starego Testamentu ale jest religią Talmudu, który interpretuje Stary Testament przewrotnie i wybiórczo jak jego twórcy faryzeusze a obecnie rabini.

Żydowski ruch syjonistyczny jest to ta sama idea szowinistyczna co idea faszyzmu Niemieckiego. Niemcy wprowadzali ją w ramach rasistowskiej idei Wielkich Niemiec i rasy panów, a Żydzi w ramach budowy Wielkiego Izraela i panowania nad światem „narodu wybranego”. Jest to rozumienie wybraństwa w duchu pychy i szowinizmu. Żydzi są narodem wybranym Szatana a nie Boga Ojca niebieskiego.

„To nie może być przypadkiem, że antagonizm antyżydowski znajduje się prawie wszędzie tam, gdzie współistnieją żydzi i nie-żydzi. Skoro żydzi są wspólnym elementem układanki, wydaje się, że przyczyna tkwi w nich samych, a nie w tak różnych grupach odczuwających ten antagonizm. Jeśli taka wrogość i awersja w stosunku do żydów miałaby miejsce tylko w jednym czasie, w jednym kraju, łatwo byłoby wyjaśnić przyczyny. Jednak rasa ta była obiektem nienawiści wszystkich narodów pośród których żyła”.

„Dzieci Prawdziwego Boga, w świecie religii ma miejsce gigantyczne oszustwo. Jest to oszustwo o tak ogromnych proporcjach, że wpływa na każdy moment waszego życia. Wpływa na wasze dochody, wasze zdrowie, waszą rodzinę, wasz dom, waszą wiarę, wasze samopoczucie, a nawet na wasze życie seksualne. I ostatecznie wpływa na waszą nieśmiertelną duszę, która w tej chwili jest w poważnym niebezpieczeństwie. To oszustwo pomieszało mądrość i rozum milionom dobrych ludzi. Większość chrześcijan po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, że istnieje oszust udający Izrael.”

“Dlatego właśnie Ja ponowię niezwykłe działanie cudów i dziwów z tym ludem: zginie mądrość jego myślicieli, a rozum jego mędrców zaniknie” (Iz 29:14).

„Oni nie są tymi za których WY ich uważacie! “Dlatego właśnie Ja ponowię niezwykłe działanie cudów i dziwów z tym ludem: zginie mądrość jego myślicieli, a rozum jego mędrców zaniknie” (Iz 29:14).

Dziesięć rogów w Księdze Objawienia, jest to dziesięć państw Unii zachodnioeuropejskiej, krajów Cesarstwa Rzymskiego, które sprzymierzą się z Izraelem przeciwko USA. Rolę Nierządnicy i Wielkiego Babilonu przejął od Rzymu Nowy Jork w USA. Przepowiednie mówią, że w czasie tego konfliktu ucierpi nie tylko Nowy Jork i USA ale także Rzym razem z Watykanem oraz kraje Cesarstwa, które zostaną zalane wodą. Wtedy nastąpi dopiero prawdziwy kres Cesarstwa Rzymskiego.

Kraje dawnego Cesarstwa wystąpią także przeciwko Polsce, oraz Unii środkowoeuropejskiej.

„Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów - a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni” (Ap.17:14).

Oznacza to, że państwa te będą walczyć z Polską, ponieważ Polska określana jest mianem ”Baranka” lub ”Chrystusa narodów”. Z Księgi Objawienia wynika, że Polska wraz ze swoimi sojusznikami w tym konflikcie zwycięży.

Żydzi i Izrael atakują Baranka, czyli Polskę i Naród Polski fałszywymi oskarżeniami, roszczeniami i żądaniami. Żydzi od wieków osiedlają się w Polsce i wtapiają się w naród Polski i zawsze spiskowali przeciwko Polsce. A w ostatnich dziesięcioleciach to jest wręcz masowe. Szczególnie za czasów komunistycznych, bo komunizm w Polsce wprowadzali Żydzi, ukryci pod polskimi mundurami i pod polskimi nazwiskami. To Żydzi wywodzący się w z sowieckiego NKWD lub przez nich wyszkoleni, tworzyli represyjny komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa w Polsce. To Żydzi z NKWD w rosyjskich mundurach mordowali Polaków w Katyniu i innych obozach kaźni na wschodzie. To Żydzi za czasów komunistycznych katowali i mordowali Polaków.

Żydzi przyjęli polskie nazwiska, polski język, przejmują polską kulturę, wtapiają się w Polaków. Obsadzają najważniejsze stanowiska na różnych szczeblach hierarchii państwowej i lokalnej, a Polacy spychani są na margines. Żydzi przejmują tożsamość Polaków.

Żydzi czynią to samo w Polsce, co zrobili za czasów Jezusa w Palestynie, przejęli tożsamość Hebrajczyków i Izraela, udawali i udają do tej pory pochodzenie z rodu Dawida oraz fałszywy naród wybrany. Żydzi dążą do tego, aby Polska przestała być słowiańska, lechicka, polska, a stała się żydowska.

„I usłyszał głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą ich oskarżał przed naszym Bogiem” (Ap.12:10).

„I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związali go na tysiąc lat” (Ap. 20:1-2).

Szatan zostanie wrzucony do Jeziora Ognistego na wieki wieczne (Ap.20:10). Najwidoczniej będzie to trwać przez długi czas, zanim szatan zostanie unicestwiony, ale jak stanowi księga Ezechiela 28:18, on zostanie „zamieniony w popiół”.

Przemiany żydowskie

Chronologia przemian żydowskich od Kaina przedstawiana jest następująco: KainKenici–Kananejczycy–EdomiciIdumejczycyFaryzeuszeŻydzi-sefardyjscy–Żydzi-aszkenazyjscy (Chazarowie).

Józef Flawiusz pisze, że w Judei jedynie Esseńczycy/Nazarejczycy byli prawdziwymi Judajczykami-Hebrajczykami, całkowicie lojalnymi wobec Prawa Mojżeszowego.

O tym, że w Palestynie mieszkali Hebrajczycy i Żydzi świadczy również fakt, że Paweł pisał list do Hebrajczyków a nie do Żydów.

Geneza powstania sekty Faryzeuszy sięga Babilonu, czasów niewoli babilońskiej Hebrajczyków, a po przybyciu do Izraela funkcjonowała jako tajne stowarzyszenie. Faryzeusze wywodzą się z żydowskiej babilońskiej szkoły okultystycznej, są twórcami żydowskiej kabały. Faryzeusze, których nazywano "uczeni w piśmie" odwoływali się do terminu "Iluminaci".

Faryzeusze po wprowadzeniu przez nich Judaizmu zostali rabinami lub iluminatami w tajnych organizacjach. Faryzeusze powiązywani są ze współczesnymi masonami, których okultystyczna agenda dokonuje przewrotu w sposobie myślenia współczesnego społeczeństwa.

Można porównać charakterystykę faryzeuszy ze współczesnymi syjonistami, żydomasonami i ich tajnymi praktykantami kabały, jednocześnie udającymi przed ludźmi pobożnych judaistów przestrzegających tradycji zawartych w Starym Testamencie.

Żydzi, pomimo że oficjalnie przeszli na religię Mojżeszową to nadal praktykowali swoją religię kananejską opartą na okultyźmie babilońskim. Na bazie tych wierzeń stworzyli obecny Judaizm oparty na Talmudzie, który z religią Mojżeszową ma niewiele wspólnego.

O tym, że w Izraelu po niewoli babilońskiej mieszkali Żydzi i Hebrajczycy świadczy również fakt, że przez 500 lat od czasów niewoli babilońskiej do czasów Jezusa w Izraelu nie pojawił się na dłużej żaden prorok. Jeżeli jakikolwiek się pojawił to Żydzi go od razu zabili, ostatnimi byli Jan Chrzciciel i Jezus.

Świadczą o tym między słowa Ewangelii Mateusza: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, i mówicie: Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie byliśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków! Dopełnijcie i wy miary waszych przodków! Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle? Dlatego oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę, powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani! Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom zostanie wam pusty” (Mt 23:29-38).

Słowa: „Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza”, świadczą o tym, że Żydzi wywodzą się od Kaina, który zabił Abla.

Księga Rodzaju (Rdz 4:25–5:4) mówi, że Adam i Ewa mieli trzeciego syna o imieniu Set. Set był substytutem Abla, którego zamordował Kain. Mieli także jeszcze dwie córki. Imię Kain kiedy się je interpretuje, oznacza opętanie; imię młodszego Abla, oznacza smutek.

Adam nie był ojcem Kaina, Gdyby Adam był ojcem Kaina, Biblia z pewnością odnotowałaby ten fakt. Nie robi tego, ponieważ Kaina był hybrydą, a jego ojcem był Szatan. Kain zamordował swojego brata, został wypędzony z raju od Adama i Ewy, dlatego Księga Rodzaju gdy wymienia potomków Adama, to na tej liście nie ma Kaina, mimo że jego matką była Ewa. Genealogia Kaina jest pokazana osobno i różni się od Adamitów. Ewangelia Łukasza (Łk.3:23-38) podaje Rodowód Jezusa od Adama, ale Kaina na tej liście również nie ma.

Według Biblii pozytywna część ludzkości wywodzi się od Seta, są to Setyci, a ponieważ ojcem Seta był Adam więc są to Adamici. Negatywna część ludzkości wywodzi się od Kaina, są to Kenici, a ponieważ ojcem Kaina był Szatan więc są to Satanici. Powszechnie te genealogie nie są przedstawiane, aby ludzkość nie zauważyła różnicy między jedna grupą ludzi i drugą.

Analogicznie ojcem Jakuba był Izaaka syn Abrahama, natomiast nie był on ojcem Ezawa. Ezaw był hybrydą, a jego ojcem był Szatan, podobnie jak wcześniej Kain. Ezaw jest substytutem Kaina, a potomkowie Ezawa, podobnie jak wcześniej Kaina są to Kenici, plemiona Kaina, i to wśród nich zamieszkał Ezaw, to z tych plemion wywodzą się Żydzi. „Wy macie diabła za ojca”(J.8:31-47). W Wedach plemiona Kaina określane są jako rasa szara, posiadająca geny zła.

O tym, że naród żydowski wywodzi się od Kaina świadczą znaki Kaina podane w Księdze Rodzaju, jakie ten naród nosi na sobie. Przeciwnie do ich publicznie wygłaszanych twierdzeń, Żydzi nie uznają innych narodów za braci. Wystarczy zapytać Palestyńczyków. Oni zawsze mówią, iż cierpienia Żydów są ważniejsze od cierpień innych narodów. Żydzi zawsze byli niezasymilowanym ludem w każdym kraju, w którym się osiedlili; i nigdy nie dogadywali się z narodami-gospodarzami. Zamiast tego zawsze wyzyskiwali te narody okradając je ze wszystkiego bogactwa poprzez lichwę oraz spiskowali z wrogami i zaborcami tych narodów. Dlatego ich twierdzenia o promowaniu “braterstwa” kończą się tam gdzie są ich egoistyczne interesy plemienne. Tutaj pokazane jest lekceważenie dobrobytu i wolności innych przez Kaina. Sposób, w jaki Żydzi potraktowali Palestyńczyków jest bardzo podobny do sposobu, w jaki Kain potraktował Abla. Jezus powiedział: “Poznacie ich po owocach“.

Chrześcijanie muszą jeszcze nauczyć się tego, że jedynym sposobem rozpoznania Żyda jest zwrócenie uwagi na jego zachowanie, bo ich zachowanie przeczy ich słowom. Ze względu na ich niezdolność dogadywania się z sąsiadami, Żydzi byli wiecznymi tułaczami na ziemi, zbiegami z jednego kraju do następnego, w poszukiwaniu następnych ludzkich ofiar. I oczywiście Żydzi nie zajmują się rolnictwem, bo ziemia nigdy nie wyda owoców potomkom Kaina. Rabini, uznając ten fakt, nauczają na podstawie Talmudu: “Rolnictwo jest najgorszym ze wszystkich zajęć“. Można przedstawić wiele ich występków, które łączą się z upadkiem moralnym obecnego świata, gdyż Żydzi są odpowiedzialni za więcej zbrodni niż wszystkie inne narody razem wzięte.

Z powyższej analizy dla każdego powinno być oczywiste, że żydostwo jest biblijnym Mamonem. Definicja Mamona: bogactwo, chciwość i doczesne korzyści uosabiane z fałszywym bogiem w Nowym Testamencie. Mamon to bogactwo materialne mające zły wpływ. Bogiem Żydów jest Szatan, Jahwe-Baal-Marduk-Lucyper.

W Ewangelii Jana (J 8:31-47) napisano: Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa”.

Wyznawcy wszystkich jahwizmów twierdzą, że wraz z Torą pojawiła się na Ziemi etyka, której u pogan rzekomo nie było. Powołują się właśnie na dekalog zabraniający m.in zabijania czy kradzieży. A przecież prawie cała Tanach (biblia hebrajska) i prawie cały Stary Testament już po dekalogu to jedno pasmo rzezi, mordów i grabieży dokonywanych na polecenie i z pomocą nieskończenie mściwego Jahwe, który wcześniej zabijania i kradzieży niby w dekalogu zabronił. A potem sam do mordów i grabieży na ogromną skalę zapędzał swoich wyznawców.

W Księdze Rodzaju napisano: “Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”. To kolejna rażąco oczywista sprzeczność w porównaniu do żydowskich doświadczeń. Nie ma takiego narodu w którym mieszkali Żydzi, a który ich obecność postrzegał jako błogosławieństwo. Wręcz przeciwnie, byli wypędzani z ponad 100 krajów i miast. Żydów zawsze uważano za przekleństwo i zarazę wszędzie tam gdzie się tylko wybrali by zamieszkać. Tak zawsze swoim zachowaniem i postępowaniem narażali się narodom-gospodarzą

Ameryka była pierwszym krajem na świecie, który uznał Państwo Oszustów. Ameryka jako pierwsza pobłogosławiła Izraelczyków, i Ameryka błogosławi im hojniej niż jakikolwiek inny kraj. Jakie błogosławieństwa otrzymała w zamian za błogosławieństwo Żydów: Chaos, zamęt, długi, matactwo, zdrada, wojna, i więcej wojen. Społeczeństwo gwałtownie stoczyło się pod względem moralnym, duchowym, gospodarczym, religijnym, a nawet intelektualnym, w wyniku tego, że błogosławi złemu narodowi.

Kiedy prześledzimy prawdziwą genealogię żydowskiego ludu przy pomocy biblii i historii, dowiemy się, że naród żydowski nie jest ani semicki, ani hebrajski, ani izraelicki, ani judejski. Każde z tych twierdzeń jest tylko oszustwem. Te fałszywe twierdzenia, kiedy doda się je razem oznaczają wielką personifikację Izraela przez zupełnie inny naród, naród, który faktycznie jest największym wrogiem prawdziwego Izraela, Żydzi ukradli tożsamość prawdziwego Izraela.

Należy podkreślić, że Abraham był człowiekiem białym i nigdzie w Piśmie nie utożsamia się Abrahama z żydowskim narodem. Faktycznie takie utożsamienie jest automatycznie anachroniczne, oznaczające iż Abrahama, dziadka Izraela (Jakuba), nie można nazwać po żadnym ze swoich potomków. Jakub był Abrahamitą, ale Abraham z pewnością nie był Izraelitą! Żadnego dziadka nigdy nie nazwano po wnuku.

Jest również prawdą to, że nigdzie w Piśmie Izraelici nie są nazwani “Żydami”. Absolutnie nie ma takiego twierdzenia w żadnym Testamencie, które mówi “Jakub jest Żydem”, albo “Izrael jest Żydem”, czy nawet “Juda jest Żydem”.

Należy podkreślić również, że Jezus, Maryja i ich rodzina byli Hebrajczykami, ludźmi białymi pochodzenia greko-słowiańskiego, a nie żydowskiego.

Milczenie o zbrodniach żydowskich – odwieczny kanon

W biblijnej Księdze Estery jest opisany przykład jak Żydzi opanowali Imperium Perskie. „A było to za dni Aswerusa. Aswerus ten panował od Indii aż do Etiopii nad stu dwudziestu siedmiu państwami. W owych dniach, kiedy król Aswerus zasiadał na tronie swego królestwa, na zamku w Suzie, wydał ucztę dla wszystkich swoich książąt i swoich sług”.

Aswerus z Księgi Estery to prawdopodobnie Kserkses I, panował w latach (485–465) pne, syn króla perskiego Dariusza I Wielkiego. Przez większą część panowania jego rezydencją była dawna aryjska Suza. Kserkses za żonę pojął Waszti, a po jej oddaleniu z dworu wybrał za żonę podsuniętą przez żydów, żydówkę Esterę, opisaną w biblijnej Księdze Estery.

W tamtym czasie w starożytnej Persji, czyli na terenie dzisiejszego Iranu, osiedliło się tak dużo Żydów, że zaczęli Persom przeszkadzać. Jak wiadomo z historii, Żydzi nie uznają innych narodów za braci. Żydzi zawsze byli niezasymilowanym ludem w każdym kraju w którym się osiedlili; i nigdy nie dogadywali się z narodami-gospodarzami. Zamiast tego zawsze wyzyskiwali te narody okradając je ze wszystkiego bogactwa poprzez lichwę oraz spiskowali z wrogami i zaborcami tych narodów.

Pretekstem do otwartej waśni opisanej w księdze Estery stał się Mardocheusz, stryj królowej żydówki Estery. Główny doradca królewski Haman był darzony szacunkiem i wszyscy oddawali mu pokłon, tylko Mardocheusz w swej pysze odmówił uznania Hamanowi. Haman zważywszy na to, że stosunki pomiędzy Persami i Żydami były napięte i że Żydzi byli nielubiani, wydał dekret aby Żydów zabić. Żydzi tworząc Biblię pod siebie i na własne potrzeby oczywiście nie napisali jak oni sami i ich postawa przyczyniła się do takiej a nie innej decyzji Hamana. Żydów uratowała królowa Estera, ale Żydzi postanowili zemścić się na Persach.

Za zgodą omamionego przez Żydów króla, Żydzi pochwycili Hamana, powiesili jego i jego dziesięciu synów. Następnie Żydzi złapali za miecze i w wielu miastach, podstępnie wymordowali wiele tysięcy Persów. A ostatniego dnia siedli Żydzi i wyprawili sobie ucztę, cieszyli się i bawili. Na pamiątkę tamtych mordów na Persach Żydzi ustanowili, kultywowane do dziś swoje Święta Purim. W święta te Żydzi dają sobie podarunki piją i bawią się.

Dla Żydów to wydarzenie sprzed 2500 lat niesie przesłanie, że wtedy podstępnie pokonali Persów, nie żydów czyli gojów, i mają nadzieję że ciągle im się będzie to udawać i obecnie znowu im się to uda.

Gdy Żydzi czytają Księgę Estery to na początku, gdy jest mowa o niby złym i okrutnym Hamanie który chciał Żydów zgładzić czytają głośno aby cały świat słyszał. A gdy dochodzi do końca, gdy jest podane ilu to Persów zamordowali Żydzi, ponieważ Persowie nie bronili się, bo byli zaskoczeni podstępem żydowskim, Żydzi ten fragment czytają szeptem żeby nie usłyszeli tego goje i żeby ich bóg tego nie usłyszał. To jest żydowski kod kulturowy, jeśli chodzi o zafałszowaną historię żydowską. Jak się przyjrzy historii Żydów przez całe wieki to jest dokładnie tak samo. Jeżeli jest mowa o zbrodniach czy nawet zamiarach zbrodni przeciwko Żydom ma to być wyolbrzymione i rozgłoszone na cały świat. Jeżeli natomiast jest mowa o zbrodniach i przestępstwach popełnionych przez Żydów to żaden historyk żydowski nie napisze o tym. Żydzi swoje zbrodnie popełnione na innych ludach i narodach ukrywają i fałszują historię.

Zarys zbrodni i kolaboracji żydowskich

Już w epoce chrześcijańskiej, ale kilkaset lat przed tym, kiedy (w 1096 roku w Nadrenii) po raz pierwszy doszło do jakichkolwiek aktów fizycznej agresji Chrześcijan wobec Żydów, bo w 556 roku, Żydzi i Samarytanie zmasakrowali Chrześcijan w Cezarei i zniszczyli ich kościoły; do podobnych wydarzeń doszło w Antiochii, gdzie po masakrze mordercy spalili ciała Chrześcijan, a patriarchę Anastazjusza ciągnęli po ziemi zanim go zabili. Na początku VII wieku Żydzi z Tyru chcieli wymordować wszystkich mieszkających tam Chrześcijan podczas nocy wielkanocnej, ale na szczęście zamiar ten udaremniono.

Jednak największa masakra nastąpiła podczas zdobycia i tuż po nim przez Persów bizantyńskiej Jerozolimy w 614 roku. Żydzi, którzy przyłączyli się do oblegającej Jerozolimę armii króla Chosroesa II, dokonali rzezi chrześcijan w dwu etapach. Najpierw, jak pisze w swojej kronice, gruziński mnich Antioch, w sadzawce Mamilla, w której Chrześcijanie schronili się przed atakującymi ich Persami. Później, już po zdobyciu miasta, Żydzi wykupili tych Chrześcijan, którzy znaleźli się w perskiej niewoli, a których nie zdążyli wymordować przy sadzawce, lecz po to aby ich wszystkich wymordować. Ogółem, jak podaje dokładnie Antioch, zamordowanych zostało 66 609 Chrześcijan, z czego 24 518 zginęło przy sadzawce. Wydarzenia te znane są również z drugiej współczesnej relacji,  z „Historii Herakliosa” ormiańskiego biskupa Sebeosa.

Aż do początku XX wieku nikt nie kwestionował prawdziwości rzezi, również historycy żydowscy. Dopiero autorzy przyjmujący optykę „holocaustiańską”, w tym duchowni wyznań chrześcijańskich, albo po prostu tchórzliwi, zaczęli przedstawiać rzecz inaczej.

Żydzi stworzyli własną żydowską cywilizację programowej odrębności od innych ludów. Piastują oni zazdrośnie swoją mesjanistyczną świadomość. Żydzi są nadal fałszywie przekonani że mają jakąś specjalną pozycję w świecie. W strukturach masonerii odnaleźli szansę dla siebie by zapanować nad światem.

Żydzi osiedlili się w wielu krajach świata. Mieszkający wśród narodów żydzi, tworzyli przez wieki kulturowe getta, izolując się w danej społeczności. W czasach wojen sprzymierzali się zwykle z najeźdźcami przeciwko krajowi w którym żyli, dlatego później byli przepędzani a według nich prześladowani. W osiemnastym wieku rozwinął się nurt asymilacyjny zwany haskala w ramach którego liczni Żydzi przyjmowali chrzest upodabniając się zewnętrznie do chrześcijan. Pozwoliło im to sięgnąć po stanowiska do tej pory dla nich niedostępne. Między innymi w kościele katolickim i w polityce. Haskala głosiła, judaizm miej w sercu a na zewnątrz nie wyróżniaj się niczym od otoczenia. Na tej zasadzie żydowski kabalista Jakub Frank, który obwołał się mesjaszem przybył z misją mesjańską do Polski aby przejść na chrześcijaństwo. Za jego przykładem uczyniło to około dwadzieścia cztery tysiące Żydów polskich uzyskując na mocy ustawy sejmowej szlachectwo. Mimo że przyjęli katolicyzm to żenili się prawie wyłącznie między sobą i nadal praktykowali swoje zasady i nie zachowywali żadnych norm moralnych obowiązujących katolików. Mesjasz Jakub Frank sprzymierzony z Iluminatami i syjonistami żydowskimi prowadził własną politykę z przyszłymi zaborcami Polski. Snujący co do Polski przewrotne plany.

Przed zaborami Żydzi kolaborowali z przyszłymi zaborcami Polski. W czasie zaborów Żydzi kolaborowali z zaborcami. W czasie Powstań przeciwko zaborcy Rosyjskiemu, Żydzi najpierw podsycali do powstań a jednocześnie kolaborowali z Rosjanami i denuncjowali Powstańców. Rosja Polaków wysyłała na Sybir i konfiskowała majątki a Żydzi za współpracę dostawali polskie majątki a niektórzy otrzymywali polskie nazwiska i udawali Polaków.

Rewolucję komunistyczną w Rosji przygotowali i finansowali Żydzi. W NKWD, politycznym urzędzie represji komunistycznej Rosji Sowieckiej około 90% stanowili Żydzi. To Żydzi ubrani w rosyjskie mundury wymordowali miliony ludzi w Rosji Sowieckiej. W tym także ludności polskiej. Wywózki na Sybir , Kazachstanu i Gułagów polskich rodzin, podczas gdy ich posiadłości otrzymywali Żydzi współpracujący z komunistami. W Katyniu i innych obozach każni na wschodzie polskich oficerów i inteligencją polską mordowali Żydzi w rosyjskich mundurach.

Machinę wojenną Hitlera finansowali Żydzi. Żydzi służyli również w strukturach wojskowych faszystowskich Niemiec.

Znana jest kolaboracja żydowska w czasie II Wojny Światowej tak z Sowietami jak i Niemcami. Komunizm w Polsce wprowadzali Żydzi. Żydzi ubrani w polskie mundury tworzyli struktury represyjnego Urzędu Bezpieczeństwa w Polsce. Znane są żydowskie mordy na Polakach w powojennej Polsce

W XX wieku Niemcy i Austriacy, Żydzi w komunistycznej Rosji i Polsce, Turcy, Japończycy; dokonali Holokaustu na wielu narodach. Ale okazuje się , przez propagandę żydowską, że to tylko na Żydach dokonano Holokaustu. Obecnie Żydzi perfidnie o Holokaust oskarżają Polaków. Polaków którzy ratowali Żydów przed prześladującymi ich Niemcami. Żydzi z Holokaustu uczynili przemysł finansowy w celu otrzymania odszkodowań. Na dodatek Żydzi perfidnie i fałszywie domagają się od Polski miliardowych odszkodowań majątkowych. Podczas gdy w czasie wojny zginęło kilka milionów Polaków, także w ramach Holokaustu niemieckiego i żydo-komunistycznego. Wiele polskich miast na czele z Warszawą zostało zniszczonych, które po wojnie Polacy odbudowali. A Polska od okupanta niemieckiego, a także od rosyjskiego i żydowskiego żadnego odszkodowania nie dostała.

Obserwując naród żydowski przez pryzmat historii widać dobitnie, że naród ten stanowi wielką Ohydę Spustoszenie ostatnich 2,5 tysiąca lat.

Chrześcijaństwo rzymsko-bizantyjski pawie od 2 tysięcy lat utrzymuje kłamstwo, że Żydzi są narodem wybranym i że Jezus i jego rodzina byli Żydami. Chrześcijaństwo to powołuje się na żydowski, zakłamany i rasistowski Stary Testament. Propaguje w ten sposób Oszustów udających Izrael oraz rasizm, dyskryminacje i czystki etniczne na całym świecie.

Jedynie odrzucenie żydowskiej religii i powrót do przed-żydo-chrześcijańskiej tożsamości może uratować Polskę i świat. Jahwizm odesłać należy nad Jordan. A razem z jahwizmem odesłać należy nad Jordan zarówno żydo-komunizm, żydo-kapitalizm jak i żydo-globalizm. Powróćmy do starego, przedżydowskiego porządku świata.

Należy powróć do właściwych swoich korzeni, do istniejącej tysiące lat Cywilizacji Słowiańskiej. Należy odrzucić obce zdegenerowane i upadające cywilizacje: rzymsko-łacińską, bizantyjską, żydowską i islamską.

Źródła

Od Kaina do Chazarii, Pastor Eli James https://wolna-polska.pl/wiadomosci/od-kaina-chazarii-2017-05   https://gazetawarszawska.eu/2012/09/09/od-kaina-do-chazarii/    https://gloria.tv/article/AAxmh7yP83Gw2oMxPBMHkAXP8

Chazarska dzicz panem świata, Henryk Pająk

Słowiańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek

Chrześcijańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek

Masakry chrześcijan  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/masakry-chrzescijan-2017-11

Żydzi wypędzani 47 razy w ciągu 1000 lat. Dlaczego?  http://radioislam.org/eng/Jews-Banished-47-Times-Why.htm

Żydowscy mordercy Polaków  https://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/zydowscy-mordercy-polakow,47154.html

Żydowscy mordercy Polaków, oto oni  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydowscy-mordercy-polakow-oto-oni-2018-03

Jak Żydzi kolaborowali z Niemcami  http://www.bibula.com/?p=100511

Jak Żydzi pomagali Niemcom mordować Żydów. Niewygodna Prawda  https://jacekmiedlar.pl/2017/02/11/jak-zydzi-pomagali-niemcom-mordowac-zydow-niewygodna-prawda/

Biblia – księga zbrodni  https://opolczykpl.wordpress.com/biblia-ksiega-zbrodni/

Biblia – księga zbrodni (2)  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/29/biblia-ksiega-zbrodni-2/

Biblijne korzenie globalizmu (NWO)  https://opolczykpl.wordpress.com/biblijne-korzenie-globalizmu-nwo/

Biblia – żydowska księga zbrodni – wyssana z palca  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/01/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni-wyssana-z-palca/

dr Ewa Kurek: "O zbrodniach żydowskich mówić nie wolno. Ten kanon jest utrzymywany przez wieki". https://www.youtube.com/watch?v=1JqvqOxlo9A

13.Jak Mojżesz ograbił Egipt i Ziemia Obiecana.-Historia Żydów, czyli jak ciemni są Żydzi.  https://www.youtube.com/watch?v=yk11IMyOjtc

30.UFO.Atomowe, starożytne wojny,Biblia i indyjska świątynia Salomona.  https://www.youtube.com/watch?v=HIsvih1NsOY

27.Biblia i UFO.Adam i Ewa w Raju, czyli poznaj Pismo Święte.  https://www.youtube.com/watch?v=rkIrjLUIvIY

Żydomasoneria - Imperium zła https://www.youtube.com/watch?v=AfaVvH5L6Cw

 

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.5 (głosów:6)

Komentarze

Katolicy oburzają się na wpływy żydowskie w Polsce, na przejmowanie przez nich naszego majątku narodowego, na obecność osób pochodzenia żydowską w polityce, na coraz powszechniejszą prezencję żydowskich symboli i rytuałów w Polsce (menory, Chanuki, jarmułki itp). Wygląda jednak na to, że katolicy kompletnie nie znają fundamentu ich religii, którym jest oficjalnie tzw. „pismo święte” (księga zbrodni i rasizmu będąca zwięzłym scenariuszem podboju świata).

W żydowskiej biblii Tanach napisano:

„Ziemię do której przybywasz jako przychodzień dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie”.

„I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie”.

„Tak mówi Pan Bóg: „Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą. I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg”.

„Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie”.

„Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi”.

„Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak będą tego pragnęli”.

Czyniąc z Polski judeopolonię Żydzi postępują zgodnie z wolą Jahwe, który jest także bogiem żydo-chrześcijan. W tym świetle walka katolików o „polskość” Polski jest sprzeciwianiem się woli ich żydowskiego boga. Katolicy podważają wolę boga Jahwe! Podważają ich własne „pismo święte”, „prawdę objawioną” i „słowo boże”.

Chrześcijaństwo potrzebne było Żydom na pewnym etapie. Należało ludzkość oswoić z fałszywym narodem wybranym, bogiem Jahwe, prorokami i żydowską mitologią.

Chrześcijanie są rodzajem “chłopców na posyłki” do krzewienia zafałszowanych dziedziców naszej planety. Wypełnili ich „misję” i zostaną „skasowani”. Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść.

Aby uchronić świat od zniewolenia globalizmem należy go do końca zrozumieć i zdemaskować. Oraz odrzucić go wraz z jego korzeniami – żydowskim „pismem świętym”. Żydowska księga zbrodni i rasizmu powinna zostać całkowicie zakazana. Zakazane powinne zostać też wszystkie wyrosłe z jej zatrutych korzeni religie. Bo czyż z trujących korzeni może wyrosnąć zdrowy owoc?

Powrót do starego, przedżydowskiego porządku świata, wolnego od żydowskiej „prawdy objawionej” i żydowskiego „pisma świętego” jest jedynym ratunkiem dla ludzkości. Globalistom należy odebrać władzę i nad naszym Duchem, i nad pieniądzem. Bez pieniędzy utracą wszelkie ich wpływy.

Jedynie odrzucenie żydowskiej religii i powrót do przed-żydo-chrześcijańskiej tożsamości może uratować Polskę i świat. Jahwizm odesłać należy nad Jordan. A razem z jahwizmem odesłać należy nad Jordan zarówno żydo-komunizm, żydo-kapitalizm jak i żydo-globalizm. Powróćmy do starego, przedżydowskiego porządku świata.

Powróćmy do prastarych bogów Natury naszych ojców. W słowiańskim panteonie nie było ludobójców i psychopatów. Powróćmy do słowiańskiej tradycji, kultury i tożsamości. A żydowska religia niech wraca do domu, nad Jordan.

Należy powróć do właściwych swoich korzeni, do istniejącej tysiące lat Cywilizacji Słowiańskiej. Należy odrzucić obce zdegenerowane i upadające cywilizacje: rzymsko-łacińską, bizantyjską, żydowską i islamską.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Stan Rzeczy

#1586975