Naród Wybrany Sieć śmierci Bestii cz.6/2

Obrazek użytkownika Stan Rzeczy
Świat
Sieć Śmierci Bestii

Naród Wybrany

W Biblii podane są znaki prawdziwego Izraela, których Żydzi nigdy nie spełnili. Znaki te mówią, że Izrael ma być ludem rolniczym, takim Żydzi nigdy nie byli, morskim, takim Żydzi nigdy nie byli, wspaniałym militarnie, Żydzi nigdy takim nie byli, z dynastii królewskiej, którym nigdy nie byli, ludem akceptującym Mesjasza, którym nigdy nie byli, ludem który zapomni o Prawdziwej Tożsamości, której oczywiście nie zapomnieli, i ludem który będzie światu poświadczał Biblię (ale tylko jej pozytywne elementy) , czego nigdy nie zrobił.

Biorąc pod uwagę niezwykłe sprzeczności między proroctwami i zapisami historycznymi, staje się oczywiste, iż niemożliwe jest by naród żydowski był prawdziwym Izraelem. I to jest Największe Oszustwo w historii. I dlatego Jezus ostrzega mówiąc, że ci rabini są oszustami, lichwiarzami i szarlatanami, udającymi Izrael, kiedy nim nie są: (Mt 23, Łk 12, J 8).

Prawdziwym Izraelem i Narodem Wybranym spełniającym biblijne znaki są kraje Słowiańskie dawnego królestwa Lechii z centrum w Polsce, a którzy zapomnieli o swojej Prawdziwej Tożsamości. Lechia składała się z federacji 12 plemion słowiańskich. Była to słowiańska ludność miejscowa oraz przybyła z Arii ludność aryjsko-słowiańska.

Ariowie-Słowianie w przeszłości zamieszkiwali Eurazję od Loary, Renu i Adriatyku po Ocean Spokojny i od Oceanu Arktycznego po Ocean Indyjski. Aria stanowiła obszar od Mezopotamii po Indie. Na całym tym obszarze istniała Cywilizacja Słowiańska.

Federacja krajów Lechii obejmowała obszar Europy środkowo-zachodniej od Renu i Adriatyku oraz obszar Europy środkowej-wschodniej, obecnego Trójmorza. Była to Unia środkowoeuropejska istniejąca od 2000 lat pne. Na tym terenie od tysięcy lat istniała Cywilizacja Słowiańska.

Ariowie-Słowianie osiedlili się również w Azji Mniejszej i Palestynie. Na początku II tysiąclecia pne na Bliski Wschód przybyli słowiańscy Hetyci. W okresie swojej największej świetności Hetyci kontrolowali Anatolię, Północną Mezopotamię, Syrię i Palestynę. Hetyci byli humanitarnym ludem. Ich prawodawstwo przenika miłosierny duch, na długo przed Prawem Mojżeszowym. Hetyci pierwsi na Bliskim Wschodzie wprowadzili Dekalog i przymierza oparte na Dekalogu. Wiele wieków później zastąpiły je przymierza babilońsko-asyryjskie, które miały już inną strukturę i innego ducha. Mojżesz również na długo później wprowadzał Dekalog wśród Hebrajczyków. Hetyci pojawiają się w Biblii wielokrotnie.

Dekalog był znany ludzkości od dziesiątków tysięcy lat. Przedstawiony jest również w 125 zwoju egipskiej Księgi Umarłych, która została spisana na długo przed Mojżeszem.

W XIV w. pne na Bliski Wschód przybyły Ludy Morza. Była to koalicja ludów słowiańskich przybyła na Bliski Wschód w ramach wielkiej wojny słowiańskiej Lechii, Królestwa Północy Sis z satanistycznym semicko-żydowskim Południem. Szatan na Bliskim Wschodzie realizował się poprzez egipskich czarnych kapłanów boga Amona-Marduka, których następcami byli Faryzeusze, a obecnie Iliminaci.

Do ludów słowiańskich przybyłych na Bliski Wschód należeli między innymi Filistyni, dlatego w Biblii państwo Filistynów zostało nazwane Lechią, a Filistyni byli to Lechici (Sdz.15:9-20). Wtedy to właśnie według historii nastąpiła wzmożona migracja ludów Habiru/Hapiru czyli Hebrajczyków do Palestyny.

Wtedy na południu pojawiło się słowiańskie pismo runiczne. Pismo runiczne, wraz z podbojami Królestwa SiS rozeszło się po świecie. Starożytny alfabet fenicki i aramejski, opary jest na runach słowiańskich. Jest to pismo języka jakim mówił na co dzień i kazania wygłaszał Jezus. W tym piśmie zapisano pierwszy tekst Ewangelii znanej jako “Ewangelia Świętych Dwunastu” lub “Ewangelia Życia Doskonałego”. Pismo to dopiero około VI wieku przed narodzeniem Chrystusa zostało zastąpione alfabetem kwadratowym znanym z Biblii jako pismo hebrajskie.

W VII w pne w rejonie Syropalestyny przybyli słowiańscy Scytowie z Lechii. Scytowie w sojuszu z Medami wyruszyli na wyprawę w ramach wojny słowiańskiej Lechii z szatanem semicko-żydowskim ulokowanym w Asyrii i Egipcie. Pojawienie się Scytów w tamtym regionie jest również wymieniane w Biblii.

To z tej ludności słowiańskiej przybyłej w różnych okresach do Palestyny, wymieszanej z miejscową ludnością greko-celto-słowiańską wywodzą się Hebrajczycy w Palestynie.

Hebrajczycy stworzyli ruch religijny Nazarejczyków/Esseńczyków. Mnisi esseńscy jak i ludność przynależna do esseńczyków/nazarejczyków wyznawała zasady i wierzenia oparte na przekazanych od „białych” Wtajemniczonych z Atlantydy przybyłych z Egiptu za czasów faraona Echnatona; na słowiano-aryjskich Księgach Wedyjskich i wartościach Cywilizacji Słowiańskiej przekazanych przez Słowian; oraz na Buddyźmie. Późniejsze klasztory chrześcijańskie były wzorowane na klasztorach buddyjskich.

Religia słowiańska dopracowała się wysokiej etyki, przewyższając znacznie etykę chrześcijańską, była oparta na zasadach które zawarte są w Dekalogu, oraz tych które dopiero dużo później głosił Jezus. To z ruchu religijnego Nazarajczyków/Eseeńczyków wywodzą się Jan Chrzciciel, Jezus, Maryja i ich rodzina. Dlatego też Jezus nazywany był Nazarejczykiem.

Istnieje przekonanie że prawdziwym Izraelem i Narodem Wybranym jest 10 plemion słowiańskich Lechii oraz 2 plemiona Hebrajczyków z Syropalestyny pochodzenia staro-greko-słowiańskiego, a którzy przyjęli chrześcijaństwo. Nową Ziemią i Nowym Jeruzalem o których pisał Izajasz ma być Polska i Warszawa.

Żydzi, Rzymianie, Niemcy, Austriacy, Mongołowie i Turcy wywodzący się z kainowych plemion, sterowani przez czarnych kapłanów Szatana (iluminatów-faryzeuszy) o tym wiedzą, i od dwóch tysięcy lata atakują i grabią Lechię, Polskę i kraje Trójmorza, starając się je sobie podporządkować i wynarodowić.

Mesjasz według wyobrażeń Żydów ma być politycznym wybawcą, zwycięskim panującym przywódcą politycznym żydowskiego Izraela. Ma być królem, który wyzwoli Żydów z niewoli, odbuduje ich wielkie państwo i da Żydom władzę nad narodami świata.

Źródła podają, powołując się na przekazy biblijne, że żydowski Mesjasz będzie antychrystem. Opis żydowskiego Mesjasza odpowiada odpisowi chrześcijańskiego Antychrysta. Wynika to z tego, że Żydzi są narodem wybranym Szatana a nie Boga Ojca niebieskiego.

W 1 Liście Jana jest napisane: “Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna” (I1 J.2:22).

Można by się zastanawiać, czy historia życia Jezusa nie powstała już w czasach Izajasza, chodź nie została w pełni rozwinięta i zapisana. Gdyby nie podkreślanie przez autorów Ewangelii faktu, że Jezus żył i umarł, by dokładnie spełnić proroctwa, i gdyby nie to, że także Paweł z Tarsu poszedł tą samą drogą, być może nigdy nie powstałoby przekonanie o związku pomiędzy Mesjaszem, którego nadejście mgliście przepowiadał Izajasz, i człowiekiem o imieniu Jezus. Najpierw odgrywającym rolę Mesjasza, a później duchowego przywódcy, który odrzucił wszelkie ziemskie dobra i pokusy.

Nie wiemy, czy wizja Izajasza dotycząca przyjścia Jezusa była prawdziwym proroctwem, czy też na podstawie słów Izajasza określono ogólny zarys takiego życia. Rozdział 9 Księgi Izajasza jest ogólnie przyjmowany jako zapowiadający przyjście Jezusa (Mesjasza). Zakodowane fragmenty znajdują się w wersetach 1 i 5:

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką” (Iz 9:1).

Albowiem dziecię się nam narodziło, Syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” (Iz 9:5).

Werset 6 mówi, że Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością. Mesjasza określają jego wymienione imiona oraz charakterystyka jego panowania jak pokój, prawo, sprawiedliwości i prawda. Obserwując naród żydowski przez pryzmat historii ostatnich 2,5 tys. lat, jego postawę i zachowania, widzimy że imiona i charakterystyka określające Mesjasza nie odpowiadają narodowi żydowskiemu. Natomiast odpowiadają one Polakom i Słowianom. Izajasz był Hebrajczykiem, miał pochodzenie staro-greko-słowiańskie. W swoich wizjach widział Nową Ziemię prawdziwego Izraela, czyi Polskę i Naród Polski. W aspekcie politycznym Mesjaszem będzie przywódca odrodzonej Lechii i Cywilizacji Słowiańskiej.

Chrześcijaństwo w większości było wprowadzane oraz utrzymywane siłą i przymusem przez kapłanów chrześcijańskiej ideologii, która niosła ze sobą feudalizm i niewolnictwo. Chrześcijaństwo było dla Słowian, tak jak i dla wielu ludów świata, religią najeźdźcy i okupanta. Ale Islam i Judaizm, pozostałe dwie religie abrachamowe postępowały podobnie.

Ludzkość przyzwyczajona jest do mówienia i do słuchania o czarnych niewolnikach. Tak zwani „chrześcijanie” kolonizując i okupując obydwie Ameryki wymordowali, zamienili w niewolników lub zepchnęli na margines rdzenną ludność Indiańską. Następnie ci sami „chrześcijanie” porwali z Afryki równikowej i sprzedali na swoich rynkach jak bydło około 15 milionów Murzynów. O tym się mówi i o tym się wie. Ale nie można dowiedzieć się z oficjalnej historii o białych niewolnikach. Kto i skąd ich brał, gdzie ich sprzedawano i kto ich sprzedawał.

Żydochazarowie, Tatarzy i Turcy okupując i grabiąc ponad tysiąc lat kraje Trójmorza, obszary dawnej Lechii, porwali wiele milionów ludności słowiańskiej i innej, a następnie zawlekli jak bydło i sprzedali jako niewolników w krajach islamskich, tureckich i arabskich od południowo-zachodniej Azji, poprzez północną Afrykę do Kordoby w Hiszpanii. Tereny te przed przybyciem tam ludów tureckich i arabskich i wprowadzeniem islamu w większości były terenami chrześcijańskimi. Handlem niewolnikami słowiańskimi w krajach islamskich zajmowali się głównie Żydzi. Żydzi we wszystkich krajach islamskich poruszali się swobodnie. We wszystkich krajach tam gdzie następowała okupacja Turecka, od razu uaktywniali się Żydzi.

Narody Dalekiego Wschodu jakoś mogą mieć swoją wiarę, Bogów i Święte Księgi, i nie potrzebują do tego Starego ani Nowego Testamentu a tym bardziej Żydów. Budda na Wschodzie wprowadził podobną odnowę religijną jak Jezus na Zachodzie ale że nie miał do czynienia z Żydami i Rzymianami więc nikt go nie ukrzyżował.

Dziesięć rogów w Księdze Objawienia, jest to dziesięć państw Unii zachodnioeuropejskiej, krajów Cesarstwa Rzymskiego, które sprzymierzą się z Izraelem przeciwko USA. Rolę Nierządnicy i Wielkiego Babilonu przejął od Rzymu Nowy Jork w USA. Przepowiednie mówią, że w czasie tego konfliktu ucierpi nie tylko Nowy Jork i USA ale także Rzym razem z Watykanem oraz kraje Cesarstwa, które zostaną zalane wodą. Wtedy nastąpi dopiero prawdziwy kres Cesarstwa Rzymskiego.

Kraje dawnego Cesarstwa wystąpią także przeciwko Polsce, oraz Unii środkowoeuropejskiej.

„Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów - a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni” (Ap.17:14).

Oznacza to, że państwa te będą walczyć z Polską, ponieważ Polska określana jest mianem ”Baranka” lub ”Chrystusa narodów”. Z Księgi Objawienia wynika, że Polska wraz ze swoimi sojusznikami w tym konflikcie zwycięży.

Żydzi i Izrael atakują Baranka, czyli Polskę i Naród Polski fałszywymi oskarżeniami, roszczeniami i żądaniami. Żydzi od wieków osiedlają się w Polsce i wtapiają się w naród Polski i zawsze spiskowali przeciwko Polsce. A w ostatnich dziesięcioleciach to jest wręcz masowe. Szczególnie za czasów komunistycznych, bo komunizm w Polsce wprowadzali Żydzi, ukryci pod polskimi mundurami i pod polskimi nazwiskami. To Żydzi wywodzący się w z sowieckiego NKWD (podobnego do Gestapo i SS) lub przez nich wyszkoleni, tworzyli represyjny komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa w Polsce. To Żydzi z NKWD w rosyjskich mundurach mordowali Polaków w Katyniu i innych obozach kaźni na wschodzie. To Żydzi za czasów komunistycznych katowali i mordowali Polaków.

Żydzi przyjęli polskie nazwiska, polski język, przejmują polską kulturę, wtapiają się w Polaków. Obsadzają najważniejsze stanowiska na różnych szczeblach hierarchii państwowej i lokalnej, a Polacy spychani są na margines. Żydzi przejmują tożsamość Polaków.

Żydzi czynią to samo w Polsce, co zrobili za czasów Jezusa w Palestynie, przejęli tożsamość Hebrajczyków i Izraela, udawali i udają do tej pory pochodzenie z rodu Dawida oraz fałszywy naród wybrany. Żydzi dążą do tego, aby Polska przestała być słowiańska, lechicka, polska, a stała się żydowska.

Powstania w Palestynie przeciwko okupantowi rzymskiemu czynili Hebrajczycy mający korzenie słowiańskie a nie Żydzi. Żydzi jako wewnętrzny okupant Izraela, kolaborowali i współpracowali z Rzymianami a nie walczyli z nimi. Hebrajczycy w Palestynie mający pochodzenie słowiańskie współpracowali natomiast ze słowiańskimi Partami (Scytami). Współpracowali z Partami w walce z Herodem, który razem z Faryzeuszami reprezentował wewnętrznego żydowskiego okupanta oraz w walce z Rzymianami, z zewnętrznym okupantem. Hebrajczycy znali swoje prawdziwe Lechickie pochodzenie. Dlatego też wizjoner Jan pisząc Apokalipsę odnosił się zarówno do Jezusa jak i do Polski jako Baranka.

Ci prawdziwi Hebrajczycy z Palestyny pochodzenia staro-greko-słowiańskiego przyjęli chrześcijaństwo i nie należy mylić ich z Żydami którzy później konwertowali się na chrześcijan aby wtopić się w narody chrześcijańskie wśród których mieszkali.

Żydzi zafałszowali i zakłamali całą historię świata i Polski. Podłożem tego fałszerstwa jest zafałszowany, rasistowski Stary Testament. Żydzi przejęli tożsamość Hebrajczyków i Izraela w Palestynie. To samo od wielu lat czynią w Polsce. Żydzi chcą przejąć tożsamość Polaków i Polski. Jednym z ważniejszych ośrodków żydowskich w Polsce gdzie prowadzony jest proceder szkalowania Polaków i zakłamywania historii Polski jest muzeum Polin, utrzymywane za polskie pieniądze. Żydzi prawdopodobnie planują swoje osadnictwo w Polsce i zepchnięcie ludności Polskiej na margines, jako obywateli drugiej kategorii. Tak jak na przełomie starej i nowej ery uczynili z Hebrajczykami w Palestynie.

Żydzi a także Niemcy fałszują historię. W przypadku gdyby doszło do okupacji Polski przez Żydów w niedługim czasie, poprzez kłamstwa i oszustwa żydowskie okazało by się, że Piastowie i Jagiellonowie byli Żydami oraz że król Jan III Sobieski, Stefan Batory i wielu polskich królów oraz ludzi nauki, kultury i sztuki też byli Żydami.

Ewangelie uczą nas, że należy się bronić, że nie wolno być biernym, że nie wolno wierzyć Żydom. Przesłanie zapisane w Ewangeliach jest bardzo wymowne i odnosiło się nie tylko do Hebrajczyków i Palestyny ale odnosi się także do Polaków i Polski obecnie. Społeczeństwo Polskie jak i społeczeństwa innych krajów winne upomnieć się o Hebrajczyków oraz o Jezusa i Maryję z których Żydzi poprzez okupację Palestyny i zafałszowanie historii uczynili Żydów.

Jezus wielokrotnie ostrzega nas przed podstępami tego diabelskiego rodu (rasy) węży (J.8:33-44), który jest tak zły, że nawet On odmawia próby ich nawrócenia (Mt.13:13-15).

Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma”J.8:44).

Dlatego oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta” (Mt 23:34).

Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem (Mt 23:35).

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. (Mt.7:15-16).

„Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach!” ( Mt.10:26-27).

W XX wieku kainowe ludy dokonały Holokaustu na wielu narodach: Niemcy i Austriacy na Słowianach w tym na Polakach, oraz na Żydach i Cyganach; Żydzi w komunistycznej Rosji i Polsce na narodach Słowiańskich w tym na Polakach i na innych ludach Rosji Sowieckiej; Turcy na Ormianach; Japończycy na Chińczykach i innych ludach Wschodu; Żydokomuniści na Hiszpanach; Niemcy na ludach w Namibii. Ale okazuje się, przez propagandę żydowską, że to tylko na Żydach dokonano Holokaustu.

Żydzi perfidnie o Holokaust oskarżają Polaków. Polaków którzy ratowali Żydów przed prześladującymi ich Niemcami, a gdy byli wypędzani z innych krajów w Polsce znaleźli schronienie. Poloków którzy walczyli z Niemcami na obydwu frontach, wschodnim i zachodnim. Teraz za to wszystko odpłacają się Polsce i Polakom na swój sposób. Żydzi byli wypędzani z wielu krajów i miast w Europie z powodu ich negatywnych i aspołecznych relacji z narodami wśród których zamieszkali. Żydzi dla każdego narodu wśród którego zamieszkali stawali się bardzo uciążliwym przybyszem i niemile widzianym gościem.

Żydzi od lat na całym świecie szerzą antypolonizm. Antypolonizm szerzony jest poprzez media, filmy i książki. Szerzone są oszczerstwa, kłamstwa i pomówienia przeciwko Polsce i Polakom przez różne środowiska żydowski na świecie a zwłaszcza w USA i Izraelu. Żydzi z Holokaustu uczynili przemysł finansowy w celu uzyskania odszkodowań i roszczeń. Należy mieć również na uwadze że żydowska polityka historyczna współgra z niemiecką polityką historyczną dotyczącą oszczerstw, kłamstw i pomówień oraz fałszowania historii Polski i Polaków.

Apokalipsa mówi, że żydowskie a także niemieckie oszczerstwa i kłamstwa przeciwko Polsce i Polakom czyli Barankowi zostaną ukarane i ukrócone: „I usłyszał głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą ich oskarżał przed naszym Bogiem” (Ap.12:10).

Źródła

Słowiańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek

Chrześcijańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek

Starożytne Królestwo Lehii, kolejne dowody Janusz Bieszek

Chazarska dzicz panem świata, Henryk Pająk

Lichwa – Rak ludzkości Henryk Pająk

Od Kaina do Chazarii, Pastor Eli James

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/od-kaina-chazarii-2017-05  https://gazetawarszawska.eu/2012/09/09/od-kaina-do-chazarii/  https://gloria.tv/article/AAxmh7yP83Gw2oMxPBMHkAXP8

13.Jak Mojżesz ograbił Egipt i Ziemia Obiecana.-Historia Żydów, czyli jak ciemni są Żydzi.  https://www.youtube.com/watch?v=yk11IMyOjtc

30.UFO.Atomowe, starożytne wojny, Biblia i indyjska świątynia Salomona.  https://www.youtube.com/watch?v=HIsvih1NsOY

27.Biblia i UFO.Adam i Ewa w Raju, czyli poznaj Pismo Święte. https://www.youtube.com/watch?v=rkIrjLUIvIY

14.Klątwy Watykanu na Polskę - Paweł Szydłowski.  https://www.youtube.com/watch?v=IXC7ECI1j-w

15.Klątwa Gaudentego na Polskę i Bolesława Chrobrego -NWO  https://www.youtube.com/watch?v=92KO0H9OLyc   https://www.youtube.com/watch?v=Tq9qVH5dFMk

16.Wyprawy Krzyżowe na Polskę Piastów - Krucjaty NWO\  https://www.youtube.com/watch?v=nOzyLJrZ9-U   https://www.youtube.com/watch?v=HHZLs5btjqw

17.Sprowadzenie do Polski Krzyżaków na Polskę i Konrada Mazowieckiego - Krucjaty NWO    https://www.youtube.com/watch?v=Z8HJnV4UGVA   https://www.youtube.com/watch?v=sUN_2Y80mQA

18. SZAFOT i szubienica dla zdrajców Konstytucji z 3-Maja 1791 https://www.youtube.com/watch?v=seHjopsZOAY

37.Handel białymi niewolnikami (dr Jan Przybył)  https://www.youtube.com/watch?v=KPZVlTPARVQ

Biblia – księga zbrodni  https://opolczykpl.wordpress.com/biblia-ksiega-zbrodni/
Biblia – księga zbrodni (2)  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/29/biblia-ksiega-zbrodni-2/

Biblijne korzenie globalizmu (NWO)  https://opolczykpl.wordpress.com/biblijne-korzenie-globalizmu-nwo/

Biblia – żydowska księga zbrodni – wyssana z palca  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/01/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni-wyssana-z-palca/

20.Zakon Iluminatów   http://www2.kki.pl/piojar/polemiki/novus/iluminaci/dolar.html

22.Czy plagiat chrześcijaństwa był możliwy\  http://www.eioba.pl/a/1ncr/czy-plagiat-chrzescijanstwa-byl-mozliwy    https://www.sadistic.pl/czy-chrzescijanstwo-moze-byc-plagiatem-vt224252.htm

Żydomasoneria - Imperium zła  https://www.youtube.com/watch?v=AfaVvH5L6Cw

 

 

Ocena wpisu: 
2
Twoja ocena: Brak Średnio: 1.1 (głosów:7)