DOKTRYNA BREŻNIEWA-TIMMERMANSA W UNII EUROPEJSKIEJ (art. 7 TUE)

Obrazek użytkownika michael-abakus
Świat

Doktryna Breżniewa-Timmermansa, zwana „zasadą ograniczonej suwerenności” – to sowiecka doktryna stwierdzająca, że w krajach Unii Europejskiej "obowiązuje" ograniczenie niepodległości państw członkowskich na rzecz interesów "wspólnoty". Tłumaczono zatem, że interwencja w państwie członkowskim nie jest agresją lecz obroną przed ingerencją wrogiej ideologii. Była stworzona nie dla usprawiedliwienia interwencji w Czechosłowacji 20 sierpnia 1968 (operacja "Dunaj" [link]), ale na potrzeby ideologiczne. Po raz pierwszy treść tej doktryny była opublikowana 26 września 1968 r. w artykule S. Kowalowa pt. „Suwerenność i międzynarodowe zobowiązania państw socjalistycznych”, na łamach „Prawdy”. Szerzej przedstawiona przez ministra spraw zagranicznych ZSRR Andrieja Gromykę na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 3 października 1968.
Współcześnie doktryna Breżniewa-Timmermansa sformułowana jest w bardzo nieostrej formule prawnej artykułu 7 TUE [link], powołującym się na praktycznie niezdefiniowane pojęcia "wartosci europejskich" wyliczonych w artykule 2 TUE [link]. Sformułowania prawne artykułów 2 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej [link] są na tyle ogólnikowe, iż zawsze dają pretekst do interwencji przeciwko Niepodległości każdego państwa członka UE.

Cytowana wyżej informacja jest zaktualizowaną parafrazą definicji doktryny Breżniewa z Wikipedii [link], uzupełnionej współczesnym udziałem Fransa Timmermansa. W tym wszystkim ważnych jest kilka konkretnych zjawisk, równie charakterystycznych dla bolszewickiej mentalności Leonida Breżniewa, Jurija Andropowa jak i współczesnych elit Unii Europejskiej w rodzaju Fransa Timmermansa albo Guy Verhofstadta.

 • Po pierwsze, w komunistycznej wizji świata stosowane są puste słowa, takie jak wolność, równość, braterstwo, sprawiedliwość, solidarność, prawo, praworządność, wartości europejskie, prawa człowieka i mnóstwo innych. Są to słowa zupełnie bez znaczenia, w komunistycznym rozumieniu pozbawione wszelkiego sensu, ponieważ o ich treści decyduje to i tylko to, co obowiązuje zdaniem Fransa Timmermansa, Guy Verhofstadta albo innego brukselskiego urzędnika. Żaden z komunistów nie jest zainteresowanyy realnym znaczeniem tych słów, im to po prostu jest zupełnie obojętne. To im zwisa.
  Te słowa są tylko i wyłącznie narzędziami propagandy.
  Na przykład pojęcie wolności ograniczone jest tym, co obowiązuje zgodnie z aktualnym stanowiskiem Fransa Timmermansa, przy czym ten cel Unia Europejska realizuje wszelkimi dostępnymi, nawet zbrodnicznymi środkami [link]*).
 • Po drugie, wszelkie fakty, prawda materialna i niematerialna, a nawet sumienie nie mają w komunistycznej mentalności elit Unii Europejskiej żadnego znaczenia. Prawda nie istnieje, ponieważ obowiązuje relatywizm według Protagorasa [link].
  "Wszystko, co się komu prawdziwym wydaje, jest prawdziwe, nie można bowiem dowieść obiektywnej prawdziwości ani fałszywości żadnego sądu."
  Dlatego żadne argumenty, żadne fakty ani nawet dokumenty przedstawiane przez polski rząd nie mają najmniejszego znaczenia, nie są nawet ani czytane ani przyjmowane do wiadomosci. Liczy się tylko to co się Fransowi Timmermansowi prawdziwym wydaje i tylko ta prawda obowiązuje.
 • Po trzecie, doktryna Breżniewa-Timmermansa została zbudowana jako narzędzie albo raczej agresywny środek napadu do niszczenia i zwalczania wrogich ideologii. To jest agresywna broń, stworzona na potrzeby ideologiczne.
  Zwracam uwagę na bardzo ważny fakt. Żadna ideologia nie ma dla komunistów najmniejszego znaczenia, wszelkie ideologie są im całkowicie obojętne i mają znaczenie 100% instrumentalne. Wszelkie gadania o prawach człowieka, robotnikach, mniejszościach, upośledzonych zwisa im miękkim kalafiorem. To tylko propaganda i maskirowka.
  Prawdziwym celem ich brutalnej napaści stają się te środowiska i/lub ideologie, które w ich ocenie mogą służyć wzmocnieniu więzi międzyludzkich i zdolności obronnych atakowanych społeczności. To jest najważniejszy powód ich ataku na Kościół Katolicki, na patriotyzm, na rodzinę, na wszelkie wartości, które podnoszą morale ich ofiar. Taka jest też przyczyna dzisiejszego ataku na Polskę.
 • Po czwarte, aby prawidłowo ocenić sytuację trzeba jasno powiedzieć o co chodzi, czyli twardo obedrzeć naszą diagnozę z picu propagandowej narracji i ustalić to, co jest w rzeczywistości atakowane, jaki jest prawdziwy cel ich interwencji. Musimy wiedzieć co i dlaczego Oni to robią. Jaki mają interes w aktualnym zastosowaniu doktryny Breżniewa-Timmermansa (art. 7 TUE)
 • A więc co Oni robią?
  Oni atakują Polską Niepodległość!
 • Dlaczego Oni to robią?
  Polska Niepodległość jest sprzeczna z obowiązującym celem Unii Europejskiej, jest sprzeczna z ideą europejskiego superpaństwa [link] (UWAGA NA TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UE).
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest normalnym sądem wymierzającym sprawiedliwość, zgodnie z jakimikolwiek systemem aksjologicznym czy prawnym. To jest organ liberalnej demokracji, działający jako narzędzie wprowadzające tylnymi lewackimi drzwiami nowe pozatraktatowe prawa i nowe systemy, by "niszczyć wszystko co mamy w sercu, by zdeptać naszą Wiarę, Nadzieję i Miłość". Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest więc narzędziem przeznaczonym do pozatraktatowej likwidacji Niepodległości Państw Członków Unii Europejskiej. [link]
 

Przypisy:
1. Konstytucja Art. 178. 1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. [link]
2. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - a w tym PROTOKÓŁ (nr 30) W SPRAWIE STOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ DO POLSKI I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej str. C115/313) [link] albo sama treść PROTOKOŁU (nr 30) zwanego londyńskim [link blogmedia24
3. KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej str. C 326/391) [link]
4. Blogmedia24 - Serwis nr 420 "Trzecie pokolenie AK wygra z trzecim pokoleniem UB." [link.pdf
5. Art. 7 TUE
[link] 
6. Art. 2 TUE
[link]

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:3)

Komentarze

"Państwa Europy powinny być potajemnie sterowane w kierunku superpaństwa"

[link] Docent zza morza pokazał wypowiedź pana Jean Moneta jako jedno z wielu ostrzeżeń. Taki jest szatański plan realizowany przez środowiska europejskiej władzy politycznej i finansowany wielkimi pieniędzmi. Jeśli mamy pozostać Polską w Chrystusie - musimy działać skutecznie, musimy działając - myśleć strategicznie.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

michael

#1572569

Komunizm jest zorganizowaną grupą przestępczą, złożoną z ludzi interesu, świadomie i celowo realizujących plan zniszczenia systemów etycznych i społeczno-politycznych w państwach, dążącą do wrogiego przejęcia władzy politycznej, w stopniu umożliwiającym trwałą degenerację prawa państwowego, w sposób zapewniający tej grupie przejęcie kontroli nad gospodarką, w celu długotrwałej pasożytniczej eksploatacji zasobów materialnych i ludzkich, pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego. Ten cel zorganizowana grupa przestępcza realizuje wszelkimi dostępnymi, nawet zbrodnicznymi środkami.

Zmodernizowana wersja została zredagowana w sierpniu 2018 roku (20.08.2018).

Komunizm jest zjawiskiem globalnym. Celem ataku realizowanego przez zorganizowane grupy przestępcze są całe państwa lub nawet państwowe systemy, instytucje lub organizacje międzynarodowe.
Niniejsza definicja jest ciągle doskonalona, bardzo chętnie przyjmuję wszelkie uwagi i udoskonalenia. Autorem jednej z najważniejszych poprawek jest Aleksander Ścios, który w 2007 roku zauważył konieczność uzupełnienia tej definicji o gotowość posługiwania się przez komunistów wszelkimi dostępnymi środkami. Historia nauczyła nas, że rzeczywiście komuniści nie cofną się przed niczym, przed żadnym draństwem. [link]

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

michael

#1572570

Wypowiedź mec. Piotra Andrzejewskiego, sędziego Trybunału Stanu: 
„Skargi wniesione do TSUE nie mają skutku zawieszającego. Jednakże trybunał może, jeżeli uzna, że okoliczności tego wymagają, zarządzić zawieszenie wykonania zaskarżonego aktu”. Art. 279 mówi natomiast, że „w sprawach, które rozpatruje TSUE może zarządzić niezbędne środki tymczasowe”. To było zastosowane w sprawie Puszczy. 
Swego czasu sygnalizowałem przy podpisywaniu traktatu lizbońskiego niebezpieczeństwo uznaniowego bezpośredniego interweniowania trybunału z naruszeniem kompetencji organów sądowniczych, Trybunału Konstytucyjnego Polski. Ale było to wtedy wołanie na puszczy. 
W przeciwieństwie do problematyki ochrony środowiska kwestie władzy sądowniczej i wymiaru sprawiedliwości są wyłączną kompetencją Polski z mocy traktatu. TSUE idąc za wnioskiem KE musiałby pozbawić Polskę wyłączności decydowania w tym zakresie o swoich zasadach ustrojowych. Byłoby to zastosowanie szczególnej „pomocniczości” organów UE w stosunku do państwa polskiego. Zachowując wszelkie proporcje w tym porównaniu, mieliśmy do czynienia z taką „pomocniczością” jak przy interwencji państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.

Przypisy:
[link] - Wywiad mec. Piotra Andrzejewskiego dla wPolityce.
[link] - UWAGA NA TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UE
Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

michael

#1572582

Mamy do czynienia z pełzającym separatyzmem niektórych politycznie motywowanych oponentów aktualnej władzy, którzy starają się pozbawić Polskę zakresu jej suwerennej podmiotowości. Pozytywnym skutkiem tych działań jest obnażenie właściwej roli i funkcji niektórych środowisk prawniczych, które występują dzisiaj przeciwko państwu i prawu polskiemu. Zawieszenie przez TSUE wykonywania zaskarżonego aktu byłoby w tym przypadku nadużyciem. Polska zastrzegła sobie bowiem, że wykładnia prawa UE i konkretyzacja traktatu lizbońskiego w Karcie Praw Podstawowych nie ma zastosowania do państwa polskiego. Dzisiejsi separatyści od polskiego porządku prawnego, odwołując się bezpośrednio do TSUE odbierają kompetencje polskim organom władzy i TK.
 
Przypis:
 [link] - Wywiad mec. Piotra Andrzejewskiego dla wPolityce.
Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

michael

#1572583