Zrównoważony rozwój-nowa świecka religia.

Obrazek użytkownika Łukasz Kuk
Świat

Z pewnego punktu widzenia wygrana konfliktu zbrojnego ma wiele słabych punktów. Wiązało by się to z ogromnymi zniszczeniami infrastruktury i co za tym idzie wielkimi sumami przeznaczonymi na odbudowę. Należało wymyślic sposób aby już nie poszczególny kraj lecz cała ludzkość zrzekła sie suwerenności swojego państwa, prawa do własności, wolności wyboru dotyczącego wszystkich aspektów życia.

 

Chodzi o to ,żeby zmienić percepcje postrzegania rzeczywistości wśród całej ludzkości i nakierowac ją na nowa doktrynę upiekszoną takimi postulatami jak; eliminacja ubóstwa, głodu, promowanie zrównoważonego rolnictwa, zapewnienie dobrobytu, wysokiej jakości edukacji, osiagnięcie równości płci , dostępu do wody i warunków sanitarnych, nowoczesnej energii, inkluzywnego wzrostu gospodarczego (czyli zaspakającego obecne potrzeby bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń), godnej pracy, stabilnej infrastruktury i zrównoważonego uprzemysłowienia, zmniejszenia nierówności między krajami, uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi i stabilnymi, zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji, podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom, ochrona oceanów, mórz i zasobów morskich i ekosystemów lądowych, promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budowę na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu oraz wzmocnienia środków wdrażania i ożywienia globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Całość programu na pierwszy rzut oka może wydawać się odpowiedzią na wszystkie rozterki trapiące współczesny świat, niemniej pod szczytnymi hasłami kryje się zupełnie inny obraz.

Prawa człowieka zostały zawłaszczone przez ideologów którzy starają się przedstwić ludzkość jako największe zło świata sprowadzając człowieka do roli szkodnika. A skoro takie jest założenie to należy przyjąć koncepcję depopulacji ludzkości przez promowanie antykoncepcji, aborcji i eutanazji, upowrzechniania migracji i multikulturalizmu, wprowadzania ideologii gender, pozbawienia suwerenności państw na rzecz ponadnarodowych instytucji które bedą zarządzały własnościa prywatną, hodowlą zwierząt i uprawą rolną, ograniczenia zużycia paliw kopalnych, zrezygnowania z dużych domów, aut, klimatyzacji, ograniczenia wzrostu konsumpcji.

Postulaty nowego ładu obejmują ograniczenia dostępu do surowców naturalnych , zachowanie zerowzrostowej gospodarki, utrzymanie status quo, czyli przewagi USA w gospodarce światowej ograniczając możliwości rozwoju innych państw, wsparcie dla ponadnarodowych korporacji uzurpujących sobie prawo do zarządzania zasobami i ludnościa. Ostatecznym celem jest powołanie światowego rządu z niewielka grupą decydentów.

 

W planach zrównoważonego rozwoju nie ma wzmianki o ograniczeniu ekpansji ponadnarodowych korporacji, których działania wiążą się z wpływem na środowisko. Ten koszt bedzie przerzucony na ludność i gospodarstwa domowe poprzez limitowanie dostepu do energii, liczby dzieci, przestrzeni do życia lub ilości zużywanej wody, tłumacząc ograniczenia walką ze zmianami klimatycznymi.

Postepujące zmiany dotykaja nazwenictwo. I tak według nowego porządku aborcja i eutanazja jawi sie jako prawo człowieka, a według promowanej ideologii gender każdy dostaje prawo do określania swojej płci nawet jeśli z fizycznego punktu widzenia jest to niezgodne z prawdą.

Ideologia zrównoważonego rozwoju skupia sie na wykorzenianiu indywidualizmu ludzkiego na rzecz budowy jednego ściśle kontrolowanego, skomunizowanego środowiska zarządzanego przez pewnego rodzaju administratorów zasobów ziemi. Zrównoważony rozwój jest projektem wypracowanym na poziomie inżynierii społecznej który ma stac sie nową religią.

 

Polska należy do państw które przyjęły wytyczne rezolucji Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju i należy do największych zwolenników wdrażania dokumentu w życie, o czym wielokrotnie wspominał premier Mateusz Morawiecki '' ambitna wizja świata wolnego od ubóstwa gdzie każdy człowiek może korzystac i korzysta z rozwoju społeczno gospodarczego, zawarta w Agendzie 2030, jest tez naszą wizją i naszym celem''.

Tłumacząc sie walką z ubóstwem ujętego w Agendzie 2030 rząd zamierza wprowadzic szereg podwyżek, ograniczyc prawo własności ( działanie mające na celu podobno walkę z głodem), narzucić wymiane pieców , zakazac poruszania sie samochodami spalinowymi po centrach miast, podnieść opłaty parkingowe, wprowadzić instytucjonalna opieke nad dziećmi (na myśl przychodzi niemiecki Jugendamnt lub norweski Barnevernet ), wprowadzić szeroko zakrojoną indoktrynacje i zaangażowac całe społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Co prawda rząd Morawieckiego na razie przynajmniej nie wprowadza szerokiego dostepu do aborcji ale z drugiej strony jest głuchy o apele obrońców życia przypominających przedwyborcze obietnice o wprowadzeniu całkowitej ochrony dziecka poczętego, co może być wynikiem podpisu pod oenzentowską Agendą 2030.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku wprowadzania edukacji seksualnej i genderyzmu do szkoł, gdzie póki co nie ma oficjalnego stanowiska zezwalającego na takie praktyki ale też nie ma planów wypowiedzenia pro genderowej Konwencji Stambulskiej, co również może nieść podejrzenie, że edukacja zostanie wprowadzona do obiegu w bardziej sprzyjajacych dla rządu okolicznościach.

 

https://planetaprzemian.blogspot.com/

 

 

Źródło: mpit.gov.pl / qz.com / herritage.org

Agnieszka Stelmach

dr. Aldona Ciborowska

Ocena wpisu: 
Brak głosów