STRAŻNICY KOMUNISTYCZNEJ KONSTYTUCJI.- KOMUNISTYCZNY RELIKT TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO STANOWI TŁO WALKI O ODZYSKANIE WŁADZY PRZEZ ZBÓJECKI POST KOMUNISTYCZNY TANDEM PO - PSL (ZSL).

Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

STRAŻNICY KOMUNISTYCZNEJ KONSTYTUCJI.

KOMUNISTYCZNY RELIKT TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO STANOWI TŁO WALKI O ODZYSKANIE WŁADZY  PRZEZ  ZBÓJECKI POST KOMUNISTYCZNY TANDEM PO - PSL (ZSL).

 

Trybunał Konstytucyjny został utworzony w czasie stanu wojennego przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego (WRON). Jego zadaniem było legalizowanie przestępczych działań Jaruzelskiego, Kiszczaka i całej komunistycznej ekipy. Trybunał  Konstytucyjny miał przekonywać społeczeństwo, że wypowiedziana mu przez Jaruzelskiego wojna jest zgodna z Konstytucją. Stan wojenny niewątpliwie był tragedią . Natomiast sposób w jaki TK służy obecnie obronie swoich mocodawców jest już tylko farsą. Przede wszystkim, jak ujawnili na polecenie Naczelnego Sądu Administracyjnego sędziowie TK, to oni właśnie pod przewodnictwem aktualnego prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego opracowali ustawę zgłoszoną potem jako projekt prezydenta Bronisława Komorowskiego i przegłosowaną głosami koalicji  PO - PSL.

Poza tym prezes Andrzej Rzepliński publicznie oświadczył, iż jest stronnikiem PO, a ustawę napisaną przez PiS określił jako niezgodną z Konstytucją niejako a priori.

3 grudnia  sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy pisali tę ustawę, sami oceniali jej konstytucyjność. Czyli jak przysłowiowy Cygan, byli sędziami we własnej sprawie.(Cyganie masz świadki? Mam żonę i dziatki).

Prof. Andrzej Rzepliński też ma sporo jeszcze do wyjaśnienia. Przede wszystkim swoją przynależność do PZPR  oraz udział w przesłuchiwaniu Pietruszki,  mordercy ks. Jerzego Popiełuszki, udziału potwierdzonego zresztą własnym podpisem.

Rzepliński posiada wiedzę o mocodawcach zlecenia mordu SB na bł. księdzu Jerzym Popiełuszce.

Członkini Rady Legislacyjnej przy gen. Czesławie Kiszczaku, znajomy Romana Giertycha, senator i radny PO oraz prawniczy spec od komunistycznych rad narodowych – to niektórzy nominaci Platformy Obywatelskiej w rzekomo „zawłaszczonym przez PiS”, a wcześniej "apolitycznym" Trybunale Konstytucyjnym.

Od kilkunastu tygodni przez media przetacza się nawałnica oskarżeń pod adresem polityków Prawa i Sprawiedliwości. Z dziennikarskich relacji w kraju i za granicą wynika, że PiS będzie teraz „kontrolował” Trybunał Konstytucyjny (stwierdził tak centrolewicowy brytyjski „Guardian”), który wcześniej składać się miał z samych "apolitycznych" fachowców. Zresztą nie tylko "Guardian" prowadzi kampanię antypolską. Górują tu media niemieckie i amerykańskie, przy wydatnej pomocy Parlamentu Europejskiego, niemieckiego Żyda Martina Schulza, różnych tusków, bieńkowskich, piterów, szetynów  i innych anty Polaków, amerykańskich lobby  żydowskich -  antypolskich kół z Komisją Wenecką w tle. Oliwy do ognia na forum międzynarodowym dolewa pozbawiona władzy opozycja - Szetyna, Petru, KOD i inni przedstawiciele neo Konfederacji Targowickiej.

Mało kto wskazuje oczywiście, że gdyby nie ostatnie zmiany, to w 15-osobowym składzie Trybunału zasiadałoby 14 sędziów wyznaczonych przez PO, SLD lub PSL. Jeszcze mniej mówi się o przeszłości i powiązaniach platformerskich nominatów, którzy obecnie z wielkim oburzeniem wypowiadają się na temat „gwałtu” i „zamachu” na niezawisłość oraz niezależność TK.

 

SĘDZIA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO SŁAWOMIRA WRONKOWSKA - JAŚKIEWICZ

 

W 2010 r. posłowie Platformy Obywatelskiej zgłosili na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego prof. Sławomirę Wronkowską-Jaśkiewicz związaną z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To prawnik, której  wiedzy i dorobku naukowego nie sposób kwestionować. Trudno jednak spokojnie przejść do porządku dziennego nad faktem, że nominatka PO była w drugiej połowie lat 80. członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W biogramie zamieszczonym w druku sejmowym z 8 kwietnia 2010 r. czytamy, że Wronkowska-Jaśkiewicz zasiadała w tym organie opiniodawczo-doradczym od końca 1988 r. Doradzała więc komunistycznym premierom Mieczysławowi Rakowskiemu i gen. Czesławowi Kiszczakowi, szefowi zbrodniczej bezpieki.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz w PRL-u działała w PZPR, a od 1988 r. była w radzie legislacyjnej komunistycznego rządu i doradzała komunistycznym ekipom Mieczysława Rakowskiego oraz Czesława Kiszczaka. W stanie wojennym pisała o tworzeniu prawa w zgodzie z konstytucją.

Dziś sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz przedstawiana jest jako jedna z sędziów będących ostoją i broniących Trybunału i państwa prawa przed zakusami partii rządzącej. Wronkowska-Jaśkiewicz do TK trafiła w 2010 r. z nominacji Platformy. Wówczas wyznała wprost w jednym z wywiadów, że ma lewicowe poglądy.

Zaistniała medialnie w styczniu na konferencji zorganizowanej przez TK przy okazji sporu Trybunału ze stroną rządową. Była jedynym sędzią, który wystąpił na konferencji prasowej u boku prezesa Andrzeja Rzeplińskiego.

Sprawdziliśmy, co myślała o stanie polskiego prawa i przestrzeganiu konstytucji w czasie stanu wojennego, w 1982 r. Wydała wówczas książkę „O problemach tworzenia racjonalnego prawa”. Wronkowska, pisząc o praworządności, opierała się m.in. na „dorobku” sowieckiego prawodawstwa, cytując moskiewskie autorytety.

Jak sprawdziła „GP”, w 1974 r. Sławomira Wronkowska (wtedy jeszcze bez tytułu profesorskiego i drugiego nazwiska) była współautorką książki „Zasady prawa: zagadnienia podstawowe”, gdzie mowa jest m.in. o „ethosie” i obowiązującej w PRL moralności socjalistycznej.

W publikacji czytamy m.in.: „To zaś, że treść norm prawnych i norm wchodzących w skład moralności panującej w znacznej części się pokrywa, jest sprawą oczywistą, a także: W rozważanym przez nas przypadku dotyczy to stanowienia prawa w sposób zgodny z oficjalnie zakładanymi "interesami ludu pracującego miast i wsi", a następnie – stosowania tego prawa w sposób zgodny z tymi interesami".

W stanie wojennym, w 1982 r., prof. Wronkowska-Jaśkiewicz za swoją rozprawę „Problem racjonalnego tworzenia prawa” – osadzoną oczywiście w realiach ustroju socjalistycznego – dostała I nagrodę w konkursie redakcji „Państwa i Prawa”. Pismem tym kierował wówczas prof. Leszek Kubicki, członek PZPR od 1956 do 1990 r., w III RP minister sprawiedliwości w rządzie postkomunistów.

Należy wspomnieć, że prof. Wronkowska-Jaśkiewicz jest jednym z członków Komitetu Nauk Prawnych PAN, który przed kilkoma dniami podjął uchwałę o „naruszeniach konstytucji”, odnoszącą się do rzekomego zamachu PiS na wartości konstytucyjne i państwo prawa.

W uchwale można było przeczytać: „Komitet Nauk Prawnych PAN przeciwstawia się wszelkim formom nihilizmu konstytucyjnego i prawnego, pogardy dla zasady demokratycznego państwa prawnego, obejścia i nadużycia prawa, wykorzystywania i nadużywania mechanizmów demokratycznych dla ograniczenia demokracji i rządów prawa”.

 Prof. Wronkowska-Jaśkiewicz, specjalistka od „interesów ludu pracującego”, głosowała za przyjęciem tej wymierzonej w nowy rząd uchwały.

Wronkowska, pisząc o praworządności, opierała się m. in. na "dorobku" sowieckiego prawodawstwa, cytując moskiewskie autorytety.

Prawo w jej mniemaniu było dobre, wystarczyło je tylko udoskonalić. Stalinistka Wronkowska pisała po bezprawnym wprowadzeniu dekretu o stanie wojennym:

"W ostatnim dziesięcioleciu podjęto w Polsce szczególnie wiele wysiłków zmierzających do udoskonalenia systemu obowiązujących aktów prawnych i wyeliminowania co najmniej niektórych wadliwości dostrzeganych w procesie przygotowywania aktów prawnych" .

Dalej było o konieczności wyrugowania z życia pozostałości z prawa II RP.

Ustalić to miała ocena stanu prawnego dokonana przez najwyższe organa państwa.

I dalej Wronkowska:

" Stwierdzono, że w systemie obowiązujących aktów prawnych nadal jeszcze występują akty z okresu międzywojennego i pierwszych lat istnienia socjalistycznego państwa, nieprzystosowane do regulowania współczesnych stosunków socjalistycznych w PRL".

Deptanie podstawowych praw człowieka w PRL-u, szczególnie w stanie wojennym, nie przeszkadzało sędzi, która nie wspominała o tym w swojej pracy.

"GP" próbowała się   skontaktować z sędzią za pośrednictwem Andrzeja Rzeplińskiego.

 Jednak prezes TK zablokował tę korespondencję. Stwierdził, że jego urząd nie udzieli dziennikarzowi  żadnych informacji o przynależności do PZPR-u zarówno Wronkowskiej, jak i innych sędziów Trybunału.

 

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY POZA PRAWEM

 

Prawnicy w opinii dla resortu sprawiedliwości krytykują argumentację prawną jaką przyjął Trybunał  w swoim ostatnim wyroku unieważniającym przepisy wprowadzone w grudniu ubiegłego roku, dotyczące funkcjonowania TK. Uniemożliwiały one bowiem rozpatrzenie skarg wniesionych przez opozycję m.in. ze względu na brak 13 sędziów "dopuszczonych do orzekania" czy nie zachowanie przepisu rozpatrywania spraw według kolejności ich wpływu. Dlatego Trybunał zastosował wybieg i zwyczajnie uznał, że nie może ich w pełni stosować. Sędzia Stanisław Biernat argumentował, że TK przyjął za podstawę bezpośrednie stosowanie Konstytucji , a pełny skład jest taki, jaki jest, czyli 12 sędziów.

Trybunał  zakwestionował  w ten sposób uznaną zasadę tzw. domniemania zgodności z Konstytucją ustaw, dopóki nie uzna się ich za sprzeczne z Ustawą Zasadniczą. Prawnicy uważają takie decyzje za złamanie Konstytucji

"Zasada domniemania zgodności ustaw z Konstytucją nakazuje stosowanie przepisów znowelizowanej ustawy o TK i zakazuje orzekania w sprawie tej ustawy tylko na podstawie przepisów Konstytucji z pominięciem obowiązującej procedury ustanowionej w tej ustawie" - podkreśla w swojej opinii prof. Bogusław Banaszak (Uniwersytet Zielonogórski).

 

Resort sprawiedliwości uważa, że Trybunał złamał zasadę legalizmu trójpodziału władzy, zaufania obywatela do państwa i prawa oraz zasadę domniemania konstytucyjności ustawy.

 

Prof. Bogusław Banaszak podkreśla, że jest to zasada "utrwalona" w "nauce prawa państw demokratycznych  i  w orzecznictwie polskiego TK oraz innych sądów konstytucyjnych.

Domniemanie to może być obalone jedynie przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego".

"Domniemanie konstytucyjności  oznacza, że każdy organ państwowy - w tym Trybunał Konstytucyjny - jest obowiązany stosować obowiązujące prawo.

W związku z tym nie ma jakichkolwiek podstaw prawnych stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który odmawia stosowania ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 25 czerwca 2015 r. w brzmieniu nadanym jej nowelizacją z 22 grudnia 2015 r." - wskazuje konstytucjonalista prof. Bogumił Szmulik (UKSW).

 

WYROK ZE SKAZĄ

 

Konstytucjonalistka  Anna Łabno (Uniwersytet Śląski) uznaje z kolei , że "brak jest możliwości wykonywania funkcji orzeczniczej bezpośrednio na podstawie Konstytucji i to zarówno w tzw. czystej postaci bezpośredniego stosowania (podstawę prawną stanowi tylko i wyłącznie norma konstytucyjna), jak też na zasadzie współstosowania ( podstawę prawną stanowią normy konstytucyjne i normy ustawowe)".

 

Szmulik dodaje. że wyrok zapadły w takiej formule będzie "wyrokiem wydanym z rażącym naruszeniem obowiązujących norm proceduralnych przewidzianych przez ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Będzie także oczywistym naruszeniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez rozszerzenie swojej właściwości o rozpatrywanie de facto  spraw z urzędu i naruszenie wyłącznego uprawnienia prezydenta RP do inicjowana prewencyjnej kontroli konstytucyjności prawa" - ocenia Szmulik.

 

 

TYLKO 15

 

Banaszak zaznacza, że nie można opierać się w tym przypadku tylko na Konstytucji, ponieważ nie reguluje ona procedury rozpatrywania spraw przed Trybunałem i odsyła do szczegółowych przepisów, które ma określać ustawa. Stwierdza on, że "podległość sędziów TK Konstytucji w sprawowaniu ich urzędu nie zwalnia ich od podległości ustawom w sprawach proceduralnych".

Konstytucjonalista zaznacza, że dalsze niedopuszczenie do orzekania 3  spośród 15 sędziów TK oznacza naruszenie Konstytucji i "determinuje  niewłaściwą obsadę składu orzekającego w sprawach , które TK ma rozpatrzyć w pełnym składzie".

Szmulik i Banaszak podkreślają, że wydany z naruszeniem tych norm i zasad wyrok TK nie może być opublikowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. "Orzeczenie naruszające  tę zasadę ( domniemania konstytucyjności - red.) lub wydane w niewłaściwym składzie nie podlega publikacji" - stwierdza Banaszak.

"Prezes Rady Ministrów jako organ wydający - przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji - nie będzie mógł tego uczynić bez złamania Konstytucji, za co może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu" - podkreśla Szmulik.  

Dodaje, że wyrok ten lub wyrok w cudzysłowie, jak pisze, wydany w tej sprawie "nie będzie orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, o którym mówi Konstytucja RP czy ustawa o TK", ze względu na niezachowanie procedury przewidzianej w odpowiednich przepisach. "Nie będzie więc orzeczeniem TK, którego obowiązek niezwłocznego ogłoszenia w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony, nakłada Konstytucja RP" - puentuje prof. Szmulik.

 

  PUBLIKACJI NIE BĘDZIE

 

Powołując się na osiem prawniczych opinii, Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczy, że Trybunał w swoim wyroku, "złamał cztery fundamentalne zasady: zasadę legalizmu, zasadę trójpodziału władzy, zasadę zaufania obywatela do państwa i prawa, a przede wszystkim zasadę domniemania konstytucyjności ustawy".

- Nasze stanowisko oparte jest na opiniach wybitnych prawników, takich jak prof. Bałaban, prof. Banaszak, prof. Szmulik, prof. Jastrzębski, prof. Karpiuk - zaznacza szef resortu sprawiedliwości Marcin Warchoł. - Działania sędziów Trybunału Konstytucyjnego są bezprawne i w związku z tym nie wywołują żadnych skutków prawnych - mówi minister Zbigniew Ziobro.

- Sędziowie orzekając na podstawie wygasłej ustawy, postawili się ponad Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 197  Konstytucji jasno wskazuje, że tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym określ ustawa - dodaje minister.

Szefowa kancelarii premiera Beata Kempa wskazała w Sejmie, że Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał sprawę z pominięciem trzech sędziów i w niepełnym składzie. - Pominięcie tych sędziów spowodowało, że sprawa nie była rozpatrywana przez  TK jako organ powołany do orzekania o zgodności aktów normatywnych z Konstytucją - mówiła Kempa.

- A więc takie stanowisko nie może istnieć w obrocie prawnym jako wyrok - dodała.

 

ROLA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

 

Trybunał Konstytucyjny w obecnej formie szkodzi polskiej demokracji. TK w obecnej formie sprawia. że partia opozycyjna może w pełni blokować wszelkie ustawy sejmowe. W wielu krajach demokratycznych nie ma TK i demokracja świetnie funkcjonuje. Czas skończyć z hipokryzją i mitem, że Trybunał Konstytucyjny jest apolitycznym bytem składającym się z pozbawionych poglądów osób mających w głowie same paragrafy. To twór jak najbardziej polityczny. Oczekiwanie, że Trybunał Konstytucyjny będzie tworem niezależnym od polityki, jest naiwne i nierealistyczne. To tak samo, jakby od człowieka będącego sędzią oczekiwać, że przez samo mianowanie stanie się istotą nieskazitelnego charakteru. Jak zauważa Irena Kamińska, sędzia NSA i prezes Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, to są normy, które mają charakter życzeniowy. – Ale prawy, myślący człowiek będzie się starał wyjść poza swoje uwarunkowania, także polityczne – uważa i zapewnia, że często tak właśnie się dzieje. Choć przecież nie sposób odciąć orzekających w TK sędziów od mediów, Facebooka czy Twittera, nie da się wymazać ich poglądów i doświadczeń. To właśnie poprzez nie dokonują oni interpretacji i osądu prawa, które nie jest matematycznym równaniem. Zwłaszcza że trybunał decyduje o sprawach politycznych – bo większość spraw mających szeroki wymiar, związanych z dobrem wspólnym, jak lustracja czy nawet zgoda na podwójne sankcje (karne i administracyjne) za urządzanie gry bez koncesji na automatach poza kasynem gry, mimo obowiązującej zasady, iż nie można karać człowieka dwa razy za ten sam czyn, ma właśnie taki wymiar. Profesor Lech Morawski, członek Trybunału Stanu, jest przekonany, że jeśli mówić o upolitycznieniu, to TK – jeśli przyjrzeć się orzeczeniom odnoszącym się do lustracji – od 1989 r. bronił postkomunistów przed odpowiedzialnością. – Najważniejszym z orzeczeń był niewątpliwie wyrok z 11 maja 2007 r. Właśnie w efekcie tych orzeczeń w rękach postkomunistycznych elit pozostał aparat gospodarczy, wymiar sprawiedliwości, media i inne ośrodki władzy – uważa. Ale przecież nie brak też opinii, że trybunał, wyrokując w tej kwestii, zachował się zbyt powściągliwie, bo mógł całkiem „utopić” lustrację, a jedynie nieco ją zmiękczył. Kolejna kwestia to sposób powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Każdego z piętnastki na dziewięcioletnią kadencję zgłasza grupa co najmniej 50 posłów (w praktyce kluby poselskie) lub Prezydium Sejmu. Wybór sędziego następuje bezwzględną większością głosów przy obecności minimum połowy posłów. Faktycznie oznacza to, że partia, która ma większość, może nominować swoich ludzi. Stąd pośpiech i starania ustępującej ekipy, żeby umieścić w gronie sędziów trybunału możliwie jak największą liczbę swoich. – Funkcja sędziego TK stała się zapłatą za lojalną służbę .

                                

                                  Opracował Aleksander Szumański "Głos Polski" Toronto

 

 

Źródła:

 

Maciej Marosz "Gazeta Polska Codziennie" 18 - 20. 03. 2016

 

Zenon Baranowski "Nasz Dziennik" 11.03. 2016

 

 

 

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:7)

Komentarze

interes ludu pracującego

 

czarna wrona

każdorazowo z przejęcia drży

na widok interesu

ludu pracującego miast i wsi

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

jan patmo

#1509631

Wszelkie kryminalne przestępstwa i zbrodnie łamiące wszystkie prawa konstytucyjne zostały   politycznie zaakceptowane jako  czyny „konstytucyjne” – wprowadzeniem do Konstytucji RP…  -Konia trojańskiego w  postaci art. 44 w Konst. RP… de facto - zezwalającej wszystkim urzędnikom i funkcjonariuszom państwa , na  łamania wszystkich przepisów konstytucji, RAZEM... z preambułą Konstytucji RP...

Art. 44 :

„Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn.”

 – Oczywiście tak ma być... - do czasu trwania przy władzach  lokalnych i centralnych - sił POlitycznych nie zezwalających prokuratorom w Polsce, na ściganie i stawianie  przed sądami  - sprawców najcięższych przestępstw i zbrodni  - przeciwko Narodowi  POLSKIEMU.

– Przestępstw  zgodnych  z linią polityczną – „grubą kreską”  muru sądownictwa   mającego bezpiecznie  oddzielać polityczną przestępczość zorganizowaną – dla  wewnętrznego  zrujnowania całego państwa- od fundamentów prawnych „ państwa istniejącego tylko teoretycznie”,  aby  współ-przestępcom powołanym przez  władze antypolskie do  SYSTEMatycznego  - METODYcznego  niszczenia  gospodarki Polski , szkodzeniu zdrowiu i życiu Obywateli

 ( „DOPALACZAMI” zaakceptowanymi - do sprzedawania w Polsce -  przez sądy i trybunał konstytucyjny ?... )  nie mógł spaść  włos z głowy  … zgodnie z politycznymi obowiązkami wszelkich wewnętrznych  trybunałów, czy Rzecznika Praw Obywatelskich – cyt : „ Nadto uprzejmie informują Pana, że w podejmowanych działaniach Rzecznik  zobowiązany jest uwzględniać zarówno prawa osoby wnioskującej o interwencję, jak i  innych osób (urzędników państwowych) związanych z badanym postępowaniem” (podpisane przez S.K - głównego specjalistę Rzecznika Praw Obywatelskich)

od 1997 roku  cały czas chodzi o „parlamentarne” odmawianie ścigania i prawnego przeciwdziałania  POlitycznemu szerzeniu przestępczości perfidnie „konstytucyjnie” zorganizowanej przeciwko  milionom Obywateli Polski i interesom całej gospodarki Polski.

Pozdrawiam: (+5)

Janusz Krzemiński 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1509662

  1. Odbyły się wybory parlamentarne – 25.10.2015r.

 Sejm  PO-PSL nazwany umownie "starym" stracił zaufanie i mandat społeczny ( stracił mandat nadany mu przez SUWERENA jakim jest zgodnie z aktualnie obowiązującą Konstytucją Naród

 - Art.4. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

     2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli  lub bezpośrednio.)

  1. W chwili wyborów (w chwili decyzji  Narodu o wybraniu nowego sejmu) „stary”  sejm  nie jest już przedstawicielem Narodu i nie ma już władzy . Władzę ma nowo wybrany sejm , choćby nie podjął jeszcze działalności ( nie ukonstytuował się).
  2. 8.10.2015r. „stary sejm” wybrał 5-ciu nowych  sędziów TK. Mieli oni zastąpić pięciu sędziów TK, których kadencja upływała w 2015r : trzem sędziom w listopadzie 6.11.2015, a pozostałym dwom w grudniu 2015r ( odpowiednio 2-go i 8-go grudnia), czyli po wyborach do parlamentu !  Ich wybór należał już do „nowego” sejmu.
  3. „Stary” sejm nie miał prawa wybierać sędziów , których kadencja upływała już po wyborach ”nowego” sejmu. Jego władza z nadania Narodu skończyła się 25.10.2015r.  Jeśli by dowodzić , ze jest inaczej, to cóż by stało na przeszkodzie , żeby „stary” sejm PO-PSL wybrał zapobiegawczo pełny skład sędziowski TK , czyli także  i tych sędziów , których kadencja będzie się kończyła w 2016 r  i latach następnych.

Wniosek: wszyscy sędziowie (tj. 5-ciu sędziów wybranych do TK przez „stary” sejm,pozbawiony po wyborach 25.10.2015r. władzy przez Suwerena , czyli Naród), zostali wybranie ze złamaniem Konstytucji , czyli bezprawnie.

A tu co się działo ( niby w majestacie prawa) gdy Naród osunął od władzy Prezydenta Komorowskiego i Sejm PO-PSL. Co wyprawiał już pozbawiony władzy Komorowski, a także „stary” sejm PO-PSL.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1509684

Z trybunałem dowodzi jak słaby jest obecny rząd!zamiast cackac sie z politycznymi wspólnikami zorganiziwanej zbrojnej grupy przestępczej jaką został uznany WRON instytucja powołana przez przestępców nie ma mandatu nadalsze istnienie i bez względu co powiedzą autorytety ten twór jest przybudówką przestępczą i należy ją zlikwidować a cłonków bandy wsadzić do kryminału za wspulnictwo przy tyranizowaniu narodu polskiego.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

adolfnr2

#1509687

Jak widać możni tego świata tak zadecydowali,by te ścierwa liberalno-lewackie ,

wyczyściły im scenę polityczną w Polsce  tak by bez przeszkód mogli realizowac ,

swoje niecne zamiary . Do tego własnie zaprzęgnięto szetynów pietrów i inne tam barachło z 

kodziarzami włącznie.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

zza winkla

#1509688

Wszelkie prawa stanowione podlegają zmianie w ten sam sposób w jaki zostały ustanowione. Tzn. poprzez ustanowienie nowego prawa zastępującego poprzednie w sposób określony przez normę nadrzędną, tj. poprzez proces legislacyjny parlamentu określony w konstytucji. Tego powinni trzymać się sędziowie TK a nie stawiać się ponad normę konstytucyjną. Wygląda na to , że stoją na straży ideologii komunistycznej broniąc jej przed odpowiedzialnością przed narodem. A Pan Bóg karze odbiejając rozum.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#1509721