Kto następny ? Co z tym abonamentem ? cz 2

Obrazek użytkownika woj.slawek
Kraj

"Właśnie Panie Kolego,mam ten sam problem,taki straszak otrzymałam ok.roku temu.Nie stać mnie na zapłacenie zaległego 1 tys.Proszę mi poradzić ,co dalej mam robić.Dziekuje i pozdrawiam." To jest wpiis do mojego bloga pod tyułem "Co z tym abonamentem"?
Dokładnie chodzi o zawiadomienie o niepłaceniu abonamentu rtv treść:
ble, ble,ble i najważniejsze, „Jednocześnie informuję, że w przypadku braku uregulowania należności, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje obciążenie dodatkowymi kosztami prowadzonej egzekucji.” Słowo egzekucja było powtórzone tyle razy, że chyba powinienem się bać? Tylko ta egzekucja jaka będzie? Przez rozstrzelanie, powieszenie ? Znowu mnie poniosło.
Czytając ten wpis zacząłem się zastanawiać, właściwie nie jest to łatwa sprawa, a tym bardziej jeśli ktoś prosi o pomoc.Trzeba przeanalizować wszystko i podpowiedziec rozważnie Istotne jest kto może kontrolować , przytocze fragment znalezionego artykułu:
Kontrolami opłacania abonamentu i rejestrowania odbiorników rtv zajmuje się Poczta Polska. Jak wyjaśnił Michał Dziewulski z biura prasowego Poczty, abonament płaci się za posiadanie i za korzystanie. Kontrole przeprowadzają pracownicy kartotek rtv. Kontroler, który zapuka do naszych drzwi, powinien się przedstawić, powiedzieć, w jakim celu przyszedł i pokazać stosowne upoważnienie.

- Nie ma obawy, że nagle z zaskoczenia listonosz, który codziennie dostarcza nam listy, postanowi zrobić kontrolę abonamentową. Nie mogłoby tak być - wyjaśnił Dziewulski. Przeczytałem sporo materiału i doszedłem do kilku wniosków:
1 Ważne jest czy pokwitowaliśmy zawiadomienie ?
Jeśli nie, to sprawa właściwie prosta. Zawsze możemy powiedzieć,że do nas nic nie dotarło i nic nie wiem i nic nie rozumie, bo ponoć znieśli abonament itp. Tylko teraz bardzo ważna sprawa !!!!!
Nic nie podpisujcie i nikogo nie wpuszczajcie do domu chyba że ktoś ma nakaz sądowy, wtedy musicie wpuścić. Jest to wysoce prawdopodobne bo po ostatnich zapowiedziach walki z wszystkimi, ludzie za niepłacenie abonamentu będą ścigani przez sądy, a nawet będą szli do aresztu i nie ma co się śmiać, to jest realne zagrożenie. Na razie za obrazę Tuska tylko mandat. Kto wie co będzie dalej?
Wróćmy do historii, komunistyczne Chiny, Białoruś, tam powinniśmy szukać dalszego scenariuszu działań Polskiego Rządu . Może nowy plac tien an men? Tylko jedno mi nie pasuje Polacy nie potrafili by się tak postawić jak studenci na tym placu.
Dla jasności dodam pewien artykół:
Kto może wejść do naszego mieszkania?
Autor tekstu: Marta Lampart

Przewijaj
Prawem osobistym każdego człowieka według art. 50 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 roku jest nienaruszalność mieszkania. Państwo zapewnia obywatelowi ochronę prawną jego życia prywatnego. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu według w/w artykułu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Te słowa, dla osoby niemającej na co dzień nic wspólnego z prawem, mogą okazać się czarną magią. Nie wymaga się od człowieka, aby znał wszystkie wyjątki od zasady nienaruszalności mieszkania.
Oczywiście o wiele łatwiej jest wskazać osobę, która nie powinna bez zaproszenia wchodzić do naszego mieszkania. Na pewno będzie to osoba, która wdziera się do cudzego mieszkania albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej [ 1 ] mieszkania tego nie opuszcza. Osoba tak postępująca narusza tzw. mir domowy. Według art. 193 KK [ 2 ] osoba taka podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Istnieją jednak sytuacje, regulowane przez odpowiednie ustawy, w których wejście do cudzego mieszkania jest konieczne. Poniżej przedstawiam niektóre z tych przypadków.
Przeszukanie przez Policję i inne uprawnione organy
Przeszukanie [ 3 ] pomieszczenia i innych miejsc może zostać przeprowadzone w celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub wymienione rzeczy znajdują się w pomieszczeniu i innym miejscu (art. 219 § 1 KPK [ 4 ]). Uprawnionym do dokonania przeszukania jest prokurator albo na polecenie sądu lub prokuratora Policja. Istnieją wypadki (wskazane odpowiednio w ustawie), w których może być uprawniony do tego też inny organ. Przeszukanie powinno być dokonane zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru i poszanowania godności osób, których ta czynność dotyczy, oraz bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości (art. 227 KPK).
Aby właściwy organ mógł przeprowadzić przeszukanie powinien okazać osobie, u której ma je dokonać, postanowienie sądu lub prokuratora. § 3 art. 220 KPK wymienia odstępstwo od powyższej zasady. Zatem w wypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło zostać wydane, organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową, następnie zwraca się niezwłocznie do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Takie postanowienie sądu lub prokuratora o zatwierdzeniu należy doręczyć osobie, u której dokonano przeszukania, i to w terminie 7 dni od daty czynności na zgłoszone do protokołu żądanie tej osoby. Każdorazowo dana osoba powinna być pouczona o prawie zgłoszenia takiego żądania. Jeżeli w ciągu 7 dni od dnia czynności nie nastąpiło jej zatwierdzenie, zatrzymane rzeczy zwraca się niezwłocznie osobie uprawnionej, chyba że nastąpiło dobrowolne wydanie, a osoba ta nie złożyła wniosku o zwrotne wydanie jej tych rzeczy. Osobie uprawnionej powinny też zostać zwrócone rzeczy niezwłocznie po stwierdzeniu ich zbędności dla postępowania karnego (art. 230 § 1 i 2 KPK).
Osoba, u której ma być przeprowadzone przeszukanie, przed jego rozpoczęciem musi zostać zawiadomiona o celu przeszukania oraz zostać wezwana do wydania poszukiwanych przedmiotów. W trakcie przeszukania mieszkania ma prawo być obecna osoba, u której przeszukanie jest przeprowadzane oraz osoba przybrana przez organ prowadzący to przeszukanie. Oprócz tych osób może być obecna również osoba wskazana przez osobę, u której prowadzone ma być przeszukanie, jeżeli nie uniemożliwia to przeszukania albo nie utrudnia go w istotny sposób. Jeżeli przy przeszukaniu nie ma na miejscu gospodarza lokalu, należy do przeszukania przywołać przynajmniej jednego dorosłego domownika lub sąsiada (art. 224 § 3 KPK).
Z przeszukania powinien zostać sporządzony protokół. Ma on zawierać oznaczenie czynności, jej czasu i miejsca oraz osób w niej uczestniczących; przebieg czynności oraz oświadczenia i wnioski jej uczestników, wydane w toku czynności postanowienia i zarządzenia, a jeżeli postanowienie sądu lub zarządzenie sporządzono osobno, wzmiankę o jego wydaniu; w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu czynności oraz oznaczenie sprawy, z którą zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie ma związek; także podanie dokładnej godziny rozpoczęcia i zakończenia czynności; dokładną listę zatrzymanych rzeczy i w miarę potrzeby ich opis, a nadto wskazanie polecenia sądu lub prokuratora (art. 148 w zw. z art. 229 KPK).
Z kolei art. 44 § 1 KPSW [ 5 ] wskazuje, że w celu znalezienia i zatrzymania przedmiotów podlegającym oględzinom lub mogących stanowić dowód rzeczowy, Policja oraz inne organy prowadzące czynności wyjaśniające, mogą dokonać przeszukania pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że przedmioty te lub dowody tam się znajdują. Takie przeszukanie powinno nastąpić na mocy postanowienia prokuratora lub sądu. Od tej zasady i w tym przypadku występuje wyjątek. § 4 art. 44 KPSW zezwala na przeprowadzenie przeszukania w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak organ dokonujący tej czynności zobowiązany jest zwrócić się niezwłocznie do prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. O prawie żądania takiego potwierdzenie należy pouczyć osobę, u której przeszukanie zostało przeprowadzone, a jeżeli wystąpiła ona z takim żądaniem to w terminie 14 dni powinno zostać jej doręczone zatwierdzenie przeszukania. Przy przeprowadzaniu takiego rodzaju przeszukania stosowane są zasady kierujące przeszukaniem określonym w Kodeksie postępowania karnego.
2 Jeśli cokolwiek kwitowaliśmy to jest gorzej, właściwie wydaliśmy na siebie wyrok, ponoć sprawa w sądzie może toczyć się zaocznie, potem komornik. Niektórzy twierdzą że można wtedy ściągnąć z zaliczek z podatku dochodowego. Zdania są podzielone jak ilość interpretacji prawa. Sprawa dyskusyjna, ale mogą napsuć nerwów.
Poszukałem jeszcze innej drogi są dwa wyjścia przytoczę je po kolei.

1 marca weszła w życie zmieniona ustawa o opłatach abonamentowych. Poszerza ona o najuboższych emerytów krąg osób uprawnionych do zwolnienia z opłat za telewizor i radio.
Uprawnienia takie przyznano osobom, które ukończyły 60 lat i mają przyznaną emeryturę nie przekraczającą 50 proc. miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w poprzednim roku (obecnie 1472 zł).
Abonamentu nie muszą płacić także:
- osoby po ukończeniu 75 lat
- inwalidzi I i II grupy,
- osoby ze znaczną niepełnosprawnością,
- rolnicy z całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym,
- osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne,
- bezrobotni,
- osoby otrzymujące zasiłki z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne,
- osoby otrzymujące zasiłki lub świadczenia przedemerytalne,
- niewidomi,
- osoby niesłyszące z całkowitą głuchotą,
- inwalidzi wojenni, wojskowi,
- kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
- osoby uznane za inwalidów w wyniku skutków przymusowej pracy w kopalniach i batalionach budowlanych lub w wyniku represji wojennych i powojennych,
- członkowie rodzin zmarłych inwalidów i kombatantów.
Aby nie płacić abonamentu, należy złożyć na poczcie wniosek i dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia, np. legitymację emeryta i decyzję ZUS o wysokości emerytury lub przyznanym świadczeniu przedemerytalnym, zaświadczenie z pośredniaka, opieki społecznej.Wnioski składać można od 1 marca, ale zwolnienie z abonamentu obowiązywać będzie od 1 kwietnia.
Osoby które opłaciły z góry abonament za cały 2010 r., a teraz mają prawo do zwolnienia, mogą wystąpić o zwrot pieniędzy.
Nowa ustawa jest w Dzienniku Ustaw nr 13, poz.70.
 Trzeba przeczytać i sprawdzić może znajdujemy sie w kturejś grupie.
Umarzanie lub rozkładanie na raty zaległości w opłatach abonamentowych
Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek abonenta-dłużnika, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości z tytułu abonamentu.
Imiona i nazwiska pracowników Departamentu Ekonomicznego zajmujących się korespondencją dot. wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w opłatach abonamentowych:  
 
A B C D 
Maria Boguta 
 tel. 22 597-30-71
Ć F G I U V Z Ź
Grażyna Andziak-Ziemińska
tel. 22 597-30-02
L T
Marzena Pawelec-Sobolewska
tel. 22 597-31-23
H K
Renata Basznianin
tel. 22 597-30-62
E J  Ł N O P
Anna Narkiewicz
tel. 22 597-30-11
 M W Ż
Lila Osipiuk
 tel. 22 597-30-68
R S Ś
Maria Wojciechowska
 tel. 22 597-30-69
 
Korespondencję w sprawach opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, ulg oraz zwolnień od tych opłat, a także wnioski o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu abonamentu rtv należy kierować na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Ekonomiczny
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 WARSZAWA
mail:abonament@krrit.gov.pl
Łatwo powiedzieć. nie płacę ! Trudniej komuś doradzic jeśli cię o to poprosi.
Jeśli ktoś ma jakieś inne informacje zapraszam do podzielenia się z innymi. Razem postarajmy się pomóc w tej sprawie i ten tytuł mam nadzieje że nie będe miał racji.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Temat długi jak morze a szeroki jak rzeka.

"Opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji."

W marketach używają odbiorników RTV i zazwyczaj jest ich wiele. W jakiej wysokości markety czy inne sklepy płaca abonament ( a może w ogóle nie płacą? )

Kolejną kwestią do rozwiązania jest to czy monitor od komputera jest odbiornikiem telewizyjnym. Teoretycznie nie jest, ale można oglądać na ekranie monitora program telewizyjny. A czy wtedy trzeba opłacić abonament? :)

A jeśli nasz telewizorek jest popsuty?

A w ogóle to za co płacić? Za długie i krzykliwe reklamy, czy filmy i seriale które TV emituje po 20 razy?

http://www.pluszaczek.com

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#159620

"...abonament płaci się za posiadanie i za korzystanie...".

Znaczy, że jak tylko posiadam a nie korzystam to płacę połowę? Czy jest jakiś inny taryfikator? Może korzystanie jest bardziej cenne od posiadania? Tylko jak korzystać bez posiadania?:) Normalnie jajko czy kura.
A jak już mnie dupną to dowalą mi za posiadanie i korzystanie czy tylko za posiadanie? Bo to ja zazwyczaj drzwi otwieram przybyszom więc jak będę w trakcie otwieranie to nie mogę być jednocześnie w trakcie korzystania.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#159633