Dwa oświadczenia Baracka Obamy

Obrazek użytkownika 35stan
Świat

W dniu 27.02.2015 roku,  około godz. 23.40 czasu moskiewskiego MSK UTC+3 (21.40 czasu polskiego CET UTC+1 i 20.40 czasu uniwersalnego UTC oraz 15.40 czasu wschodnioamerykańskiego ET UTC-5) na Dużym Moście Moskworeckim, przylegającym do Wasiliewskiego Spusku, będącego przedłużeniem Placu Czerwonego, doszło do zamordowania Niemcowa, jednego z przywódców rosyjskiej opozycji i byłego wicepremiera rządu FR w latach 1998-1999. Rzecznik Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Władimir Markin poinformował, że do Niemcowa oddano co najmniej siedem strzałów z przejeżdżającego samochodu.

 

Reakcja Prezydenta Baracka Obamy nastąpiła po kilku godzinach w postaci wydanego oświadczenia:

 

Statement by the President on the Murder of Boris Nemtsov

"The United States condemns the brutal murder of Boris Nemtsov, and we call upon the Russian government to conduct a prompt, impartial, and transparent investigation into the circumstances of his murder and ensure that those responsible for this vicious killing are brought to justice.  Nemtsov was a tireless advocate for his country, seeking for his fellow Russian citizens the rights to which all people are entitled.  I admired Nemtsov’s courageous dedication to the struggle against corruption in Russia and appreciated his willingness to share his candid views with me when we met in Moscow in 2009.  We offer our sincere condolences to Boris Efimovich’s family, and to the Russian people, who have lost one of the most dedicated and eloquent defenders of their rights."

 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/02/27/statement-president-murder-boris-nemtsov

 

Co w luźnym  tłumaczeniu( tłumacz google) znaczy: 

Oświadczenie Prezydenta w sprawie zabójstwa Borysa Niemcowa

"Stany Zjednoczone potępiają brutalne zabójstwo Borysa Niemcowa i wzywają rząd Rosji do przeprowadzenia szybkiego, bezstronnego i przejrzystego dochodzenia w sprawie okoliczności jego zabójstwa i zapewnienia, że osoby odpowiedzialne za to brutalne  zabójstwo zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Niemcow był niestrudzonym orędownikiem swego kraju, walczącym o prawa dla swych rodaków Podziwiałem odważne zaangażowanie Niemcowa w  walce z korupcją w Rosji i doceniałem jego gotowość do wymiany swoich szczerych poglądów ze mną, kiedy spotkaliśmy się w Moskwie w roku 2009. Składamy nasze szczere kondolencje rodzinie Borysa Efimovich, a także narodowi rosyjskiemu, który stracił jednego z najbardziej zaangażowanych  orędowników w obronie swoich praw."

Prawda, że było to oświadczenie godne najwyższego przedstawiciela USA , państwa demokratycznego, które promocję demokracji i obronę ludzi szerzących demokrację na świecie, ma wypisane na swoich sztandarach?

 

Dlatego postanowiłem zamieścić  podobne oświadczenie wydane przez Prezydenta Obamę w dniu 10.04.2010 roku, dniu śmierci Prezydenta Polski śp. Lecha Kaczyńskiego, w celu dokonania porównania reakcji tego samego prezydenta USA na oba wydarzenia. Oto oświadczenie z 10.04.2010 roku:

 

 

 

Statement by President Obama on the death of Polish President Lech Kaczynski and those traveling with him

"Today, I called Polish Prime Minister Tusk to express Michelle's and my deepest condolences to the people of Poland on the tragic deaths this morning of President Lech Kaczynski, First Lady Maria Kaczynski, and all who were traveling with them to commemorate the 70th anniversary of the Katyn massacre.  Our thoughts and prayers are with the Kaczynski family, the loved ones of those killed in this tragic plane crash, and the Polish nation.

Today’s loss is devastating to Poland, to the United States, and to the world.  President Kaczynski was a distinguished statesman who played a key role in the Solidarity movement, and he was widely admired in the United States as a leader dedicated to advancing freedom and human dignity.  With him were many of Poland’s most distinguished civilian and military leaders who have helped to shape Poland’s inspiring democratic transformation.  We join all the people of Poland in mourning their passing.

Today, there are heavy hearts across America.  The United States cherishes its deep and abiding bonds with the people of Poland.  Those bonds are represented in the strength of our alliance, the friendships among our people, and the extraordinary contributions of Polish-Americans who have helped to shape our nation.

It is a testament to the strength of the Polish people that those who were lost were travelling to commemorate a devastating massacre of World War II as the leaders of a strong, vibrant, and free Poland.  That strength will ensure that Poland emerges from the depths of this unthinkable tragedy, and that the legacy of the leaders who died today will be a light that continues to guide Poland – and the world – in the direction of human progress."

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/statement-president-obama-death-polish-president-lech-kaczynski-and-those-traveling

Co w luźnym  tłumaczeniu( tłumacz google) znaczy: 

Oświadczenie prezydenta Obamy w sprawie śmierci polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i osób podróżujących z nim

"Dziś w rozmowie telefonicznej z polskim premierem Tuskiem, przekazałem najszczersze kondolencje w imieniu  Michelle i moim dla narodu polskiego, z okazji tragicznej śmierci dziś rano prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Pierwszej Damy Marii Kaczyńskiej, i wszystkich, którzy lecieli z nimi w celu upamiętnienia 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. Nasze myśli i modlitwy są z rodziną Kaczyńskich, i bliskimi rodzin, którzy zginęli  w tym tragicznym wypadku lotniczym, oraz z  narodem  polskim..

Dzisiejsza strata jest katastrofalna dla Polski, dla Stanów Zjednoczonych i dla świata. Prezydent Kaczyński był wybitnym mężem stanu, który odegrał kluczową rolę w ruchu Solidarności i był szeroko podziwiany w USA jako przywódca walczący o wolność i godność człowieka. Z nim było wielu wybitnych polskich przywódców cywilnych i wojskowych, którzy przyczynili się do sformułowania inspirującej demokratycznej transformacji Polski. Łączymy się z wszystkimi mieszkańcami Polski w żałobie z powodu ich odejścia.

Dziś jest nam ciężko na sercach  w całej Ameryce. Stany Zjednoczone pielęgnują swoje głębokie i stałe więzi z ludźmi w Polsce. Więzi te są reprezentowane w sile naszego sojuszu, w przyjaźniach wśród naszych ludzi, i w nadzwyczajnym udziale polskich Amerykanów, którzy pomogli ukształtować nasz naród.

To że ci, którzy stracili życie, jechali dla upamiętnienia wielkiej zbrodni II wojny światowej jako liderzy silnej, tętniącej życiem i wolnej Polski,  świadczy o sile Polaków. Że ta siła będzie gwarancją, że Polska wyjdzie z głębi tej niewyobrażalnej tragedii, a spuścizna przywódców, którzy zginęli dzisiaj będzie światłem, które w dalszym ciągu prowadzi Polskę i świat - w kierunku postępu ludzkości."

Przechodząc do porównania obu tych oświadczeń, trzeba na wstępnie przedstawić różnice w pozycji wobec USA osób., których oświadczenia dotyczą.

Borys Niemcow w chwili śmierci to Rosjanin, jeden z przywódców opozycji i były wicepremier FR.

Lech Kaczyński w chwili śmierci to urzędujący Prezydent Polski będącej członkiem NATO, Zwierzchnik Sił Zbrojnych armii państwa NATO i Przewodniczący Delegacji Państwowej na uroczystości 70-tej rocznicy zbrodni katyńskiej.

Formalna różnica pozycji obu porównywanych postaci jest ogromna.

Kraj, w którym obie porównywane postaci poniosły śmierć jest ten sam i pod tym samym kierownictwem Putina.

Dlaczego zatem, oba oświadczenia różnią się diametralnie na niekorzyść zawartości oświadczenia dotyczącego śmierci L. Kaczyńskiego, Prezydenta sojuszniczego dla USA kraju, w stosunku do oświadczenia dotyczącego osoby z kraju będącego rywalem USA na arenie geopolitycznej?

W czym zawarta jest ta niekorzystna różnica?

Otóż wydając oświadczenie z okazji śmierci Prezydenta L.Kaczyńskiego , dowództwa armii NATO i pozostałej elity państwa polskiego, Obama nie wyraził żadnych wątpliwości co do przyczyn zdarzenia, choć takie mocarstwo jak USA miało i ma możliwości, by o takich wątpliwościach wiedzieć i nie uznał za stosowne zwrócić się do władz Rosji i Polski o przeprowadzenie solidnego śledztwa, ustalenie winnych tego zdarzenia i pociągnięcia ich do odpowiedzialności, niezależnie od tego czy zdarzenie wynikło z winy zaniedbań czy celowego działania.

Jak wiemy, w czasie tragedii smoleńskiej, USA, Zachód i Rosję łączyły wielkie interesy, a polityka resetu z Rosją była najwyższym stadium polityki „przyciągania Rosji do Zachodu”, prowadzonej od 1991 roku.

Obecnie, gdy dokonano zabójstwa Niemcowa, stosunki USA z Rosją  są odwrócone  o 180 stopni i znów mówi się o nowej zimnej wojnie w ich relacjach.

Czy zwrócenie się do władz Rosji w 2010 roku o rzetelne śledztwo i ukaranie winnych, byłoby niestosowne w stosunku do Rosji, a obecnie, choć sprawa dotyczy obywatela Rosji, nie będącego w formalnych związkach z USA, już stosowne jest?

Czy może jednak wtedy, kiedy „miłosne więzy” pomiędzy USA i Rosją szczytowały i realizowały swoje żywotne interesy, śmierć Prezydenta Polski była elementem tych interesów?

Wymowa obu przedstawionych oświadczeń Obamy, wskazuje na to, że Prezydent Polski zginął w interesie wtedy „szczytujących” i ta zbrodnia „szczytowania” ma pozostać w intymnej pamięci „szczytujących”, a publiczności trzeba opowiadać „bajki z mchu i paproci” i „Laskowego lasu”.

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:4)